Mateřská dovolená 2018

Ve zkratce pro tatínky

 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje? Délka mateřské.
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje? Délka mateřské dovolené

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje žena podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6-8 týdnů před termínem porodu. Formulář ženě předá a vyplní gynekolog.

3. Peněžitá pomoc v mateřství: Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Mateřská v roce 2018

Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní

2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 1.000 Kč se započte 100% ·    z částky DVZ od 1.000 Kč do 1.499 Kč se započte 60 % ·    z částky DVZ od 1.499 Kč do 2.998 Kč se započte 30 % ·    a k částce DVZ nad 2.998 Kč se nepřihlíží

3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.

4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 36.750,- / měsíc (30 dnů).

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let věku předchozího dítěte), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.

Mateřská výpočet 2018 kalkulačka

Mateřská dovolená 2018 - kalkulačka na stránkách MPSV:
https://www.mpsv.cz/cs/11580

Inzerce

4. Nárok na mateřskou dovolenou: Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) v maximální výši 7 600,- / měsíc. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit vyšší Rodičovský příspěvek.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje rodičovská dovolená. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Při RD je neomezený přivýdělek, takže s dávkou nijak nekoliduje.

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,7násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a  Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Publikace ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ

představení knihy o výživě, vaření a cvičení v těhotenství, s recepty

Unikátní publikace Zdravé těhotenství pro těhotné i šestinedělky věnující se současně zdravé výživě, zdravému vaření krok za krokem a zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu. O tom nejdůležitějším, co rozhoduje o zdraví Vašeho miminka! Zkuste to! 

wwww.zdravetehotenstvi.cz

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, vložte je do poradny: https://www.babyonline.cz/poradna

Publikace ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ

představení knihy o výživě, vaření a cvičení v těhotenství, s recepty

Unikátní publikace Zdravé těhotenství pro těhotné i šestinedělky věnující se současně zdravé výživě, zdravému vaření krok za krokem a zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu. O tom nejdůležitějším, co rozhoduje o zdraví Vašeho miminka! Zkuste to! 

wwww.zdravetehotenstvi.cz

4

Ve zkratce pro tatínky

Každá maminka, která si platila alespoň 270 dní v posledních 2 letech nemocenské pojištění (nebo byla zaměstnaná), má nárok nastoupit 6-8 týdnů před termínem porodu na mateřskou dovolenou, a ta trvá celkem 28 týdnů. V tomto období čerpá tzv. peněžitou pomoc v mateřství (PPM), dávku vyplácenou Okresní správou sociálního zabezpečení ve výši 70 % z denního vyměřovacího základu (redukovaného podle výše mzdy).

Pokud by chtěl čerpat PPM otec dítěte, může, ale až od 7. týdne věku dítěte. Podrobné informace o této situaci naleznete zdeVT

Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Související témata

Komerční sdělení

Související články

Mateřská dovolená 2018 - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Potřebujete naléhavé peníze? Můžeme pomoci!
  Financna rezerva len pre podnikatelov ČR! Platí pre OSVČ, s.r.o., a.s. Najvýhodnejšie a najrychlejšie peniaze len u nas! Do 6 000 000 Kč – aj bez príjmu – bližšie po tel. Neskúmame register, soc., poist, zdravot. posit. Tolerujeme nedoplatky. – bez spoludlz.- minimum dokladov – bez poplatkov – možnost splatit uver predčasne – schválené do 10min Odklad splatok – vy si určujete na ako dlho a kolko budete splácat. Pokial uprednostnujete ferovy a neformálny prístup, sme tu pre vás aj cez víkend. insloanoffer@gmail.com
  insloanoffer   | 23.05.2018 11:26:49
  Reagovat | URL příspěvku
 • Mateřská dovolená
  Díky za článek.. zrovna jsem si četla o tom, že by v budoucnu mohla mateřská projít několika změnami, a to dokonce k lepšímu, slyšeli jste už o tom? Četla jsem o tom když tak tady - https://www.vimvic.cz/clanek/docka-se-materska-novych-pravidel - kdybyste se někdo chtěl trošku informovat. :-)
  IvaMraz   | 22.05.2018 23:51:30
  Reagovat | URL příspěvku
 • Mateřská dovolená
  Zrovna si hledám nějaké informace o tom, co mě čeká a nemine a takto důkladný článek jsem na tohle téma ještě nenašla, možná tak tenhle - https://www.vimvic.cz/clanek/materska-dovolena-2018 :-) Na mateřskou bych měla jít v srpnu, pokud se teda prcek nerozhodne, že přijde dřív. :-)
  Naty321   | 27.04.2018 20:51:40
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nemocenska
  Ahoj holky mam velkou prozbicku jestli nekdo muze poradit jsem zamestnana od Brezna 2016 a mam smlouvu na dobu urcitou a bude mi koncit v zari 2018 kdyz termin porodu budu mit Leden 2019 budu mit narok na materskou do porodu??a pak na 3 roky rodicak??dekuji moc za rady
  zdenka26   | 10.04.2018 10:31:40
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na PPM po dokončení studia
  Dobrý den, stále se nám nedaří zcela přesně zjistit, jestli po úspěšném zakončení studia (VŠ) vzniká nárok na "mateřskou" i když během studia nebyly hrazeny zálohy nemocenského jak formou OSVČ, tak ani od zaměstnavatele. Existuje na to přesná odpověď? :-)
  Moc děkujeme
  Kašpar   | 24.03.2018 22:19:52
  Reagovat | URL příspěvku
 • Mateřská dovolená
  Dobrý den mám dotaz, od 1.4 2017 jsem zaměstnaná, ale 1.12 2017 jsem nastoupila na neschopenku, termín porodu mám 26.5 2018.Mam nárok na mateřskou dovolenou? Před tím jsem byla 5 měsíců na UP před tím 2 roky zaměstnana. Děkuji za odpověď
  Lenina36   | 12.03.2018 13:35:47
  Reagovat | URL příspěvku
 • krácení dovolené
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na 2 otázky:
  jsem od 2013 zaměstaná u stávajícího zaměstnavatele,smlouvu mám na dobu neurčitou.
  1.
  V únoru jsem podstoupila umělé oplodnění - úspěšně,dne 14.2.2017 jsem nastoupila na nemocenskou,hned po vložení emrya,protože pracuji v čerstvém úseku lahůdek,dělám od 6 do 20 a stále se ohýbám přez břicho do pultu,tahám bedny s masem,salámy a podobně..Zaměstavatel mě nemá kam přeložit,můžu po něm chtít náhradu platu ve výši 100% a jak si o to mám zažádat? jde o domluvu,nebo mám radši zůstat na nemocnské?
  2.
  jedná se o dovolenou,na lednové výplatnici,mám uvedeny 2,5 dne lonské dovolené a 22 dní letošní dovolené,jak mám postupovat,abych o dovolenou nepřišla,nebo,aby se mi nekrátila? mám přerušit nemocenskou a vybrat si dovolenou a zas na nemocnskou nastoupit? Termín porodu mám až 2.11.2017
  děkuji za vaši odpověd.
  leni_ll   | 04.03.2017 05:53:53
  Reagovat | URL příspěvku
 • mateřská
  Zdravím všechny,mám dotaz jsem na mateřské druhý rok a teď mám druhé mimčo a nikdo mi neřekne přesnou výši financí na obě děti,kolik mám mít mateřskou.Na první jsem brala už jen 3800 kč a na druhé mám mít 7600 kč.Na úřadě mi tvrdí že na první dítě už nemám nárok na nic jen na to druhé,tak nevím.Nemá s tím někdo zkušenost?Děkuji za informaci.
  karolina2014   | 10.12.2016 12:03:32
  Reagovat | URL příspěvku
 • Nevím si rady
  Ahoj holky mám dotaz do 19.října jsem byla na nechopence a ted mi přišla nemocenská .příjde mi ještě něco když od 20.října jsem na mateřské?????Děkuji předem za odpovědi  
  Nika1990   | 15.11.2016 15:29:48
  Reagovat | URL příspěvku
 • Mateřská
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Dnes jsem byla na okresní správě sociálního zabezpečení se zeptat, zda mi vyjde mateřská a tam mi řekli, že ano. Ale zapomněla jsem se zeptat, jestli to platí, i když jsem většinu těhotenství na neschopence. Jsem zaměstnaná od 16.1.16 a 2.5. jsem odešla na nemocenskou skrz těhotenství a smlouva mi končí 31.12.16 mám tedy i tak nárok na mateřskou, když jsem byla na neschopence? Děkuji za odpověď.
  Sabina123   | 26.10.2016 13:22:44 | Reakcí: 1, poslední: 26.10.2016 19:28:08
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Mateřská
   Nárok mít budete tak vám to řekli na OSSZ, jen tedy musíte nastoupit na mateřskou do 180dní od konce smlouvy. Doba strávena na nemocenské ale s platnou smlouvou se do nároku počítá.
   Ady.S   | 26.10.2016 19:28:08
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Rodičovský příspěvek

| Rozarkak | 14.01.2019, 15:11

Dobrý den,
momentálně jsem na mateřské dovolené, která mi končí 17.5.2019.
Jsem zaměstnancem a tudíž bych měla mít narok na změnu výše RP během jeho pobírání. Chápu to dobře?
Maximální výše RP se odvíjí od výše mzdy. Ta se prosím vypočítává z čisté nebo hrubé mzdy? Vypočítává se to z průměru za celý rok nebo jaký je postup výpočtu?
Jaká by mohla být maximální RP např. při tarifní hrubé mzdě 24 000,- Kč?
Jde mi totiž o to, jakou délku pobírání RP zvolit, abych jej vyčerpala v plné výši 220 000,- Kč, pokud se chystám, až bude mému potomkovi 1 rok, znovu otěhotnět...
Za odpověď předem mnohokrát děkuji
S pozdravem K.K.

Dobrý den, každý rodič může volit rodičovský příspěvek do částky 7600 Kč měsíčně. Vyšší částku můžete volit, pokud máte Vy nebo otec dítěte dostatečný vyměřovací základ. Jedná se o denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství (případně nemocenské v souvislosti s porodem), pokud pobíráte, nebo obdobně stanovený denní vyměřovací základ otce dítěte. Maximální měsíční částka rodičovského příspěvku je pak ve výši 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 15.01.2019, 12:22
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce