Inzerce
Inzerce

Diskuze: Jména pro miminka (strana 2) - diskuze

Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
 • Jmenný kalendář pro měsíc Listopad
  1. Slavnost všech svatých, Felix
  3. Hubert
  4. svatý Karel
  6. Liběna, Leonard
  7. Saskia
  8. Bohumír (svatý Gottfried)
  9. Bohdan, Darek
  10. Eugen "blahorodý"
  11. svatý Martin, Lutobor "litý bojovník"
  12. Benedikt "blahoslavený"
  13. Tibor "z Tiburu"
  14. Sava "děd"
  15. Leopold
  16. Otomar, Edmund
  17. Mahulena
  18. Romy, Odin
  19. Dafne
  20. Nikola, Nikita, Niké
  21. Albert "vznešený"
  22. svatá Cecilie
  23. svatý Klement
  24. Emilie
  25. svatá Kateřina "čistá, cudná"
  26. Artur
  27. Xenia "pohostinná"
  28. Rufus "červený", Tristan
  29. Zina
  30. Ondřej, Andrej, Andrea, Odeta

  Felix – Pochází z latinského slova felix, felicis „šťastný“.

  Hubert – Toto germánské jméno pochází ze slova hug „mysl“, „duch“ a beraht „jasný“. Též se vyskytuje i jako příjmení. Další podobou je Hugbert i Hugo.

  Saskia – Často vykládá jako jméno holandského původu, který původně znamenal „saská žena“ (změna ze „Saxia“). Nicméně, u tohoto jména napadá myšlenka, že by to mohlo být slovanského původu znamenající „ochránce lidstva“. Též může být dánského původu, což se vykládá jako „údolí světla“.

  Karel – Z germánského slova karlaz, což znamená „svobodný muž“. Ve staroangličtině přežilo jako churl (staroanglicky "?eorl"). Pod vlivem slávy císaře Karla Velikého se velice rozšířilo a v českým, polským, chorvatským, srbským a maďarským jazyku zdruhovělo: označuje krále.
  Ondřej – Řecké jméno (andreas) „mužný“, „statný“. Další podoby Andrej a Andrea
  Klement – Latinského jméno (clemens) „vlídný“, „laskavý“, „mírný“

  Nikola – francouzské mužské jméno řeckého původu (Nikolaos) je vytvořeno ze slova nikos „vítězství“ a laos „lidé“. Jedná se o náčelnické jméno. Další podobou je Mikoláš.

  Dafne – Řecké jméno znamenající „vavřín“. Řecká mytologie zná nymfu, kterou její otec proměnil ve vavřínový keř, aby unikla bohu Apollónovi.

  Otomar – Pochází z germánského jména Audamar, který je stvořeno ze slov od „majetný“, „bohatství“ a meri „slavný“. Vykládá se tedy „bohatstvím slavný“.
  Odeta – Francouzská zdrobnělina germánského jména Oda znamenající „bohatství“. Další podobou je Odilie, Otto i Otilie.

  Edmund – Vykládá se jako „bohatý ochránce“ a pochází ze staroanglického ead „bohatý“, „blažený“ a mund „ochránce“. Jméno nosili dva anglosaští králové Anglie.

  Leopold – Pochází ze staro horno německého liut „lidé“. Germáni neměli slovo pro „lva“, takže použili latinské slovo leo. Neměli tušení o existencí lvů, dokud se nestřetli s Římany. Druhá část je germánského původu a znamená statečný, přirovnává se k bold. Jméno se tedy vykládá jako „statečný jako lev“ či „statečný v lidu“..

  Odin - jméno hlavního boha severského panteonu náležící ke skupině bohů (božského rodu) zvaní Ásové, avšak tento bůh byl známý a uctívaný patrně po celém území obývaném Germány. Na území dnešního horního Německa byl nazýván Wotanem a Wodenem, avšak jeho proto-germánské jméno znělo nejspíše W?đinaz či W?đanaz. Švédové mu říkali Oden, Anglosasové Wodan a Langobardi Godan. Nejvíce informací o něm však pochází ze severské mytologie, která se nám zachovala v ucelené podobě ve Starší a Mladší Eddě. Podle severské mytologie je Ódin synem obra Borra a obryně Bestly. Je Otcem veškerenstva, patronem básníků, bojovníků a státníků, bohem smrti, války a magie. Je také bohem extáze, extatického básnění a šamanských kouzel. Dokáže měnit podobu, ovládat mysl nepřátel, věštit a čarovat. Jako všichni Ásové je legendárně praktický. Spolu se svými dvěma bratry (Vili a Vé) patří mezi stvořitele lidí, kterým dal do vínku dech a život (snad údajně i duši, která má být nesmrtelná). Obětoval se pro lidstvo, aby získal runy a za své levé oko dosáhl při pití z Mímiho pramene (či Mímiho studny) "moudrosti věků". Bývá popisován jako starší mohutný vysoký jednooký muž. I jemu byly v dávných dobách přinášeny lidské oběti. Mezi jeho rostliny patří jasan, jmelí, dub, laskavec, styrač a jilm.

  Niké – Řecké bohyně vítězství. Její matkou je Styx (nenávist) a otcem Pallás (boj), sourozenci Biá (násilí), Zelos (moc, úsilí) a Kratos (síla). Spolu pomohli Diovi v boji proti Titánům. Pouze Níké ale byla uctívána, a proto je známější než její sourozenci. Centrem kultu Níké byl chrám v athénské Akropoli.
  Ve výtvarném umění byla důsledně zobrazována jako okřídlená postava, čímž v antické mytologii tvoří výjimku v zobrazování božstev. Často je zobrazována jako malá soška v rukou Dia či Atheny. To vyjadřovalo skutečnost, že Níké byla ctěna nejen lidmi, ale i ostatními božstvy.
  Níké byla zobrazována s různými atributy, které symbolizují vítězství. Často s hudebními nástroji (Kitharou (Lyrou), Phialou) s Thymaterionem (kadidelnicí) s dary pro vítěze (věnec, květiny, palmová ratolest, šerpa, džbán s vínem (Oinochoe).

  Tristan – Pochází z bretonského jména Drust či Drustanus. Je odvozeno od slova „hluk“, které můžete spatřit podstatné jméno trwst (plural trystau) v moderní velštině a sloveso trystio „dusající“.
  Maite   | 20.11.2015 19:14:04
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jmenný kalendář pro měsíc Říjen
  1. Igor, Ivar
  2. Oliver, Olivia
  3. Bohumil
  4. svatý Francis z Assisi
  5. Alžběta, Eliška
  6. Oriana
  7. Justina
  8. Věra (Viera, Vjera)
  9. Sára
  10. Marina
  11. Selena => řecká bohyně měsíce
  12. Marcel
  13. Renata
  14. Agáta
  15. svatá Tereza od Ježíše
  16. Finn, Havel, Gal
  17. Hedwig – patronka Slezska
  18. svatý Lukáš
  19. Edwin "bohatý přítel"
  20. Vendelín
  21.
  22. Sabina "ze Sabiny", Sabrina
  23. Theodor
  24. Nina („Pěkné oči"), („Matka“), („mocná, vynikající“), („kamarádka“), („Květina“), ("oheň")
  25. Beata „blažená", Krispin "kučeravý"
  26. Erik
  27. Zoe „život“, Liv "ochrana"
  28. Alfred "elfí rádce"
  29. Silvia => římský bůh lesů a stád, ochránce sadů a vinohradů
  30. Tadeáš „laskavý“
  31. Štěpánka, Samhain

  Olivia – Latinské jméno značí „olivu“
  Marcel – Latinská zdrobnělina z Marcellus „malý bojovník“, které pochází ze zdrobněliny Marcus.
  Finn – Z keltského slova Fionn, což znamená „bílý“

  Igor – ruské jméno přišlo ze severského jména Ingvar znamenající „chráněn Ingem“. První význam i původ může být odvozen z praseverského Ing(w)ia / Yngvi, které je původní jméno boha Freyra. Druhý význam i původ pravděpodobně jeden ze dvou jmen Harjaz „bojovník“ či Warjaz „obránce“. Jméno v důsledku toho znamená „Freyrův bojovník“ či „Freyrův obránce“

  Ivar – Pochází ze staroseverského Ívarr. Toto severské jméno má několik etymologických výkladů. První význam Ívarra může obsahovat tvar yr „tis“ a –arr „(z hari „bojovník“), ale mohlo být částečně spojeno s Ingvarem a možným Joarem („kůň“). Druhý případný význam -arr pochází též z geir „kopí“ či var“ „ochránce“. Jméno si osvojila angličtina jako Ivor a gaelština jako Iomhar.

  Tereza – Odvozuje se z řeckého theros „léto“, řeckého therizo „sklizeň“ či ze jména řeckého ostrova Therasia (západní ostrov Santorini)
  Havel – Latinské jméno značí „obyvatele Galie“.
  Lukáš – Latinská zkrácenina jména Lucanus „z Lucanie“ (Lucania byla krajina v jižní Italii)

  Alžběta – Pochází z hebrejského jména Eliševa „bůh je moje přísaha“. Další podoby Eliška, Elisabet či Elisabel.
  Justina – Pochází z latinského jména Justinus, odvozenina od Justus znamenající „spravedlivá“. Další podoba je Justa.

  Oliver – Pochází ze staré horní němčiny, spojuje se staroseverským „Óleifr“ znamenající „pozůstatek předků“.
  Vendelín – Stará zdrobnělina germánských jmen začínajících Wendel znamenající „Vandal“. Vandalové byli germánský kmen, která pronikl do Španělska a Severní Afriky v 5. století.

  Marina – Z latinského slova maris „mořská“.
  Erik – Pochází ze staroseverského jména Eiríkr (či Eríkr). První slovo je odvozen ei- ze starého praseverského slova aina(z) „jediný“ či „sám“ či z praseverského aiwa(z) „kdy“ či „“věčný“. Druhé slovo –ríkr stvořen z rík(a)z „vládce“ či „kníže“. Či může pocházet ze starogermánského ríkiaz, který znamená „silný“ a „bohatý“. Jméno je obvykle vykládáno „jediný vládce“, „samovládce“, „věčný vládce“ či „vždy silný“ a „vláda“.

  Sára – Pochází z hebrejského jména sáráh „kněžna“.
  Štěpánka – Pochází z řeckého jména Stefanos „věnec“.
  Renata – Pochází z latinského jména Renatus „obrozený“. Stejné jméno je René.
  Agáta - Pochází z řeckého slova agathos „laskavá“, „dobrá“.
  Hedvig – Pochází z germánského jména Haduwig „vítězící v boji“.
  Maite   | 01.11.2015 10:04:21
  Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den.
  Chtěla bych se optat
  Když chci holčičce dát jméno Magda (né Magdaléna) musím jít na matriku?
  Děkuji
  alic   | 24.07.2015 10:49:34 | Reakcí: 1, poslední: 28.08.2015 10:57:49
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
 • Metoděj
  Ahoj,

  s manželem vedeme několikaměsíční diskusi ohledně jmen pro naše děti   Teď jsem v 16. týdnu, takže to je už aktuální. On je zastáncem různých starých jmen - chtěl by Jenovéfu a Mětoděje.
  Já jsem mu naštěstí Jenovéfu zatím rozmluvila a shodli jsme se na Anežce po našich babičkách.
  Co si myslíte o Metodějovi? Naše okolí to většinou "odsuzuje", dívají se na nás jako podivíny, ale najdou se i tací, kterým se to líbí. Znáte nějakého mladého Metoděje v okolí? A jak to zdrobnit? Manžel je z Moravy, tak mu to nepřijde jako až tak zvláštní jméno.

  Díky za tipy  

  K.
  klarika   | 30.06.2015 10:57:23 | Reakcí: 2, poslední: 06.08.2015 12:56:23
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Metoděj
   Mně se Metoděj líbí, hodilo by se k našemu příjmení, hlavně, že se mu bude říkat Met, to je pěkné, nebo Metíku :-).
   Calamity J.   | 30.06.2015 12:24:24
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Metoděj
   Proč si mu Jenovefu rozmluvila?? Je to krásné jméno a já bych toto jméno moji dceři klidně dala 

   Jsem pro sourozenci Jenovefu a Metoděje.

   Mety, Metůdek, Tod, Metodek.

   Jena, Jeny, Jenůfka, Ofka, Véfi.
   Maite   | 06.08.2015 12:56:23
   Reagovat | URL příspěvku
 • Muze se me dite jmenovat jinym prijmenim?
  Dobry den,chtela jsem se zeptat,zda az budu mit v budoucnu dite,muze se jmenovat prijmenim po svem otci aniz by jsme se pred tim vzali? On by s tim souhlasil,ale nerozumime tomu co to obnasi,tedy musel by mit sveho otce v rodnem listu? A Pokud ano,kdybychom se pak nebej boze rozesli,dite by zustalo v peci otci a ja jako zena bych jemu musela platit alimenty ci se to na to nevztahuje? Planujeme miminko a chteli bychom aby se dite jmenovalo po tatovi,ale vzit se nechceme. Kamaradka rikala ze to mozne je,ale prece jen co je do toho vsechno dane? A kdy se o to zada a jaky je postup teto cesty?! Moc Vam dekuji!
  Liquid23   | 28.05.2015 21:27:36 | Reakcí: 3, poslední: 30.09.2015 17:11:39
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Muze se me dite jmenovat jinym prijmenim?
   U nesezdaných rodičů, má-li být do rodného listu zapsán otec, je potřeba mít prohlášení rodičů o určení otcovství v porodnici. To učiníte na matrice. Lze učinit i po narození dítěte. Informujte se tedy s předstihem na matrice na Vašem Obecním úřadě.
   Calamity J.   | 29.05.2015 08:42:52
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Muze se me dite jmenovat jinym prijmenim?
   Ahoj, to vůbec není problém. Když doložíte, kdo je otec bude se po něm dítě jmenovat automaticky. 
   pěkňulka   | 02.07.2015 11:02:16
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Muze se me dite jmenovat jinym prijmenim?
   Pokud by vaše dítě mělo příjmení po otci a s ním (s otcem dítěte) by jste se časem rozešla, příjmení dítěte by se tím nezměnilo a určení péče by jste se buď dohodli nebo by to určil soud - příjmení vašeho dítěte by na to tedy nemělo žádný vliv.
   Shamangol   | 30.09.2015 17:11:39
   Reagovat | URL příspěvku
 • Jmenný kalendář pro měsíc Květen (Máj)
  1. Máj lásky čas - svátek zamilovaných
  2. Zikmund
  3. Alexis, Alexej, Alexa, Timea
  4. Květoslav
  5. Claudie „kulhavá“
  6. Radoslav, Radovít
  7. Stanislav, Stanimír
  9. Ctibor
  10. Blažena
  11. Svatava, Miranda
  12.
  13. Ofelia
  14.
  15.
  16. Přemysl
  17. Aneta
  18. Nataša
  19. Ivo, Alwin
  20. Zbyšek
  21. Monika, Mona
  22. Emilién
  23. Vladimír
  24. Vanesa
  25. Viola
  26.
  27. Valdemar, Vojslav
  28. Viliam
  29. Maxmilian, Maxim
  30. Ferdinand
  31. Camilla „mladík zaměstnaný v bohoslužbách“

  Zikmund – jméno pochází ze staré hornoněmeckých slov sigu „vítězství“ a munt „ochrana“. Tedy znamená „ochrana skrze vítězství“. Může být příbuzný ze staroseverským sigr „vítězství“ a mundr „vítězství“ – tedy znamená „ochránce vítězství“

  Alwin – Pochází ze starověkého germánského jména Adalwin či Aelfwin znamenající „ušlechtilý přítel“ či znamená „malý přítel“

  Waldemar – Starogermánské mužské jméno slovanského původu znamenající „proslulý vádce“. Germanizovaná verze slovanského jména Vladimír.

  Viliam – Pochází z germánského jména Wilhelm (starogermánsky Wilhelm a staroseversky Vilhjálmr). Anglosaská forma by měla být stejná (anglosaská kronika odkazuje na Wilhelma I. Dobyvatele). Je to sloučenina dvou odlišných prvků wil „touha či vůle“ a helm „ochrana“. Čili se může vykládat jako „rytířská touha ochrany“.

  Vanesa – Toto jméno vytvořil irský spisovatel Jonathan Shift z Esther Vanhomrigh, se kterou se se Swift setkal v roce 1708 a učil jí. Jméno bylo vytvořeno z „Van“ z příjmení Vanhomrigh a přidáním „Esa“, zdrobnělina Esther. V 1726 jméno Vanesa se poprvé objevilo v tisku v Cadenusovi a Vanesse, autobiografické básni Swiftova vztahu s Vanhomrigh.

  Miranda – jméno latinského původu znamenající „obdivuhodná“. Miranda, dcera Prospera je postava v shakespearově hře Bouře, později se zamiluje do Ferdinanda. Miranda je nejmenší a nejniternější z pěti hlavních měsícu planety Uran.

  Timea – Jméno stvořil v roce 1872 maďarský autor Mór Jókai, pro postavu v jeho románu Az arany amber (doslovně Zlatý muž). Odvozenina ze jména Euthymia “sladce dobromyslná“

  Ivo – Jméno je odvozeno z uvos v galštině (bylo nalezeno též ve velštině ywen, irštině eo a staroanglické iw - všechny znamenají tis). Příbuzné jména jsou Ivet(a), Yves, Ivette, Yvette, Ivona, Yvonne, Yvon i Iva.

  Alexia – řecké jméno, které bylo vytvořeno ze slova alexein „odrazit, bránit“.
  Ferdinand – je germánské jméno složené z prvků frith „cesta“ a nanth „odvaha“. Mělo by se to tedy vyložit jako statečná cesta“.
  Svatava – Jméno je odvozeno z praslovanského slova svet „silný“, „svatý“, popřípadě „strážce“.

  Ofelia – Jméno je odvozeno z ofelos „pomoc“ Jméno pravděpodobně stvořil pro svoji báseň Arcadia spisovatel Jacopo Sannazaro a je to i postava v Hamletovi od Shakespeara.
  Aneta – francouzská zdrobnělina hebrejského jména Anna znamenající „půvabná“, „milostiplná“.

  Emilién – Pochází z Římského rodinného jména Aemilius, který je vytvořen z latinského aemulus znamenající „soupeř“. Další podoba je Emilie, Emilia, Amilia a možná i Amelia.

  Maxim – Římské rodinné jméno vytvořené z latinského Maximus „největší“. Svatý Maximus byl mnich a teolog z Konstantinopole v 7. století.

  Viola – Latinské jméno znamenající „fialka“.
  Maite   | 18.05.2015 12:01:00
  Reagovat | URL příspěvku
 • Jaké
  Jaké jméno se vám líbí víc . Samuel nebo Matyáš?  
  Klaarinkaaa   | 26.02.2015 18:57:07 | Reakcí: 6, poslední: 02.07.2015 11:04:58
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
 • Tiffany
  ahojky chtěla bych se zeptat jestli máte někdo doma holčičku jménem Tiffany
  Majdul   | 26.02.2015 08:43:20
  Reagovat | URL příspěvku
 • Gabriel
  Dobry den, tatinek vybral pro naseho chlapecka jmeno Gabriel. Nejdriv jsem si myslela, ze je to jen prvni navrh a najdeme spolu jine jmeno. Jmeno se k miminku a malemu klukovi moc nehodi, zni tvrde a jeho zdrobneliny mi nejdou pres pusu. Maly kluk bude par let, to je pravda... Docela jsem se tim zpocatku trapila, jenze pro meho muze je prave toto jmeno symbolicke a ma k nemu duvod, ktery chapu. Posledni dobou se mi jmeno Gabriel zacalo libit a vlastne mu v brisku uz tak rikame. Co si myslite o tom, kdybych nasemu chlapeckovi rikala Elí a predstavila ho tak i pozdeji ve skolce? Jak to na vas pusobi? Prosim o uprimnost. Elí odvozeno od GabriEL. Tereza
  Tereza77   | 13.01.2015 14:22:27 | Reakcí: 6, poslední: 06.08.2015 12:58:56
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Gabriel
   Proč ne :-). Spíš Elík. Také Gábík, Gaboušek, jistě vymyslíte spoustu dalších, až uvidíte to krásné stvoření. Držím palce.
   Calamity J.   | 13.01.2015 14:33:13
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Gabriel
    Ahojky, vůbec se tím netrapte, až se drobeček narodí, vymyslíte takové zdroběliny, které Vás teď vůbec nenapadnou. Mluvím z vlastní zkušenosti mám Jarouška a vyplynulo nám Jájuška (z večerníčku Jája a Pája s dědou Lebedou)z toho vzniklo oslovení Jašku a podobně,nikdy jsem to předtím neslyšela prostě to nějak přišlo i vlivem okolí a různého roztomilého komolení. Jinak Gabriel je moc hezké jméno 
    stechulka   | 05.02.2015 08:17:35
    Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Gabriel
   Také si myslím, že Elík je dobrá varianta pro miminko. Vybrali jste pěkné originální jméno.
   Julka1986   | 25.02.2015 08:55:46
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Gabriel
   Terez, prosíš o upřímnost.. tak si to neber osobně, jo? :) Mě "Elík" připadá jak pro štěně jorkšíra, pro kluka mi to přijde strašlivě nedůstojné (mě někdo představit dítě "tak tohle je náš Elík", zní mi to jako "tak tohle je ten náš trouba") :).. na mne osobně to působí fakt špatně. Jak tu bylo už napsáno, až se narodí, beztak mu začneš nějak říkat úplně spontánně... a bude vyřešeno;) ale za mne je určitě lepší říkat Gabrielovi třeba Gábe, Gabi, Gábine, možná Gabčo, klidně Gabčus..:) ale ne "Elíku". Z oslovení "Elíku" ani nevyplývá jak se prcek vlastně doopravdy jmenuje, na "EL" končí spousta jmen. Jinak ale jméno Gabriel jako takové určitě chválím, je velmi pěkné ;)
   MíšaP   | 09.04.2015 10:21:44
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Gabriel
   taky myslím, že se to jeho oslovování časem nějak utřepe..kdoví, jak mu budete říkat v době, kdy půjde do školky!

   znám dva malý kluky, co se jmenují gabriel a říká se jim většinou gábin a podobně a je to v pohodě.
   zuzka83   | 09.04.2015 15:37:19
   Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: Gabriel
   Gabri, Gabrielek, Eli, Gavri, Gab.
   Maite   | 06.08.2015 12:58:56
   Reagovat | URL příspěvku
 • hezky česky
  Nemám nic proti exotickým jménům, ale když je pak za tím jménem české příjmení, tak to občas tahá za uši...každopádně my jsme se s přítelem rozhodli dát krásná česká jména, pro kluka máme Jozífka a pro holku Aničku...přítel, jeho otec i oba mí dědové byli a jsou Josefové, tak proč nedržet tradici...jen si nejsem jistá tou Aničkou, páč zrovna když bude Anny máme termín, a asi nechci aby měla jeden den svátek i narozeniny nebo to bylo během jednoho týdne...přítel mě pořád uklidňuje, že se nemám strachovat, že stejně zadělal na kluka, tak jsem zvědavá :D...
  Verunkazsipku   | 02.12.2014 10:17:18 | Reakcí: 7, poslední: 21.05.2015 15:08:55
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: hezky česky
   To znamená, že jsi v začátku těhotenství?
   Calamity J.   | 13.01.2015 14:34:15
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: hezky česky
    Už začínáme druhý trimestr, ale na diskuzi o jménech je čas vždy :)...a co ty?
    Verunkazsipku   | 14.01.2015 11:51:23
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: hezky česky
     Já už je mám větší :-). Stran jmen Tě asi nepotěším, máme Sophii a Richarda.
     Calamity J.   | 14.01.2015 12:43:00
     Reagovat | URL příspěvku
     • \
      RE: hezky česky
      Já proti tomu nic nemám, je třeba fakt, že Sophie je teď hodně oblíbený jméno a na hřištích to bude asi tak, že se otočí vždy pár culíkatých hlaviček, ale proti gustu :D....
      Spíš jsem tím chtěla říct,že mě tahá za uši když lidi vymýšlí jméno a zapomenou si uvědomit, že je třeba brát ohled i na příjmení. Naše mrně bude příjmením Chrobák a vybrat mu za jméno třeba Chrudoš hraničí s týráním nezletilých :D :D :D...
      Verunkazsipku   | 14.01.2015 13:47:49
      Reagovat | URL příspěvku
  • \
   RE: hezky česky
   Josef a Anna jsou ale hebrejská jména  Česká jména jsou ty keltská, germánská a slovanská   
   Maite   | 18.05.2015 11:57:53
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: hezky česky
    Myslela jsem česká z pohledu používání posledních padesát až sto let, z pohledu státu, jako třeba jméno německé, ruské, francouzské a české...ne z pohledu prapůvodu a tisíce let...ale je krásné, že se najdou lidi, kteří mají potřebu opravovat ostatní i k tématu, který je několik měsíců passé :D :D :D
    Verunkazsipku   | 21.05.2015 15:08:55
    Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce