Inzerce
Inzerce
Inzerce

Mateřská dovolená 2021

Ve zkratce pro tatínky

 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje? Délka mateřské.
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje? Délka mateřské dovolené

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodí-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů (respektive 37 týdnů). Ale vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 31 týdnů).

Pokud se dítě narodilo mrtvé, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Inzerce

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Během mateřské dovolené náleží ženě při splnění podmínek dávka nemocenského pojištění, tzv. peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

Inzerce

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje žena podle stanoveného termínu porodu. Gynekolog předá ženě formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, do kterého žena vyplní datum nástupu na PPM v rozmezí 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Neurčí-li nástup v tomto rozmezí, považuje za začátek podpůrčí doby PPM počátek šestého týdne před porodem. Pokud nastane porod dříve než 8 týdnů před termínem porodu, nastává nástup na PPM dnem porodu.

3. Peněžitá pomoc v mateřství: Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Mateřská v roce 2021

Výpočet se provádí ve 4 krocích:

1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou 12 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém se na PPM nastupuje) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné.
Výpočet mateřské zjednodušeně:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní

2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:

Inzerce
 • z částky DVZ do 1.182 Kč se započte 100 %
 • z částky DVZ nad 1.182 Kč do 1.773 Kč se započte 60 %
 • z částky DVZ od 1.773 Kč do 3.545 Kč se započte 30 % 
 • k částce DVZ nad 3.545 Kč se nepřihlíží

3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70 %, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den.

4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

Inzerce

Maximální výše PPM v roce 2021 je 43.470,- / měsíc (30 dnů).

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání stejného zaměstnání, nárok na další PPM do 4 let věku předchozího dítěte, použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ pro další PPM.

Mateřská výpočet 2021 - kalkulačka

Peněžitá pomoc v mateřství 2021 - kalkulačka na stránkách MPSV:

https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-davek-v-roce-2021

4. Nárok na mateřskou: Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před nástupem na PPM  alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit nemocenského pojištění. Byla-li jí PPM ze zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech, z toho 180 dnů  v období jednoho roku před nástupem na PPM účastnit nemocenského pojištění. Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, může využít tzv. nemocenskou v souvislosti a těhotenstvím a porodem v době 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Pro ženy, kterým skončilo pojištění (zaměstnání, SVČ) v době těhotenství, platí ochranná lhůta maximálně 180 kalendářních dnů - v této lhůtě mají nárok na PPM. V případě, že zaměstnání  (pojištění) trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání tohoto zaměstnání (pojištění). Z některých činností však ochranná lhůta neplyne (například z práce na dohodu o provedení práce).

Otec může o PPM žádat na základě úředně ověřené písemné dohody s matkou, ve které musí být uvedeno, od kterého dne bude o dítě pečovat otec a ke kterému dni přestala pobírat PPM matka.

V pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Ženy, které nemají nárok na PPM (ani nemocenskou v souvislosti s porodem), mohou ihned od porodu pobírat Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená) v maximální výši 10 000,- / měsíc. Pokud ovšem otec dítěte doloží denní vyměřovací základ (byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění), mohou i ony volit vyšší Rodičovský příspěvek.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Nemocenské dávky, tedy i PPM, vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. Zaměstnankyně předává žádost svému zaměstnavateli.

Žena OSVČ podává žádost o PPM na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, která vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nízká, může žena po porodu požádat Úřad práce o dorovnání z Rodičovského příspěvku do částky 10.000,- (případně do částky podle denního vyměřovacího základu otce dítěte).

6. Po mateřské dovolené následuje rodičovská dovolená. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) je nutné požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené/PPM.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

Souběh PPM a RP v rodině v jednom měsíci je možný pouze v případě, že je zvolená částka RP vyšší než PPM v daném měsíci (pak je vyplacen rozdíl mezi RP a PPM).

7. Když pobírám rodičovský příspěvek a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Pokud jste stále zaměstnaná (nebo si platíte dobrovolné nemocenské pojištění jako OSVČ) nebo jste v ochranné lhůtě a splňujete tedy podmínky pro PPM, lékař Vám vydá opět žádost o PPM, kterou odevzdáte zaměstnavateli (OSVČ na OSSZ).

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Následně Vám úřad dopočítá, zda Vám náleží část Rodičovského příspěvku za přechodný měsíc. 

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na PPM zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění jako OSVČ),nebo není v ochranné lhůtě, má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, započítává se doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání do doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebné pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je však povinen žádosti o dovolenou vyhovět pouze bezprostředně po skončení mateřské dovolené. O rodičovskou dovolenou (tedy volno v zaměstnání) požádáte v takovém případě až v návaznosti na skončení (řádné) dovolené.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení) dovolené žádný vliv. Rodičovský příspěvek tedy můžete začít čerpat ihned po skončení mateřské dovolené/PPM.

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že příjmy rodiny nedosahují 2,7násobku životního minima rodiny, můžete si požádat o Přídavek na dítěPorodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným úřadem práce. Jedná se o Příspěvek na bydlení, Pohřebné a dávky pomoci v hmotné nouzi.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných pracovních vztazích a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS., v roce 2021 aktualizovala Ing. Lenka Kozlová.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, vložte je do poradny: https://www.babyonline.cz/poradna

Inzerce
Zdravé těhotenství

Perfektní přehled základů zdravé výživy a cvičení pro těhotné!

Jedinečné rady o výživě a cvičení pro zdravý vývoj miminka. Naučte se vařit a cvičit dříve, než se miminko narodí!

ZDARMA ke knížce brožury o těhotenství a péči o dítě.

wwww.zdravetehotenstvi.cz

 

Ve zkratce pro tatínky

Každá zaměstnaná maminka, má nárok nastoupit 6-8 týdnů před termínem porodu na mateřskou dovolenou, která trvá 28 týdnů (37 týdnů u dvojčat a vícerčat). V tomto období čerpá tzv. peněžitou pomoc v mateřství (PPM), dávku vyplácenou Okresní správou sociálního zabezpečení ve výši 70 % z denního vyměřovacího základu (redukovaného podle výše mzdy). Podmínkou nároku na dávku je alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění za poslední 2 roky před nástupem na PPM jako zaměstnanec nebo OSVČ. Nárok na PPM mají i ženy, kterým skončilo pojištění v době těhotenství, pokud nastoupí na PPM v ochranné lhůtě.

Pokud by chtěl čerpat PPM otec dítěte, může, ale až od 7. týdne věku dítěte. Podrobné informace o této situaci naleznete zdeVT

Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Mateřská dovolená 2021 - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Pracovní poměr při čerpání mateřské dovolené
  Dobrý den,
  v současné době mám dvě zaměstnání - jedno na plný úvazek a jedno na poloviční úvazek (home office).

  V článku píšete: "Byla-li jí PPM ze zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci."

  Je možné čerpat mateřskou dovolenou a nárok na PPM v zaměstnání, které mám na plný úvazek. A v druhé práci na poloviční úvazek pracovat i během čerpání PPM?

  Děkuji.
  Clarys   | 07.02.2021 18:54:19
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na PPM + výpočet
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na PPM v následujícím případě:

  Od 24.2.2020 do 31.8.2020 jsem byla zaměstnaná u jednoho zaměstnavatele na DPČ (dle mě tedy práce malého rozsahu, když ve smlouvě byla pouze hodinová sazba a minimální počet hodin za měsíc), ale každopádně jsem každý měsíc vydělala více jak 3,5 tisíce a pojištění odváděno bylo. Dále jsem u samého zaměstnavatele od 1.9.2020 zaměstnaná na HPP.

  Pro doplnění jsem od 1.2.2019 do 31.1.2020 jsem byla zaměstnána ještě u jiného zaměstnavatele na pracovní smlouvu - zkrácený úvazek.

  Jde mi o to, jestli mám v tomto případě tedy nárok na PPM, podle mého ano, ale nejsem si jistá, v jaké výši. Rozhodné období pro výpočet je tedy 12 měsíců - já budu však při odchodu na mateřskou (1.4.2021) zaměstnaná na HPP jen 7 měsíců - tím pádem je výpočet stejný, jen tedy rozhodné období bude 7 měsíců a tím pádem například při hrubé mzdě 30 000 bude postup následovný --> (30 000x7)/7 a dále jednotlivé redukce? Nebo se do rozhodného období započítají i měsíce z DPČ, i když jde o práci malého rozsahu a tím pádem se bude počítat s 12 měsíci i hrubou mzdou na DPČ?

  Předem moc děkuji za odpověď a za ujasnění.

  Hezký den.


  Kam_H   | 17.01.2021 12:38:39
  Reagovat | URL příspěvku
 • Druhé dítě a nástup na MD
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na následující dotaz. Momentálně čerpám rodičovský příspěvek na 24 měsíční dcerku. Jsem již ale ve 33tt, termín mám 4.3.2021. Je možné na mateřskou dovolenou nastoupit později než 6 týdnu před termínem porodu. Ráda bych nastoupila 1.2., abych dočerpala co nejvíce z částky rodičovského příspěvku.
  Děkuji za odpověd
  andreanemcova   | 08.01.2021 15:00:13
  Reagovat | URL příspěvku
 • Mam narok na rodicovsky prispevek
  Dobry den pracovala jsem 2013-2016 a od 2016 ziji v egypte. Jsem vdana za egyptana a do CR chceme za day tento rok viza pro nej kvuli porodu . Mam narok na rodicovsky prispevek? Materskou ne protoze nemam odpracovano 180 dni v poslednich 2 letech ale dostanu pak rodicovsky prispevek na 2-3 roky nebo je na to podminka nejaka. Platim si dlouhodobe zdrav pojisteni cestovni u Axa Assistance a od srpna bych byla samoplatce do listopadu do porodu. Muzu si vybrat zda to chci na 2 roky nebo to dostanu automaticky na 4 roky? Dekuji moc vsem .
  nikolahammedi   | 17.03.2019 17:00:28
  Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý den,
od ledna 2020 jsem nepřetržitě zaměstnaná u jedné firmy na HPP a od září 2021 jsem na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství. Termín porodu mám 22.1.2022. Pokud se nepletu, tak bych měla nastoupit na mateřskou nejpozději ve 34. tt, tedy asi 18.12.2021 (nevím zda se počítá od začátku nebo konce 34. tt,). Vím, že formulář se žádostí o PPM by mi měl vydat gynekolog, ale nikde jsem se už nedočetla kam ho odevzdávají ženy, které přecházejí na mateřskou z nemocenské. Sice jsem stále zaměstnanec, ale nemocenskou mi v tuto chvíli vyplácí OSSZ. Můžete mi, prosím, poradit kdy je pro mě nejzazší termín pro odevzdání formuláře (další poradnu mám až 23.12., tak mám strach, abych něco neprošvihla) a hlavně kam ho odevzdat - zda zaměstnavateli nebo na OSSZ? Případně by mě zajímalo, zda ho stačí zaslat nebo ho musím donést osobně. Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,
na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství můžete nastoupit v rozmezí od počátku osmého do počátku šestého týdne před termínem porodu, který uvede lékař v žádosti o PPM. Při termínu porodu 22. 1. vychází tedy nástup v rozmezí 27. 11. až 11. 12. Domluvte se s lékařem ještě před plánovanou kontrolou, aby podle zvoleného nástupu na PPM ukončil pracovní neschopnost.
Žádost o PPM předáváte zaměstnavateli, ten ji odešle na OSSZ s přílohou. Pozdější odevzdání žádosti o PPM nevadí, ale nástup na mateřskou dovolenou byste zaměstnavateli měla oznámit předem.

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 30.11.2021, 15:18
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×