Inzerce
Inzerce
Inzerce

 

Právní forma: občanské sdružení

Registrace u MV pod č.j. VS/1-1/68 365/07 R dne 7. 8. 2007

IČ: 226 66 249

Inzerce

Sídlo: Brno, Lacinova 6, 621 00

Obsah

Obsah                                                                                                                                 2

Úvodní slovo předsedkyně                                                                                                  3

Inzerce

Kdo jsme, co děláme?                                                                                                          4

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2009                                                         5

Inzerce

Projekt Co na to odborník 2009, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů                                          6

Vyhodnocení efektu projektu                                                                                                8

Inzerce

Poděkování                                                                                                                            8

Hospodaření „Educat o.s“                                                                                                      9

Úvodní slovo předsedkyně „Educat o.s.“ MUDr. Jany Martincové

Vážení přátelé,

pokud bych měla výstižně jednou větou zhodnotit minulý rok naší činnosti, napsala bych: Ač finančně skromný, počtem intervenovaných zatím nejlepší rok existence odborné části Co na to odborník.

Ač naše plány byly velkorysejší, nakonec se nám podařilo kromě 225.000 Kč v rámci dotace, získat ještě přes 184 tisíc Kč vlastních prostředků na projekt Co na to odborník II. Peníze tentokrát přišly až v srpnu, přesto jsme projekt započaly již začátkem roku, a to aktualizací z hlediska prevence nemocí nejdůležitějších kapitol Očkování dětí. Pokračovali jsme v kontaktování a hlavně zpracovávání reportáží z porodnic a podařilo se nám rovněž vydat tištěnou brožuru s nejdůležitějšími aspekty péče o dítě v prvním půlroce.

S prací, kterou tým během minulého roku odvedl, budete seznámeni v dalších kapitolách.

Ač jsme si mysleli, že návštěvnost projektu je již na svém vrcholu v roce 2008, zvýšila se loni o více než 60 %. Stále se zvyšující zájem laické i odborné veřejnosti nás těší, je to pro nás výzvou v započaté práci pokračovat i nadále.

Děkujeme všem kteří se na projektu podílejí, našim čtenářkám a čtenářům za děkovné reakce a ohlasy na projekt.

 

Jana Martincová, předsedkyně „Educat o.s.“

Kdo jsme, co děláme

Občanské sdružení „Educat o.s.“ bylo založeno roku 2007 jako subjekt s následujícím cílem: Za finanční podpory státních institucí zajišťovat vzdělávání, tedy přísun kvalitních informací, laické veřejnosti, zvláště rodičovské.

Navázat spolupráci s odbornou veřejností a společně se podílet na budování odpovědnosti jednotlivců za zdraví své a svých dětí.

Každoročně je naším cílem navrhnout a dle finančních možností zrealizovat projekt zdravotnického vzdělávání v rámci PPZ, který by měl vést k vyšší aktivitě a odpovědnosti veřejnosti v péči o vlastní zdraví, či zdraví dítěte.

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2009

Na projektu se kromě členů občanského sdružení podíleli především odborníci z oblasti gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychologie a pedagogiky.

Dále v rámci fotoreportáží, administrativy a administrování projektu Mgr. Věra Tautová, společnost Quonia, s.r.o. se svým programátorským zázemím, z občanského sdružení se na projektu podíleli: Marcela Staňková, MUDr. Pavel Martinec, MUDr. Jana Martincová

Řešitelka projektu:

MUDr. Jana Martincová (vedení projektu lékařského vzdělávání veřejnosti)

Spoluřešitelé projektu:

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (garance textů z oblasti dětského lékařství, recenze brožury)

MUDr. Květoslava Ludvíkovská (texty z oblasti dětského lékařství)

As. MUDr. Romana Gerychová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Radan Doubek (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Eva Račanská (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

Bc. Miloslava Kameníková (předporodní příprava)

MUDr. Irena Červená (texty z oblasti stomatologie)

Mgr. Hana Trtílková (texty z oblasti psychologie)

Mgr. Lenka Zárubová (texty z oblasti psychologie)

Mgr. Pavel Strašák (texty z oblasti psychologie)

Mgr. Irena Košutová (školní problematika, prevence patologických jevů u mládeže)

Mgr. Věra Tautová, DiS. (populárně naučné texty z oblasti dětské stomatologie, soc. a vývoj. problematika, fotoreportáže z porodnic, administr. práce)

MUDr. Petra Kubáčková – anatomická kresba k textům

Garanti odborné části:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Přednosta:
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
(pro oblast gynekologie a porodnictví)

 

1. dětská interní klinika FN Brno
Přednostka:
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
(pro oblast dětského lékařství)

 

Projekt Co na to odborník 2009, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů

Na rok 2009 o.s. předložilo návrh projektu Co na to odborník II. Na projekt se nám podařilo získat dotaci z MZČR a dále zdroje soukromých subjektů.

Cíle projektu Co na to odborník, činnosti vedoucí k jejich splnění:

 1. Zajistit dostupnost odborně garantovaných lékařských informacíco největší části cílové skupiny.
  1. O splnění tohoto cíle svědčí 1,6x vyšší nárůst unikátních návštěvníků oproti roku 2008. Stránky navštívilo 1.085.958 unikátních návštěvníků v roce 2009. Všichni z nich zavítali do odborné části, kde běží náš projekt.
  2. Zodpověděli a zaarchivovali jsme 107 gynekologických a 50 pediatrických dotazů.
  3. Pokračovali jsme ve vydávání a aktualizaci odborných kapitol (80).
  4. Zpracovávali jsme reportáže porodnic navštívených na sklonku roku 2008 a navštívili další. Ke konci roku 2009 bylo navštíveno 62 porodnic a zpracováno 55 z nich.
  5. Ke konci roku bylo vloženo celkem 1218 textových a 1137 bodových hodnocení rodičkami.
 1. Nenásilnou formou budovat odpovědnost za vlastní zdraví a zdraví svého dítěte a seznámit maminky, jak a které situace mohou řešit samy bez zatížení zdravotního systému. Přimět veřejnost k aktivní spolupráci při péči o své zdraví a zdraví svých dětí. Přispět ke zlepšení vztahu lékař – pacient, přesvědčit lékaře, že s kvalitně informovaným pacientem se spolupracuje mnohem lépe. Propagovat zdravý životní styl s důrazem na prevenci nemocí a odstranění rizikových faktorů.
 2. Zachovat zdravé sebevědomí matky na mateřské a rodičovské dovolené a usnadnit jí tím návrat do pracovního procesu, snížit tak riziko nezaměstnanosti novopečené maminky po rodičovské dovolené.
  1. Tyto cíle se nám daří plnit aktivním zapojením laické i odborné veřejnosti do projektu. Odborná veřejnost s námi spolupracuje v propagaci projektu u laické veřejnosti prostřednictvím rozdávání brožur a vizitek projektu, také ústním doporučením projektu. Po té, co jsme v roce 2008 kontaktovali všechny gynekology, v roce 2009 jsme kontaktovali všechny praktické dětské lékaře.
  2. Projekt má za cíl vybudovat pozitivní vztah rodiček k porodnicím a to prostřednictvím prezentace postupně všech těchto zařízení a fotoreportáží z nich. Nyní spolupracujeme s většinou porodnic.
  3. Odpovídáme dotazy, které na naši adresu přijdou a postupně je vkládáme k odborným tématům.
  4. Tiskoviny: S projektem byla část odborné veřejnosti – pediatři a gynekologové seznámeni společně s obdržením brožur projektu. Oceňují naši aktivitu, velice si oblíbili nově vydanou brožuru sloužící k edukaci rodičů 20x péče o dítě v prvním půlroce. Brožura 20x péče o dítě v prvním půlroce byla vydána v říjnu roku 2009, distribuována prostřednictvím časopisu Vox pediatriae (40.000 ks ze 100.000 nákladu) do všech ordinací dětských lékařů, na neonatologická oddělení porodnic a následně zasílána dle zájmu konkrétním pediatrům.
  5. Osobní zodpovědnost rodičů se snažíme posílit i nově naprogramovanými termíny, kde si budoucí maminky mohou zjistit termíny vyšetření v těhotenství, rodiče pak nejvhodnější termíny očkování svých dětí.
  1. Do projektu jsme na sklonku roku 2008 zapojily 5 koordinátorek diskuze, které dotazujícím se maminkám vkládaly k jednotlivým tématům odkazy na odbornou část portálu. Zajímavé dotazy pak zasílaly na adresu redakce ke zodpovězení odborníky. V roce 2009 jsme z nich vybrali 2 nejaktivnější, které v práci pokračovaly.

 

Cílová skupina projektu, počet intervenovaných

Cílová skupina čítá jak těhotné ženy, matky na MD, tak rodiče, samozřejmě tatínky nevyjímaje.

Počet intervenovaných v rámci www stránek se v roce 2009, tedy v roce průběhu projektu „Co na to odborník II“, zvýšil 1,6x oproti roku 2008.

Dále se nám podařilo distribuovat zbytek nákladu brožury 20x o těhotenství (vydána 2008), tedy zhruba 50.000 ks ze 100.000 nákladu a 50.000 ks brožury 20x péče o dítě v prvním půlroce (opět z celkového nákladu 100.000 ks).

Vyhodnocení efektu projektu

O efektu projektu vypovídají objektivní data:

 • Zvýšení návštěvnosti
 • Zapojení uživatelek do projektu aktivně v části Porodnice
 • Zapojení uživatelek ve vyhledávání odborné problematiky k dotazům v diskuzním klubu
 • Počet vydaných a distribuovaných brožur o péči o dítě
 • Zapojení odborníků v propagaci projektu

O významu projektu pro laickou veřejnost i odborníky jako o pomocníkovi v péči o pacienta a v komunikaci s ním vypovídají kladné odezvy lékařů i uživatelů i recenze brožury péče o dítě prof. MUDr. Hanou Hrstkovou.

Poděkování

Jsme nesmírně vděčni všem, kteří umožnili naši činnost v roce 2009, tj. realizaci projektu Co na to odborník II., především MZ ČR, bez jejíž pomoci bychom projekt neuskutečnili v takovém rozsahu. Jménem všech, kterých se projekt týká, zvláště jménem tvůrců a uživatelů, kterým slouží, bych chtěla všem sponzorům velice poděkovat. Všem tvůrcům a pomocníkům projektu velice děkujeme za jejich společensky vysoce prospěšnou a obětavou práci. Ač jsme nikdy nad laickou veřejností a její vzdělavatelností „nelámali hůl“, naopak jsme stránky i přes značnou skepsi odborníků spustili, tak nás velmi překvapil posun v aktivním přístupu uživatelů k projektu. Zvláštní poděkování patří soukromému subjektu Babyonline, s.r.o., které se neúnavně podílí propagací www.babyonline.cz na zviditelnění projektů Co na to odborník. Také je schopno flexibilně reagovat na požadavky laické i odborné veřejnosti, čímž naše projekty doplňuje a pomáhá jim. Za zvláště přínosné pokládáme její edukativní činnosti zaměřené na naše nejmenší. Zároveň děkujeme za bezplatnou pomoc při distribuci brožur. V roce 2009 jsme vykonali další z drobných krůčků na nikdy nekončící trati jménem „Budování osobní zodpovědnosti za své zdraví u laické veřejnosti“.

Hospodaření „Educat o.s.“

Rozvaha analyticky

Aktiva

Peníze

345,00

Účty v bankách

 

16085,86

Převody mezi finančními účty

0,00

Pohledávky

0,00

Aktiva celkem

16430,86

Pasiva

Závazky

0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

2563,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní

1830,00

Závazky ke sdružením

14000,00

Jiné pohledávky a závazky

0,00

Vlastní jmění

15719,54

Pasiva celkem

34112,54

Hospodářský zisk celkem

-17681,68

Výsledovka analyticky

Náklady

Kancelářské potřeby

15000,00

Služby (cestovné, poštovné, distribuce, tisk materiálů, administrátorské práce, programátorské práce, školitelky)

376405,00

Mzdy

30000,00

Ostatní náklady

1377,00

Náklady celkem

422782,00

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

180000,00

Ostatní výnosy

100,32

Přijaté příspěvky

0,00

Provozní dotace

225000,00

Výnosy celkem

405100,32

Hospodářský zisk celkem

-17681,68

Dotace 225.000 Kč pokryla 55 % částky vynaložené na projekt Co na to odborník II.

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×