Inzerce
Inzerce
Inzerce

Educat spolek - Výroční zpráva za rok 2015

 

Právní forma: spolek

Registrace u MV pod č.j. VS/1-1/68 365/07 R dne 7. 8. 2007

IČ: 226 66 249

Sídlo: Brno, Lacinova 6, 621 00
 

Inzerce

 

Obsah

Obsah                                                                                                                                              

Úvodní slovo předsedkyně                                                                                                              

Inzerce

Kdo jsme, co děláme?                                                                                                                  

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2015                                                                      

Inzerce

Projekt Co na to odborník VI. - 2015, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů, vyhodnocení projektu        

Projekt Zdravé omlazení 2015, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů, vyhodnocení projektu              

Poděkování                                                                                                                                     

Hospodaření Educat spolek                                                                                                            

 

Úvodní slovo předsedkyně Educat spolek MUDr. Jany Martincové

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás seznámili s činností spolku Educat spolek za minulý rok.

Náplní loňského roku bylo pokračování úspěšného projektu Co na to odborník VI. Nově jsme odstartovali projekt Zdravé omlazení 2015. Cílem obou projektů bylo zaktivnění přístupu ke zdraví u české populace. Kromě rodičovské v projektu Co na to odborník jsme se ve Zdravém omlazení zaměřili i na generaci po 40. Blíže Vás s jednotlivými dílčími cíli seznámí výroční zpráva.

Návštěvnost projektu Co na to odborník dosáhla loni historického maxima, projekt Zdravé omlazení si své příznivce teprve získává.

Projekty byly spolufinancovány z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR.

S prací, kterou tým během minulého roku odvedl, budete seznámeni v dalších kapitolách.

Děkujeme všem, kteří se na našich projektech podílejí, za jejich nadšení, finanční přispění, našim čtenářkám a čtenářům jak z řad laické, tak odborné veřejnosti za děkovné reakce a ohlasy na projekt.

 

Jana Martincová, předsedkyně Educat spolek

Kdo jsme, co děláme

Educat spolek bylo založeno jako občanské sdružení roku 2007 s následujícím cílem:

·         Za finanční podpory státních institucí zajišťovat kvalitní zdravotnické informace laické veřejnosti, které povede k ozdravění a zkvalitnění života lidí. V dnešní době se na internetu s kvalitou informací setkáváme sporadicky. Velké množství webů plodí denně stovky textů, mnohdy nevalné úrovně. Snažíme se své čtenáře/ky vést nejen ke zdravému životnímu stylu, ale také k tomu, aby si vždy zdroj informací, autora textu ověřili.

·         Navázat spolupráci s odbornou veřejností a společně se podílet na budování odpovědnosti jednotlivců za zdraví své a svých dětí.

·         Každoročně je naším cílem navrhnout a dle finančních možností zrealizovat minimálně jeden projekt zdravotnického vzdělávání v rámci PPZ, který by měl vést k vyšší aktivitě a odpovědnosti veřejnosti v péči o vlastní zdraví, či zdraví dítěte.

V loňském roce prošlo občanské sdružení transformací ve spolek, a to dle platné legislativy.

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2015

Na projektu Co na to odborník VI. se kromě členů občanského sdružení podíleli především odborníci z oblasti gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychologie a pedagogiky, fyzioterapie a nutriční terapie, oblasti očkování.

Z občanského sdružení se na projektu zdarma podíleli: Marcela Staňková, MUDr. Pavel Martinec, MUDr. Jana Martincová

Řešitelka projektu:

MUDr. Jana Martincová (vedení projektu lékařského vzdělávání veřejnosti)

 

Spoluřešitelé projektu:

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (garance textů z oblasti dětského lékařství, recenze brožury)

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (pro oblast stomatologie)

MUDr. Blanka Flugerová (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Květoslava Ludvíkovská (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Ludmila Vomelová (dětské lékařství)

As. MUDr. Romana Gerychová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Veronika Ťápalová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Radan Doubek (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Denisa Doubková (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

Bc. Miloslava Kameníková (předporodní příprava)

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. (problematika očkování)

MUDr. Irena Červená (texty z oblasti stomatologie)

Mgr. Jana Eliášová (nutriční specialistka)

Mgr. Kamila Vorlová (fyzioterapeutka)

Mgr. Michaela Matoušková (texty a dotazy z oblasti psychologie)

Mgr. Věra Tautová, DiS. (populárně naučné texty z oblasti dětské stomatologie, soc. a vývoj. problematika, fotoreportáže z porodnic, administr. práce)

Bc. Naďa Barochová (redakční spolupráce, administrátorské práce)

PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D. (práce s odbornými texty, PR aktivity)

MUDr. Petra Kubáčková – anatomická kresba k textům

 

Garanti odborné části:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Přednosta: Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
(pro oblast gynekologie a porodnictví)

 

1. dětská interní klinika FN Brno
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
(pro oblast dětského lékařství)

 

V projektu Zdravé omlazení 2015 se dále angažovali tito spoluautoři:

MUDr. Petra Trojanová, Ph.D. (oblast dermatovenerologie, korektivní dermatologie, všeobecné lékařství)

MUDr. Jarmila Hálová (všeobecné lékařství)

 

Projekt Co na to odborník VI., jeho cíle, činnosti, naplnění cílů, vyhodnocení projektu

Na rok 2015 spolek předložil návrh projektu Co na to odborník VI. Na projekt se nám podařilo získat dotaci z MZČR a dále zdroje soukromých subjektů.

Základní ideou našich projektů Co na to odborník bylo a je poskytnout laické veřejnosti kvalitní zdravotnické informace, prakticky zaměřenou formou. Přimět tak veřejnost k aktivní spolupráci v péči o vlastní zdraví i zdraví dětí, podpořit budování odpovědnosti za své zdraví, propagací zdravého životního stylu nevyjímaje. Působení na laickou veřejnost je proces dlouhodobý, i přes povrchní dobu devalvace informace jsme díky níže uvedeným objektivním ukazatelům důkazem toho, že je možné vytvořit a udržet zájem laiků stránkami odborně garantovanými.

U veřejnosti odborné se projektem snažíme navázat spolupráci s námi jako s médiem, které veřejnosti poskytuje 100% odborně garantované, a tudíž kvalitní informace.

Projekt je veden záměrně primárně na internetu. Jedná se totiž o prioritní zdroj informací cílové skupiny. Je doplněn velmi informačně hutnými brožurami s potřebnými a často vyhledávanými informacemi – je nutno je mít „po ruce“.

Cílová skupina: těhotné ženy, matky na MD, dále matky předškolních dětí a školáků, tatínkové, přeneseně i děti od 0 do 18 let.

Velikost: těhotné ženy: cca 80 000 ročně, rodiny s dětmi do 8 let, tj. cca 700 000 domácností, www stránky se těší velké oblibě i přes skutečnost, že jsou odborně zaměřené, v roce 2008 je navštívilo 675 803 unikátních návštěvníků a v letech 2009, 2010 i 2011 přes milión unikátních návštěvníků, v roce 2012 téměř milión a půl, v roce 2013 přes milión a půl a v letech 2014 a 2015 přes 2 milióny.

 

Cíle projektu Co na to odborník VI. a jejich naplnění:

Hlavním cílem projektu je i nadále budovat u laické veřejnosti pozitivní aktivní vztah k vlastnímu zdraví a zdraví dětí, odpovědnost za své zdraví, jsme vedeni snahou o ozdravění životního stylu českých rodin.

Dlouhodobě se úspěšně snažíme o zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva a výchově ke zdravému životnímu stylu s cílem odstranit rizikové chování a předcházet tak nemocem, a to:

- poskytováním kvalitních odborně garantovaných zdravotnických informací a lege artis postupů, zvyšováním úrovně znalostí cílové populace o zmíněné problematice

- propagací zdravého životního stylu s důrazem na prevenci nemocí s cílem ovlivnění postojů a chování cílové skupiny- navázáním spolupráce v hlavní myšlence projektu s lékaři

Konkrétní cíle projektu Co na to odborník pro rok 2015 jsou vzdělávání laické veřejnosti v následujících oblastech:

Péče o ženu v těhotenství: Díky kvalitním informacím se snažíme předejít rizikovému jednání těhotných, zajistit jejich spolupráci s ošetřujícím lékařem po dobu celého těhotenství – pravidelné prohlídky a vyšetření, budovat tak aktivní spolupráci těhotné v péči o své zdraví, propagovat zdravý životní styl v době těhotenství.

Předporodní a porodní péče: Seznámit budoucí rodičku s prostředím, zvyklostmi a průběhem péče v jí zvolené porodnici, u rodičky, která ví, „do čeho jde“, odpadne značná část obav z porodu, připravit rodičku na porod již v době těhotenství, zapojit do projektu zdravotníky porodnic.

Péče o dítě: Seznámit rodiče s praktickými základy péče o dítě s cílem budovat aktivní přístup rodiče v péči o zdraví dítěte s důrazem na prevenci.  Propagovat očkování jako prevenci nemocí. Seznámit rodiče s obsahem preventivních prohlídek a preventivních i dalších vyšetření dětí. Propagovat každodenní cvičení s miminkem jako základ zdravého životního stylu a dobré fyzické kondice již od narození. Seznámit rodiče se zdravým vývojem jejich dítěte a se stimulací vývoje dítěte cvičením. Propagovat nutnost správné a pravidelné péče o dětský chrup. Propagovat zdravou výživu a pitný režim u dětí.

Propagace zdravého životního stylu po porodu, tj. zařazení zdravé stravy a pohybových aktivit pod pro veřejnost lákavějším názvem Hubneme s BOL, mobilní aplikace jídelníčku apod.

Propagace zdravého životního stylu u dětí, tvorba pro děti záživných mobilních aplikací – zdravé - nezdravé potraviny, skladba jídelníčku apod. Stejně tak pro dospělé – aplikace zavádění smíšené stravy, orientace na výživu a sport rodičů.

Zajistit propagaci „Co na to odborník“ i v uživatelských částech www stránek a v dalších médiích. V tomto máme velké rezervy, neboť se na rozdíl od bulvárních informačních zdrojů namísto vlastní propagace zaměřujeme a síly upínáme na získávání a publikování kvalitních textů, na kvalitní vedení poraden, neboť si myslíme, že kvalitní produkt se propaguje sám. Bohužel v dnešní přeinformované době je nutné i do propagační činnosti vložit své úsilí, proto jsme rozhodnuti v příštím roce více odbornou část portálu propagovat prostřednictvím ostatních médií, ale zejména propagačními materiály. Také cestou optimalizace SEO pro vyhledávače. Součástí bude i zlepšení uživatelského prostředí směrem k přizpůsobení se mobilním přístrojům.

 

Naplnění cílů:

Návštěvnost jako nejdůležitější kritérium naplnění cílů projektu zaznamenala nejvyšší hodnotu v historii portálu, celková dokonce narostla oproti loňskému roku o dalších 14 %. Cítíme však, že jsme na stropu uživatelské návštěvnosti, letošní data jsou vzhledem ke skutečnosti klesající porodnosti velkým překvapením.

Dalším pozitivem pro odbornou část je přesun uživatelů z komunitní části právě do odborné. Nás ovšem tato skutečnost netěší, protože pro velkou část populace je právě důležitý vox populi v rámci diskuze, kterou jsme monitorovali, přispívali do ní, směřovali uživatele na kvalitní informace. Úkol, jak oslovit uživatele, aby místo FB a dalších sociálních sítí využívali k diskuzi právě náš portál, jako tomu bylo v minulosti, nás čeká nastínit a vyřešit v dalších letech.

-          počet návštěv: 5 672 351 vs. 4 964 252 v roce 2014

-          unikátní návštěvníci: 2 573 678 vs. 2 255 570 v roce 2014

-          zobrazení stránek: 12 500 857 vs. 12 701 031

 

Cíl projektu byl důsledně naplňován všemi jeho dílčími činnostmi.

Konkrétní cíle projektu Co na to odborník pro rok 2015 bylo vzdělávání laické veřejnosti v následujících oblastech – dílčí cíle 1-6 a jejich činnosti:

Péče o ženu v těhotenství:

1.1: V letošním roce bylo vzhledem k novým skutečnostem v péči o těhotnou aktualizováno všech 42 mailů těhotným ženám. Pravidelná rozesílka mailů o jednotlivých týdnech těhotenství probíhala každodenně. Bylo denně rozesláno od 60 do 160 mailů těhotným ženám a maminkám dětí do 3 let (v letošním roce byly v rámci stejné sekce doprogramovány ještě maily po narození dítěte).

1.2: Aktualizace a nové vydání brožury 20x o těhotenství v nákladu 25 000 ks, většina nákladu byla pro velký zájem lékařů rozeslána do 3 týdnů od vytištění, o brožury je stále eminentní zájem, celkem jsme jich za dobu naší existence (společně s brožurou 20x péče o dítě) ať už v rámci projektů nebo mimo vydali a rozeslali přes 450 000 ks - informace viz v bodu publikační činnost. Současně byla naprogramována aplikace této brožury do mobilu, viz dále.

1.3: Vzhledem k množství gynekologických dotazů, které nám denně chodí, a potřebě uživatelů poslat cílený dotaz v době, kdy potřebují znát odpověď co nejdříve, jsme se zaměřili více na bod 1.4 na úkor chatů Odborník ONLINE. V únoru se konal Gynekolog ONLINE, kde bylo zodpovězeno 23 dotazů: https://www.babyonline.cz/3-unora-2015-14-15-hodin-gynekolog-online.

1.4: Vydání nových kapitol, aktualizace stávajících – viz příloha – celkem bylo vydáno v průběhu roku 92 odborných aktualit ze všech oblastí – viz příloha; aktualizovali jsme společně s maily i všechny  kapitoly těhotenství týden po týdnu – celkem 42.

1.4: E-mailová poradna – množství dotazů bylo stejně jako loni velké, konkrétně 187 s nutností individuální odpovědi (všechny máme archivovány), u dalších dotazů, jejichž odpověď byla na webu v odborných kapitolách probrána, jsme přikládali pouze proklik. Tyto dotazy a odpovědi nejsou evidovány, práce na nich není hrazena z projektu. Z tohoto důvodu jsme v rámci návrhu pro rok 2016 zahrnuli vybudování automatické e-mailové poradny, která bude dotaz přímo odesílat odborníkovi, jeho upravenou odpověď budeme vkládat do administrace, dotaz se zařadí do sekce s texty, kam patří.

Předporodní a porodní péče:

Navázána je spolupráce se všemi porodnicemi (2.1)

Představujeme všech 95 porodnic v ČR, základní informace, kontakty

U 91 porodnic máme detailní informaci, v roce 2015 bylo nutno aktualizovat informaci u 9 porodnic

Umožňuje rodičkám textově ohodnotit příslušnou porodnici, od spuštění oddílu bylo vloženo do konce roku 2015 2404 hodnocení

Umožňuje bodově ohodnotit danou porodnici, kde rodička rodila (vloženo 1811 hodnocení) –  jedná se o velmi sofistikovaný systém, vytvořený ve spolupráci s porodníky. Na základě odpovědí na konkrétní otázky vypočítá váženým průměrem hodnocení porodu, je možné zobrazit i hodnocení jednotlivých složek: porod, poporodní péče gynekologická a poporodní péče pediatrická + zvlášť jednotlivé roky. Pro rodičky je poměrně jednoduché k vyplnění. Navázali jsme ho na vyplnění dat porodů v registraci, jedná se tedy o programátorsky propracovaný systém. Z celkového počtu bodů 5 hvězdiček rodičky dosud ohodnotily české porodnice 4,54 hvězdičkami, porod měl bodové ohodnocení 4,51, poporodní péče pediatrická 4,57 a poporodní péče gynekologická 4,55 hvězdičky.

Distribuce brožur 20x o těhotenství, 20x péče o dítě přes partnerské porodnice

3.1: Vytvoření systému e-mailů zasílaných rodičům dětí, naprogramováno do týdnů těhotenství, viz bod 1.1, a to do období 3 let. Rádi bychom v následujícím roce doplnili ještě další 3 roky.

3.2 a 3.3 Odborník ONLINE jsme omezili na chat s pediatrem https://www.babyonline.cz/26-kvetna-2015-8-9-hodin-detska-lekarka-mudr-ludmila-vomelova-odpovida-na-vase-dotazy s 9 zodpovězenými dotazy a chat o očkování s 12 zodpovězenými dotazy https://www.babyonline.cz/lekar-online/odbornik-na-ockovani-online/30-listopadu-2015-doc-mudr-rastislav-madar-odpovida-na-vase-dotazy.

3.4: Pokračování e-mailové poradny pro rodiče – zodpovězeno 40 dotazů zaměřených hlavně na výživu dětí, do budoucna by měla fungovat částečně automaticky, jak bylo zmíněno v bodu 1.4.

3.5: Vydávání nových kapitol, aktualizace stávajících – viz v bodu 1, v letošním roce jsme opět aktualizovali kapitolu o Kojení (na kojení je v našem týmu specializována vzdělaná a školená porodní asistentka s VŠ vzděláním), vydali nové informace o tom, jak by měla vypadat příprava na kojení v těhotenství a kompletní jídelníček dětí do 6 let. Aktualizovali jsme všechny stávající kapitoly Dítě první rok a přidali nově další až do věku 3 let. V příštím roce bychom obdobně chtěli zpracovat kapitoly až do věku 6 let.

3.6: Je to poprvé, kdy jsme v rámci projektu i mimo něj vytiskli a distribuovali v jednom roce obě brožury, tedy i 20x péče o dítě v prvním půlroce v počtu 25 000 ks, jejíž náklad jsme téměř celý distribuovali rovněž během 3 týdnů po vytištění. Současně byla naprogramována aplikace této brožury do mobilu, viz dále.

3.7: Zcela jsme opět museli upustit od videospotů. Značnou část rozpočtu projektu v letošním roce spolkla příprava responsivní verze pro mobilní přístroje, kterou budeme dokončovat v příštím roce. Také jsme následně prostředky upřednostnili pro stávající administrátorské a programátorské práce, tisk obou brožur a tvorbu aplikací. Nicméně se nám podařilo najít kameramana, kterého jsme otestovali na jiných našich aktivitách – natočení videí o vydaných knihách pro děti i dospělé - a jehož kvalita byla velmi dobrá a cena by byla pro projekt únosná.

Snaha o nastartování zdravého životního stylu spojeného s hubnutím u 3 adeptek s korespondenčními kontrolami nutriční terapeutkou a fyzioterapeutkou se stala velmi vyhledávanou s návštěvností 9017 zobrazení. Do programu se nám podařilo zajistit společnost, která zapůjčila hubnoucím váhy, ty jim zůstaly pouze při dosažení předem stanoveného cíle. 2 ze tří adeptek byly úspěšné, jako příklad nastavení zdravého životního stylu uvádíme i v dalších materiálech hubnutí uživatelky Naďule: https://www.babyonline.cz/maminka/hubnuti/nadule. 1 z adeptek musela seriál vzdát kvůli zhoršení průběhu choroby myastenia gravis, kterou trpěla, a to již před započetím úprav životního stylu. Toto nás velice mrzelo, protože právě v tomto případě byla úprava žádoucí nejen pro ni, ale stala by se pozitivním příkladem pro další pacienty.

20x o těhotenství https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/dvacetkrat-o-tehotenstvi, staženo celkem 138x (bohužel schválení Applem se táhlo až do ledna 2016)

20x péče o dítě v prvním půlroce https://www.babyonline.cz/pece-o-dite/dvacetkrat-pece-o-dite, staženo celkem 63x

Péče o dítě:

Propagace zdravého životního stylu po porodu, tj. zařazení zdravé stravy a pohybových aktivit pod pro veřejnost lákavějším názvem Hubneme s BOL.

Tvorba mobilních aplikací – díky vstřícnosti v konečné ceně (aplikace běžně stojí jako naprogramování kvalitní webové stránky) naší externí servisní organizace jsme si mohli na sklonku roku dovolit naprogramovat obě brožury do elektronické podoby jako aplikace pro mobilní přístroje

 

Zlepšení uživatelského prostředí, verze pro mobilní přístroje, zajištění propagace „Co na to odborník“ i v uživatelských částech www stránek a v dalších médiích.

6.1 a 6.2: Činnost školitelky pokračovala i v letošním roce, přenesli jsme na ni administrativu dotazů také v rámci odborné části. Prostor pro inzerci se nám daří získávat v tištěných brožurách a recipročně, tedy bezplatně, se subjekty orientovanými rovněž na rodičovskou veřejnost (veletrhy Pro dítě, For Kids, For Babies, tištěné časopisy).

6.3: Tvorba responsivní verze pro mobilní přístroje: Ač poslední, tak se jedná o nejnáročnější úkol letošního roku i následujícího buď v rámci projektu či mimo. Náročný je jak po stránce časové, znalostní – jakékoliv pochybení může značně vstoupit do počtu návštěvnosti, tak finanční. Díky všem těmto důvodům, ale hlavně z toho posledně jmenovaného nebylo možné ji zcela v letošním roce dokončit, zvládli jsme zhruba polovinu, a to fázi od grafického návrhu po naprogramování poloviny do testovací verze.

 

Vyhodnocení efektu projektu

Nejvýznamnějším objektivním hodnotícím kritériem celého projektu je návštěvnost částí s projektem Co na to odborník na www.babyonline.cz, která i letos vzrostla, blíže v Cílech. Dílčími objektivními kritérii jednotlivých výstupů jsou:

-          nárůst počtu kapitol a jejich návštěvnost

-          počet zodpovězených dotazů

-          délka čtení jednotlivých kapitol, u těch nejkratších čtenáři setrvávají kolem 1 minuty, u delších přes 5, někde i 6 minut – je velká pravděpodobnost, že takto získané informace aplikují do svého životního stylu a při péči o své zdraví i zdraví dítěte

počet vytištěných a distribuovaných brožur – v rámci projektu Co na to odborník VI. byly poprvé v jednom roce vytištěny a distribuovány obě brožury 20x o těhotenství a  20x péče o dítě, každá vytištěna v počtu 25 000 ks, rozeslány po jednom jediném oznámení lékařům během jedné distribuční vlny, následně si zbytek ponecháváme k uspokojení poptávky do dalšího vydání

počet rozeslaných e-mailů jak těhotným ženám a rodičům dětí do 3 let, tak všem registrovaným se souhlasem zasílat maily, kterých je přes 45 000, na tento počet registrovaných odesíláme každý týden e-mail o aktualitách

pozitivní hodnocení péče rodiček v porodnicích jako signál stále se zlepšující spolupráce mezi personálem v porodnicích a rodičkami v důsledku zvyšující se úrovně informovanosti cílové skupiny o problematice, tady bychom si představovali užší spolupráci, která je však díky vytíženosti lékařů i sester na jejich pracovištích nerealizovatelná

měřitelné parametry v části Hubneme s BOL (váha, míry) – nejúspěšnější účastnice nejen zhubla plánovaných 10 kg, ale výrazně ozdravila životní styl s výrazným efektem cvičení na postavě (z typu hruška na ideální postavu typu X), stává se nyní naší hojně publikovanou kazuistikou – návštěvnost části přes 9 000 zobrazení

pozitivní hodnocení projektu (www stránek) jak uživateli, tak lékaři – vzhledem ke skutečnosti, kterou jsme zjistili, že poměrně velká část zvláště pediatrů nemá mail vůbec, nebo jej nepoužívá, jsme lékařům bez elektronického kontaktu zaslali vzorek asi 3-5 brožur poštou, o úhradu poštovného jsme požádali Babyonline, s.r.o. – na tuto aktivitu nebyla zahrnuta v rámci projektu. Mile nás pak překvapily telefonické reakce a objednávky lékařů. Lékaři si velice brožury chválili nejen pro jejich smysluplnost pro cílovou skupinu, ale také se jim líbilo, jak je na poměrně malém prostoru uvedena spousta důležitých a užitečných informací.

počet stažených aplikací – aplikace jsme stihli vyvěsit až na sklonku roku, jeden z operačních systémů nám zařazení brožury o těhotenství (ač byla graficky a programátorsky totožná s brožurou o péči) umožnil až v lednu 2016 – vše podléhá schválení, počet stažení je v bodě I./5. 

Projekt se i v roce 2015 posunul kvalitativně a kvantitativně dopředu. Pevně věříme, že změny v podobě redesignu a tvorby responsivní verze pro mobilní přístroje, které jsme v tomto roce započali, přinesou další zlepšení uživatelského prostředí a oblíbenost portálu s projektem Co na to odborník. Velice si ceníme významného finančního zastřešení odborné části společností Babyonline, s.r.o. Návštěvností byl projekt v roce 2015 opět o něco úspěšnější než v předchozích letech. Těší nás stále větší spolupráce s odbornou veřejností, stejně tak vzájemná „výchova“ uživatelek na stránkách vlastními pozitivními příklady. Ministerstvu zdravotnictví jsme za podíl na projektu velice vděční, děkujeme za schválený příspěvek.

Již od 1. 1. 2007, tedy 9 let, veřejnosti poskytujeme odborně garantované informace o těhotenství a péči o dítě. Jako jediný portál si držíme laťku takto vysoko, kdy odborné texty píší pouze odborníci.

Projekt Zdravé omlazení 2015, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů, vyhodnocení projektu

Dalším projektem spolku, který běžel za finanční podpory MZČR, byl projekt Zdravé omlazení 2015.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu Zdravé omlazení 2015 bylo u laické veřejnosti budovat pozitivní aktivní vztah k vlastnímu zdraví, odpovědnost za své zdraví, jsme vedeni snahou o ozdravění životního stylu populace 40+. A to následujícími formami:

- poskytováním kvalitních odborně garantovaných zdravotnických informací a lege artis postupů, zvyšováním úrovně znalostí cílové populace o zmíněné problematice

- propagací zdravého životního stylu s důrazem na prevenci nemocí s cílem ovlivnění postojů a chování cílové skupiny - navázáním spolupráce v hlavní myšlence projektu s lékaři

Cílová skupina: přednostně ženy 40+, ale i mladší ročníky zajímající se o zdraví, stejně tak muži

Velikost: od 4 miliónů

Ač je cílová skupina poměrně rozsáhlá, tak si jsme vědomi, že jako první se k nám přidají právě aktivní lidé po 40, kterých je bohužel malé procento. Tato skupina je velmi těžko zasažitelná reklamou, navíc hodnotu všech našich produktů lidé ocení až po otevření. Po prvním roce existence jsme si plně vědomi, že nás čeká spousta práce k oslovení veřejnosti a zajištění trvalé návštěvnosti. Jedinou cestou je neúnavná tvorba a vkládání zdravotně potřebných textů pro veřejnost. Těší nás i dílčí úspěchy a pozitivní odezva odborné i laické veřejnosti, jakmile stránky objeví.

Počet intervenovaných:

Počet návštěv byl v roce 2015 91 261 od 72 767 unikátních uživatelů.

Návštěvnost, historie a směřování projektu:

Projekt Zdravé omlazení běžel na portálu Zdravé omlazení, který byl čerstvě spuštěn v prosinci roku 2014 s asi 30 vloženými kapitolami. Zhruba stejné množství bylo přidáno hned v lednu již v rámci projektu, následně byla každý týden vydána jedna až dvě kapitoly, tedy za rok 2015 celkem 92 plnohodnotných textů, což je dvojnásobné množství, než bývá u takovýchto portálů v současnosti běžné.

Plně si uvědomujeme, že u takto široce zaměřeného portálu, navíc orientovaného na hlavní věkovou kategorii po 40, nemůžeme očekávat tak prudký nárůst návštěvnosti a čtenářské základny jako je tomu u našeho staršího projektu na stránkách Babyonline.cz. Snažíme se proto spokojit s dílčími úspěchy, tím je mimo jiné skutečnost, že jsme během prvního roku existence dosáhli téměř poloviční návštěvnosti nejmenovaného již 6 let vycházejícího obdobně zaměřeného webu. Projekt Zdravé omlazení 2015 celkem přivítal 72 767 unikátních návštěvníků, kteří vykonali celkem 91 261 návštěv a prohlédli si 193135 stran.

Byť jsme primárně zaměřeni na zdravý životní styl a jako stěžejní spatřujeme veřejnost vzdělat k osvojení si jednoduchých a logických zákonitostí v podobě zdravé výživy a zahrnutí cvičení do svého života, snažíme se ženy zdravě vést i v oblasti péče o vzhled. Nabízíme tak odborně garantovanou alternativu „divoce“ vedeným webům s touto problematikou, kde některé rady hraničí až s rizikem poškození zdraví. Těmto webům zřejmě v návštěvnosti nikdy nebudeme moci konkurovat, ale kdo ví, třeba se časem vytvoří dostatečná inteligentní základna, která svým kvalitním přístupem v této oblasti strhne část většiny, ta se bohužel dle diskuzí v problematice příliš hluboce neorientuje, o to více ovšem radí. Také se v tomto bodu obsahu portálu vymezujeme vůči webům jednostranně zaměřeným na plastickou chirurgii, která je na našem portálu vedena pouze okrajově k doplnění ucelenosti problematiky, spíše se zaměřujeme na ostatní, léčebnou chirurgii.

Vzdělávání probíhá v níže uvedených oblastech:

  • Zdravá výživa po 40 – antiaging faktory
  • Zdravé cvičení a sporty po 40
  • Preventivní péče o zdraví – primární prevence po 40 – preventivní prohlídky a očkování
  • Gynekologická péče o ženu, vedení k pravidelným prohlídkám, samovyšetřování prsou
  • Péče o zuby po 40 – preventivní prohlídky, dentální hygiena
  • Péče o pleť, omlazující metody pod vedením odborníka, včasný záchyt kožních změn při onemocněních a řešení
  • Podpora ženskosti – péče o psychiku, upravenost, vzhled

Cíl projektu byl důsledně naplňován všemi jeho dílčími činnostmi.

Konkrétní cíle projektu Zdravé omlazení 2015 jsou vzdělávání laické veřejnosti vedené následujícími cestami:

Ad Cíl 1: Elektronické vzdělávání

Prioritně jsme se letos zaměřili na vydání co největšího počtu odborných kapitol, které by k nám směřovaly uživatele z vyhledávačů, celkem jich vyšlo 92.

Další cestou vzdělávání veřejnosti bylo vybudování automatické e-mailové poradny – po její inzerci ve vyhledávačích, kterou jsme otestovali mimo projekt, se nám bohužel začaly za poměrně vysoké finanční náročnosti shromažďovat na webu lidé mimo naši cílovou skupinu s dotazy zejména z oblasti venerologie. Proto jsme museli tyto propagační aktivity zastavit a budeme nuceni jít jinou cestou. Celkem jsme zodpověděli 9 k tématice se vztahujících dotazů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a počtu publikovatelných dotazů rozšíříme poradnu z pilotní dermatologické části i na ostatní obory (prevence, očkování, gynekologie, stomatologie, psychologie), samozřejmě dle financí.

Na závěr roku se nám podařilo vybudovat ze zbylých prostředků část Chat s odborníkem, kterou jsme stihli otestovat chatem s nutriční terapeutkou, kde bylo zodpovězeno celkem 13 velmi fundovaných dotazů (většina na úrovni samostatné nutriční kapitoly).

Ad Cíl 2: Tištěné materiály

V tomto bodu bychom se chtěli podělit o naši radost z nově vytvořené brožury Prevence po 40. Její zrod byl nelehký, kdy jsme se původní text vytvořený v březnu 2015 rozhodli nevydat. Následně jsme si k tvorbě nového, pro veřejnost atraktivnějšího přizvali žurnalistku. Ihned po vydání jsme čtyři pětiny nákladu z 25 000 ks velmi rychle distribuovali přes stávající kontakty gynekologů a spolupracujících lékařů ostatních specializací.

Ad Cíl 3: Mobilní aplikace

Tvorba mobilních aplikací byla pro nás v letošním roce novinkou. V první fázi jsme přizpůsobili celý portál mobilním prohlížečům, na sklonku roku jsme se pustili do vytvoření mobilní aplikace BMI, celkem si ji během prosince stáhlo 56 uživatelů. Mobilní aplikace se pro nás staly zajímavou zkušeností, nicméně jejich tvorba je velmi nákladná, internetové prostředí je jimi doslova zaplaveno, proto se budeme v budoucnu snažit přijít pouze s jednoduchými zajímavostmi, které dosud takto nejsou zpracovány.

Ad Cíl 4: Propagace projektu

Propagaci projektu jsme z hlediska finanční neúnosnosti museli zúžit pouze na propagaci v rámci tištěné brožury Prevence po 40, zdarma nám pak vydavatelství Babyonline umístilo celostránkovou inzerci v brožuře propagující jejich knihu Žena po 40. Také nám umožnilo zdarma do projektu čerpat informace a fotografie z dané publikace i www stránek.

Společně s IT specialisty jsme dospěli k závěru, že jediným smysluplným způsobem jak získat na portál návštěvníky zamýšlené cílové skupiny je vydávat zajímavé a potřebné texty, před vydáním je podrobit SEO analýze. Z inzerce ve vyhledávačích, ať již na poradnu, tak na další témata se etablovalo do skupiny pravidelných návštěvníků velmi malé procento.

Vyhodnocení efektu projektu

1.Nejvýznamnějším objektivním hodnotícím kritériem celého projektu je jeho návštěvnost na www.zdraveomlazeni.cz. Počet návštěv byl v roce 2015 91 261 od 72 767 unikátních uživatelů.

2.Dílčími objektivními kritérii jednotlivých výstupů jsou:

·         počet nových kapitol a jejich návštěvnost – 92 nových kapitol, nejvíce byla zobrazena kapitola Cvičení doma – cviky na břicho, zadek, stehna, záda a posílení pánevního dna, a to celkem 8 412x (údaj z administrace), dále kapitola Žilky na nohách 4 619x.

·         u poradny a chatu šlo v první fázi zejména o jejich faktické programátorské vybudování pro následné dlouhodobé využití

·         počet vytištěných a distribuovaných brožur: 25 000 ks vytištěných brožur Prevence po 40

·         počet rozeslaných e-mailů o aktualitách: celkem 16x na 447 příjemců z databáze Zdravého omlazení, dále jsou každý týden aktuality přidány do rozesílky na databázi portálu Babyonline.cz čítající přes 45 000 adres

·         počet stažených mobilních aplikací BMI - 56

Subjektivně pak hodnocení portálu návštěvníky, typy diskuzních příspěvků. Velice erudovaně i ze strany laické veřejnosti probíhal chat s nutriční terapeutkou.

Pozitivní odezva jak odborné, tak laické veřejnosti na projekt – pokud stránky objeví. Rezervy, velké rezervy máme v propagaci, která je u zcela nového a navíc velmi široce zaměřeného portálu ve vyhledávačích nerentabilní, proto je nutné jít cestou cílené inzerce v brožuře a dalších naučných materiálech, byť se jedná o cestu pomalejší. Jelikož si velice vážíme jak prostředků Ministerstva, tak našich vlastních, prioritně si vybíráme smysluplné aktivity nikoliv krátkodobého rázu, ale s dlouhodobým potenciálem. Nemusí tedy přinést okamžitý efekt v prvním, druhém, možná i třetím roce existence portálu, ale vzájemně se sečtou za pár let v podobě dlouhodobé, trvalé návštěvnosti s vysokým edukačním účinkem na cílovou skupinu.

Poděkování

I letos patří obrovský dík všem zúčastněným na obou projektech, kteří se s nezměrnou houževnatostí do zdravotnického vzdělávání veřejnosti zapojili. Jsme nesmírně vděčni všem, kteří umožnili naši činnost i v minulém roce, tentokrát realizaci dvou projektů Co na to odborník VI. a Zdravé omlazení 2015. Především MZ ČR, bez jehož pomoci bychom projekt neuskutečnili vůbec. Jménem všech, kterých se projekt týká, zvláště jménem tvůrců a uživatelů, kterým slouží, bych chtěla všem sponzorům velice poděkovat. Všem tvůrcům a pomocníkům projektu velice děkujeme za jejich společensky vysoce prospěšnou a obětavou práci. Zvláštní poděkování patří soukromému subjektu Babyonline, s.r.o., který se neúnavně podílí propagací www.babyonline.cz na zviditelnění projektů Co na to odborník. Zároveň děkujeme za bezplatnou pomoc při distribuci brožur. Také je schopen flexibilně reagovat na požadavky laické i odborné veřejnosti, čímž naše projekty doplňuje a pomáhá jim.

Velký dík patří našim čtenářkám, bez jejichž zájmu, přízni a obohacení portálu vlastními zkušenostmi by projekt nebyl tím, čím je dnes.

A jako každý rok výroční zprávu uzavíráme tradičně slovy: V roce 2015 jsme společně s MZ, lékaři, dalšími specialisty i čtenářkami vykonali další z drobných krůčků na nikdy nekončící trati ve zdravotnickém vzdělávání veřejnosti a budování osobní zodpovědnosti lidí za své zdraví i svůj život.

Hospodaření Educat spolek

Rozvaha analyticky

Aktiva

Peníze

158,-

Účty v bankách

29693,64

Převody mezi finančními účty

0,00

Pohledávky

25819,00

Aktiva celkem

55670,64

Pasiva

Závazky

0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

0,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní

0,00

Závazky ke sdružením

                                                    61500,00

Jiné pohledávky a závazky

0,00

Vlastní jmění

-5666,16

Pasiva celkem

55833,84

Hospodářský zisk celkem

-163,20

 

Výsledovka analyticky

Náklady

Kancelářské potřeby

40000,00

Služby (cestovné, poštovné, distribuce, tisk materiálů, administrátorské práce, programátorské práce, školitelky)

546589,00

Mzdy

32411,00

Ostatní náklady

174,31

Náklady celkem

619174,31

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

229000,00

Ostatní výnosy

11,11

Přijaté příspěvky

0,00

Provozní dotace

390000,00

Výnosy celkem

619011,11

Hospodářský zisk celkem

-163,20

 

Dotace 190.000 Kč pokryla 57,7 % částky vynaložené na projekt Co na to odborník VI.

Dotace 200.000 Kč pokryla 69 % částky vynaložené na projekt Zdravé omlazení 2015.

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×