Inzerce
Inzerce
Inzerce

Mateřská dovolená 2023

Ve zkratce pro tatínky

 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje? Délka mateřské.
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje? Délka mateřské dovolené

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodí-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů (respektive 37 týdnů). Ale vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 31 týdnů).

Pokud se dítě narodilo mrtvé, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Během mateřské dovolené náleží ženě při splnění podmínek dávka nemocenského pojištění, tzv. peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

Inzerce

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje žena podle stanoveného termínu porodu. Gynekolog předá ženě formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, do kterého žena vyplní datum nástupu na PPM v rozmezí 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Neurčí-li nástup v tomto rozmezí, považuje za začátek podpůrčí doby PPM počátek šestého týdne před porodem. Pokud nastane porod dříve než 8 týdnů před termínem porodu, nastává nástup na PPM dnem porodu.

3. Peněžitá pomoc v mateřství: Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Mateřská v roce 2023

Výpočet se provádí ve 4 krocích:

1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou 12 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém se na PPM nastupuje) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné.
Výpočet mateřské zjednodušeně:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní

2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:

Inzerce
 • z částky DVZ do 1.345 Kč se započte 100 %
 • z částky DVZ nad 1.345 Kč do 2.017 Kč se započte 60 %
 • z částky DVZ od 2.017 Kč do 4.033 Kč se započte 30 % 
 • k částce DVZ nad 4.033 Kč se nepřihlíží

3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70 %, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den.

4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

Inzerce

Maximální výše PPM v roce 2023 je 49.440,- Kč / měsíc (30 dnů).

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání stejného zaměstnání, nárok na další PPM do 4 let věku předchozího dítěte, použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ pro další PPM.

4. Nárok na mateřskou: Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před nástupem na PPM  alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit nemocenského pojištění. Byla-li jí PPM ze zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech, z toho 180 dnů  v období jednoho roku před nástupem na PPM účastnit nemocenského pojištění. Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, může využít tzv. nemocenskou v souvislosti a těhotenstvím a porodem v době 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Pro ženy, kterým skončilo pojištění (zaměstnání, SVČ) v době těhotenství, platí ochranná lhůta maximálně 180 kalendářních dnů - v této lhůtě mají nárok na PPM. V případě, že zaměstnání  (pojištění) trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání tohoto zaměstnání (pojištění). Z některých činností však ochranná lhůta neplyne (například z práce na dohodu o provedení práce).

Otec může o PPM žádat na základě úředně ověřené písemné dohody s matkou, ve které musí být uvedeno, od kterého dne bude o dítě pečovat otec a ke kterému dni přestala pobírat PPM matka.

V pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Ženy, které nemají nárok na PPM (ani nemocenskou v souvislosti s porodem), mohou ihned od porodu pobírat Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená) v maximální výši 13.000,- / měsíc. Pokud ovšem otec dítěte doloží denní vyměřovací základ (byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění), mohou i ony volit vyšší Rodičovský příspěvek.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Nemocenské dávky, tedy i PPM, vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. Zaměstnankyně předává žádost svému zaměstnavateli.

Žena OSVČ podává žádost o PPM na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, která vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nízká, může žena po porodu požádat Úřad práce o dorovnání z Rodičovského příspěvku do částky 13.000,- (případně do částky podle denního vyměřovacího základu otce dítěte).

6. Po mateřské dovolené následuje rodičovská dovolená. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) je nutné požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené/PPM.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle bydliště rodič spadá.

Souběh PPM a RP v rodině v jednom měsíci je možný pouze v případě, že je zvolená částka RP vyšší než PPM v daném měsíci (pak je vyplacen rozdíl mezi RP a PPM).

7. Když pobírám rodičovský příspěvek a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Pokud jste stále zaměstnaná (nebo si platíte dobrovolné nemocenské pojištění jako OSVČ) nebo jste v ochranné lhůtě a splňujete tedy podmínky pro PPM, lékař Vám vydá opět žádost o PPM, kterou odevzdáte zaměstnavateli (OSVČ na OSSZ).

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Následně Vám úřad dopočítá, zda Vám náleží část Rodičovského příspěvku za přechodný měsíc. Nevyčerpaný rodičovský příspěvek Vám ÚP doplatí po oznámení narození dalšího dítěte.

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na PPM zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění jako OSVČ), nebo není v ochranné lhůtě, má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, započítává se doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání do doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebné pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je však povinen žádosti o dovolenou vyhovět pouze bezprostředně po skončení mateřské dovolené. O rodičovskou dovolenou (tedy volno v zaměstnání) požádáte v takovém případě až v návaznosti na skončení (řádné) dovolené.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení) dovolené žádný vliv. Rodičovský příspěvek tedy můžete začít čerpat ihned po skončení mateřské dovolené/PPM.

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že příjmy rodiny nepřevyšují 2,7násobku životního minima rodiny, můžete si požádat o Porodné. Pokud příjmy rodiny nepřevyšují 3,4násobek životního minima rodiny, můžete požádat o Přídavek na dítě.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným úřadem práce. Jedná se o Příspěvek na bydlení, Pohřebné a dávky pomoci v hmotné nouzi.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných pracovních vztazích a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS. a Ing. Lenka Poláková.

Aktualizováno k 1. 1. 2023.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, vložte je do poradny: https://www.babyonline.cz/poradna

Inzerce
Zdravé těhotenství

Perfektní přehled základů zdravé výživy a cvičení pro těhotné!

Jedinečné rady o výživě a cvičení pro zdravý vývoj miminka. Naučte se vařit a cvičit dříve, než se miminko narodí!

ZDARMA ke knížce brožury o těhotenství a péči o dítě.

wwww.zdravetehotenstvi.cz

 

Ve zkratce pro tatínky

Každá zaměstnaná maminka, má nárok nastoupit 6-8 týdnů před termínem porodu na mateřskou dovolenou, která trvá 28 týdnů (37 týdnů u dvojčat a vícerčat). V tomto období čerpá tzv. peněžitou pomoc v mateřství (PPM), dávku vyplácenou Okresní správou sociálního zabezpečení ve výši 70 % z denního vyměřovacího základu (redukovaného podle výše mzdy). Podmínkou nároku na dávku je alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění za poslední 2 roky před nástupem na PPM jako zaměstnanec nebo OSVČ. Nárok na PPM mají i ženy, kterým skončilo pojištění v době těhotenství, pokud nastoupí na PPM v ochranné lhůtě.

Pokud by chtěl čerpat PPM otec dítěte, může, ale až od 7. týdne věku dítěte. Podrobné informace o této situaci naleznete zdeVT

Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Mateřská dovolená 2023 - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Pracovní poměr při čerpání mateřské dovolené
  Dobrý den,
  v současné době mám dvě zaměstnání - jedno na plný úvazek a jedno na poloviční úvazek (home office).

  V článku píšete: "Byla-li jí PPM ze zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci."

  Je možné čerpat mateřskou dovolenou a nárok na PPM v zaměstnání, které mám na plný úvazek. A v druhé práci na poloviční úvazek pracovat i během čerpání PPM?

  Děkuji.
  Clarys   | 07.02.2021 18:54:19
  Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Otec na PPM

| Petr.Vasulka@seznam.cz | 26.10.2023, 13:24

Dobrý den,

jako otec dítěte bych chtěl čerpat PPM na 22 týdnů. Lze přitom chodit do práce, popř. za jakých podmínek ?

Mockrát děkuji.

Petr

Dobrý den,

při čerpání peněžité pomoci v mateřství není možné vykonávat činnosti, ze které nárok vznikl. V práci po tuto dobu čerpáte rodičovskou dovolenou. Je možné pro stejného zaměstnavatele vykonávat zcela jiný druh práce na jinou smlouvu/dohodu, případně pracovat pro jiného zaměstnavatele.

Ing. Lenka Poláková | Babyonline | 01.11.2023, 17:00
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×