Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2013

   
 1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?
 2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?
 3. Na kterém úřadě se žádá?
 4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?
 5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?
 6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?
 7. Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?
 8. Rodičovský příspěvek a školka
 9. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?
 10. Jak se změna týká zákona rodičů, kteří již Rodičovský příspěvek pobírali?
 11. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?
 12. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?
 13. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?
 14. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem
 15. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá "Peněžitá pomoc v mateřství" (dále jen PPM) - pro více informací klikněte zde.

Rodičovská dovolená se poskytuje matce či otci dítěte po skončení výplaty PPM nebo ode dne narození dítěte rodičům, kterým nevznikl nárok na PPM a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině.

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou je situace, kdy je PPM nižší než RP a rodiči je tento rozdíl doplacen. Toto platí i pro oba rodiče - tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek. Ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.

2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě maximálně do věku 4 let.
O příspěvek může žádat buď matka nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte).

Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.

3. Na kterém úřadě se žádá?

Na Odboru státní sociální podpory na Úřadech práce (v Praze na sociální odbor městského úřadu), kde se vyplní písemná žádost na předepsaném tiskopisu MPSV(Ministerstvo práce a sociálních věcí) - a to na úřadě příslušném trvalému bydlišti žádajícího rodiče. Formulář žádosti o rodičovský příspěvek je k dispozici na webových stránkách www.mpsv.cz.

4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?

Od 1. 1. 2012 je měsíční výše vypláceného Rodičovského příspěvku variabilní. Možnost měnit výši RP mají rodiče, u nichž se alespoň jeden účastnil nemocenského pojištění, a to jednou za 3 měsíce. Pravidla jsou následující:

Každý rodič (který se účastnil nemocenského pojištění) má nárok na Rodičovský příspěvek v celkové částce 220.000,- Kč. Tuto částku může vyčerpat minimálně během 19 měsíců, maximálně do 4 let věku dítěte.

 • Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % hrubé mzdy rodiče (posuzuje se mzda rodiče, který má vyšší příjem).
 • Maximální měsíční výše RP je omezena na 11.500,- Kč, a to i v případě rodiče s vysokými příjmy.
 • Minimální měsíční výše RP je stanovena na 50,- Kč.
 • Rodiče s nízkými příjmy mohou pobírat RP v maximální výši 7.600,- Kč, přestože by při výpočtu na tuto částku nedosáhli.

Rodiče, z nichž nebyl ani jeden před narozením dítěte účasten na nemocenském pojištění, nemají možnost volit výši vypláceného Rodičovského příspěvku a bude jim ode dne narození dítěte vyplácen RP automaticky následujícím způsobem:

 • Výplata rodičovského příspěvku se rozloží do 4 let věku dítěte tak, že do jeho 9 měsíců bude rodič pobírat 7.600,- Kč a dále až do 4 let 3.800,- Kč měsíčně.

5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?

Jde o rodiče, z nichž si ani jeden např. jako OSVČ neplatil nemocenské pojištění, jsou vedeni v evidenci úřadu práce nebo jsou studenty (více v článku Mateřská dovolená).
Všechny tyto osoby nemají nárok na PPM, ale mají ode dne narození dítěte nárok na Rodičovský příspěvek v čtyřleté variantě - postup vyplácení popsán výše.

6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé 3 měsíce.

Při každé takovéto změně se od částky 220.000,- Kč odečte již vyplacená částka, zbytek se rozdělí na příslušný počet měsíců.

Po podání žádosti změna platí od následujícího měsíce.

7. Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?

Rodič, pečující o nejmladší dítě posouzené jako dítě DZP nebo DTZP si může zvolit, zda bude pobírat Rodičovský příspěvek, nebo zda přejde na tzv. Příspěvek na péči - tyto dvě dávky nelze pobírat současně.

Výše Příspěvku na péči je závislá na výsledku posouzení stupně závislosti. Měsíční dávky u dětí do 18 let jsou následující:

 • I. st. závislost lehká: 3.000,- Kč
 • II. st. závislost středně těžká: 6.000,- Kč
 • III. st. závislost těžká: 9.000,- Kč
 • IV. st. závislost úplná: 12.000,- Kč

8. Rodičovský příspěvek a školka

Od 1. 1. 2012 dochází v pravidlech pro návštěvu školských zařízení, aniž by rodič ztratil nárok na Rodičovský příspěvek, k zásadní změně:

 • U dětí starších 2 let není pobyt v MŠ či jeslích nijak omezen.
 • U dětí mladších 2 let je pobyt v MŠ či jeslích omezen na 46 hodin měsíčně.

9. Jak se změna týká zákona rodičů, kteří již Rodičovský příspěvek pobírali?

Pokud si již rodič zvolil/pobírá Rodičovský příspěvek, zvolená forma je nadále platná. Bude-li rodič chtít, může přejít na formu výplaty RP platnou od ledna 2012. POZOR! Pokud si rodič ponechá původní formu čerpání RP, vztahují se na něj i původní pravidla pro návštěvu dítěte v MŠ a jeslích.

Změna bude výhodná především pro rodiče, z nichž je jeden plátcem nemocenského pojištění a doposud z této skutečnosti nemohli těžit, dále pak pro matky nastupující v blízké době na další mateřskou, kterým tak bude umožněno dočerpat celou částku RP.

Změnu je možné provést kdykoli. Na ÚP musíte vyplnit žádost, doložit podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu, rodný list dítěte.

Nová částka Rodičovského příspěvku se vypočte tak, že se od 220.000,- odečte již vyplacená částka a zbytek se vydělí zvoleným počtem měsíců.

10. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?

 • občanský průkaz
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
 • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

Závěrem ještě několik informací pro pracující rodiče:

11. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?

Zda si rodiče mohou během mateřské dovolené a při pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci přivydělat a za jakých podmínek upravují předpisy o nemocenském pojištění. V podstatě lze při peněžité pomoci v mateřství vykonávat činnost a mít příjem ze zaměstnání za zákonem stanovených podmínek. K zodpovězení konkrétních dotazů a problematiky jsou připraveni plátci uvedených dávek nemocenského pojištění, zejm. okresní správy sociálního zabezpečení.

Na nárok na Rodičovský příspěvek nemá přivýdělek ani zaměstnání vliv - důležité ale je, aby rodič, který příspěvek pobírá zajistil řádnou a celodenní péči o dítě (babička, chůva). Pak může mít i hlavní pracovní poměr, OSVČ mohou vykonávat svoji živnost atd.

12. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a pokud roční čistý příjem nepřesáhne hranici vvhlášenou pro daný rok (2013 = 62.121,-) plátcem pojistného je stát. Pokud jsou příjmy z činnosti vyšší, musí si OSVČ musí platit povinné zdravotní a sociální pojištění, i když současně stále pobírá RP.

Za matky, které se rozhodnou pečovat o dítě déle než pobírají Rodičovský příspěvek platí pojistné také stát.
Matce s jedním dítětem do 7 let, matce s více dětmi do 15 let věku dítěte/dětí. O této skutečnosti musíte informovat/vyplnit žádost příslušnou Správu sociálního zabezpečení a zažádat na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.

13. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?

Můžete navštívit například tuto adresu: www.mpsv.cz

14. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem

Jak si vyřídit mateřskou a rodičovskou postupně krok za krokem se dozvíte na: http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena/vyrizeni-materske-dovolene-krok-za-krokem

Dále si přečtěte:

15. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

 Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Všem maminkám přeji rychlé vyřízení na úřadě, pokud se dozvědí jakoukoliv další zajímavou informaci, která by zde neměla chybět, uvítám, když napíší na info2@babyonline.cz

Pobírání RP předchází Peněžitá pomoc v mateřství - více naleznete v článku Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2013 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 47  (diskuzí: 465)
47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
 • Rodičovská příspěvek - druhé dítě
  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, když čerpám rodičák na první dítě a mám ho do 17. května 2014 a 8. června 2014 se nám má narodit druhé(u kterého nemám nárok na PPM, ale budu pobírat rovnou RP), jak to bude s vyplacením? Na sociálce mi řekli, že v květnu doberu zbytek pěněz za první dítě a v červnu už začnu pobírat na druhé. Nevím ale, zda v červnu dostanu nějaké peníze nebo budu úplně bez peněz, když si vlastně v červnu, až porodím, teprve budu o RP žádat. Zda ho vyplatí už v červnu a nebo až v červenci za červen zpětně.
  Děkuji za info.
  hulicpe   28.03.2014 19:31:05, reakcí: 1, poslední: 01.04.2014 10:09:30
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Rodičovská příspěvek - druhé dítě
   Dobrý den, RP se vyplácí zpětně, tzn. že v červenci dostanete peníze za červen. Na RP ve vašem případě máte skutečně nárok až ke dni narození dítěte. JEště upozorňuji, že byste se měla přihlásit na ÚP jako nezaměstnaná (na těch 14 dní), aby vám nevznikla mezera v placení povinného sociálního a zdravotního pojištění!
   Sunny   01.04.2014 10:09:30
   reagovat | URL příspěvku
 • návrat do práce
  Dobrý den,jsem na RD s druhým dítětem *8.12.2011, nastavenou dobu mám na 4 roky, protože v době volby se střídali zaměstnavatelé a já ji nemohla najisto vyjednat, učinila jsem tedy takto s tím, že ji podle potřeby budu upravovat.Prac. smlouvu mám na neurčito, nyní mě nový zaměstnavatel zkoušel povolat od 9/2014 do práce, z čehož jsem se snažila vzhledem k věku a nemocnosti dítěte vymluvit a naše prozatímní dohoda skončila po několika variantách (2/2015)na termínu 9/2015. Nebude pro mě riskantní vzdát se nástupu po 3 letech, kdy mám jistotu přidělení práce, zatímco po 4 letech ne, budu si muset vzít neplacenou dovolenou, jaká to pro mne bude situace? Nechci být nevděčná za to že se mám po rodičovské kam vrátit, co by za to jiné maminky daly, ale před nástupem na rizik. těh. 9/2009, pak 1.dítě *11.12.2009, jsem v tomto zaměstnání odsloužila 10 let, vždy se podřizovala potřebám, vystudovala VŠ, tak bych tentokrát chtěla myslet více na sebe a vlastní děti. Jaký postup mi spíše poradíte? Děkuji.
  nika1   14.03.2014 08:10:45, reakcí: 3, poslední: 16.03.2014 22:39:36
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: návrat do práce
   Dobrý den, pokud je se zaměstnavatelem domluva, neviděla bych v tomhle řešení problém. Samozřejmě, že jistotu stejné práce úplně nemáte. Možná byste mohla zkusit návrat na půl úvazku apod.
   Sunny   14.03.2014 13:20:33
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: návrat do práce
    Jistota, že dostanu stejnou práci je po návratu po 3 letech vyšší než po 4 letech? máme ústní domluvu, dělá se písemná? Jak je to po 3 letech s placením soc.+ zdrav. pojištění, platí stát a já budu jako na neplaceném volnu, náhradním volnu nebo jak se to pak započítává na odpracovaná léta na důchod, i když ,,důchod" naší generace..., že?
    nika1   14.03.2014 13:33:27
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: návrat do práce
     Ano, protože je zákonem dáno, že je zaměstanvatel povinen držet místo 3 roky. Nevím, jestli písemná dohoda něco změní, zda je delší rodičovská právně vymahatelná. Co se týče důchodu, to bohužel netuším, jak to pak řeší.
     Se zaměstnavatelem se domluvte, jestli nahlásí na OSSZ a zdrav. pojišťovně, že budete doma déle, nebo jestli si máte tyto úřady obejít sama a vyplnit příslušné formuláře - spíš počítejte s touto variantou.
     Sunny   16.03.2014 22:39:36
     reagovat | URL příspěvku
 • Prosím o radu
  Dobrý den,
  Momentálně jsem na rodičovské 4 leté, nemohla jsem si tehdy vybrat, protože jsem šla přímo z pracáku ( po vysoké škole). Rodičovská mi končí 13.4. 2014 a nyní jsem těhotná a termín porodu mám na 7.6.2014. Slyšela jsem že se dá čerpat mateřská na manžela je to pravda?Co bych měla udělat po skončení rodičovské? Řešila by něco nemocenská? Nechci zůstat skoro 2 měsíce bez peněz.Jde pro to něco udělat? A mohla bych čerpat rodičovskou na 3 roky.Moc děkuji
  lilzed   27.02.2014 13:42:25, reakcí: 4, poslední: 03.03.2014 10:14:01
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Prosím o radu
   Dobrý den, když jste nikde nepracovala, nemůžete čerpat nemocenskou. Po skončení rodičovské budete mít nárok na dávky zase až k datu porodu druhého dítěte - další RP.
   Mateřská se "čerpat na manžela" nedá. Otec na mateřskou může nastoupit až po uplynutí šestinedělí. Je tu ale několik "ale". Zaprvé by na mateřské musel skutečně být, nemohl by tedy chodit do práce a zadruhé vy se musíte mateřské písemně vzdát a tudíž byste se vy musela zase evidovat na ÚP, abyste nemusela platit povinné pojištění.
   Co se týče toho RP, tak i když vy nebudete mít nárok na mateřskou a měla byste čerpat 4letou variantu ode dne narození dítěte, pokud doložíte, že otec platil nemocenské pojištění a v jaké výši, můžete si na základě tohoto dokladu výši RP volit.
   Sunny   28.02.2014 09:46:48
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Prosím o radu
    Takže chápu to dobře,že když jsem momentálně na ÚP,tak nemám nárok na volbu výše a délky rodičovského příspěvku?Ale když partner doloží,že platil nemocenské pojištění,tak ano,přestože na rodičovskou nastoupím já?
    veverka77   01.03.2014 12:25:53
    reagovat | URL příspěvku
 • Děkuji
  Moc V?m děkuji a určitě zavol?m.
  antylena   24.02.2014 10:11:44
  reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na RP
  Dobrý den, mám dotaz.
  Pobírám mateřskou v Anglii, ta mi bude po 9měs.končit a s manželem se chystáme vrátit do Čech, po celou dobu máme trvalý pobyt v ČR, chtěla bych vědět jestli bych měla nárok na RP?
  Děkuji za odpověď
  antylena   21.02.2014 20:05:26, reakcí: 3, poslední: 19.03.2014 20:56:31
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na RP
   Dobrý den, ráda bych vám řekla, že ano, protože RP je vázána na trvalé bydliště, ale podle zkušeností z dotazů to tak jednoznačné není. Úřady zřejmě dost prověřují, proč jste nečerpala RP od začátku, kde jste případně čerpala jiné dávky a systémy soc. dávek nemusí být úplně kompatibilní. Doporučuji vám zavolat si na ÚP Sociální odbor v nějakém velkém městě, kde mají na tuto problematiku speciálně školenou úřednici a probrat s ní vaši konkrétní situaci a její řešení.
   Sunny   24.02.2014 08:09:14
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Nárok na RP
    Děkuji a určitě někam zavol?m.Abych měla jistotu :-)
    antylena   24.02.2014 10:13:50
    reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na RP
   Ahoj
   O tento problem se zajimam take. Cekame miminko a potom co vycerpam materskou se chceme vracet do cr zpet, ted zijeme v Irsku. Bylo mi receno ze na to pravo mam, mam trvale bydliste v cr a je to dokonce nekde v zakone. Budu jen potrebovat nejake specialni papiry tady z Irska. Jen doufam ze to vyjde protoze ochota na uradech v cr je strasna tak doufam ze se tam s nikym nebudu muset prat...  
   hanula90   19.03.2014 20:56:31
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 47  (diskuzí: 465)
47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |

Na Baby On Line to žije

Nejnovější příspěvky v diskuzi

Novinky od maminek

Aktuálně z redakce

Soutěže

Výpočet termínů a BMI

Vaše fotografie

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Porod

  Předporodní příprava krok za krokem. Jak se připravit na porod? Co si mám vzít do porodnice? Co je porodní plán?

 • Celebrity na BOL

  Rozhovor s MUDr. Vladimírem Dvořákem. Jaký je jeho názor na domácí porody a péči v ČR?

 • Celebrity na BOL

  Rozhovor s Tomiem Okamurou. Střípky z jeho osobního života a jiné zajímavosti.

 • Otěhotnění

  Můj nejlepší termín k otěhotnění. Vypočtěte si svůj termín ovulace. Naše kalkulačka vypočítá Vaše plodné dny.