Inzerce
Inzerce
Inzerce

„Educat o.s.“

 

 

Právní forma: občanské sdružení

Registrace u MV pod č.j. VS/1-1/68 365/07 R dne 7. 8. 2007

IČ: 226 66 249

Inzerce

Sídlo: Brno, Lacinova 6, 621 00

Úvodní slovo předsedkyně „Educat o.s.“ MUDr. Jany Martincové

Vážení přátelé,

i v roce 2010 platilo, že jsme „za málo peněz udělali hodně muziky“.

Inzerce

I přes obdržení pouze 36 % z požadované dotace, jsme se zvládli i s minimálními náklady pustit téměř do všech předem naplánovaných činností.

S prací, kterou tým během minulého roku odvedl, budete seznámeni v dalších kapitolách.

Inzerce

Návštěvnost projektu dokonce v roce 2010 ještě mírně převýšila návštěvnost z předchozího roku.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podílejí za neutuchající nadšenou práci i finanční přispění, našim čtenářkám a čtenářům za děkovné reakce a ohlasy na projekt.

Jana Martincová, předsedkyně „Educat o.s.“

Kdo jsme, co děláme

Občanské sdružení „Educat o.s.“ bylo založeno roku 2007 jako subjekt s následujícím cílem: Za finanční podpory státních institucí zajišťovat vzdělávání, tedy přísun kvalitních informací, laické veřejnosti, zvláště rodičovské.

Navázat spolupráci s odbornou veřejností a společně se podílet na budování odpovědnosti jednotlivců za zdraví své a svých dětí.

Každoročně je naším cílem navrhnout a dle finančních možností zrealizovat projekt zdravotnického vzdělávání v rámci PPZ, který by měl vést k vyšší aktivitě a odpovědnosti veřejnosti v péči o vlastní zdraví, či zdraví dítěte.

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2009

Na projektu se kromě členů občanského sdružení podíleli především odborníci z oblasti gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychologie a pedagogiky.

Dále v rámci fotoreportáží, administrativy a administrování projektu Mgr. Věra Tautová, společnost Quonia, s.r.o. se svým programátorským zázemím, z občanského sdružení se na projektu podíleli: Marcela Staňková, MUDr. Pavel Martinec, MUDr. Jana Martincová

Řešitelka projektu:

MUDr. Jana Martincová (vedení projektu lékařského vzdělávání veřejnosti)

Spoluřešitelé projektu:

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (garance textů z oblasti dětského lékařství, recenze brožury)

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (pro oblast stomatologie)

MUDr. Květoslava Ludvíkovská (texty z oblasti dětského lékařství)

As. MUDr. Romana Gerychová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Radan Doubek (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Eva Račanská (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

Bc. Miloslava Kameníková (předporodní příprava)

MUDr. Irena Červená (texty z oblasti stomatologie)

Mgr. Věra Tautová, DiS. (populárně naučné texty z oblasti dětské stomatologie, soc. a vývoj. problematika, fotoreportáže z porodnic, administr. práce)

MUDr. Petra Kubáčková – anatomická kresba k textům

 

Do týmu jsme přivítali tyto další spolupracovníky:
MUDr. Ludmila Vomelová (dětské lékařství)

Mgr. Jana Eliášová (nutriční terapeutka)

Mgr. Kamila Vorlová (fyzioterapeutka)

Garanti odborné části:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Přednosta:
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
(pro oblast gynekologie a porodnictví)

1. dětská interní klinika FN Brno
Přednostka:
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
(pro oblast dětského lékařství)

Recenzenti brožur:

MUDr. Ondřej Šimetka – přednosta Porodnicko-gynek. Kliniky FN Ostrava

MUDr. Hynek Kudělka – vedoucí lékař GYNET AH spol.s.r.o.

MUDr. Ludmila Vomelová (dětské lékařství)

Mgr. Kamila Vorlová (fyzioterapeutka)

Projekt Co na to odborník 2010, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů

Na rok 2010 o.s. předložilo návrh projektu Co na to odborník III. Na projekt se nám podařilo získat dotaci z MZČR a dále zdroje soukromých subjektů.

Základní ideou našich projektů Co na to odborník bylo a je poskytnout laické veřejnosti kvalitní zdravotnické informace, prakticky zaměřenou formou. Přimět tak veřejnost k aktivní spolupráci v péči o vlastní zdraví i zdraví dětí, podpořit budování odpovědnosti za své zdraví, propagací zdravého životního stylu nevyjímaje. Působení na laickou veřejnost je proces dlouhodobý, i přes povrchní dobu devalvace informace jsme díky níže uvedeným objektivním ukazatelům důkazem toho, že je možné vytvořit a udržet zájem laiků stránkami odborně garantovanými.

U veřejnosti odborné se projektem snažíme navázat spolupráci s námi jako s médiem, které veřejnosti poskytuje 100% odborně garantované, a tudíž kvalitní informace.

Projekt je veden záměrně primárně na internetu. Jedná se totiž o prioritní zdroj informací cílové skupiny. Je doplněn velmi informačně hutnými brožurami s potřebnými a často vyhledávanými informacemi – je nutno je mít „po ruce“.

Cílová skupina – charakteristika, počet intervenovaných

Cílová skupina: těhotné ženy, matky na MD, dále matky předškolních dětí a školáků, tatínkové

Velikost: těhotné ženy: cca 100.000 ročně, z toho na internetu 40 – 60 %.

Rodiny s dětmi do 8 let, tj. cca 700.000 domácností. Od konce roku 2007 jsou zařazována i

témata problematiky dospívání, což značně rozšíří a zvýší počet cílové skupiny.

Cíle projektu Co na to odborník III. a jejich naplnění:

 1. Zajistit kvalitní odborně garantované lékařské informace týkající se péče o ženu v těhotenství, předejít tak rizikovému jednání těhotných, zajistit jejich spolupráci s ošetřujícím lékařem po dobu celého těhotenství – pravidelné prohlídky a vyšetření, budovat tak aktivní spolupráci těhotnév péči o své zdraví, propagovat zdravý životní styl v době těhotenství
  1. Druhé vydání tiskoviny 20x o těhotenství v nákladu 100.000 ks bylo z více než poloviny distribuováno do ordinací gynekologů a do porodnic
  2. Vytvoření nového oddílu Těhotenství týden po týdnu – tento oddíl byl naprogramován a spuštěn již v průběhu ledna 2010. Jednotlivé týdny těhotenství byly zveřejňovány v průběhu celého roku. Oddíl se těšil velkému zájmu uživatelek. Během celého roku byl v něm zaznamenán nárůst uživatelských příspěvků na 13.557.
 2. Seznámit budoucí rodičku s prostředím, zvyklostmi a průběhem péče v jí zvolené porodnici, u rodičky, která ví, „do čeho jde“, odpadne značná část obav z porodu, připravit rodičku na porod již v době těhotenství, získat k propagaci projektu zdravotníky porodnic

 

Pokračování představování jednotlivých porodnic v ČR – v této velmi finančně náročné aktivitě pokračujeme již třetím rokem.

Co všechno nabízí oddíl Porodnice v současné době?

 • Představuje všech 97 porodnic v ČR, základní informace, kontakty.
 • 93 porodnic z 97 nám poskytlo autorizovanou detailní informaci o poskytovaných službách v příslušné porodnici.
 • Nabízí Fotoreportáže z porodnic pořízené týmem projektu a rozhovor s vedoucím pracovníkem porodnice. Ke konci roku 2010 je provedeno 76 fotoreportáží a zpracováno a zveřejněno 71, z toho v roce 2010 provedeno 16 a zpracováno 20 (9 z roku 2009). Dle rozpočtu, příp. obdržení dotace, budou v příštím roce kontaktovány i zbylé porodnice.
 • Umožňuje rodičkám textově ohodnotit příslušnou porodnici, od spuštění oddílu bylo vloženo do konce roku 2010 1797 hodnocení, z toho 579 v roce 2010
 • Umožňuje bodově ohodnotit danou porodnici, kde rodička rodila (vloženo 1361 hodnocení, 224 v roce 2010) –  jedná se o velmi sofistikovaný systém, vytvořený ve spolupráci s porodníky. Na základě odpovědí na konkrétní otázky vypočítá váženým průměrem hodnocení porodu, je možné zobrazit i hodnocení jednotlivých složek: porod, poporodní péče gynekologická a poporodní péče pediatrická. Pro rodičky je poměrně jednoduché k vyplnění. Abychom snížili možnost zmanipulování hodnocení, navázali jsme možnost hodnocení na vyplnění dat porodů v registraci, jedná se tedy o programátorsky propracovaný systém.

 

Tato aktivita je pro samotný projekt nesmírně důležitá, jejím prostřednictvím se nám podařilo získat ke spolupráci k aktivnímu přístupu ke zdraví i odbornou veřejnost.

 1. Seznámit novopečené rodiče s praktickými základy péče o dítě s cílem budovat aktivní přístup rodiče v péči o zdraví dítěte a předejít rizikovému chování, které může vést k poškození zdraví dítěte. Seznámit rodiče s obsahem preventivních prohlídek a preventivních i dalších vyšetření dětí. Propagovat každodenní cvičení s miminkem jako základ zdravého životního stylu a dobré fyzické kondice již od narození. Propagovat nutnost správné a pravidelné péče o dětský chrup.
  • Vytvoření nového oddílu První rok miminka týden po týdnu – vzhledem k výši celkové částky na projekt jsme zvládli oddíl pouze naprogramovat, na počátku roku 2011 bude probíhat textová příprava a v průběhu příštího roku bychom rádi oddíl zveřejnili.
  • Vytvoření nového oddílu Prohlídky a vyšetření dětí – cílem vytvoření zcela nového oddílu je zdůraznění nutnosti preventivní péče o děti a seznámení rodičů s obsahem preventivních prohlídek a preventivních i dalších vyšetření dětí. V roce 2011 bychom rádi připojili texty o některých specializovaných vyšetřeních.
  • Tiskovina Cvičení s miminkem - cílem této velmi zdařilé tiskoviny je propagace každodenního cvičení „již od kolébky“ jako jednoho z pilířů zdravého životního stylu a dobré fyzické kondice již od narození. Podařilo se nám vytisknout pilotní vzorek v počtu 10.000 ks. Distribuce letáku je primárně směřována ke spolupracujícím pediatrům, dále k porodnicím.
  • Tiskovina Péče o dětský chrup – tuto tiskovinu se nám vzhledem ke snížení celkové částky na projekt nepodařilo realizovat – viz dříve zaslaná žádost změn v rámci projektu.

4.      Zajistit propagaci „Co na to odborník“ i v uživatelských částech www stránek pokračování práce 2 školitelek, které byly nápomocny novým uživatelům v orientaci, hledání a prací s odbornou informací, rovněž odesílaly zajímavé dotazy k zodpovězení do poradny

Cíle projektu byly zcela naplněny, o čemž svědčí následující objektivní i subjektivní ukazatele jednotlivých výstupů.

Vyhodnocení efektu projektu

O efektu projektu vypovídají objektivní data:

 • Zvýšení návštěvnosti: I v roce 2010, ač je porodnost na ústupu, jsme zaznamenali ještě mírný nárůst čtenářů/uživatelů/návštěvníků www.babyonline.cz. Stránky s projektem Co na to odborník v roce 2010 navštívilo přes milión unikátních návštěvníků, konkrétně 1.098.078 (v roce 2009 to bylo 1.085.958). Jsme tímto přetrvávajícím zájmem z řad laické i odborné veřejnosti potěšeni.
 • Zapojení uživatelek do projektu v oddílech Těhotenství týden po týdnu a Porodnice (dík patří Babyonline, s.r.o., které nám zorganizovanou soutěží pomohlo ve zvýšení zájmů uživatelek o prvně jmenovanou část)
 • Zapojení uživatelek v doporučování odborné části k dotazům v diskuzním klubu
 • Počet vytištěných a distribuovaných brožur 20x o těhotenství a Cvičení s miminkem

O významu projektu pro laickou veřejnost i odborníky jako o pomocníkovi v péči o pacienta a v komunikaci s ním vypovídají kladné odezvy lékařů i uživatelů.

Pouze spoluprací zdravotnických profesionálů coby poskytovatelů zdravotních služeb, veřejnosti, která služeb užívá, a zdravotnické autority (MZ), můžeme jako poskytovatel kvalitních informací v budování aktivního přístupu veřejnosti k vlastnímu zdraví vykonat mnohem více než jako samostatně stojící edukační aktivita.

Oddíl Porodnice je rodičkami vysoce hodnocen, samy píší, že díky informacím uveřejněným v oddíle porodnice a díky fotoreportážím se cítily v porodnici jako ve známém prostředí, značně to přispělo k uklidnění jich samotných i atmosféry pobytu v porodnici, také již nemuseli složitě zjišťovat informace o porodní a poporodní péči v dané porodnici. Ochotně pak sdělují svou porodní zkušenost dalším nastávajícím maminkám. Naštěstí je většina z nich pozitivních.

Opět nás velice potěšila spontánní aktivita ostatních uživatelek, které v diskuzi k odborným dotazům přikládaly po vzoru školitelky URL adresy odborné části, kde je problematika podrobně zpracována. Efektivita této finančně nenáročné aktivity nás samotné nesmírně překvapila. Nejen že poklesl počet vznášených dotazů, ale přikládání prokliků na odbornou část bylo nesmírně účinným nástrojem pro aktivní spolupráci uživatelů v péči o zdraví svých potomků. Koordinátorky nám rovněž zasílaly některé z dotazů uvedených v diskuzi pro zodpovězení odborníky.

Za neocenitelný považujeme pozitivní příklad zdravého životního stylu z řad přispěvatelek. Nechybí ani vzájemná inspirace pohybovými aktivitami, zdravými recepty, přemýšlením nad péčí o potomky apod.

Rok 2010 opět posunul celý projekt o krůček dále. Návštěvností byl opět úspěšnější než předchozí. Těší nás stále větší spolupráce s odbornou veřejností, stejně tak vzájemná „výchova“ uživatelek na stránkách vlastními pozitivními příklady. Ministerstvu zdravotnictví jsme za podíl na projektu velice vděční a děkujeme za schválený příspěvek. Ke svěřeným prostředkům jsme vždy přistupovali velice efektivně. I při necelých 40 % původně plánovaného rozpočtu na projekt jsme nakonec dostáli s výjimkou jedné naplnění všech zbývajících aktivit, a to v co možná nejefektivnějším rozsahu.

Jsou to již neuvěřitelné 4 roky, kdy iniciujeme aktivní zapojení laické veřejnosti do péče o vlastní zdraví. Každý rok jsme uskutečnili malý, avšak viditelný krok. V těchto aktivitách hodláme pokračovat i v následujícím období.

Velký ohlas části Co na to odborník u laické i odborné veřejnosti je pro nás velkou motivací do další práce. V mailech i slovních ohlasech si lidé kromě odborné garance a tedy kvality informací chválí i jejich precizní a přehledné uspořádání a praktické zpracování zdravotnických témat, jak bylo představeno i na konferenci MZ v Poděbradech.

Poděkování

Jsme nesmírně vděčni všem, kteří umožnili naši činnost i v minulém roce, tj. realizaci projektu Co na to odborník III., především MZ ČR, bez jejíž pomoci bychom projekt neuskutečnili v takovém rozsahu. Jménem všech, kterých se projekt týká, zvláště jménem tvůrců a uživatelů, kterým slouží, bych chtěla všem sponzorům velice poděkovat. Všem tvůrcům a pomocníkům projektu velice děkujeme za jejich společensky vysoce prospěšnou a obětavou práci. Zvláštní poděkování patří soukromému subjektu Babyonline, s.r.o., které se neúnavně podílí propagací www.babyonline.cz na zviditelnění projektů Co na to odborník. Také je schopno flexibilně reagovat na požadavky laické i odborné veřejnosti, čímž naše projekty doplňuje a pomáhá jim. Za zvláště přínosné pokládáme její edukativní činnosti zaměřené na naše nejmenší. Zároveň děkujeme za bezplatnou pomoc při distribuci brožur.

Velký dík patří našim čtenářkám, bez jejichž zájmu, přízni a obohacení portálu vlastními zkušenostmi by projekt nebyl tím, čím je dnes.

A jako každý rok výroční zprávu uzavíráme tradičně slovy: V roce 2010 jsme společně s MZ, lékaři i čtenářkami vykonali další z drobných krůčků na nikdy nekončící trati ve zdravotnickém vzdělávání veřejnosti pod názvem: „Budování osobní zodpovědnosti za své zdraví“.

Hospodaření „Educat o.s.“

Rozvaha analyticky

Aktiva

Peníze

388,00

Účty v bankách

 

1857,58

Převody mezi finančními účty

0,00

Pohledávky

0,00

Aktiva celkem

2245,58

Pasiva

Závazky

0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

0,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní

0,00

Závazky ke sdružením

5500,00

Jiné pohledávky a závazky

0,00

Vlastní jmění

-1962,14

Pasiva celkem

3537,86

Hospodářský zisk celkem

-1292,28

Výsledovka analyticky

Náklady

Kancelářské potřeby

11242,00

Služby (cestovné, poštovné, distribuce, tisk materiálů, administrátorské práce, programátorské práce, školitelky)

400758,00

Mzdy

48000,00

Ostatní náklady

1449,00

Náklady celkem

461449,00

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

160000,00

Ostatní výnosy

156,72

Přijaté příspěvky

0,00

Provozní dotace

300000,00

Výnosy celkem

460156,72

Hospodářský zisk celkem

-1292,28

 Dotace 300.000 Kč pokryla 65 % částky vynaložené na projekt Co na to odborník III.

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×