Inzerce
Inzerce
Inzerce

Educat spolek - Výroční zpráva za rok 2016

Právní forma: spolek

Registrace u MV pod č.j. VS/1-1/68 365/07 R dne 7. 8. 2007

IČ: 226 66 249

Sídlo: Brno, Lacinova 6, 621 00

Obsah

 

Obsah

Úvodní slovo předsedkyně

Inzerce

Kdo jsme, co děláme?

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2016

Inzerce

Projekt Co na to odborník VII. - 2016, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů, vyhodnocení projektu

Poděkování            

Inzerce

Hospodaření Educat spolek            

Úvodní slovo předsedkyně Educat spolek MUDr. Jany Martincové

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás seznámili s činností Educat spolek za minulý rok.

Náplní loňského roku bylo pokračování úspěšného projektu Co na to odborník VII. Cílem projektu je zdravotnické vzdělávání veřejnosti, zaktivnění přístupu ke zdraví u české populace. Chtěli jsme pokračovat i v projektu Zdravé omlazení 2016, nicméně pro nedostatek financí se projekt na těchto stránkách nerozjel. Blíže Vás s činnostmi v rámci projektu, cíli a aktivitami seznámí výroční zpráva.

Návštěvnost projektu Co na to odborník opět mírně stoupla, což bylo i pro nás příjemným překvapením.

Projekt byl spolufinancován z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Děkujeme všem, kteří se na naší činnosti podílejí, za jejich nadšení, finanční přispění, našim čtenářkám a čtenářům jak z řad laické, tak odborné veřejnosti za děkovné reakce a ohlasy na projekt.

                                                                           Jana Martincová, předsedkyně Educat spolek

Kdo jsme, co děláme

Educat spolek bylo založeno jako občanské sdružení roku 2007 s následujícím cílem: 

 • Za finanční podpory státních institucí zajišťovat kvalitní zdravotnické informace laické veřejnosti, které povedou k ozdravění a zkvalitnění života lidí. V dnešní době se na internetu s kvalitou informací setkáváme sporadicky. Velké množství webů plodí denně stovky textů, mnohdy nevalné úrovně. Snažíme se své čtenáře/ky vést nejen ke zdravému životnímu stylu, ale také k tomu, aby si vždy zdroj informací, autora textu ověřili. Je vidět, že „základní laťka“ v oblasti zdravotní gramotnosti většinové populace je velmi nízko. Bohužel se čím dál více zabýváme objasňováním základních principů, které dříve, těch 10 let zpátky, byly brány jako samozřejmost.
 • Navázat spolupráci s odbornou veřejností a společně se podílet na budování odpovědnosti jednotlivců za zdraví své a svých dětí.
 • Každoročně je naším cílem navrhnout a dle finančních možností zrealizovat minimálně jeden projekt zdravotnického vzdělávání v rámci PPZ, který by měl vést k vyšší aktivitě a odpovědnosti veřejnosti v péči o vlastní zdraví, či zdraví dítěte.

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2016

Na projektu Co na to odborník VII. se kromě členů občanského sdružení podíleli především odborníci z oblasti gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychologie a pedagogiky, fyzioterapie a nutriční terapie, oblasti očkování.

Z občanského sdružení se na projektu zdarma podíleli: MUDr. Pavel Martinec, MUDr. Jana Martincová

Řešitelka projektu:

MUDr. Jana Martincová (vedení projektu lékařského vzdělávání veřejnosti)

Spoluřešitelé projektu: 

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (garance textů z oblasti dětského lékařství, recenze brožury) 

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (pro oblast stomatologie)

MUDr. Blanka Flugerová (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Květoslava Ludvíkovská (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Ludmila Vomelová (dětské lékařství)

MUDr. Daniel Dražan (dětské lékařství)

As. MUDr. Romana Gerychová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví) 

MUDr. Veronika Ťápalová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Radan Doubek (texty z oblasti gynekologie a porodnictví) 

MUDr. Denisa Doubková (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

Bc. Miloslava Kameníková (předporodní příprava) 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. (problematika očkování)

MUDr. Irena Červená (texty z oblasti stomatologie) 

Mgr. Jana Eliášová (nutriční specialistka) 

Mgr. Kamila Vorlová (fyzioterapeutka)

Mgr. Martina Crhová (fyzioterapeutka) 

Mgr. Michaela Matoušková (texty a dotazy z oblasti psychologie)

Mgr. Věra Tautová, DiS. (populárně naučné texty z oblasti dětské stomatologie, soc. a vývoj. problematika, fotoreportáže z porodnic, administr. práce)

Bc. Naďa Barochová (redakční spolupráce, administrátorské práce)

MUDr. Petra Kubáčková – anatomická kresba k textům

 

Garanti odborné části:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno

Přednosta: Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

(pro oblast gynekologie a porodnictví) 

 

1. dětská interní klinika FN Brno

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

(pro oblast dětského lékařství)

 

Projekt Co na to odborník VII., jeho cíle, činnosti, naplnění cílů, vyhodnocení projektu

Na rok 2016 spolek předložil návrh projektu Co na to odborník VII. Na projekt se nám podařilo získat dotaci z MZČR a dále zdroje soukromých subjektů. 

Základní ideou našich projektů Co na to odborník bylo a je poskytnout laické veřejnosti kvalitní zdravotnické informace, prakticky zaměřenou formou. Přimět tak veřejnost k aktivní spolupráci v péči o vlastní zdraví i zdraví dětí, podpořit budování odpovědnosti za své zdraví, propagací zdravého životního stylu nevyjímaje s důrazem na prevenci nemocí. Působení na laickou veřejnost je proces dlouhodobý, i přes povrchní dobu devalvace informace jsme díky níže uvedeným objektivním ukazatelům důkazem toho, že je možné vytvořit a udržet zájem laiků stránkami odborně garantovanými.

U veřejnosti odborné se projektem snažíme navázat spolupráci s námi jako s médiem, které veřejnosti poskytuje 100% odborně garantované, a tudíž kvalitní informace. 

Projekt je veden záměrně primárně na internetu. Jedná se totiž o prioritní zdroj informací cílové skupiny. Je doplněn velmi informačně hutnými brožurami s potřebnými a často vyhledávanými informacemi – je nutno je mít „po ruce“. Nově jsme se pustili do audiovizuálních materiálů – natočení videí a tištěné brožury jsme převedli do podoby aplikací, které každoročně aktualizujeme.

Cílová skupina: těhotné ženy, matky na MD, dále matky předškolních dětí a školáků, tatínkové, přeneseně i děti od 0 do 18 let.

Velikost: těhotné ženy: cca 80 000-100 000 ročně, rodiny s dětmi do 8 let, tj. cca 700 000 domácností, www stránky se těší velké oblibě i přes skutečnost, že jsou odborně zaměřené, v roce 2008 je navštívilo 675 803 unikátních návštěvníků a v letech 2009, 2010 i 2011 přes milión unikátních návštěvníků, v roce 2012 téměř milión a půl, v roce 2013 přes milión a půl a v letech 2014, 2015 a 2016 přes 2 milióny.

Cíle projektu Co na to odborník VII. a jejich naplnění:

Hlavním cílem projektu je i nadále budovat u laické veřejnosti pozitivní aktivní vztah k vlastnímu zdraví a zdraví dětí, odpovědnost za své zdraví, jsme vedeni snahou o ozdravění životního stylu českých rodin.

Dlouhodobě se úspěšně snažíme o zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva a výchově ke zdravému životnímu stylu s cílem odstranit rizikové chování a předcházet tak nemocem, a to:

 • poskytováním kvalitních odborně garantovaných zdravotnických informací a lege artis postupů, zvyšováním úrovně znalostí cílové populace o zmíněné problematice
 • propagací zdravého životního stylu s důrazem na prevenci nemocí s cílem ovlivnění postojů a chování cílové skupiny - navázáním spolupráce v hlavní myšlence projektu s lékaři.

Po 9 letech jsme dospěli do stádia, kdy máme zlatý důl, ale ne vše umíme vytěžit. Proto po roce 2015 s obrovskou ediční aktivitou (nové texty, poradna cca 3-5 dotazů denně, tisk obou brožur, aktualizace části Těhotenství týden po týdnu a porodnic) jsme chtěli navázat rokem, kdy budeme jednotlivé části lépe propracovávat, vylepšovat pro uživatele i vyhledávače, těžit z možností, které tento kvalitní a dlouho běžící projekt nabízí.

Konkrétní cíle projektu Co na to odborník pro rok 2016 - vzdělávání laické veřejnosti v následujících oblastech – které jsme si před započetím projektu stanovili:

1. Péče o ženu v těhotenství: Díky kvalitním informacím se snažíme předejít rizikovému jednání těhotných, zajistit jejich spolupráci s ošetřujícím lékařem po dobu celého těhotenství – pravidelné prohlídky a vyšetření, budovat tak aktivní spolupráci těhotné v péči o své zdraví, propagovat zdravý životní styl v době těhotenství.

2. Předporodní a porodní péče: Seznámit budoucí rodičku s prostředím, zvyklostmi a průběhem péče v jí zvolené porodnici, u rodičky, která ví, „do čeho jde“, odpadne značná část obav z porodu, připravit rodičku na porod již v době těhotenství, zapojit do projektu zdravotníky porodnic.

3. Péče o dítě: Seznámit rodiče s praktickými základy péče o dítě s cílem budovat aktivní přístup rodiče v péči o zdraví dítěte s důrazem na prevenci.  Propagovat očkování jako prevenci nemocí. Seznámit rodiče s obsahem preventivních prohlídek a preventivních i dalších vyšetření dětí. Propagovat každodenní cvičení s miminkem jako základ zdravého životního stylu a dobré fyzické kondice již od narození. Seznámit rodiče se zdravým vývojem jejich dítěte a se stimulací vývoje dítěte cvičením. Propagovat nutnost správné a pravidelné péče o dětský chrup. Propagovat zdravou výživu a pitný režim u dětí.

4. Propagace zdravého životního stylu po porodu, tj. zařazení zdravé stravy a pohybových aktivit pod pro veřejnost lákavějším názvem Hubneme s BOL, mobilní aplikace jídelníčku apod.

5. Propagace zdravého životního stylu u dětí, tvorba pro děti záživných mobilních aplikací – zdravé-nezdravé potraviny, skladba jídelníčku apod. Stejně tak pro dospělé – aplikace zavádění smíšené stravy, orientace na výživu a sport rodičů.

6. Větší zahrnutí lékařů příslušných specializací do projektu možností uvedení kontaktních a dalších informací o ordinaci, vytvoření možnosti hodnocení lékaře spokojenými pacienty apod. 

7. Nejdůležitější konkrétní cíl roku napříč celou částí Co na to odborník: Zajistit zlepšení uživatelského prostředí (dotvoření souhrnů článků), přizpůsobení se mobilním technologiím – dokončení responsivní verze pro mobily a tablety, propagace „Co na to odborník“ i v uživatelských částech www stránek a v dalších médiích, zlepšení pozice v SEO u odborných článků.

Ad 7. Spousta webů nejen v této oblasti byla vytvořena za účelem výdělku na reklamě, aniž by šlo primárně o úroveň textů, či dokonce komplexní vzdělávání uživatele. Proto si vybírají pouze hojně vyhledávaná témata a sepisují, nejčastěji na základě jiných, vygooglených textů, texty vlastní. Ty jsou mnohdy psány tzv. copywriterem bez patřičného odborného vzdělání, který sleduje hlavně použití klíčových slov a frází v textech. Text je pak na základě nich nalezen robotem – vyhledávačem a nabídnut uživateli na předních místech ve vyhledávačích. Robot kvalitu není schopen zhodnotit, pouze přesné zadání vyhledávaných spojení. Také jsou tyto weby od počátku budovány pro mobilní prohlížeče, v čemž mají z hlediska SEO a pro uživatele obrovskou výhodu. 

Dále jsme zjistili, že rychlá doba nutí k rychlému čtení. Snižuje se rovněž schopnost vnímat rozsáhlejší psaný text u nastupující rodičovské populace, proto v rámci cíle zlepšení uživatelského prostředí vytvoříme u každého textu verzi pro rychlý přehled o článku, možná s nadhledem nazveme „verze pro tatínky“, neboť se na nás s tímto požadavkem obracejí hlavně budoucí tatínci. Znamená to postupně vytvořit souhrny několika set odborných kapitol, což je při jiných aktivitách práce na více než jeden rok.

Z důvodů výše zmíněných bude dobudování responsivní verze pro mobilní přístroje, vylepšení SEO jednotlivých odborných kapitol za účasti programátorů a SEO specialistů na toto zaměřených a tvorba zjednodušených souhrnů kapitol pro příští roky prioritou. 

Tento hlavní cíl se částečně promítne do všech ostatních cílů v jednotlivých oblastech.

Naplnění cílů – jak to vypadalo se splněním jednotlivých cílů na konci roku?

Návštěvnost jako nejdůležitější kritérium naplnění cílů projektu opět zaznamenala nárůst, a to i při stále klesající porodnosti a zmenšení cílové skupiny pro projekt. Počet zobrazení stránek však stagnuje, resp. mírně klesá. Je tedy jasně patrný trend, že k nám chodí uživatelé cíleně pro radu, jejich největší směřování je právě z vyhledávačů.

Dochází k přesunu uživatelů z komunitní části do odborné. Dřívější komunitní působení se snažíme vyvážit automatickou poradnou, ve které ihned uživatelé vidí, kolik dotazů denně bylo zodpovězeno a jak fundovaně. To je vede k přesvědčení, že jsou na správném místě a že zde nejsou sami, že si sem pro radu chodí další maminky a tatínkové a radami se s největší pravděpodobností i řídí. O radu nás čím dál častěji žádá i předrodičovská populace. Zvláště tu oslovit nám připadá velmi smysluplné. Jednak čím dál více zjišťujeme, že předrodičovská populace trpí velkým informačním vakuem, nereálné informace z internetu u ní nejsou vyváženy žádným kvalitním zdrojem. Sexuální výchova / výchova k rodičovství v mnoha rodinách neprobíhá, ve škole má různou úroveň. Čím dříve je „kurz zdravotnické gramotnosti“ zasáhne, tím méně chyb stihnou v oblasti zdraví napáchat. Návyky si pak trvale vloží do svého životního stylu.

Návštěvnost jako nejobjektivnější ukazatel byla v roce 2016 následující:

 • počet návštěv: 5 842 924 v roce 2016 vs. 5 672 351 v roce 2015
 • unikátní návštěvníci: 2 615 870 v roce 2016 vs. 2 573 678 v roce 2015
 • zobrazení stránek: 11 752 112 vs. 12 500 857

Cíl projektu byl důsledně naplňován všemi jeho dílčími činnostmi.

Konkrétní cíle projektu Co na to odborník pro rok 2016 v následujících oblastech a jejich činnosti:

1. Péče o ženu v těhotenství: 

 • 1.1 Pokračování zasílání e-mailů těhotným ženám každý týden těhotenství: V  roce 2016 bylo celkem těhotným ženám a maminkám s dětmi do 3 let odesláno týden po týdnu 67 350 e-mailů, o těhotenství 44 333 a maminkám dětí do 3 let 23 017 e-mailů. 
 • 1.2 Aktualizace, znovuvydání u lékařů i těhotných velmi ceněné brožury 20x o těhotenství a její distribuce na partnerská pracoviště:  Aktualizace a nové vydání brožury 20x o těhotenství proběhlo v nákladu 25 000 ks, většina nákladu byla opět hned v prvních měsících po tisku odeslána, o brožury je stále eminentní zájem, celkem jsme jich za dobu naší existence (společně s brožurou 20x péče o dítě) ať už v rámci projektů nebo mimo vydali a rozeslali přes 500 000 ks - informace viz v bodu VI. o publikační činnosti. Aplikaci této brožury do mobilu, která byla vytvořena na sklonku roku 2015, si do konce roku 2016, tedy asi za rok, stáhlo 3 585 uživatelů, a to přes systémy Android, Win a iOS.
 • 1.3 Odborníci (gynekolog a další) ONLINE: Vzhledem k vzrůstajícímu významu poradny, zvláště v oblasti gynekologie, která je nyní již částečně automatizována, a její vytíženosti – uživatelé potřebují odpověď znát co nejdříve – jsme prostředky alokovali hlavně do ní. Přesto se však v září konal chat Gynekolog ONLINE, kde bylo zodpovězeno 15 dotazů. Více prostoru jsme pak v chatech věnovali ostatní problematice, viz bod 3.2. Zatímco nám denně chodí do poradny 5 gynekologických dotazů – to je náš denní limit, který jsme byli nuceni stanovit, tak o odborníka ONLINE takový zájem jako v minulosti, kdy jsme běžně odpovídali kolem 100 dotazů, není. Proto se i nabídku snažíme dle zájmu veřejnosti upravit.
 • 1.4 Běžná e-mailová poradna, vydávání odborných textů pro těhotné, 1.5 Vybudování automatické poradny: Poradna nabývá v projektu Co na to odborník na stále větším významu. V počtu dotazů, které nám denně chodily, bylo velmi časově náročné vše precizně zdokumentovat a ručně dotazy zařazovat zpět na webové stránky. Proto jsme v roce 2016 provedli přechod na zautomatizovanou poradnu, kde je dotaz vložen přímo na web, automaticky se odešle příslušnému odborníkovi, pouze odpověď je pak vložena ručně, stejně tak opraven pravopis otázky i odpovědi. Celkem tak bylo zodpovězeno 785 dotazů, z toho 289 za necelé 3 měsíce běhu automatické poradny na konci roku. Jelikož je o poradnu větší zájem, než odpovídá množství prostředků, které na ni máme vyčleněny, musíme počet dotazů v poradně omezovat. Co se nových odborných textů týče, převážná část ze 48 nových textů byla vydána právě v oblasti gynekologie, dále jsme publikovali 61 do článků zařazených dotazů z e-mailové poradny.

2. Předporodní a porodní péče: 

 • 2.1  Spolupráce s gynekologickými pracovišti, porodnicemi v ČR, 2.2 propagace části porodnice

Navázána je spolupráce se všemi porodnicemi

Představujeme všech 93 porodnic v ČR, základní informace, kontakty 

V roce 2016 bylo nutno aktualizovat informaci u 23 porodnic

Umožňujeme rodičkám textově ohodnotit příslušnou porodnici, od spuštění oddílu bylo vloženo do konce roku 2016 2462 hodnocení

 • Systém umožňuje bodově ohodnotit danou porodnici, kde rodička rodila (vloženo 1906 hodnocení) –  jedná se o velmi sofistikovaný systém, vytvořený ve spolupráci s porodníky. Na základě odpovědí na konkrétní otázky vypočítá váženým průměrem hodnocení porodu, je možné zobrazit i hodnocení jednotlivých složek: porod, poporodní péče gynekologická a poporodní péče pediatrická + zvlášť jednotlivé roky. Pro rodičky je dotazník poměrně jednoduchý k vyplnění. Nicméně je navázán na vyplnění dat porodů v registraci, jedná se tedy o programátorsky propracovaný systém. Z celkového počtu 5 hvězdiček rodičky dosud ohodnotily české porodnice v průměru 4,54 hvězdičkami, porod měl bodové ohodnocení 4,51, poporodní péče pediatrická 4,57 a poporodní péče gynekologická 4,55 hvězdičky. V roce 2016 byl průměr ještě vyšší, a to 4,61 hvězdičky, přičemž porod získal 4,57, poporodní pediatrická péče 4,71 a poporodní gynekologická péče 4,53 hvězdičky.
 • Možnost hodnocení porodnic propagujeme prostřednictvím vizitek zasílaných na partnerská pracoviště a také v našich brožurách. V porodnicích probíhá i předávání brožur 20x o těhotenství, 20x péče o dítě tištěných v rámci projektu.

3. Péče o dítě: 

 • 3.1 Pokračování systému e-mailů zasílaných rodičům dětí + naprogramování Jídelníčku dětí dle věku: Rodičům dětí do tří let byly zasílány maily o vývoji dítěte, viz bod 1.1. V této práci budeme pokračovat i v letošním roce. Jídelníček plně postačil jako samostatně vydaná kapitola v úvodu roku.
 • 3.2 Odborník ONLINE: celkem jsme uskutečnili 4 chaty (pediatr, očkování, nutriční terapeutka, kožní lékařka). Níže tabulka s detaily chatů, včetně 1 gynekologického.
Počet chatů: 5  
Název Pediatr ONLINE (9.2.2016): Jedná se u mého dítěte o virózu nebo je to již na antibiotikum? Jak posílit tělo dítěte v době infekcí? Čeho se vyvarovat?  http://www.babyonline.cz/9-unora-2016-v-8-hodin-detska-lekarka-mudr-ludmila-vomelova-odpovida-na-vase-dotazy
Počet dotazů 19  
Název Odborník na očkování ONLINE (27.4.2016): Léto - nejvhodnější doba na očkování http://www.babyonline.cz/27-dubna-2016-11-12-hodin-doc-mudr-rastislav-madar-ph-d-odpovida-na-vase-dotazy
Počet dotazů 20  
Název Nutriční terapeutka ONLINE (16.5.2016): Naše rodinné výživové zvyklosti, jsou správné? http://www.babyonline.cz/16-kvetna-2016-8-9-hodin-nutricni-terapeutka-mgr-jana-eliasova-odpovida-na-vase-dotazy
Počet dotazů 12  
Název Kožní lékař ONLINE (1.6.2016): Pobyt dítěte na slunci a jeho úskalí http://www.babyonline.cz/lekar-online/kozni-lekar-online/1-cervna-2016-korektivni-dermatolozka-odpovida-na-vase-dotazy
Počet dotazů 13  
Název Gynekolog ONLINE (19.9.2016): O otěhotnění - situace, za jakých můžete otěhotnět, možnost otěhotnění po antikoncepci a další http://www.babyonline.cz/gynekolog-online/19-zari-2016-gynekolog-online
Počet dotazů 15  

 

 • 3.3 Pokračování e-mailové poradny pro rodiče + využití automatické poradny 1.5 i pro tuto část: Konkrétní počty dotazů v jednotlivých oblastech byly uvedeny výše. Není zdaleka tak využívána jako poradna gynekologická.
 • 3.4 Doplňování nových kapitol u dříve založených oddílů s dosud nezpracovanou problematikou: Vydávání nových kapitol, aktualizace stávajících, v loňském roce jsme se zaměřili na vývoj od 3 do 6 let, předškolní přípravu (finančně šla mimo projekt, ale tematicky do projektu zapadá, je zaměřena na zdravý životní styl, proto ji uvádíme). Nejvíce jsme pak napřeli síly na oblast přípravy k rodičovství. Stále více nám chodí dotazy, které spadají do problematiky sexuální výchovy, na kterou bychom projekt rádi částečně zaměřili v příštím roce.
 • 3.5 Nové vydání brožury 20x péče o dítě: Již druhým rokem se nám v rámci projektu podařilo vydat obě brožury v jednom roce, tedy kromě 20x o těhotenství i 20x péči o dítě v prvním půlroce. Vytiskli jsme jí 25 000 ks a většinu vydání i distribuovali přes lékaře rodičům dětí. Kromě porodnic a pediatrů jsme se nově zaměřili i na gynekology, protože jsme zjistili, že se maminkám prostřednictvím pediatrů brožura dostává mnohdy do rukou pozdě. Aplikaci této brožury si přes Android, Win, a iOS stáhlo 436 maminek.
 • 3.6 Videospoty týkající se péče o dítě: Po „osahání si“ problematiky videí mimo projekt jsme naznali, že máme dostatek zkušeností k natočení jednoduchých instruktážních videí i v rámci projektu. Resp. jsme se k nim odhodlali poté, co jsme zjistili, že i amatérské video může mít vysokou vypovídací hodnotu a znalost střihačských a dalších prací u rodinného příslušníka nám umožňuje snížit cenu videa natolik, že je můžeme do projektu zařadit. Výsledkem je velmi zdařilé video Jak si správně čistit zuby, které jsme umístili do stejnojmenné kapitoly: http://www.babyonline.cz/pece-o-dite/chrup/jak-si-spravne-cistit-zuby. Dále videa cvičení pro program ozdravění životního stylu Hubneme s BOL – 4.1, a to na posílení hlubokých vnitřních svalů a svalů pánve a podél páteře: http://www.babyonline.cz/maminka/hubneme-s-bol/hubnuti-s-bol-2016/navsteva-fyzioterapeutky-vysetreni-ukazka-cvicebni-sestavy. Počet zhlédnutí spotů je od 200 po téměř 700 u každého do konce roku 2016.

4. Propagace zdravého životního stylu po porodu a u dětí, tj. zařazení zdravé stravy a pohybových aktivit pod pro veřejnost lákavějším názvem Hubneme s BOL.

 • 4.1 pokračování populárního Hubneme s BOL, tvorba mobilních aplikací: Letos jsme zvolili 2 běhy hubnutí vždy pouze s 1 adeptkou. Bohužel jsme tentokrát byli svědkem neúspěchu u první z nich, mrzí nás to o to více, že se jednalo o vysoce kvalifikovaného zdravotníka, do kterého jsme vkládali velké naděje. Možná i proto projekt loni zaznamenal nižší počet zobrazení oproti roku 2015, a to přes 3 000 zobrazení část týkající se roku 2016 a celý projekt hubnutí přes 7 500 zobrazení. Do programu se nám opět podařilo zajistit společnost, která zapůjčila hubnoucím „chytré“ váhy, které měří množství tuku, svalové hmoty, kondici apod. Ty jim zůstaly pouze při dosažení předem stanoveného cíle. 

5. Mobilní aplikace

 • 5.1 tvorba mobilních aplikací zaměřených na děti i dospělé: tento bod projektu jsme pro méně prostředků, než bylo plánováno a malou efektivitu, nerealizovali 

6. Zahrnutí lékařů do projektu: 

 • 3.6.1 Možnost administrování stránky lékařem a vložení možnosti hodnocení pacientkami, příp. nahrání lékařů dalších specializací: Na sklonku roku jsme zvládli naprogramování hodnocení lékařů uživatelkami, které je vidět i na titulní straně. Celkem bylo vloženo 124 hodnocení u gynekologů a 42 hodnocení u pediatrů. O vlastní administrování stránky nemají lékaři pro obrovskou pracovní vytíženost zájem, s díky vítají tuto službu z naší strany.

7. Zlepšení uživatelského prostředí, responsivní verze pro mobilní přístroje, propagace projektu – prioritní cíl: 

 • 7.1 dokončení verze pro mobilní přístroje, 7.2 SEO optimalizace odborných kapitol, 7.3 souhrny, 7.4 práce školitelky, 7.5 propagace: Nový design včetně zahrnutí mobilních přístrojů  (bez něj by projekt nebyl v současné době vůbec konkurenceschopný) byl uveden v provoz na počátku června 2016. U SEO optimalizace se jedná u každé kapitoly o analýzu klíčových slov, která uživatelé používají při vyhledávání, návrh doplnění v obsahu, příp. kontaktování odborníka k dopsání textu a následně úprava textu v administraci. V letošním roce jsme takto detailně stihli projít a upravit, příp. doplnit 133 odborných kapitol. Co se souhrnů kapitol pod názvem „Ve zkratce pro tatínky“ týče, ty jsme doplnili u 60 kapitol. Je nám jasné, že nemůžeme dosáhnout v komunitní části úrovně sociálních sítí, to snad ani nechceme, ale rádi bychom podpořili zdravou diskuzi, ovlivnění rodičovské populace příklady, což bylo běžné v minulosti. O toto se chceme pokusit v příštím roce, kdy by místo školitelek měly fungovat školitelky – blogerky. Propagace projektu probíhá pouze recipročně výměnou za služby z naší strany, nebo v rámci brožur a spřízněných projektů.

Vyhodnocení efektu projektu

1. Nejvýznamnějším objektivním hodnotícím kritériem celého projektu je návštěvnost částí s projektem Co na to odborník na www.babyonline.cz, která i letos vzrostla. Dílčími objektivními kritérii jednotlivých výstupů jsou:

2. nárůst počtu kapitol a jejich návštěvnost 

3. počet zodpovězených dotazů

4. délka čtení jednotlivých kapitol, u těch nejkratších čtenáři setrvávají kolem 1 minuty, u delších přes 5, někde i 6 minut – je velká pravděpodobnost, že takto získané informace aplikují do svého životního stylu a při péči o své zdraví i zdraví dítěte

5. počet vytištěných a distribuovaných brožur – v rámci projektu Co na to odborník VII. byly již podruhé v jednom roce vytištěny a distribuovány obě brožury 20x o těhotenství a  20x péče o dítě, každá vytištěna v počtu 25 000 ks, většina z nákladu byla rozeslána lékařům, zbytek si ponecháváme k uspokojení poptávky do dalšího vydání

6. počet rozeslaných e-mailů jak těhotným ženám a rodičům dětí do 3 let (viz bod I), tak všem registrovaným se souhlasem zasílat maily, kterých je přes 46 000, na tento počet registrovaných odesíláme každý týden e-mail o aktualitách

7. počet natočených spotů a počet jejich shlédnutí 

8. počet vytištěných a distribuovaných letáků projektu (inzerce je součástí brožur)

9. zlepšení pozice ve vyhledávačích (u opravovaných kapitol usilujeme o dosažení pozice na první straně v klíčových slovech, což se nám u většiny podařilo)

10. počet stažených mobilních aplikací 

11. pozitivní hodnocení péče rodiček v porodnicích jako signál stále se zlepšující spolupráce mezi personálem v porodnicích a rodičkami v důsledku zvyšující se úrovně informovanosti cílové skupiny o problematice. Představovali bychom si užší spolupráci, ta je však díky vytíženosti lékařů i sester na jejich pracovištích nerealizovatelná.

12. měřitelné parametry v části Hubneme s BOL (váha, míry) – úspěšná účastnice zhubla téměř 10 kg, a to dokonce s miminkem, začínala, když dceři byly 4 měsíce. Výrazně ozdravila životní styl, zpestřila svůj jídelníček novými pokrmy, začala cvičit.

13. pozitivní hodnocení projektu (www stránek) jak uživateli, tak lékaři – převládají pozitivní reakce lékařů i uživatelek, stránky jsou lékaři přímo pacientkám doporučovány jako kvalitní zdroj informací. Velmi rádi lékaři pracují s brožurami, které jim šetří čas. Spontánně si o ně píší.

Právě v minulém roce byl patrný největší kvalitativní posun v podobě redesignu a přizpůsobení webu mobilním přístrojům, které již v návštěvnosti tvoří 50 %. Došlo tak ke zlepšení uživatelského prostředí a oblíbenost portálu s projektem Co na to odborník. Velice si ceníme významného finančního zastřešení odborné části společností Babyonline, s.r.o. Návštěvností byl projekt v roce 2016 vzhledem ke klesající porodnosti velmi úspěšný. Ministerstvu zdravotnictví jsme za podíl na projektu velice vděční, děkujeme za schválený příspěvek. 

Již od 1. 1. 2007, tedy 10 let, veřejnosti poskytujeme odborně garantované informace o těhotenství a péči o dítě. Jako jediný portál si držíme laťku takto vysoko, kdy odborné texty píší pouze odborníci.

Brožury vydané v rámci projektu a jejich distribuce

20x o těhotenství - v rámci letošního projektu proběhlo již páté vydání velmi úspěšné brožury. Brožura obsahuje nejčastější dotazy týkajícími se péče o těhotnou ženu, včetně zdravé stravy, bezpečného chování, pohybových aktivit, termínů, náplně a účelu jednotlivých prohlídek, až po praktické aspekty výbavy pro miminko apod.

 • Formát: A6, po aktualizaci byl materiál stejně jako loni 14stránkový složený do harmoniky, vhodný k vložení do těhotenské průkazky
 • Náklad: 25 000 ks
 • Cílová skupina: rodičky, zvláště prvorodičky
 • Distribuce: prostřednictvím gynekologických ordinací a porodnic (viz příloha 9 a 10, celkem námi na 74 pracovišť, společností GS na 744 pracovišť)
 • Finanční částka vynaložená z dotace: 28 000 Kč za tisk a 3 000 Kč za grafiku

20x péče o dítě v prvním půlroce – brožura s nejčastějšími dotazy týkajícími se péče o novorozené miminko, které součástí je propagace projektu Co na to odborník, vyšla v aktualizovaném pátém vydání

 • Formát: 12 stránková brožura - po složení do harmoniky formátu A6, vhodná k vložení do očkovacího průkazu dítěte
 • Náklad: 25 000 ks
 • Cílová skupina: novopečení rodiče
 • Distribuce prostřednictvím pediatrických pracovišť a novorozeneckých oddělení (viz příloha 11, celkem na 194 pracovišť)
 • Grafika a tisk: 23 500 Kč za tisk a 3 000 Kč za grafiku

Poděkování

I letos patří obrovský dík všem zúčastněným na projektu Co na to odborník, kteří se s nezměrnou houževnatostí do zdravotnického vzdělávání veřejnosti zapojili. Jsme nesmírně vděčni všem, kteří umožnili naši činnost i v minulém roce. Především MZ ČR, bez jehož pomoci bychom projekt neuskutečnili na tak vysoké úrovni. Jménem všech, kterých se projekt týká, zvláště jménem tvůrců a uživatelů, kterým slouží, bych chtěla všem sponzorům velice poděkovat. Všem tvůrcům a pomocníkům projektu velice děkujeme za jejich společensky vysoce prospěšnou a obětavou práci. Zvláštní poděkování patří soukromému subjektu Babyonline, s.r.o., který se neúnavně podílí propagací www.babyonline.cz na zviditelnění projektů Co na to odborník. Zároveň děkujeme za bezplatnou pomoc při distribuci brožur. Také je schopen flexibilně reagovat na požadavky laické i odborné veřejnosti, čímž naše projekty doplňuje a pomáhá jim. 

Velký dík patří našim čtenářkám, bez jejichž zájmu, přízni a obohacení portálu vlastními zkušenostmi by projekt nebyl tím, čím je dnes. 

A jako každý rok výroční zprávu uzavíráme tradičně slovy: V roce 2016 jsme společně s MZ, lékaři, dalšími specialisty i čtenářkami vykonali další z drobných krůčků ke zvýšení zdravotní gramotnosti veřejnosti, snahy o jeho aktivaci v péči o zdraví a zodpovědný přístup k němu, včetně preventivních opatření.

Hospodaření Educat spolek 2016

Rozvaha analyticky

Aktiva

Peníze

158,-

Účty v bankách

55370,71

Převody mezi finančními účty

0,00

Pohledávky

25819,00

Aktiva celkem

55528,71

Pasiva

Závazky

0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

0,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní

0,00

Závazky ke sdružením

                                                    61500,00

Jiné pohledávky a závazky

0,00

Vlastní jmění

-5829,36

Pasiva celkem

55670,64

Hospodářský zisk celkem

-141,93

 

Výsledovka analyticky

Náklady

Kancelářské potřeby

30000,00

Služby (cestovné, poštovné, distribuce, tisk materiálů, administrátorské práce, programátorské práce, školitelky)

564013,00

Mzdy

33387,00

Ostatní náklady

155,00

Náklady celkem

627555,-

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

197400,00

Ostatní výnosy

13,07

Přijaté příspěvky

0,00

Provozní dotace

430000,00

Výnosy celkem

627413,00

Hospodářský zisk celkem

-141,93

 
 

Dotace 430000 Kč pokryla 68,54 % částky vynaložené na projekt Co na to odborník VII.

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×