Inzerce
Inzerce
Inzerce

Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2023

Ve zkratce pro tatínky

 1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou?
 2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?
 3. Na kterém úřadě se žádá? Online žádost o RP
 4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?
 5. Jednorázové doplacení rodičovského příspěvku
 6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?
 7. Rodičovský příspěvek a školka
 8. Co je potřeba k vyplnění žádosti na úřadě?
 9. Jaká jsou pravidla pro přivýdělek při pobírání PPM/RP?
 10. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?
 11. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?
 12. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem
 13. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; v případě narození dvojčat nebo vícerčat po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá "Peněžitá pomoc v mateřství" (dále jen PPM) - pro více informací klikněte zde.

Rodičovská dovolená je volno v zaměstnání. Náleží matce po skončení mateřské dovolené a otci od porodu, a to v rozsahu v jakém zaměstnavatele požádají, nejvýše do 3 let dítěte. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče současně. Žádost o rodičovskou dovolenou je potřeba podat písemně zaměstnavateli alespoň 30 dnů před nástupem a uvést v ní dobu trvání rodičovské dovolené. Žádost lze podávat opakovaně.

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce. Náleží rodiči po skončení výplaty PPM (případně nemocenského v souvislosti s porodem) nebo ode dne narození dítěte u rodičů, kteří nepobírali PPM, a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině a nejvýše do 4 let dítěte.

Inzerce

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou je situace, kdy je PPM nižší než RP a rodiči je tento rozdíl doplacen. Toto platí i pro oba rodiče - tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek. Ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.

2. Žádost o rodičovský příspěvek: Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který osobně celodenně pečuje o dítě maximálně do věku 4 let.

O příspěvek může žádat matka nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte). Rodičovský příspěvek nemohou čerpat oba rodiče zároveň, v čerpání se však mohou vystřídat.

Inzerce

Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.

Žádat lze o přiznání dávky nejvýše 3 měsíce zpětně.

Inzerce

3. Na kterém úřadě se žádá o rodičovský příspěvek? Online žádost o RP

Žádost se podává na úřadu práce podle bydliště rodiče: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

Formulář žádosti o Rodičovský příspěvek je k dispozici na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Žádost o rodičovský příspěvek je možné podat také ONLINE na webu MPSV. Pro vstup do online formuláře je nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky.

Inzerce

Pro nárok na RP je důležité trvalé bydliště i skutečné bydliště v ČR. Dlouhodobá změna v pobytu by se měla hlásit na ÚP a rodič by se měl dohodnout na případném pozastavení čerpání RP po dobu pobytu mimo území ČR. Pokud tak rodič neučiní, může ÚP na vlastní popud vyplácení RP přerušit.

4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?

Každý rodič má nárok na Rodičovský příspěvek v celkové částce 300.000,- Kč (450.000,- Kč u dvojčat a vícerčat). 

 • Každý rodič může volit RP do částky 13.000,- Kč měsíčně. Vyšší částku může volit rodič, jestliže alespoň jeden z rodičů má dostatečný denní vyměřovací základ (stanovený podle pravidel pro PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem)
 • Maximální měsíční výše RP je omezena na 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. V roce 2023 maximum činí 49.413,- Kč
 • Rodiče vícerčat mohou volit do 1,5násobku uvedených částek.
 • Minimální měsíční výše RP je stanovena na 50,- Kč. Nedosahuje-li dávka alespoň 100 Kč/měsíc, vyplatí se po skončení kalendářního čtvrtletí.

5. Jednorázové doplacení rodičovského příspěvku

Při narození dalšího dítěte má rodič nárok na doplacení zbývající části nevyčerpaného rodičovského příspěvku na starší dítě. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození nejmladšího dítěte stanovit denní vyměřovací základ (dle podmínek pro PPM), nebo je alespoň jeden z rodičů považován k datu narození nejmladšího dítěte za osobu samostatně výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění. Úřad práce nevyčerpaný rodičovský příspěvek doplatí po oznámení narození dalšího dítěte.

Pokud rodič uvedené podmínky nesplňuje, nevyčerpaná částka rodičovského příspěvku zůstane státu a nelze ji vymáhat. Pro rodiče, kteří uvedené podmínky nesplňují, je proto vhodné co nejdříve po zjištění těhotenství navýšit rodičovský příspěvek na maximální možnou částku.

6. Jak často je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé 3 měsíce.

Změnu výše nelze provést zpětně, ale nejdříve od měsíce, ve kterém je žádost o změnu podána.

Při každé takovéto změně se od částky 300.000,- Kč (450.000,-) odečte již vyplacená částka, zbytek se rozdělí na příslušný počet měsíců.

7. Rodičovský příspěvek a školka

Pro návštěvu předškolních zařízení při pobírání Rodičovského příspěvku platí:

 • U dětí starších 2 let není pobyt v MŠ či jeslích nijak omezen.
 • U dětí mladších 2 let je pobyt v MŠ či jeslích omezen na 92 hodin měsíčně.

Návštěvu MŠ či jeslí u dětí mladších 2 let je potřeba úřadu práce nahlásit a pravidelně dokládat.

8. Co je potřeba k vyplnění žádosti na úřadě?

 • občanský průkaz obou rodičů 
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM) nebo nemocenské v souvislosti s porodem. V případě, že PPM byla vyplácena OSSZ, není potřeba potvrzení dokládat.
 • potvrzení denního vyměřovacího základu rodiče s vyšším příjmem - pokud chcete volit vyšší částku
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

Závěrem ještě několik informací pro pracující rodiče:

9. Jaká jsou pravidla pro přivýdělek při pobírání PPM/RP?

Při pobírání peněžité pomoci v mateřství není možné vykonávat zaměstnání, ze kterého nárok vznikl. OSVČ při pobírání PPM nemohou samostatnou výdělečnou činnost vykonávat osobně. Jiný výdělek při pobírání PPM omezený není.

Při pobírání rodičovského příspěvku výdělek není omezen.

10. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?

Za osoby na mateřské a rodičovské dovolené a stejně tak za příjemce PPM a RP je plátcem zdravotního pojištění stát. Další kategorií státních pojištěnců jsou také osoby celodenně a řádné pečující o dítě do 7 let (nebo alespoň 2 děti do 15 let). Tyto skutečnosti je potřeba hlásit pojišťovně do 8 dnů od změny. Za zaměstnance plní oznamovací povinnost zaměstnavatel. Z hlediska důchodového pojištění se péče o dítě do 4 let považuje za náhradní dobu.

OSVČ po dobu pobírání PPM nemohou vykonávat činnost osobně. Mohou ji buď přerušit a zdravotní pojištění bude hradit stát, nebo mohou činnost vykonávat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Ve druhém případě hradí OSVČ zálohy na zdravotní pojištění podle skutečně dosažených příjmů v předchozím roce, neplatí pro ni minimální vyměřovací základ v době, kdy pobírala PPM po celý měsíc. Také v době, kdy OSVČ po celý měsíc pobírá RP, neplatí pro ni minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění. Pobírání PPM i RP je potřeba zdravotní pojišťovně oznámit. 

Zálohy na sociální pojištění OSVČ nehradí v době, kdy po celý kalendářní měsíc pobírá PPM. Při pobírání rodičovského příspěvku hradí zálohy podle posledního Přehledu o příjmech. Při splnění podmínek je možné požádat o snížení nebo i zrušení povinnosti platit zálohy. Skutečnosti rozhodné pro posuzování činnosti jako vedlejší je OSVČ povinna oznámit OSSZ nejpozději na Přehledu o příjmech za kalendářní rok, za který chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. V kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala činnost jako vedlejší, je OSVČ povinně účastna důchodového pojištění, pokud její příjem v kalendářním roce dosáhl alespoň rozhodné částky. Ta pro rok 2022 činila 93.387 Kč, pro rok 2023 činí 96.777 Kč.

11. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?

Můžete navštívit například tuto adresu: www.mpsv.cz

12. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem

Jak si vyřídit mateřskou a rodičovskou postupně krok za krokem se dozvíte na: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena/vyrizeni-materske-dovolene-krok-za-krokem

Jak dopadla anketa v letech 2008-2012?

Dále si přečtěte:

13. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovaly Mgr. Věra Tautová, DiS. a Ing. Lenka Poláková.

Aktualizováno k 1. 10. 2023.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, vložte je do poradny.

Pobírání RP předchází Peněžitá pomoc v mateřství - více naleznete v článku Mateřská dovolená

Ve zkratce pro tatínky

Po vyčerpání mateřské, nebo od data narození dítěte (pokud nevznikl nárok na PPM), může matka nebo otec čerpat rodičovskou dovolenou a pobírat tzv. rodičovský příspěvek (RP). Dávku vyplácí Úřad práce – odbor státní sociální podpory. V pobírání této dávky se mohou rodiče střídat. Žadatel má pro RP přiděleno 300.000 Kč (rodič dvojčat a vícerčat 450.000 Kč), které si rozloží na určité období v takové měsíční výši, jakou umožňuje jeho denní vyměřovací základ (max. 49.413 Kč). Pokud ani jeden z rodičů nesplňuje podmínku účasti na nemocenském pojištění, je maximální měsíční výše RP 13.000 Kč (1,5násobek částky pro rodiče dvojčat a vícerčat).

Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Rodičovská dovolená 2023 - rodičovský příspěvek 2023 - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Zaniká nárok na příspěvky nástupem do práce?
  Dobrý den,

  Mám dotaz k pobírání rodičovského příspěvku. Rozumím tomu správně, že pokud se rozhodnu vrátit do původní práce dříve, než stihnu příspěvek vybrat, tak na dovybrání příspěvku ztrácím nárok? Z mnoha důvodů uvažují o tom, že se do práce vrátím cca. v 1 roce dítěte, tudíž bych nestihla vybrat celou částku. Z dostupných informaci mi to bohužel není jasné.

  Děkuji za odpověď.
  Maky86   | 03.06.2021 10:13:05
  Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Otec na PPM

| Petr.Vasulka@seznam.cz | 26.10.2023, 13:24

Dobrý den,

jako otec dítěte bych chtěl čerpat PPM na 22 týdnů. Lze přitom chodit do práce, popř. za jakých podmínek ?

Mockrát děkuji.

Petr

Dobrý den,

při čerpání peněžité pomoci v mateřství není možné vykonávat činnosti, ze které nárok vznikl. V práci po tuto dobu čerpáte rodičovskou dovolenou. Je možné pro stejného zaměstnavatele vykonávat zcela jiný druh práce na jinou smlouvu/dohodu, případně pracovat pro jiného zaměstnavatele.

Ing. Lenka Poláková | Babyonline | 01.11.2023, 17:00
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×