Inzerce
Inzerce

Jména pro miminka

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Chcete být součástí statistiky jmen dětí na Babyonline?
Pak je nutná Vaše drobná aktivita. Jaká? Přesvědčte se, zda máte jména svých dětí vyplněna v registračním formuláři https://www.babyonline.cz/maminka/moje/registracni-udaje . 
1. Po kliknutí na odkaz se nejprve přihlaste.
2. Poté, co se Vám otevře Váš registrační formulář, doplňte jména, uveďte pro ověření Vaše heslo a dejte uložit. Prosím, uvádějte jména dětí v podobě, jaká je uvedena v Rodném listě dítěte. Děkujeme.

Databáze jmen je vytvořena podle publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. www.academia.cz ISBN 978-80-200-1888-5.

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Jméno M/Ž Svátek Původ Význam Domácí
podoby
Václava Ž 28.9. slovanský, české jméno ženská podoba k Václav, tedy více slavný Venda, Vendulka, Venuška, Václavka
Vaia Ž řecký ženská podoba k mužskému Vaios, tedy palmová ratolest
Valburga Ž 25.2. staroněmecké jméno mocný hrad, přeneseně mocná ochranitelka (hradu, pevnosti) Vala, Valka, Valin(k)a, Valuš(ka)
Valdemara Ž 27.5. německý ženská podoba k Valdemar, tedy slavný, mocný vládce Valda, Valin(k)a, Val(d)ička, Valka
Valentýna Ž 14.2. latinský ženská podoba k Valentýn, tedy zdravý, zdravím kypící, silný Vája, Valja, Val(k)a, Valin(k)a
Valérie Ž 18.4. latinský ženská podoba k Valerián, tedy náležející k rodu Valeriů - původní výzam základového slova je silný, zdravý Val(k)a, Valin(k)a, Valérka, Valja
Valja Ž ruská osamostatnělá domácká podoba jména Valentina, to je zdravá, kypící zdravím, silná
Valtraud(a) Ž podoba jména Waltraud, Wal(d)traut, lze vyložit jako vládnoucí silou
Vally Ž holandská osamostatnělá zkrácenina jména jako Valentine (silná, zdravá), Valerie (náležející k rodu Valeriů)
Vanda Ž 6.2. nejasný, polské jméno nejasný - nejčastěji se považuje za jméno utvořené podle názvu řeky Vandalus, v němčině se též hodnotí jako zkrácenina ženských jmen začínajících na Wendel- (Wendelburg aj.), tj. Polabská Slovanka Vandička, Vandin(k)a, Vanduš(k)a
Vanesa Ž 24.5. anglické jméno vytvořené v 18. století spisovatelem Jonathanem Swiftem ve svém díle jako zkrácenina pro Esther Vanhomrighovou (vanessa je též označením druhu motýla, k němuž patří například admirál)
Vanilla Ž německé jméno vzniklo dle názvu koření česky zvaného vanilka
Varvara Ž ruská a ukrajinská podoba jména Barbora, to je cizinka, barbarka
Vasila Ž 2.1., 14.6. řecký ženská podoba k Vasil, tedy královský Vaska, Vasilka, Vasenka, Vasča
Vašti Ž perský, biblické jméno milovaná, krása
Věduna Ž 5.11. slovanský souvisí se slovesem vědět a lze je vyložit jako ta, která ví, vědma Věda, Vědka, Věduše, Věduška
Veleslava Ž 1.4. slovanský ženská podoba k Veleslav (Velislav), tedy velmi slavný, veleslavný Vela, Velka, Veluš(ka), Velin(k)a
Věnceslava Ž 13.2. ženská podoba k Věnceslav, Věnek, což je novověká slovanská obměna latinizované podoby jména Václav, tedy více slavný Věna, Věnuše, Věnka, Věnuš(ka)
Vendelína Ž 20.10. ženská podoba k Vendelín, který se hodnotí buď jako domácká podoba jména Václav, tedy více slavný, nebo jako zdrobnělina německého Wende (označení pro polabské slovany), tedy Slovánek Venda, Venduš(ka), Vendelka, Lina
Vendula Ž 6.4. české jméno mužská domácká podoba jména Václav, která se vyvinula ve jméno ženské - někdy se považuje za ženskou podobu k Vendelín, to je Slovánek Venda, Venca, Venduš(e), Venduš(ka)
Venezia Ž italské jméno italské jméno zeměpisným jménem Venezia (česky Benátky)
Venuše Ž 6.4. latinský slast, rozkoš, podle starořímské mytologie jako bohyně jara, krásy a lásky, vykládá se jako láska Venuška, Venda, Vendul(k)a, Venka
Věra Ž 8.10. slovanský víra Věrka, Věrča, Věruš(ka), Věrun(k)a
Veronika Ž 7.2. patrně řecký nositelka (přinášející) vítězství - někdy se vykládá též z řecko-latinského výrazu jako pravý obraz Vera, Verunka, Veruš(ka), Verča
Věroslava Ž 8.10. slovanský jako slavící víru Věr(k)a, Věruš(ka), Věrun(k)a, Slávka
Věslava Ž varianta jména Veleslava, to je velmi slavná, veleslavná
Vesna Ž 1.7. jihoslovanské jméno jaro Vesnička, Vesnuš(ka), Vesnin(k)a, Veska
Vibeke Ž germánský, skandinávské jméno zkrácenina jmen jako Wigburg, tedy válečné opevnění
Vida Ž bulharské jméno vidící
Viktorie Ž 10.3. latinský ženská podoba k Viktor, znamená vítězství Víťa, Viki, Vika, Viktor(k)a
Vilma Ž 7.1. německý ženská podoba k Vilém, tedy helmicí (ochrannou) je má vůle (přání) Vilu(še), Viluš(ka, Vilémka, Vilmička
Vincencie Ž 14.4. latinský ženská podoba k Vincenc, tedy vítězící, přemáhající Vincka, Vincencka, Vincina, Čeňka
Viola Ž 25.5. latinský fialka Violka, Ola, Let(k)a, Violetka
Vira Ž dánská a švédská zkrácenina jména Elvira, to je ochránkyně všech
Virgínie Ž 8.8. latinský ženská podoba k Virgin, tedy pocházející z (římského) rodu Virginiů - základ slova patrně souvisí s latinským virgo, tedy dívka, panny Vir(g)a, Virguš(ka), Gina, Gin(uš)ka
Víta Ž 15.6. latinský ženská podoba k Vít, vykládanému nejčastěji jako živoucí, veselý, případně dobré vášně znající - někdy se Vít odvozuje též z němčiny s významem široký nebo les Vítka, Víťa, Vítěnka, Vituš(ka)
Vítězslava Ž 21.7. slovanský, české jméno ženská podoba k Vítězslav, tedy slavný svým sídlem, znamená slavící vítězství Víťa, Vítěn(k)a, Slávka
Viviana Ž 2.12. latinský ženská podoba k Vivivan, tedy živý, plný života Via, Vianka, Vivianuš(ka), Vivi(jka)
Vladana Ž 9.1. slovanské jméno zkrácenina jmen začínajících na Vlad- (Vladislava, Vladimíra ap.) - lze vyložit jako , ta, která vládne, vládkyně Vlada, Vladka, Vlaďka, Vladuna
Vladylena Ž ruské a ukrajinské jméno vzniklo zkrácením spojení Vladimír Lenin
Vladimíra Ž 23.5. slovanský ženská podoba k Vladimír, který se vykládá jako vládce (vládni) míru, světu, případně velký vládce Vlaďka, Vladěn(k)a, Vladuna, Vladi
Vladislava Ž 18.1. slovanský ženská podoba k Vladislav, znamená slavící vládu, slavná vládou Vlaďka, Vladěn(k)a, Vladuš(ka), Vladi(na)
Vlaďka Ž 9.1. domácká podoba jména Vladimíra (vládce míru), Vladislava (slavící vládu,slavná vládou), Vladěna (vládkyně), Vladana (ta, která vládne)
Vlasta Ž 23.12. slovanský, české jméno známé z pověstí o dívčí válce, patrně ženský protějšek zaniklého mužského jména Vlast, znamená vlast, původně majetek, moc, vládu Vlasťa, Vlasti(čka), Vlastin(k)a, Vlastík
Vlastimila Ž 17.3. slovanský, české jméno ženská podoba k Vlastimil, znamená milá vlasti, milující vlast, případěn milující majetek, moc, vládu Vlasta, Vlastin(k)a, Vlastička, Vlastuš(ka)
Vlastimíra Ž 30.6. slovanský ženská podoba k Vlastimír, tedy mír vlasti (majetku, vládě), případně velká (slavná) vlast (majetek, vláda) Vlasta, Vlastin(k)a, Vlastuš(ka), Vlastička
Vlastislava Ž 28.4. slovanský ženská podoba k Vlastislav, tedy slavný vlastí (majetkem, mocí, vládou), podle lidové etymologie též sláva vlasti Vlasta, Vlasti(čka), Vlastin(k)a, Vlastuš(ka)
Vojmíra Ž 25.10. slovanský ženská podoba k Vojmír, tedy mír voji (vojsku) Vojka, Voja, Vojmíra, Vojenka
Vojslava Ž 27.5. slovanský ženská podoba k Voj(e)slav, Vojislav, tedy slavné vojsko, slavný vojín Vojka, Vojen(k)a, Voji(čka)
Vojtěška Ž 23.4. slovanský ženská podoba k Vojtěch, tedy útěcha vojska (těšitel voje) Vojka, Vojtin(k)a, Vojtuš(ka), Těš(k)a
Voršila Ž 21.10. latinský obdoba jména Uršula, tedy malá medvědice Vorša, Voršilka
Vratislava Ž 9.12. slovanský, české jméno ženská podoba k Vratislav, tedy vrať slávu, navratitel slávy Vraťka, Vráťa, Vratěn(k)a, Slávka
Václav M 28.9. slovanský, české jméno více slavný Váša, Vašík, Vašíček, Véna
Vadim M 27.5. staroruské jméno obviňovaný, pomlouvaný Vad(ek), Vady, Vadimek, Vaď(k)a
Vaios M novořecké jméno palmová ratolest
Valdemar M 27.5. staroněmecké jméno slavný, mocný vládce Valda, Valdek, Valdí(če)k, Valdouš(ek)
Valentýn M 14.2. latinský zdravý, zdravím kypící, silný Val(a), Valek, Valík, Valouš(ek)
Valerián M 18.4. latinský náležející k rodu Valeriů - původní význam základového slova je silný, zdravý Valek, Val, Valouš(ek)
Valtr M 9.1. staroněmecké jméno vládce, vladař Valtek, Val, Valtřík, Terek
Vance M anglické jméno vyvinulo se z příjmení, jehož základem bylo označení z bažiny
Vangel M bulharské a makedonské jméno zkrácenina jména Evangelij
Vanya M angloamerické jméno domácké podoby jména Ivan, to je bůh je milostivý
Vardan M bulharské jméno bránící se zlu
Varfolomij M ukrajinská podoba Bartoloměj, to je syn Talmajův, zbrázděného, oráč
Vasil M 2.1. řecký královský Vaska, Vasilek, Váša
Vata M ruské jméno je vykládáno buď z řečtiny s významem ostružiník, nebo z latiny např. jako učitel
Vavřinec M 10.8. latinský laurentský, pocházející z města Laurenta - původní význam základového slova laurus je vavřín, přeneseně vavřínem ověnčený, vítězný Vávra, Vavřík, Vavřínek, Vavřineček
Vedran M bulharské jméno jasno
Věkoslav M zastaralé české jméno znamenající oslavující věky
Veleslav M 1.4. slovanský velmi slavný, veleslavný Vel(d)a, Velek, Velouš(ek), Slávek
Velimír M 14.2. slovanský velký mír (svět) Velek, Vel(d)a, Mirek
Věnceslav M 13.2. slovanský obměna latinizované podoby jména Václav, tj. více slavný, na základě zvukové podoby (věnec slávy) se spojuje se jménem Štěpán, tj. věnec, ověnčený Věnek, Věna, Věnouš(ek), Slávek
Vendelín M 20.10. považované buď za osamostatnělou domáckou podobu Václav, tj. více slavný, nebo za zdrobnělinu německého Wende (označení pro polabské Slovany), tj. Slovánek Venda, Venouš(ek), Véna, Vendel
Ventel M rumunské jméno vzniklo porumunštěním německého Wenzel, tedy Václav, to je více slavný
Verner M 18.4. německé jméno varuj(ící) lid, národ - anglická podoba se někdy vykládá ze staré francouzštiny s významem hlídač, dozorce zvěře Ver, Vernek, Verek, Ver(d)a
Veron M bulharské jméno odvozené ze ženských jmen Veronika, Verona, to je nositelka vítězství
Věroslav M 27.7. slovanský slavící víru Věr(k)a, Věrča, Věr(o)uš(ek), Sláva
Vidor M 13.1. maďarské jméno veselý Vid(ek), Vidorek, Dorek
Viggo M německé a dánské jméno odvozenina ze jména Viktor, to je vítěz
Viktor M 28.7. latinský vítěz Vik, Viki, Viktorek, Vítek
Vilém M 28.5. německý helmicí (ochranou) je má vůle Vilda, Vilík, Vile(če)k, Vilouš(ek)
Vilibald M 28.5. německé jméno (muž) smělého přání, odvážné, silné vůle Vili, Vilík, Vilda, Balda
Vilmar M 28.5. staroněmecké jméno (muž) velké, slavné vůle, smělý, odhodlaný Vilík, Vili, Vilouš(ek), Vilmarek
Vincenc M 14.4. latinský vítězící, přemáhající Vinca, Vincek, Vincencek, Vinci(n)
Vinetu M srbochorvatské jméno vzniklo z německého literárního jména Karla Maye Vinnetou (pochází snad z indiánského jména Venutu)
Vintíř M staročeské jméno podoba německého jména Gunter, to je bj a vojsko, bojovník
Virgil M 27.11. latinský pocházející z (římského) rodu Virgiliů, základ slova souvisí se slovem s významem rostlina - Vergilius bylo jméno známého starořímského básníka) Virga, Virgilek, Gil
Virgin M 8.8. latinský pocházející z (římského) rodu Virginiů - základ slova patrně souvisí s lat. Virgo, tj. dívka, panna Virek, Virginek, Gin(ek)
Vít M 15.6. patrně latinský nejasný, nejčastěji se vykládá jako živoucí, veselý případně rád, dobré vášně znající, někdy se odvozuje z němčiny, a to buď s významem široký nebo lesní Víťa, Vítek, Víteček, Víťan
Vítězslav M 21.7. slovanský slavný (silný) sídlem, mocí (vítati znamenalo bydlit, sídlit), dnešní význam je slavící vítězství, slavný vítěz Víťa, Vítěz(ek), Vítek, Slávek
Vitold M 12.11. litevský kdo, provází, vede lid Víťa, Vítek, Toldek
Vivian M 2.12. latinský živý, plný života Vivi, Vivek, Vian(ek)
Vladan M 9.1. slovanský původem patrně zkrácenina jmen začínajících na Vlad- (Vladimír, Vladislav ap.), lze je vyložit jako ten, kdo vládne, vládce Vlaďka, Vladka, Vladko, Dan
Vladimír M 23.5. slovanský, snad bulharský vládce (vládni) míru (světu), popřípadě též jako velký vládce Vláďa, Vlaďka, Vladík, Laďa
Vladislav M 18.1. slovanský slavný vládou, slavící vládu Vláďa, Vlaďka, Vládí(če)k, Vladek
Vladivoj M 3.3. české jméno vládce (velitel) voje, vojska Vláďa, Vlaďka, Vládí(če)k, Vojek
Vlastimil M 17.3. slovanský milý vlasti, milující vlast, případně milující majetek, moc, vládu Vlasta, Vlastí(če)k, Vlastouš(ek), Míla
Vlastimír M 30.6. slovanský mír vlasti (majetku, vládě), případně (slavná) vlast (majetek, vláda) Vlasta, Vlastí(če)k, Vlastouš(ek), Mirek
Vlastislav M 28.4. slovanský slavný vlastí (majetkem, mocí, vládou) Vlasta, Vlastí(če)k, Vlastouš(ek), Sláva
Vlk M 31.10. německé jméno obdoba jména Volf, tedy vlk Vlček, Vlkan, Vkouš(ek)
Vnislav M staročeské jméno (dobře) slavný
Vojan M 30.7., 25.4. slovanský, české jméno bojovný, bojovník Vojek, Vojda, Vojík, Vojenek
Vojmil M 25.10. slovanský milý (voji) vojsku Vojek, Vojan, Míla
Vojmír M 25.10. slovanský mír voji (vojsku) Vojan, Vojek, Vojmírek, Míra
Vojslav M 27.5. slovanský slavné vojsko případně slavný vojín Vojek, Vojan, Sláva, Slávek
Vojtěch M 23.4. slovanský útěcha, posila vojska (těšitel voje) Vota, Vojtek, Vojtin, Vojtíšek
Volfgang M 31.10. německé jméno vlčí (po)chod Volf, Volfek, Volfík
Vratislav M 9.12. slovanský vrať slávu, navratitel slávy Vráťa, Vraťka, Vratí(če)k, Vratinek
Vsevolod M 12.5. ruské jméno vládce všeho Seva, Sevko, Voloďa
Všebor M 12.5. staročeské jméno se vším bojující, vše překonávající Borek, Bořík, Všeborek
Všemil M 22.11. slovanský každému milý (Všemil), respektive každému, všem (přející) mír (Všemír) Všemilek, Všemírek, Míla, Mira
Všerad M 21.3. slovanský se vším si ví rady připadně též ze všeho se raduje Všeradek, Radek, Radko
Všeslav M 9.12. slovanský, staročeské jméno vše slavící, proslavující nebo v každém ohledu slavný Sláva, Slávek
Vuk M z jihoslovanských jazyků přejatá podoba jména Vlk, Vok, Volf
Komerční sdělení

Související články

Jména pro miminka - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Chybějící křestní jméno v seznamu
  Setkala jsem se s křestním jménem "Guri". Ale v seznamu jmen bohužel chybí. Zřejmě seznam jmen není aktualizován.
  PetraZelena   | 14.09.2020 22:04:35
  Reagovat | URL příspěvku
 • Výběr jména
  Nijak do hloubky jsem o jménech nikdy nepřemýšlela, hlavní co jsem vždy chtěla, aby nebylo v rodině a bylo něčím zajímavé. Pro kluka nám jednoho dne přišlo jméno samo od cizinců, kteří seděli v restauraci vedle nás. Kluk byl jasný, byli jsme spokojení, tudíž jsem další výběr vypustila. Doktor mi zanedlouho pověděl, že to bude holčička a problém byl na světě, dlouho jsme vybírali a nemohli jsme přijít, které bude to pravé, hezké, jemné, něčím zajímavé.. Žádné nás neoslovilo natolik aby jsme si řekli ano to je ono - stale vam muzu rict, ze koukame a hledame :)
  andrejka_h   | 27.05.2019 12:38:33
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jméno
  Důležité při výběru jména mi přišlo, že je jeho tvárnost a více možností zdrobňování, zároveň aby nebylo moc dlouhé a dobře se hodilo k příjmení  
  Andy2018   | 13.11.2018 23:47:09
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmena
  Každý jméno je krasny, kdyz se hezky řekne :)
  Terluk   | 12.08.2018 16:30:54
  Reagovat | URL příspěvku
 • Česká jména - jak se vám líbí?
  Chlapecká jména:
  Bojan, Bivoj, Blahoslav, Bohdan, Bohumil/slav/mír, Bojan, Bořivoj, Branimír, Bronislav, Branislav, Břetislav, Boleslav Bořivoj, Bořek
  Ctibor, Ctirad, Ctislav
  Čestmír, Čeněk
  Dalibor, Dalemil, Dobroslav, Drahoslav, Dušan, Dobromír, Drahomír
  Gustav "slavný pohostinstvím"
  Hostislav, Hostimír, Hostivít, Horan
  Chrabroš, Chrudoš
  Jasan, Jaromír/slav, Jošt, Jaromil, Jarilo, Jarovít -> http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1309/jarilo-jarovit-sv-jiri
  Kazimír, Květoslav
  Lubomír, Lubor, Luboš, Lumír, Lutobor, Ludomír, Ludoslav, Ludivoj, Luděk, Lev
  Měšek, Miloslav, Miloš, Milan, Milota, Miroslav, Miloň, Mnata, Mnislav, Mojmír, Modřín
  Přemysl
  Radomír, Radim, Rad(ov)an, Radoslav, Radovít, Radúz, Rodan, Ratibor, Ratislav, Ratmír, Rostislav, Rastislav, Rodan
  Slavoj, Slavomil/mír, Soběslav, Stanimír/slav, Spytihněv, Svatobor, Svatopluk, Svatoslav, Svatomír, Svantoví
  Vítězslav, Vitoslav, Vladislav, Vladimír, Vlastimil, Vlastimír, Vlastibor, Vlastislav, Vojslav, Vratislav, Veles
  Zbyslav, Zbyšek, Zbigněv, Zbyněk, Zdeslav, Zdenek, Zderad, Zlatan, Zlatko


  Dívčí jména:
  Běla, Bohdanka, Božidara, Broňa, Božena, Blažena
  Danica, Darina, Dobromila, Dobromíra, Doubravka, Drahomíra, Drahuše, Devana
  Hvězdoslava
  Jarmila, Jaromíra, Jasna
  Květa, Kazi
  Lada, Lesana, Liběna, Libuše, Ludmila, Ludiše, Ljuba, Ladislava
  Mlada, Miluše, Milena, Miloslova, Miroslava, Mokoš, Morana
  Naděje
  Radana, Radka, Radmila, Radomila, Radomíra, Růže, Rosa
  Slavěna, Slávka, Stáňa, Světlana, Svatava, Svatoslava, Svatomíra
  Šárka
  Věnka, Věnceslava, Vendula, Věra, Vlaďka, Vlasta, Vesna, Velena
  Zdenka, Zdislava, Zdeslava, Zdravka, Zlata, Zora
  Živa
  Morrígan Ní Boii   | 03.08.2017 09:27:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jak je důležitý význam pro vás?
  Nemám problémy se jmény, kteří mají neutrální význam či mají spojení se zvířaty či přírodou....

  Emilie "soupeř(ka)"
  Livia "zavistivá" "modravá"
  Cecilie "slepá"
  a podobný...
  Maite   | 20.06.2017 18:06:28 | Reakcí: 1, poslední: 26.07.2017 15:04:30
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Jak je důležitý význam pro vás?
   Lépe formulovaná otázka:
   Špatný význam pro mě je něco „ošklivý“, „ničící“, „slepý“,…

   Jak definujete špatný význam? Opravdu se těším na čtení vašich odpovědí
   Maite   | 26.07.2017 15:04:30
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať na očkovanie proti kliešťovej encefalitidě. Syn má 3 roky a máme ist za týzdeň na očkovanie. Vzpomenula som si, že som mala KE a mám proti nej protilátky (v těhotenstve odběr krvi omylom na KE). Nemohol syn tie protilátky odo mna získat? Že by som ho nemusela dávať očkovať. Vopred Vám moc ďakujem za odpověď. Pekný deň

Dobrý den, protilátky proti KE se nepřenáší na plod, nechejte syna naočkovat.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | 21.04.2021, 16:19
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce