Inzerce
Inzerce
Inzerce

Educat spolek - Výroční zpráva za rok 2017

Právní forma: spolek

Registrace u MV pod č.j. VS/1-1/68 365/07 R dne 7. 8. 2007

IČ: 226 66 249

Inzerce

Sídlo: Brno, Lacinova 6, 621 00
 

Obsah

Obsah                                                                                                                                    

Úvodní slovo předsedkyně                                                                                                      

Inzerce

Kdo jsme, co děláme?                                                                                                            

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2017                                                               

Inzerce

Projekt Co na to odborník VIII. - 2017, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů, vyhodnocení projektu 

Poděkování                                                                                                                          

Inzerce

Hospodaření Educat spolek                                                                                                    

 

Úvodní slovo předsedkyně Educat spolek MUDr. Jany Martincové

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás seznámili s činností Educat spolek za minulý rok.

Náplní loňského roku bylo pokračování úspěšného projektu Co na to odborník VIII. Cílem projektu je zdravotnické vzdělávání veřejnosti, zaktivnění přístupu ke zdraví u české populace. Blíže Vás s činnostmi v rámci projektu, cíli a aktivitami seznámí výroční zpráva.

Návštěvnost projektu Co na to odborník opět mírně stoupla, což bylo i pro nás příjemným překvapením.

Projekt byl spolufinancován z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Děkujeme všem, kteří se na naší činnosti podílejí, za jejich nadšení, finanční přispění, našim čtenářkám a čtenářům jak z řad laické, tak odborné veřejnosti za děkovné reakce a ohlasy na projekt.

 

Jana Martincová, předsedkyně Educat spolek

 

Kdo jsme, co děláme

Educat spolek bylo založeno jako občanské sdružení roku 2007 s následujícím cílem:

 • Za finanční podpory státních institucí zajišťovat kvalitní zdravotnické informace laické veřejnosti, které povedou k ozdravění a zkvalitnění života lidí. V dnešní době se na internetu s kvalitou informací setkáváme sporadicky. Velké množství webů plodí denně stovky textů, mnohdy nevalné úrovně. Snažíme se své čtenáře/ky vést nejen ke zdravému životnímu stylu, ale také k tomu, aby si vždy zdroj informací, autora textu ověřili. Je vidět, že „základní laťka“ v oblasti zdravotní gramotnosti většinové populace je velmi nízko. Bohužel se čím dál více zabýváme objasňováním základních principů, které dříve, těch 10 let zpátky, byly brány jako samozřejmost.
 • Navázat spolupráci s odbornou veřejností a společně se podílet na budování odpovědnosti jednotlivců za zdraví své a svých dětí.
 • Každoročně je naším cílem navrhnout a dle finančních možností zrealizovat minimálně jeden projekt zdravotnického vzdělávání v rámci PPZ, který by měl vést k vyšší aktivitě a odpovědnosti veřejnosti v péči o vlastní zdraví, či zdraví dítěte.

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2017

Na projektu Co na to odborník VIII. se kromě členů občanského sdružení podíleli především odborníci z oblasti gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychologie a pedagogiky, fyzioterapie a nutriční terapie, oblasti očkování.

Z občanského sdružení se na projektu zdarma podíleli: MUDr. Pavel Martinec, MUDr. Jana Martincová

Řešitelka projektu:

MUDr. Jana Martincová (vedení projektu lékařského vzdělávání veřejnosti)

 

Spoluřešitelé projektu:

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (garance textů z oblasti dětského lékařství, recenze brožury)

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (pro oblast stomatologie)

MUDr. Blanka Flugerová (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Květoslava Ludvíkovská (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Ludmila Vomelová (dětské lékařství)

MUDr. Daniel Dražan (dětské lékařství)

As. MUDr. Romana Gerychová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Veronika Ťápalová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Simona Motlová (texty, dotazy z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Radan Doubek (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Denisa Doubková (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

Bc. Miloslava Kameníková (předporodní příprava)

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. (problematika očkování)

MUDr. Irena Červená (texty z oblasti stomatologie)

Mgr. Jana Eliášová (nutriční specialistka)

Mgr. Kamila Vorlová (fyzioterapeutka)

Mgr. Martina Crhová (fyzioterapeutka)

Mgr. Michaela Matoušková (texty a dotazy z oblasti psychologie)

Petra Koucká, DiS. (texty z oblasti dentální hygieny)

Bc. Andrea Blažková, DiS. (práce se zahraničními texty, vedení diskuze, redakční spolupráce, administrátorské práce)

Mgr. Věra Tautová, DiS. (populárně naučné texty z oblasti dětské stomatologie, soc. a vývoj. problematika, fotoreportáže z porodnic, administr. práce)

Bc. Naďa Barochová (redakční spolupráce, administrátorské práce)

MUDr. Petra Kubáčková – anatomická kresba k textům

 

Garanti odborné části:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Přednosta: Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
(pro oblast gynekologie a porodnictví)

 

1. dětská interní klinika FN Brno
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
(pro oblast dětského lékařství)

 

Projekt Co na to odborník VIII., jeho cíle, činnosti, naplnění cílů, vyhodnocení projektu

Na rok 2017 spolek předložil návrh projektu Co na to odborník VIII. Na projekt se nám podařilo získat dotaci z MZČR a dále zdroje soukromých subjektů.

Základní ideou našich projektů Co na to odborník bylo a je poskytnout laické veřejnosti kvalitní zdravotnické informace, prakticky zaměřenou formou. Přimět tak veřejnost k aktivní spolupráci v péči o vlastní zdraví i zdraví dětí, podpořit budování odpovědnosti za své zdraví, propagací zdravého životního stylu nevyjímaje s důrazem na prevenci nemocí. Působení na laickou veřejnost je proces dlouhodobý, i přes povrchní dobu devalvace informace jsme díky níže uvedeným objektivním ukazatelům důkazem toho, že je možné vytvořit a udržet zájem laiků stránkami odborně garantovanými.

U veřejnosti odborné se projektem snažíme navázat spolupráci s námi jako s médiem, které veřejnosti poskytuje 100% odborně garantované, a tudíž kvalitní informace.

Projekt je veden záměrně primárně na internetu. Jedná se totiž o prioritní zdroj informací cílové skupiny. Je doplněn velmi informačně hutnými brožurami s potřebnými a často vyhledávanými informacemi – je nutno je mít „po ruce“. Dále audiovizuálními materiály, aplikacemi a nově e-booky. Cílová skupina: těhotné ženy, matky na MD, dále matky předškolních dětí a školáků, tatínkové, přeneseně i děti od 0 do 18 let – nově přímé oslovení skupiny dospívajících dívek a žen před otěhotněním, tedy věkového rozpětí 11-26 let.

Velikost: těhotné ženy: cca 80 000 až 100 000 ročně, rodiny s dětmi do 8 let, tj. cca 400 000 až 700 000 domácností, dospívající dívky a ženy před otěhotněním: kolem 50 000 v každém ročníku. www stránky se těší velké oblibě i přes skutečnost, že jsou odborně zaměřené, v roce 2008 je navštívilo 675 803 unikátních návštěvníků a v letech 2009, 2010 i 2011 přes milión unikátních návštěvníků, v roce 2012 téměř milión a půl, v roce 2013 přes milión a půl a v letech 2014, 2015 a 2016 přes 2 milióny, 2017 přes 2 a půl miliónu.

Cíle projektu Co na to odborník VIII. a jejich naplnění:

Hlavním cílem projektu je i nadále budovat u laické veřejnosti pozitivní aktivní vztah k vlastnímu zdraví a zdraví dětí, odpovědnost za své zdraví, jsme vedeni snahou o ozdravění životního stylu českých rodin.

Dlouhodobě se úspěšně snažíme o zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva a výchově ke zdravému životnímu stylu s cílem odstranit rizikové chování a předcházet tak nemocem, a to:

- poskytováním kvalitních odborně garantovaných zdravotnických informací a lege artis postupů, zvyšováním úrovně znalostí cílové populace o zmíněné problematice

- propagací zdravého životního stylu s důrazem na prevenci nemocí s cílem ovlivnění postojů a chování cílové skupiny - navázáním spolupráce v hlavní myšlence projektu s lékaři.

 

Konkrétní cíle projektu Co na to odborník pro rok 2017, vzdělávání laické veřejnosti chceme vést v následujících oblastech:

1. Péče o ženu v těhotenství: Díky kvalitním informacím se snažíme předejít rizikovému jednání těhotných, zajistit spolupráci těhotných s ošetřujícím lékařem po dobu celého těhotenství – pravidelné prohlídky a vyšetření, budovat tak aktivní spolupráci těhotné v péči o své zdraví, propagovat zdravý životní styl v době těhotenství.

2. Předporodní a porodní péče: Seznamujeme budoucí rodičku s prostředím, zvyklostmi a průběhem péče v jí zvolené porodnici. U rodičky, která ví, „do čeho jde“, odpadne značná část obav z porodu. Předporodní příprava krok za krokem je praktickým průvodcem ženě před porodem. Do projektu se snažíme zapojit zdravotníky porodnic. Za účasti lékařů je rovněž vytvořen objektivní systém hodnocení porodnic.

3. Péče o dítě: Přinášíme rodičům praktické základy péče o dítě s cílem budovat aktivní přístup rodiče v péči o zdraví dítěte s důrazem na prevenci, kterou máme propracovánu velmi rozsáhle (očkování, kojení – laktační poradenství, předcházení zubnímu kazu, vývojovým vadám, bezpečné prostředí pro dítě apod.).  Propagujeme očkování jako prevenci nemocí. Seznamujeme rodiče s obsahem preventivních prohlídek a vyšetření dětí. Propagujeme každodenní cvičení s miminkem jako základ zdravého životního stylu a dobré fyzické kondice již od narození. Seznamujeme rodiče se zdravým vývojem jejich dítěte a se stimulací vývoje dítěte cvičením. Propagujeme nutnost správné a pravidelné péče o dětský chrup, včetně nedávno natočeného a zpracovaného videa „Správné čištění zubů“. Propagujeme zdravou výživu a pitný režim u dětí, včetně sestavení jídelníčku pro jednotlivé věkové kategorie od zavedení smíšené stravy do něj.

4. Propagace životního stylu po porodu: Opět bychom chtěli prostřednictvím uživatelek osvětlit zásady, pravidla zdravé stravy a efekt pohybových aktivit v „reality show“ Hubneme s BOL – ozdravění životního stylu dobrovolně přihlášených uživatelek  zveřejňované online za účasti odbornic – nutriční terapeutky a fyzioterapeutky.

5. Propagace zdravého životního stylu u dospívajících dívek a žen před otěhotněním: K zaměření se na tuto skupinu nás nutí velmi vážná situace stran informovanosti v této věkové skupině (závěr byl učiněn na základě dotazů, které nám každodenně chodí, doplňujících otázek apod.). Ač jsme byli přesvědčeni, že dnešní internetová generace má o všem dostatek informací, realita je odlišná. Jejich znalosti v opravdu důležitých aspektech (možnost otěhotnění, onemocnění) jsou velmi chabé. Naopak jejich odvaha vstupovat do činností světa dospělých veliká. Navíc se na tuto skupinu žádné kvalitní médium řádně zdravotně neorientuje a zřejmě i ve vzdělávacích institucích se nesetkávají s dostatečně kvalitním, prakticky zaměřeným a svěže a poutavě vedeným výkladem směřovaným k dané problematice.

6.   Spolupráce s lékaři příslušných specializací, kterým umožňujeme aktualizaci a rozšíření informací ve svém profilu.

7.   Vylepšování uživatelského prostředí (pokračující práce na souhrnech článků), SEO analýza textů a jejich úprava, vytvoření tagových stránek apod. Snaha, aby se o nás uživatelky/é dozvěděli – větší propagace stránek. Snaha o větší interaktivnost, péči o uživatele/ky.

 

Naplnění cílů – jak to vypadalo se splněním jednotlivých cílů na konci roku?

Návštěvnost jako nejdůležitější kritérium naplnění cílů projektu opět zaznamenala nárůst, a to i při stále klesající porodnosti a zmenšení cílové skupiny pro projekt. Počet zobrazení stránek však stagnuje, resp. mírně klesá. Je tedy jasně patrný trend, že k nám chodí uživatelé cíleně pro radu, jejich největší směřování je právě z vyhledávačů.

 

Návštěvnost jako nejobjektivnější ukazatel byla v roce 2017 následující:

 • počet návštěv: 6 429 764 v roce 2017 vs. 5 842 924 v roce 2016
 • unikátní návštěvníci: 2 759 611 v roce 2017 vs. 2 615 870 v roce 2016
 • zobrazení stránek: 12 529 520 v roce 2017 vs. 11 752 112 v roce 2016

 

Cíl projektu byl důsledně naplňován všemi jeho dílčími činnostmi.

Konkrétní cíle projektu Co na to odborník pro rok 2017 bylo vzdělávání laické veřejnosti v následujících oblastech – dílčí cíle 1-7 a jejich činnosti:

1. Péče o ženu v těhotenství:

1.1 Pokračování zasílání e-mailů těhotným ženám každý týden těhotenství: V  roce 2017 bylo celkem těhotným ženám a maminkám s dětmi do 6 let odesláno týden po týdnu 52 830 e-mailů.

1.2 Aktualizace, znovuvydání u lékařů i těhotných velmi ceněné brožury 20x o těhotenství a její distribuce na partnerská pracoviště:  Aktualizace, letos i redesign a nové vydání brožury 20x o těhotenství proběhlo v nákladu 25 000 ks, většina nákladu byla opět hned v prvních měsících po tisku odeslána, o brožury je stále eminentní zájem, celkem jsme jich za dobu naší existence (společně s brožurou 20x péče o dítě) ať už v rámci projektů nebo mimo vydali a rozeslali 550 000 ks.

1.3 naprogramování výpočtu termínu otěhotnění: Tento výpočet byl po zprovoznění v minulém roce použit celkem 50 310x.

Aktivity totožné pro cíle 1-5, zařazení dle aktuálnosti:

1.4 Odborníci (gynekolog a další) ONLINE: Vzhledem k vzrůstajícímu významu poradny, zvláště v oblasti gynekologie, kde jsme zodpověděli celkem přes 1 700 dotazů, tedy cca 5 denně, již tento formát příliš nevyužíváme. Nicméně je tato část portálu užitečná pro uživatele hledající radu, dotazy jsou totiž po chatech pečlivě tříděny podle témat a stránky s Odborníkem ONLINE byly v roce 2017 zobrazeny 169 322x.

1.5 Vydávání odborných textů pro těhotné, rodiče, dospívající dívky, aktualizace stávajících kapitol: Mimo jiné jsme se letos vzhledem k aktuálnosti tématu zaměřili na zdravé svačinky pro děti, dále zpracovali i s videi cvičení v těhotenství, včetně problémových stavů, jakými jsou rozestup přímých břišních svalů, otoky nohou apod. Kompletně jsme aktualizovali otravy u dětí a přišli s novým seriálem Jak se vyrovnat se sexuální výchovou u vlastních dětí krok za krokem. V počátku letošního roku, tedy již mimo projekt, jsme v odborné části stihli vydat aktualizovaný očkovací kalendář a upozornit na vakcíny, u jejichž schématu došlo ke změnám. Celkem bylo loni vydáno 69 textů a 52 zajímavých dotazů z dřívější e-mailové poradny s návodnými odpověďmi. Nové texty jsou uživatelkám představeny v pravidelných e-mailech, které odesíláme na databázi více než 47 000 adres.

1.6 Automatická poradna: Letos jsme čtenářkám a čtenářům zodpověděli 1 704 dotazů. Přesný počet v jednotlivých oblastech je v příloze 5, 70 % jich bylo věnováno gynekologické problematice.

1.7 Videonahrávky týkající se péče o těhotnou, péče o dítě, vývoje dětí, cvičení, zdravého životního stylu po porodu, nemocí: V letošním roce jsme se díky velmi šikovné budoucí mamince zaměřili na natočení videí cvičení v těhotenství s fyzioterapeutkou. V závěru roku se nám podařilo realizovat natáčení vyšetření miminka po šestinedělí, manipulace s miminky a fakta a mýty o vývoji dítěte u fyzioterapeutky. Tyto spoty byly již financovány mimo projekt a byly vydávány v průběhu února 2018.

1.8 E-knihy: Jednalo se o jeden ze dvou velkých počinů v letošním roce. Zpracovali jsme do e-knihy téma 20x o těhotenství, včetně prokliků přímo z e-knihy na důležité kapitoly doplňující danou problematiku, a dále téma 20x péče o dítě v prvním půlroce. Ke stažení jsou pro uživatelky na odkazech: 20x o těhotenství https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/ebook-dvacetkrat-o-tehotenstvi a 20x péče: https://www.babyonline.cz/pece-o-dite/e-book-dvacetkrat-pece-o-dite. Celkem si ji od vytvoření v závěru roku stáhlo u těhotenstké 277 a péče o dítě 307 uživatelek a uživatelů.

1.9 Aktualizování mobilních aplikací 20x o těhotenství a 20x péče o dítě: Vzhledem k minimu textových změn a finanční náročnosti přeukládání aplikací ve stores jsme se je rozhodli v roce 2017 neaktualizovat, peníze využít na dříve představené e-knihy, které budou základem nových aplikací v dalších letech. Nicméně stávající aplikce již byly staženy přes Android, Win, a iOS v počtu 8 274 o těhotenství a péče o dítě 899x.

2. Předporodní a porodní péče:

2.1  Spolupráce s gynekologickými pracovišti, porodnicemi v ČR, 2.2 propagace části porodnice

Navázána je spolupráce se všemi porodnicemi. Představujeme všech 93 porodnic v ČR, základní informace, kontakty, celkem byly tyto stránky zobrazeny 295 491x v roce 2017. V roce 2017 bylo nutno aktualizovat informaci u 16 porodnic.

Umožňujeme rodičkám textově ohodnotit příslušnou porodnici, od spuštění oddílu bylo vloženo do konce roku 2017 2 509 hodnocení.

Systém umožňuje bodově ohodnotit danou porodnici, kde rodička rodila (vloženo 1 976 hodnocení). V roce 2017 byl průměr 4,79 hvězdičky, přičemž porod získal 4,8, poporodní pediatrická péče 4,87 a poporodní gynekologická péče 4,7 hvězdičky.

Možnost hodnocení porodnic propagujeme prostřednictvím vizitek zasílaných na partnerská pracoviště a také v našich brožurách. V porodnicích probíhá i předávání brožur 20x o těhotenství, 20x péče o dítě tištěných v rámci projektu – konkrétní čísla jsou v přílohách. .

 

3. Péče o dítě:

3.1 Pokračování systému e-mailů zasílaných rodičům dětí: Rodičům dětí do tří let byly zasílány maily o vývoji dítěte, viz bod 1.1.

3.2 Nové – aktualizované a redesignované vydání brožury 20x péče o dítě: Již třetím rokem se nám v rámci projektu podařilo vydat obě brožury najednou, tedy kromě 20x o těhotenství i 20x péči o dítě v prvním půlroce. Vytiskli jsme jí 25 000 ks a většinu vydání i distribuovali přes lékaře rodičům dětí. Kromě porodnic a pediatrů jsme se nově zaměřili i na gynekology, protože jsme zjistili, že se maminkám prostřednictvím pediatrů brožura dostává mnohdy do rukou pozdě.

 

4. Propagace zdravého životního stylu po porodu a u dětí, tj. zařazení zdravé stravy a pohybových aktivit pod pro veřejnost lákavějším názvem Hubneme s BOL.

4.1 pokračování populárního Hubneme s BOL: Letos jsme zařadili jeden běh s jednou adeptkou, u které byl zajímavý začátek, ale dodržování zásad zdravé výživy a přiměřený pohyb začaly po 2 měsících pokulhávat. Rozhodli jsme se proto pokračovat v pozměněném formátu a dát příležitost představit svou úspěšnou cestu za zdravím a udržením hmotnostní rovnováhy dobrovolně zapojeným uživatelkám. Jejich životní styl, zvláště výživa, byl okomentován terapeutkami. Tyto adeptky byly celkem 3.

 

5. Propagace zdravého životního stylu u dospívajících dívek a žen před otěhotněním:

5.1 Tvorba tištěné brožury o nejdůležitějších aspektech dospívání: K tomuto kroku a zásahu cílové skupiny náctiletých, resp. žen před otěhotněním nás vedly dotazy svědčící o základních neznalostech, a to nejen u náctiletých. Protože je velmi těžké oslovit dnešní populaci dospívajících, nejsou schopni přečíst souvislý text, ten je nudí, mají rádi spoustu obrázků a možnost se začíst v textu kdekoliv, dbali jsme u brožury na nápaditost a design. Naštěstí se dostavil nápad, díky kterému i tak nezáživný formát brožury sexuální výchovy nabyl na atraktivitě. K hlavní brožuře se základními informacemi o dospívání jsme připojili pro dívky dárek-zrcátko, a do něj vlepili další brožuru s návodem na ochranu před otěhotněním a onemocněním. Zrcátko si slečna může kdykoliv přemístit z brožury do kabelky, batohu apod. Samozřejmě to zvýšilo finanční náročnost této aktivity, se kterou jsme nepočítali, ale naštěstí nám neplánované zrcátko a kompletaci mimo projekt uhradilo Babyonline, s.r.o. Brožur bylo celkem vytištěno 10 000 ks a distribuováno převážně školám, dětským lékařům a gynekologům.

  6. Spolupráce s lékaři příslušných specializací:

6.1 Aktualizace lékařských profilů, jejich anonce na všech stranách portálu: aktualizaci provádíme pravidelně, když o ni lékaři požádají, možnost hodnocení lékařů byla nově přidána do levého sloupce portálu, aby na sebe upoutala. Celkem je vloženo 182 hodnocení gynekologů a 73 pediatrů.

7. Zlepšení uživatelského prostředí, SEO, tvorba tagových stránek, propagace projektu

7.1 Správa projektu, vytvoření struktury článků: Jedná se pro čtenáře o důležitý počin který zpřehlednil obsahovou část jednotlivých oddílů.

7.2 SEO optimalizace odborných kapitol, 7.3 souhrny: V těchto činnostech, velmi důležitých pro nalezení našich kapitol vyhledávači – vkládání klíčových slov, revize textů – pravidelně pokračujeme.

7.4 práce školitelky, 7.5 propagace: Komunitní části portálu k vyhledávání nových témat, směřování uživatelek stále prochází původní tým. Propagace projektu probíhá pouze recipročně výměnou za služby z naší strany, nebo v rámci brožur a spřízněných projektů.

7.6 vytvoření automatických e-mailů po registraci: Snažíme se s nově příchozími aktivně pracovat a nasměrovat je právě na odbornou problematiku. Vytvořili jsme sofistikovaný systém několika následných mailů dle cílových skupin uživatelek – těhotná žena nebo maminka/tatínek. Celkem bylo od zprovoznění na konci roku odesláno 472 návodných mailů.

 

Vyhodnocení efektu projektu

 • Nejvýznamnějším objektivním hodnotícím kritériem celého projektu je návštěvnost částí s projektem Co na to odborník na www.babyonline.cz, která i letos vzrostla, blíže v bodu I. Dílčími objektivními kritérii jednotlivých výstupů jsou:
 • nárůst počtu kapitol a jejich návštěvnost (bod 1)
 • počet zodpovězených dotazů (bod 1.4)
 • délka čtení jednotlivých kapitol, u těch nejkratších čtenáři setrvávají kolem 1 minuty, u delších přes 5, někde i 6 minut – je velká pravděpodobnost, že takto získané informace aplikují do svého životního stylu a při péči o své zdraví i zdraví dítěte
 • počet vytištěných a distribuovaných brožur – v rámci projektu Co na to odborník VII. byly již podruhé v jednom roce vytištěny a distribuovány obě brožury 20x o těhotenství a  20x péče o dítě, každá vytištěna v počtu 25 000 ks, většina z nákladu byla rozeslána lékařům, zbytek si ponecháváme k uspokojení poptávky do dalšího vydání. Nově byla vytvořena a vytištěna brožura pro dospívající dívky v počtu 10 000 ks, cca 9 600 ks již bylo distribuováno do škol, pediatrům a gynekologům.
 • počet rozeslaných e-mailů jak těhotným ženám a rodičům dětí do 3 let, tak všem registrovaným se souhlasem zasílat maily, kterých je přes 47 000, na tento počet registrovaných odesíláme každý týden e-mail o aktualitách
 • počet natočených spotů a počet jejich shlédnutí
 • zlepšení pozice ve vyhledávačích
 • počet stažených mobilních aplikací a e-knih (bod 1.8)
 • pozitivní hodnocení péče rodiček v porodnicích jako signál stále se zlepšující spolupráce mezi personálem v porodnicích a rodičkami v důsledku zvyšující se úrovně informovanosti cílové skupiny o problematice. Představovali bychom si užší spolupráci, ta je však díky vytíženosti lékařů i sester na jejich pracovištích nerealizovatelná.
 • návštěvnost části Hubneme s BOL
 • pozitivní hodnocení projektu (www stránek) jak uživateli, tak lékaři – převládají pozitivní reakce lékařů i uživatelek, stránky jsou lékaři přímo pacientkám doporučovány jako kvalitní zdroj informací. Velmi rádi lékaři pracují s brožurami, které jim šetří čas. Spontánně si o ně píší.

 

Brožury vydané v rámci projektu a jejich distribuce

20x o těhotenství - v rámci letošního projektu proběhlo již šesté vydání velmi úspěšné brožury. Brožura obsahuje nejčastější dotazy týkajícími se péče o těhotnou ženu, včetně zdravé stravy, bezpečného chování, pohybových aktivit, termínů, náplně a účelu jednotlivých prohlídek, až po praktické aspekty výbavy pro miminko apod.

 • Formát: A6, po aktualizaci byl materiál stejně jako loni 14stránkový, složený do harmoniky, vhodný k vložení do těhotenské průkazky
 • Náklad: 25 000 ks
 • Cílová skupina: rodičky, zvláště prvorodičky
 • Distribuce: prostřednictvím gynekologických ordinací a porodnic (viz příloha 10 a 11, celkem námi na 90 pracovišť, společností GS na 331 pracovišť)

20x péče o dítě v prvním půlroce – brožura s nejčastějšími dotazy týkajícími se péče o novorozené miminko vyšla v aktualizovaném sedmém vydání

 • Formát: 12 stránková brožura - po složení do harmoniky formátu A6, vhodná k vložení do očkovacího průkazu dítěte
 • Náklad: 25 000 ks
 • Cílová skupina: novopečení rodiče
 • Distribuce prostřednictvím pediatrických a gynekologických pracovišť a novorozeneckých oddělení (viz příloha 12, celkem na 220 pracovišť)

Brožura pro dospívající dívky – brožura o nejčastějších aspektech dospívání (gynekologická, sexuologická problematika, cvičení a další)

 • Formát: 10,5x10,5 cm
 • Náklad: 10 000 ks
 • Cílová skupina: náctileté dívky
 • Distribuce prostřednictvím škol - 100, pediatrických (89), gynekologických (59) a jiných (2) pracovišť 

Poděkování

I letos patří obrovský dík všem zúčastněným na projektu Co na to odborník, kteří se s nezměrnou houževnatostí do zdravotnického vzdělávání veřejnosti zapojili. Jsme nesmírně vděčni všem, kteří umožnili naši činnost i v minulém roce. Především MZ ČR, bez jehož pomoci bychom projekt neuskutečnili na tak vysoké úrovni. Jménem všech, kterých se projekt týká, zvláště jménem tvůrců a uživatelů, kterým slouží, bych chtěla všem sponzorům velice poděkovat. Všem tvůrcům a pomocníkům projektu velice děkujeme za jejich společensky vysoce prospěšnou a obětavou práci. Zvláštní poděkování patří soukromému subjektu Babyonline, s.r.o., který se neúnavně podílí propagací www.babyonline.cz na zviditelnění projektů Co na to odborník. Zároveň děkujeme za bezplatnou pomoc při distribuci brožur. Také je schopen flexibilně reagovat na požadavky laické i odborné veřejnosti, čímž naše projekty doplňuje a pomáhá jim.

Velký dík patří našim čtenářkám, bez jejichž zájmu, přízni a obohacení portálu vlastními zkušenostmi by projekt nebyl tím, čím je dnes.

V roce 2017 jsme provedli zatím snad nejrozsáhlejší projekt čítající jak online část, tak dokonce 3 brožury, z toho jedna zcela nová, nově 2 e-booky. Těší nás, že jsme společně s MZ, lékaři, dalšími specialisty i čtenářkami vykonali další krůček ke zvýšení zdravotní gramotnosti veřejnosti, snahy o jeho aktivaci v péči o zdraví a zodpovědný přístup k němu, včetně preventivních opatření. Je však velkým otazníkem, zda projekt Co na to odborník bude po odmítnutí dotace MZ ještě kdy a v jaké podobě probíhat. Situace nás mrzí, protože jsme měli výhled na další 2 až 3 roky dopředu. V roce 2018 tedy naši činnost přerušíme a z dřívějších aktivit budou probíhat pouze ty, na které zvládne z komerčních aktivit získat prostředky provozovatel portálu Babyonline.cz, kterému budeme samozřejmě k dispozici.

Hospodaření Educat spolek 2017

Rozvaha analyticky

Aktiva

Peníze

5 328,00 Kč

Účty v bankách

49 481,78 Kč

Převody mezi finančními účty

0,00 Kč

Pohledávky

0,00 Kč

Aktiva celkem

54 809,78 Kč

Pasiva

Závazky

0,00 Kč

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

0,00 Kč

Zúčtování daní, dotací a ostatní

-6 615,00 Kč

Závazky ke sdružením

71 500,00 Kč

Jiné pohledávky a závazky

0,00 Kč

Vlastní jmění

-5 971,29 Kč

Pasiva celkem

58 913,71 Kč

Hospodářský zisk celkem

-4 103,93 Kč

 

Výsledovka analyticky

Náklady

Kancelářské potřeby

30 000,00 Kč

Služby (cestovné, poštovné, distribuce, tisk materiálů, administrátorské práce, programátorské práce, školitelky)

748 600,00 Kč

Mzdy

50 000,00 Kč

Ostatní náklady

521,14 Kč

Náklady celkem

829 121,14 Kč

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

275 000,00 Kč

Ostatní výnosy

17,21 Kč

Přijaté příspěvky

0,00 Kč

Provozní dotace

550 000,00 Kč

Výnosy celkem

825 017,21 Kč

Hospodářský zisk celkem

-4 103,93 Kč

 

Dotace 550 000 Kč pokryla 66,67 % částky vynaložené na projekt Co na to odborník VIII.

2017 - diskuze

Poradna

Dobrý den, dcera oslavila roční narozeniny a zhruba ve stejný den jsme zjistili, že dělá zvláštní tiky hlavou, vždy to trvá jen chvilinku, ale je to jakoby ji byla zima, prostě malinko vykulí očička a lehce pohybuje hlavičkou a hned zase nic a vše je v pořádku. Známí říkají, že by to nemělo být nic vážného, ale raději se ptám.. jinak je šikovná a vše v pořádku. Děkuji za každou radu, s pozdravem Vagner

Dobrý den,

toto nedovedu posoudit, kontaktujte svého pediatra.

MUDr. Ludmila Vomelová | Babyonline | dnes, 14:27
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×