Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2019

Ve zkratce pro tatínky

 1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou?
 2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?
 3. Na kterém úřadě se žádá?
 4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?
 5. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?
 6. Rodičovský příspěvek a školka
 7. Co je potřeba k vyplnění žádosti na úřadě?
 8. Jaká jsou pravidla pro přivýdělek při pobírání PPM/RP?
 9. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?
 10. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?
 11. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem
 12. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

Již od 1. 1. 2018 platí nová pravidla pro rychlejší čerpání RP a navýšení příspěvku rodiče dvojčat a vícerčat (této možnosti mohou využít i rodiče dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou 4 roky). Možnosti rychlejšího čerpání RP mohou také využít i rodiče, kteří již dávku čerpají. Více se dočtete v následujícím článku:

1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá "Peněžitá pomoc v mateřství" (dále jen PPM) - pro více informací klikněte zde.

Rodičovská dovolená je volno v zaměstnání. Náleží matce po skončení mateřské dovolené a otci od porodu, a to v rozsahu v jakém zaměstnavatele požádají, nejvýše do 3 let dítěte.

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce. Náleží rodičům po skončení výplaty PPM (případně nemocenského v souvislosti s porodem) nebo ode dne narození dítěte u rodičů, kteří nepobírali PPM, a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině a nejvýše do 4 let dítěte.

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou je situace, kdy je PPM nižší než RP a rodiči je tento rozdíl doplacen. Toto platí i pro oba rodiče - tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek. Ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.

2. Žádost o rodičovský příspěvek: Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě maximálně do věku 4 let.

O příspěvek může žádat buď matka nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte).

Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.

Žádat lze o přiznání dávky nejvýše 3 měsíce zpětně.

3. Na kterém úřadě se žádá o rodičovský příspěvek?

Žádost se podává na úřadu práce podle trvalého bydliště: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local.

Formulář žádosti o Rodičovský příspěvek je k dispozici také na webových stránkách MPSV https://portal.mpsv.cz/forms.

Pro nárok na RP je důležité trvalé bydliště i skutečné bydliště v ČR. Dlouhodobá změna v pobytu by se měla hlásit na ÚP a rodič by se měl dohodnout na případném pozastavení čerpání RP po dobu pobytu mimo území ČR. Pokud tak rodič neučiní, může ÚP na vlastní popud vyplácení RP přerušit.

4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?

Každý rodič má nárok na Rodičovský příspěvek v celkové částce 220.000,- Kč. Od 1. 1. 2018 se zvýšil příspěvek pro rodiče dvojčat a vícerčat na 330.000,- Kč (této možnosti mohou využít i rodiče dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou 4 roky a jsou stále nejmladšími dětmi v rodině).

 • Každý rodič může volit RP do částky 7.600,- Kč měsíčně. Vyšší částku může volit rodič, jestliže alespoň jeden z rodičů má dostatečný denní vyměřovací základ (stanovený podle pravidel pro PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem)
 • Maximální měsíční výše RP je omezena na 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (40.068,- Kč)
 • Rodiče vícerčat mohou volit do 1,5násobku uvedených částek.
 • Minimální měsíční výše RP je stanovena na 50,- Kč.

5. Jak často je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé 3 měsíce.

Při každé takovéto změně se od částky 220.000,- Kč (330.000,-) odečte již vyplacená částka, zbytek se rozdělí na příslušný počet měsíců.

Změna výše RP je vhodná např. v případě dalšího těhotenství, kdy žena ví, že bude nastupovat na další PPM dříve, než dočerpá RP - nestačila by tedy vyčerpat celých 220.000,- RP na první dítě v původním rozložení. Je možné včas (např. již v době otěhotnění) změnit výši čerpané částky a vyčerpat tak "rychleji" celou částku pro RP. Částku nelze vyčerpat najednou, pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (maximálně 40.068,- měsíčně). Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. Pokud matka neměla dostatečný příjem pro vyšší částku RP, může navýšení provést na základě dodání vyměřovacího základu otce dítěte. Nestačí-li příjmy ani jednoho z rodičů pro navýšení, nevyčerpaná část RP zůstává státu a nelze ji vymáhat.

Změnu výše nelze provést zpětně, ale nejdříve od měsíce, ve kterém je žádost o změnu podána.

6. Rodičovský příspěvek a školka

?Pro návštěvu předškolních zařízení při pobírání Rodičovského příspěvku platí:

 • U dětí starších 2 let není pobyt v MŠ či jeslích nijak omezen.
 • U dětí mladších 2 let je pobyt v MŠ či jeslích omezen na 46 hodin měsíčně.

Návštěvu MŠ či jeslí u dětí mladších 2 let je potřeba úřadu práce nahlásit a pravidelně dokládat.

7. Co je potřeba k vyplnění žádosti na úřadě?

 • občanský průkaz obou rodičů 
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
 • potvrzení denního vyměřovacího základu rodiče s vyšším příjmem
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

Závěrem ještě několik informací pro pracující rodiče:

8. Jaká jsou pravidla pro přivýdělek při pobírání PPM/RP?

Při pobírání peněžité pomoci v mateřství není možné vykonávat zaměstnání, ze kterého nárok vznikl. OSVČ při pobírání PPM nemohou samostatnou výdělečnou činnost vykonávat osobně. Jiný výdělek při pobírání PPM omezený není.

Při pobírání rodičovského příspěvku výdělek není omezen

9. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?

Za osoby na mateřské a rodičovské dovolené a stejně tak za příjemce PPM a RP je plátcem zdravotního pojištění stát. Další kategorií státních pojištěnců jsou také osoby celodenně a řádné pečující o dítě do 7 let (nebo alespoň 2 děti do 15 let). Tyto skutečnosti je potřeba hlásit pojišťovně do 8 dnů od změny. Za zaměstnance plní oznamovací povinnost zaměstnavatel. Z hlediska důchodového pojištění se péče o dítě do 4 let považuje za náhradní dobu.

OSVČ po dobu pobírání PPM nemohou vykonávat činnost osobně. Mohou ji buď přerušit a zdravotní pojištění bude hradit stát, nebo mohou činnost vykonávat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Ve druhém případě hradí OSVČ zálohy na zdravotní pojištění podle skutečně dosažených příjmů v předchozím roce, neplatí pro ni minimální vyměřovací základ v době, kdy pobírala PPM po celý měsíc. Také v době, kdy OSVČ po celý měsíc pobírá RP, neplatí pro ni minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění. Pobírání PPM i RP je potřeba zdravotní pojišťovně oznámit. 

Zálohy na sociální pojištění OSVČ nehradí v době, kdy po celý kalendářní měsíc pobírá PPM. Při pobírání rodičovského příspěvku hradí zálohy podle posledního Přehledu o příjmech. Při splnění podmínek je možné požádat o snížení nebo i zrušení povinnosti platit zálohy. Skutečnosti rozhodné pro posuzování činnosti jako vedlejší je OSVČ povinna oznámit OSSZ nejpozději na Přehledu o příjmech za kalendářní rok, za který chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. V kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala činnost jako vedlejší, je OSVČ povinně účastna důchodového pojištění, pokud její příjem v kalendářním roce dosáhl alespoň rozhodné částky. Ta pro rok 2018 činila 71.950,- Kč, pro rok 2019 činí 78.476.

10. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?

Můžete navštívit například tuto adresu: www.mpsv.cz

11. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem

Jak si vyřídit mateřskou a rodičovskou postupně krok za krokem se dozvíte na: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena/vyrizeni-materske-dovolene-krok-za-krokem

Dále si přečtěte:

12. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS., v roce 2019 aktualizovala Ing. Lenka Kozlová.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, vložte je do poradny.

Pobírání RP předchází Peněžitá pomoc v mateřství - více naleznete v článku Mateřská dovolená

Inzerce

 

Inzerce

ŘÍKAČKY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

představení knihy pro děti

Interaktivní set Říkačky pro chytré hlavičky formátu A5 obsahuje 3 části: Hlavní kniha Říkačky – říkanky pro děti (pohybové říkanky, malovací, naučné, o světě kolem nás,..), Kreslení dle předlohy - doplňovačky pro děti, Pexesové karty – 3 sady karet - 12 listů (obrázkové, písmenkové, prázdné pexeso). Říkanky s praktickou kroužkovou vazbou posunou Vaše dítě dále! O zdraví, bezpečnosti a světě kolem nás s cvičením a kreslením.

 

Ve zkratce pro tatínky

Po vyčerpání mateřské, nebo od data narození dítěte (pokud nevznikl nárok na PPM), může matka nebo otec čerpat rodičovskou dovolenou a pobírat tzv. rodičovský příspěvek (RP). Dávku vyplácí Úřad práce – odbor státní sociální podpory. V pobírání této dávky se mohou rodiče každé 3 měsíce střídat, protože není vázána na jakékoliv další příjmy. Žadatel má pro RP přiděleno 220.000 Kč (rodič dvojčat a vícerčat 330.000 Kč), které si rozloží na určité období v takové měsíční výši, jakou umožňuje jeho denní vyměřovací základ. Pokud ani jeden z rodičů nesplňuje podmínku platby nemocenského pojištění, je maximální měsíční výše RP 7.600 Kč (1,5násobek částky pro rodiče dvojčat a vícerčat). VT

Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Související témata

Komerční sdělení

Související články

Rodičovská dovolená 2019 - rodičovský příspěvek 2019 - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • rodičák
  Ahojky, konečně si taky přilepšíme...  https://www.bezvamoney.cz/clanky/rodicovsky-prispevek-sedm-let-stagnoval/  
  jaajinkyS   | 21.01.2019 12:17:24
  Reagovat | URL příspěvku
 • Rodičovská dovolená
  Dobrý den,
  měla bych dotaz ohledně rodičovské dovolené. Letos v listopadu by mi měla končit rodičovská dovolená malý je narozený 7.11.2014. Nárok na Ppm jsem nemela, jelikož jsem přešla z jednoho rodičáku na druhý. Jde mi jen o to, jak se to vypočítavají zbylé peníze které by měli dojít? Jestli v listopadu 2014 co mi došli peníze na účet, byli ještě peníze na staršího syna (dává se zpětně) nebo už to byli peníze na mladšího syna? Moc děkuji za odpověď Tereza
  Terinka.159   | 04.10.2018 14:20:07
  Reagovat | URL příspěvku
 • Zvýšení rodicovske dovolene
  Ahoj.Chci se zeptat.Nekde jsem cetl ze od roku 2020 se zvysi rodicovska na 300 000.Manzelka ma termin cerven 2019.Samozrejme bude pobirat asi na 3roky nejskych 6700.kdyz to ale od ledna zvysi na 300 000 z 220 000,zvysi se i nam rodicovska nebo se to tyka jen deti narozenych v lednu 2020 a výše?nemate nekdo zkusenosti s timhle prelomovym obdobim nebo nevite jak to bude?Diky
  Jbond007   | 12.05.2018 10:32:16 | Reakcí: 1, poslední: 12.05.2018 10:35:12
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Zvýšení rodicovske dovolene
   Samozrejme termin hypoteticky.V planu.Dite bude urcite cekat nejdele 9mesicu????
   Jbond007   | 12.05.2018 10:35:12
   Reagovat | URL příspěvku
 • Rodičovská dovolená
  Ahojte, chci se zeptat, mám rodicak na 2 roky, ten mi končí letos v květnu, můj dotaz zní rodičovská dovolená konci stejným dnem jako rodičovský příspěvek nebo je do konce měsíce? Malá se narodila 12.5. tak mě zajímá jestli tím dnem konci i RD nebo ta běží do konce měsíce a 12.5. konci jen ten příspěvek? Asi blbí dotaz ale mě to vážně zajímá .. snad jsem to napsala dostatečně srozumitelně ????
  Dašulka   | 23.03.2018 15:59:37
  Reagovat | URL příspěvku
 • Mam
  Ahoj,
  Rada bych se zeptala, jak jsem vlastne na tom v me situaci s pobiranim jakychkoliv davek. Trvaly pobyt v Cr mam od kvetna 2016 a doposud jsem byla evidovana na UP, popritom jsem pracovala na dohodu.zadnou podporu jsem nepobirala. Nyni jsem porodila chlapecka... narok na materskou nemam, to je jedine co vim. Kazdy z uradu me ale vzdy rika neco jineho, kde mam co potvrdit a kde co odevzdat. S pritelem nejsme manzele a doba pozadani o rodicovsky prispevek (do 3 mesicu) se pomalu konci.bojim se, ze to nestihnu. Jak to vsechno vlastne je a na co mam teoreticky narok?
  Takoveto tema je uplne mimo memo soudku, tak za jakoukoliv odpoved dekuji mockrat!!! :)
  Anitram2605   | 10.11.2017 04:47:02 | Reakcí: 1, poslední: 29.06.2018 01:46:59
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
 • Mateřská a rodičovská - jak zažádat?
  Dobrý den,
  mám smlouvu na dobu určitou tj do 31.12.2017, na MD mám nastoupit 29.9.2017. Splňuji podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní, měla bych mít tedy nárok na PPM. Pokud jsem to dobře pochopila tak žádost o PPM podám přes zaměstnavatele i v případě, že mi smlouva v prosinci 2017 skončí? Ale jak to bude, až budu žádat o RP? V té době už mi smlouva skončí a já budu ´´nezaměstnaná“, jak tedy doložím vyměřovací základ, který musím doložit pro získání RP?
  Děkuji, Klára
  klarafh16   | 16.08.2017 15:09:31
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na pomoc?
  Dobrý den, chci se zeptat, zda mám nárok na pomoc. Jsem na rodičovské dovolené. Jsem těhotná. V zaměstnání jsem byla na dobu určitou , tudíž mi dnem nástupu na mateřskou dovolenou skončila. Děkuji za informace
  Kiki14   | 04.04.2017 15:43:07 | Reakcí: 1, poslední: 04.04.2017 15:46:19
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
 • rodičovsky
  Dobrej den chtela bych se zeptat poberám rodičovský příspevok na tri roky ale chtela bych ho skrátit jen na dva roky dalo by se to????
  monička1293   | 09.08.2016 23:39:55
  Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý večer
  Chtěla bychom se zeptat. Minulý rok v červenci jsem nastoupila na nemocenskou. A v lednu mě skončila smlouva. A pobirala jsem dále nemocenskou nez jsem nastoupila na mateřskou. A můj manžel bere 20 000. A já beru 14 000 mateřskou. Mám nárok na rodičovský příspěvek a na porodné?? Děkuji do předu
  J. Bizova   | 22.06.2016 22:05:39
  Reagovat | URL příspěvku
 • Cuzinka v Cr
  Dobry den, chtela bych se zeptat zda mam narok na vyplaceni rodicovske na uzemi Cr. Mam smlouvu na dobu urcitou do 30.11.2016 odpracovane v Cr dva roky, tedy dva roky jsem si platila socialni na uzemi Cr. Jenze od 28.12.2015 jsem na neschopence, nemocenskou pobiram. Termin porodu mam 11.8. 2016 tudiz PPM mi plati jeste zamestnavatel. Trvaly pobyt mam vsak na uzemi Sr a tady v Cr mam pouze potvrzeni o prechodnem pobytu. Je tedy v mem pripade mozne zadat si na UP tady v Cr o rodicovsky prispevek? A budu si moci zvolit jeho delku? Za odpoved dekuji.
  Onli25   | 24.05.2016 21:26:52 | Reakcí: 3, poslední: 25.05.2016 12:34:50
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Cuzinka v Cr
   Dobrý den, MPSV může v takovémto případě udělit výjimku a pobyt vám uznat, pokud tady fakticky bydlíte. Nevyřešíme to ale tady - musíte zajít na Úřad práce - sociální odbor, pod který spadáte bydlištěm a vyřešit to přímo s konkrétními úředníky. Pokud vám bude nárok přiznán, délku si můžete volit, protože budete mít nárok na PPM.
   Sunny   | 25.05.2016 10:57:17
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Cuzinka v Cr
    Dobry den, dekuji za odpoved...muzu se zeptat jestli je nutne dokladat to ze tady bydlim nejakymi papiry? Tata je cech, muze to taky pomoct? S pozdravem
    Onli25   | 25.05.2016 11:55:49
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: Cuzinka v Cr
     Jak jsem psala, zajděte se na potřebné doklady domluvit na úřad. Určitě budou chtít to potvrzení o přechodném pobytu a možná i doklady o odvodech na pojištění zde v ČR.
     Sunny   | 25.05.2016 12:34:50
     Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý den,v únoru mi končí RD (8.února synovi budou 3roky).ještě ten rok plánujeme další mimčo.chtěla jsem se zeptat když mi zaměstnavatel vyhoví s neplaceným volnem,bude za mě platit sociální a zdravotní?A když by nevyhověl a dal výpověď a já bych si našla nějakou brigádu...budu si to muset platit já? a ještě jedna otázka: všude čtu že zaměstnavatel dává max 3roky RD...jak se to počítá? synovi budou v únoru 3roky-1.půlrok byla mateřská a teprve pak jsem měla RD-to je 2,5roku do 3let věku ditěte....takže mě rodičovská trvá 2,5roku mám nárok na ten půlrok? děkuji za odpověď

Dobrý den,

rodičovská dovolená je maximálně do třetích narozenin dítěte. Pokud chcete být doma po třetích narozeninách, je potřeba dohodnout si se zaměstnavatelem neplacené volno. Doporučuji v takovém případě rozložit si rodičovský příspěvek na potřebnou dobu. Rozložit si příspěvek je vhodné i v případě, že byste dala výpověď a jen pracovala brigádně na dohodu. Za příjemce rodičovského příspěvku je plátcem zdravotního pojištění stát. V případě, že byste u práce na dohodu překročila výdělek rozhodný pro odvod pojistného, odváděl by pojistné (zdravotní i sociální) také zaměstnavatel, nemusel by Vám ale při nízkém výdělku strhávat doplatek do minimálního zdravotního pojištění. Zaměstnavateli byste tedy měla doložit (např. čestným prohlášením), že jste příjemcem rodičovského příspěvku. Sociální pojištění není povinné, péče o dítě do 4 let je náhradní dobou pojištění z hlediska důchodu.

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 17.06.2019, 16:56
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce