Inzerce
Inzerce
Inzerce

Statut a pravidla soutěže Nutrilon 2020

„Odpovězte správně na otázky a vyhrajte balíček značky Nutrilon!“ 

smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Odpovězte správně na otázky a vyhrajte balíček značky Nutrilon!“ (dále jen „soutěž“). 

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.  

Tento statut může být pozměněn pouze na základě písemného rozhodnutí pořadatele formou písemných dodatků k tomuto statutu. Změna statutu a pravidel soutěže bude účinná ode dne jejich zveřejnění na webové stránce www.babyonline.cz  

Inzerce

1. Pořadatel soutěže  

Pořadatelem soutěže je společnost Nutricia a.s.  se sídlem V parku 2294/2, Praha 4- Chodov, 148 00, IČO: 63079640 DIČ: CZ63079640  (dále jen „pořadatel“).  

Tato soutěž je pořádána ve spolupráci se společností Babyonline, s.r.o., se sídlem Brno - Řečkovice, Lacinova 1860/6, PSČ 62100, IČO: 28296770, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59365, provozující webovou stránku www.babyonline.cz (dále jen „Babyonline“).  

Inzerce

2. Trvání soutěže  

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 17.2. 2020 do 1.3.2020.  

3. Kdo se může zúčastnit soutěže  

Zúčastnit se může každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která má po dobu trvání soutěže platnou registraci na webové stránce www.babyonline.cz. (dále jen „soutěžící“).  

Inzerce

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli nebo společnosti Babyonline anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.  

V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.  

Inzerce

4. Pravidla soutěže  

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v době trvání soutěže odpoví správně na všechny otázky spojené s Nutrilon mlékem uveřejněných na internetových stránkách společnosti Babyonline (www.babyonline.cz).  

Uchazeč musí odpovědět správně na všechny otázky. U všech odpovědí je jen jedna odpověď správná. 

Každý soutěžící souhlasí se zveřejněním svého hodnocení na webové stránce www.babyonline.cz bez jakéhokoliv časového omezení, a to i po skončení této soutěže bez nároku na odměnu od pořadatele soutěže.  

5. Výherce a výhry v soutěži:  

Výhry v soutěží jsou následující:

1. Balíček s produkty značky Nutrilon v hodnotě 3.200,- Kč 

2. Balíček s produkty značky Nutrilon v hodnotě 2.200,- Kč 

3. Balíček s produkty značky Nutrilon v hodnotě 1.700,- Kč  

Maximální počet výher v soutěži jsou 3, tj. v soutěži budou maximálně 3 výherci. Soutěž končí uplynutím doby trvání soutěže. Výherci budou vylosováni pořadatelem soutěže – výhru získávají 3 správně odpovídající soutěžící vylosování pořadatelem soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit a vyhrát jen jednou. V případě, že se soutěžící zapojí do soutěže víckrát, k druhému a každému dalšímu zapojení se do soutěže se nepřihlíží.

Losováno bude vždy ze všech soutěžících, kteří se soutěže zúčastnili a odpověděli správně na všechny otázky. Vedle tří vylosovaných soutěžících bude rovněž vylosován 1 náhradník za každého vylosovaného soutěžícího (dále jen „náhradník“), který nastoupí na místo vylosovaného soutěžícího v případě, že by vylosovaný soutěžící nesplnil veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a byl v souladu s těmito pravidly ze soutěže vyloučen, tedy by se nestal výhercem. 

V případě nesplní-li některý z vylosovaných soutěžících ani jeho náhradník všechny podmínky soutěže stanovené těmito pravidly a budou ze soutěže vyloučeni, tedy se nestanou výhercem, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Daň z výhry: 

Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená výherci o srážkovou daň ponížena.  Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.  

6. Oznámení a předání výher  

Oznámení výhry přijde výhercům na emailovou adresu uvedenou v rámci registrace na webové stránce www.babyonline.cz. Oznámení výher proběhne do dvou týdnů od ukončení soutěže. Výhru odešleme do tří týdnů ode dne ukončení soutěže na adresu, která bude výhercem pořadateli sdělena. V případě, že výherce adresu nesdělí do 7 dnů ode dne, kdy byl pořadatelem vyzván a/nebo uvedená adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Výhry jsou doručovány pouze na území České republiky.  

7. Všeobecné podmínky  

Osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno a příjmení, login, e-mail, IP adresa, případně doručovací adresa a soutěžní příspěvek zaslané soutěžícím (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuti osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek bez, splnění kterého se nebude moc soutěžící soutěže zúčastnit anebo pořadatel nebude schopný zabezpečit odeslaní výhry výhercovi soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.  Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude pro pořadatele jako zpracovatel zpracovávat společnost Babyonline, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.  

Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a obec, ve které je doručovací adresa výherce, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele.  

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny, 

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, 

- právo na omezení zpracování osobních údajů, 

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.  

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedené práva přes kontaktní formulář na webových stránkách www.nutricia.cz/gdprochrana. Pořadatel ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách www.nutricia.cz/gdprochrana.  

Zapojením se do soutěže projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tímto statusem a pravidly a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.  

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání zasílání výhry.  

Pořadatel je oprávněn kontrolovat, zda soutěžící splnil všechny podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.  

Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE 800 500 700 ve všední dny 8:30 do 16:00 hodin.  

O soutěži informují webové stránky www.babyonline.cz, Google +, www.facebook.com/Babyonline.cz/, www.instagram.com/babyonline.cz a direct mail na registrované uživatele databáze Babyonline.cz.  

Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na webových stránkách www.babyonline.cz.  Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce společnosti Babyonline (www.babyonline.cz). 

 V Praze dne 06. 02. 2020 

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Statut a pravidla soutěže Nutrilon 2020 - diskuze

Poradna

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. S přítelem jsme měli nechráněný styk který trval zhruba 5 minut, do mě se ale neudělal je si tím jistý penis vytáhnul zhruba 3 sekundy před jeho vyvrcholením, stalo se to dva dny zpátky a já těhotná být nechci ani přítel o to nestojí byl by to průser jsme oba celkem v mladém věku. Chci se zeptat jestli mohu být těhotná a jaké je procento toho ze bych opravdu těhotná byla? Dekuji za odpověď.

Dobrý den,

procentuální šanci na otěhotnění Vám opravdu stanovit nedokážu. Stát se to může i nemusí. Pokud je pro Vás těhotenství velmi nežádoucí, tak do 72 hodin lze užít tzv. postkoitální antikoncepci, kterou lze zakoupit v lékárně.

Pro příště doporučuji užít nějakou formu antikoncepce – zvážit pravidelné užívání hormonální antikoncepce či užívání pomůcek bariérových (např. kondom).

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 24.02.2024, 13:25
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×