Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2013

   
 1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?
 2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?
 3. Na kterém úřadě se žádá?
 4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?
 5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?
 6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?
 7. Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?
 8. Rodičovský příspěvek a školka
 9. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?
 10. Jak se změna týká zákona rodičů, kteří již Rodičovský příspěvek pobírali?
 11. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?
 12. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?
 13. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?
 14. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem
 15. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá "Peněžitá pomoc v mateřství" (dále jen PPM) - pro více informací klikněte zde.

Rodičovská dovolená se poskytuje matce či otci dítěte po skončení výplaty PPM nebo ode dne narození dítěte rodičům, kterým nevznikl nárok na PPM a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině.

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou je situace, kdy je PPM nižší než RP a rodiči je tento rozdíl doplacen. Toto platí i pro oba rodiče - tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek. Ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.

2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě maximálně do věku 4 let.
O příspěvek může žádat buď matka nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte).

Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.

3. Na kterém úřadě se žádá?

Na Odboru státní sociální podpory na Úřadech práce (v Praze na sociální odbor městského úřadu), kde se vyplní písemná žádost na předepsaném tiskopisu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - a to na úřadě příslušném trvalému bydlišti žádajícího rodiče. Formulář žádosti o rodičovský příspěvek je k dispozici na webových stránkách www.mpsv.cz.

Pro nárok na RP je důležité trvalé bydliště i aktuální trvalý pobyt v ČR. Dlouhodobá změna v pobytu by se měla hlásit na ÚP a rodič by se měl dohodnout na případném pozastavení čerpání RP po dobu pobytu mimo území ČR. Pokud tak rodič neučiní, může ÚP na vlastní popud vyplácení RP přerušit.

4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?

Od 1. 1. 2012 je měsíční výše vypláceného Rodičovského příspěvku variabilní. Možnost měnit výši RP mají rodiče, u nichž se alespoň jeden účastnil nemocenského pojištění, a to jednou za 3 měsíce. Pravidla jsou následující:

Každý rodič (který se účastnil nemocenského pojištění) má nárok na Rodičovský příspěvek v celkové částce 220.000,- Kč. Tuto částku může vyčerpat minimálně během 19 měsíců, maximálně do 4 let věku dítěte.

 • Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % hrubé mzdy rodiče (posuzuje se mzda rodiče, který má vyšší příjem).
 • Maximální měsíční výše RP je omezena na 11.500,- Kč, a to i v případě rodiče s vysokými příjmy.
 • Minimální měsíční výše RP je stanovena na 50,- Kč.
 • Rodiče s nízkými příjmy mohou pobírat RP v maximální výši 7.600,- Kč, přestože by při výpočtu na tuto částku nedosáhli.

Rodiče, z nichž nebyl ani jeden před narozením dítěte účasten na nemocenském pojištění, nemají možnost volit výši vypláceného Rodičovského příspěvku a bude jim ode dne narození dítěte vyplácen RP automaticky následujícím způsobem:

 • Výplata rodičovského příspěvku se rozloží do 4 let věku dítěte tak, že do jeho 9 měsíců bude rodič pobírat 7.600,- Kč a dále až do 4 let 3.800,- Kč měsíčně.

5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?

Jde o rodiče, z nichž si ani jeden např. jako OSVČ neplatil nemocenské pojištění, jsou vedeni v evidenci úřadu práce nebo jsou studenty (více v článku Mateřská dovolená).
Všechny tyto osoby nemají nárok na PPM, ale mají ode dne narození dítěte nárok na Rodičovský příspěvek v čtyřleté variantě - postup vyplácení popsán výše.

6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé 3 měsíce.

Při každé takovéto změně se od částky 220.000,- Kč odečte již vyplacená částka, zbytek se rozdělí na příslušný počet měsíců.

Změna výše RP je vhodná např. v případě dalšího těhotenství, kdy žena ví, že bude nastupovat na další PPM dříve, než dočerpá RP - nestačila by tedy vyčerpat celých 220.000,- RP na první dítě v původním rozložení - kdy je možné včas (např. již v době otěhotnění) změnit výši čerpané částky a vyčerpat tak "rychleji" celou částku pro RP. Částku nelze vyčerpat najednou, pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (maximálně 11.500,- měsíčně). Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. Pokud matka neměla dostatečný příjem pro vyšší částku RP, může navýšení provést na základě dodání dokladů o příjmech (resp. nároku na nemocenskou) otce dítěte. Nestačí-li příjmy ani jednoho z rodičů pro navýšení, nevyčerpaná část RP zůstává státu a nelze ji vymáhat.

Po podání žádosti změna platí od následujícího měsíce.

7. Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?

Rodič, pečující o nejmladší dítě posouzené jako dítě DZP nebo DTZP si může zvolit, zda bude pobírat Rodičovský příspěvek, nebo zda přejde na tzv. Příspěvek na péči - tyto dvě dávky nelze pobírat současně.

Výše Příspěvku na péči je závislá na výsledku posouzení stupně závislosti. Měsíční dávky u dětí do 18 let jsou následující:

 • I. st. závislost lehká: 3.000,- Kč
 • II. st. závislost středně těžká: 6.000,- Kč
 • III. st. závislost těžká: 9.000,- Kč
 • IV. st. závislost úplná: 12.000,- Kč

8. Rodičovský příspěvek a školka

Od 1. 1. 2012 dochází v pravidlech pro návštěvu školských zařízení, aniž by rodič ztratil nárok na Rodičovský příspěvek, k zásadní změně:

 • U dětí starších 2 let není pobyt v MŠ či jeslích nijak omezen.
 • U dětí mladších 2 let je pobyt v MŠ či jeslích omezen na 46 hodin měsíčně.

9. Jak se změna týká zákona rodičů, kteří již Rodičovský příspěvek pobírali?

Pokud si již rodič zvolil/pobírá Rodičovský příspěvek, zvolená forma je nadále platná. Bude-li rodič chtít, může přejít na formu výplaty RP platnou od ledna 2012. POZOR! Pokud si rodič ponechá původní formu čerpání RP, vztahují se na něj i původní pravidla pro návštěvu dítěte v MŠ a jeslích.

Změna bude výhodná především pro rodiče, z nichž je jeden plátcem nemocenského pojištění a doposud z této skutečnosti nemohli těžit, dále pak pro matky nastupující v blízké době na další mateřskou, kterým tak bude umožněno dočerpat celou částku RP.

Změnu je možné provést kdykoli. Na ÚP musíte vyplnit žádost, doložit podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu, rodný list dítěte.

Nová částka Rodičovského příspěvku se vypočte tak, že se od 220.000,- odečte již vyplacená částka a zbytek se vydělí zvoleným počtem měsíců.

10. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?

 • občanský průkaz
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
 • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

Závěrem ještě několik informací pro pracující rodiče:

11. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?

Zda si rodiče mohou během mateřské dovolené a při pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci přivydělat a za jakých podmínek upravují předpisy o nemocenském pojištění. V podstatě lze při peněžité pomoci v mateřství vykonávat činnost a mít příjem ze zaměstnání za zákonem stanovených podmínek. K zodpovězení konkrétních dotazů a problematiky jsou připraveni plátci uvedených dávek nemocenského pojištění, zejm. okresní správy sociálního zabezpečení.

Na nárok na Rodičovský příspěvek nemá přivýdělek ani zaměstnání vliv - důležité ale je, aby rodič, který příspěvek pobírá zajistil řádnou a celodenní péči o dítě (babička, chůva). Pak může mít i hlavní pracovní poměr, OSVČ mohou vykonávat svoji živnost atd.

12. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a pokud roční čistý příjem nepřesáhne hranici vvhlášenou pro daný rok (2013 = 62.121,-) plátcem pojistného je stát. Pokud jsou příjmy z činnosti vyšší, musí si OSVČ musí platit povinné zdravotní a sociální pojištění, i když současně stále pobírá RP.

Za matky, které se rozhodnou pečovat o dítě déle než pobírají Rodičovský příspěvek platí pojistné také stát.
Matce s jedním dítětem do 7 let, matce s více dětmi do 15 let věku dítěte/dětí. O této skutečnosti musíte informovat/vyplnit žádost příslušnou Správu sociálního zabezpečení a zažádat na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.

13. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?

Můžete navštívit například tuto adresu: www.mpsv.cz

14. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem

Jak si vyřídit mateřskou a rodičovskou postupně krok za krokem se dozvíte na: http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena/vyrizeni-materske-dovolene-krok-za-krokem

Dále si přečtěte:

15. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

 Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Všem maminkám přeji rychlé vyřízení na úřadě, pokud se dozvědí jakoukoliv další zajímavou informaci, která by zde neměla chybět, uvítám, když napíší na info2@babyonline.cz

Pobírání RP předchází Peněžitá pomoc v mateřství - více naleznete v článku Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2013 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 48  (diskuzí: 480)
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
 • Volba výše rodičovského příspěvku
  Dobrý den, potřeboval bych poradit. Manželka je těhotná nemá nárok na PPM termín porodu má 1. června 2015. Já jsem zaměstnán několik let , ale k 30.dubnu končim prac. poměr u současného zaměstnavatele a od 1. května nastupuji k novému. Pro určení volby delky rodič. příspěvku mam potom jako otec dokladat na ÚP příjmy od nového nebo současného(starého zaměstnavatele) případně ,že by se dítě narodilo dřív např. 10. kvetna.
  Předem děkuji za odpověď.
  Vajda   04.12.2014 17:19:02, reakcí: 1, poslední: 08.12.2014 08:46:14
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Volba výše rodičovského příspěvku
   Dobrý den,
   máte to trochu hraniční, takže budete muset doložit příjmy z obou zaměstnání, resp. by mohl na ÚP stačit z předchozího zaměstnání evid. list důchod. pojištění, který dostanete při ukončení prac. poměru. Každopádně, když to víte takto předem, bylo by určitě nejlepší informovat se o potřebných dokladech na svém ÚP a vyžádat si je při ukončení prac. poměru, abyste to pak už nemusel řešit.
   Sunny   08.12.2014 08:46:14
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobry den, prosim o radu. Jsem na rodicaku s prvnim ditetem a konci mi smlouva v zamestnani. S pritelem se pokousime o druhe dite. Chci se zeptat kdyz uz nebudu zamestnana a pritel ma prijem 20 000,- cistyho a zazadame o rodicak na druhe dite na neho,bude dostavat stejnou vyplatu plus rodicak? Nebo se mu nejak vyplata zkrati? Moc dekuji za rady.
  misul2207   27.11.2014 12:45:25, reakcí: 7, poslední: 28.11.2014 13:19:32
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Pokuď myslíte v době kdy vy ještě budete na RP s prvním dítkem tak to nejde, rodičovský příspěvek se pobírá jen na nejmladší dítě. Ale pokuď matka nemá nárok na PPM(mateřskou) a otec dítka ano, tak se u žádosti doloží jeho příjem a máte možnost volby výše RP.
   Ady.S   27.11.2014 18:08:25
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE:
    Nene myslela jsem to tak ze normalne budu brat rodicaj na prvni a pak se narodi druhe a jestli ten rodicak na to druhe muze byt napsan na pritele a jestli se mu bude nejak kratit vyplata..nebo bude dostavat normalni vyplatu jako vzdycky plus teda rodicak..dekujii
    misul2207   27.11.2014 19:52:49
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE:
     Další rodičák bude napsaný rovnou na vás jen doložíte příjem otce a tím pádem budete mít možnost volby jen RP budete dostávat ode dne porodu. Jde sice udělat aby otec pobíral PPM, ale musel by mít hodného zaměstnavatele a vy po tu dobu být na pracáku, což je moře papírování.
     Ady.S   28.11.2014 07:57:51
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE:
      Ale me o PPM nejde..to vim ze dostavat nebude ani jeden z nas ze nastoupime rovnou na druhy rodicak. Ale chtela jsem vedet jestli jejak prijde pritel o cast vyplaty kdyz na nej bude napsany rodicak na to posledni dite..jestli se mu to bude nejak vypocitavat nebo ne.?;-)
      misul2207   28.11.2014 08:48:42
      reagovat | URL příspěvku
      • \ RE:
       Rodičák na něj napsaný nebude a i kdyby byl tak se to na platu neprojeví, protože je neomezený přivýdělek.
       Jen přítel je OSVČ nebo zaměstnanec?
       Ady.S   28.11.2014 09:40:14
       reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, prosím o radu: 8.12.2014 budou synovi 3 roky, kdy mi tedy má končit rodičovská dovolená, hned v den jeho narozenin? V zaměstnání (prac. smlouvu mám na neurčito) jsem ústně domluvená na nástup od 9/2015, na sociální a zdravotní poj. to prý nahlásí. Rodičovské příspěvky mám nastavené do 9/2015. Mám podniknout nějaké kroky- ověřit na soc.+ zdrav. nahlášení změny, požadovat písemnou dohodu o podržení prac. místa ( když mám smlouvu na neurčito, tak mi místo drží i když jsem doma déle než 3 roky, mohou mi nabídnout jiné prac. zařazení nebo propustit když budu doma?, kdybych nastoupila hned teď tak mám větší jistotu férovějšího jednání?), není lepší řešit toto období po 3 letech dítěte nástupem na neschopenku? ... Jaký postup byste mi prakticky doporučila? Děkuji za odpověď a za tuto pro mnoho maminek užitečnou poradnu.
  nika1   27.11.2014 11:52:52, reakcí: 1, poslední: 27.11.2014 19:13:30
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   stejné místo se drží do tří let věku dítka, pokuď byť ústně máte domluvený nástup později zaměstnavatel vás nemusí vzít zpět a tudíž nemáte nárok na nemocenskou.
   Tím že máte RP nastavený do září tak za vás stát i nadále platí pojištění. To místo bych si možná smlouvou ošetřila ale záleží jestli na to zaměstnavatel přistoupí.
   Ady.S   27.11.2014 19:13:30
   reagovat | URL příspěvku
 • nástup do práce při RD
  Dobrý den.. Chci se zeptat.. do dubna 2015 mám pobírat rodičovský příspěvek.. jsem s dcerkou na RD.. v listopadu 2013 jsem od zaměstnavatele dostala výpověď pro nadbytečnost.. stejný zaměstnavatel mi teď nabízí stejnou práci, jakou jsem vykonávala před výpovědí.. chci nastoupit, ale zároveň nechci přijít o rodičovský příspěvek.. co dělat nebo nedělat? děkuji za odpověď
  avoknap   14.10.2014 07:28:14, reakcí: 1, poslední: 27.11.2014 19:09:43
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nástup do práce při RD
   A do práce chcete nastoupit už teď nebo až v tom dubnu? Pokuď byste nastoupila už teď tak o RP nepříjdete (teda pokuď dítku není méně než 2 roky a bylo by ve školce) na RP si můžete přivydělat kolik chcete.
   Ady.S   27.11.2014 19:09:43
   reagovat | URL příspěvku
 • prosím o radu
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat
  1.Kdy se žádá o RP, jestli v době mateřské nebo po porodu a kde, jestli na sociálce nebo na ÚP (tou dobou budu již nezaměstnaná ale vyjde mi to. Zatím jsem na neschopence a ukončení smlouvy mám 30.11 a nevím jestli budu mít neschopenku ukončenou nebo ne).
  2.Kam donést papír o MD od gynekologa (na sociálku nebo k bývalému zaměstnavateli)
  3.Částku 220.000,- mi vypočítají na sociálce? Od června tohoto roku jsem měla hrubý příjem 8.890,- a od srpna hrubý příjem 9.890,-
  Chci jít na tříletou variantu, poradíte mi kolik bych cca mohla měsíčně dostávat RP?
  4.Jaký je rozdíl mezi PPM A RP
  5.RD se počítá od narození dítěte? Tudíž kdyby se mimi narodilo např. 25.4.2015 na RD bych byla do 25.4.2018?
  6.V případě, že bych měla neschopenku prodlouženou, papír na peníze mám i po skončení pracovního poměru nést k zaměstnavateli nebo na sociálku popřípadě kam?

  Děkuji moc za odpovědi. Jsem z toho všeho jelen a nevím si rady :(
  Tereza.P05   02.10.2014 12:25:23, reakcí: 3, poslední: 06.10.2014 08:51:37
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: prosím o radu
   zkusím postupně
   1. a 4.PPM je peněžitá pomoc v mateřství a má na ni nárok ten kdo splní 270dní za poslední dva roky účast na sociálním pojištění a je ke dni nástupu 6-8týdnů před porodem zaměstnancem nebo v ochranné lhůtě a trvá 28týdnů pak se nastupuje na RP- žádá se přes zaměstnavatele
   RP - rodičovský příspěvek má na něj nárok každý ale ten kdo má nárok na PPM má možnost volby výše dle pravidel a nebo spadá pod4letý RP - žádá se po porodu nebo ke konci PPM a žádá se na Úřadu práce odbor sociální
   2. vše záleží jestli splňujete podmínky pro získání PPM
   3.Nevím co myslíte vypočítají, buď máte možnost volby výše RP a tím postupně vyčerpáte tuto částku nebo spadnete do 4leté varianty kde je 9měs 7600 a pak až do 4let věku dítěte 3800
   5. opět záleží zda máte či nemáte nárok na PPM
   6.ano i nadále vše budete nosit zaměstnavateli

   Nejednoduší by bylo přečíst si zde kolonku PPM - http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena a RP - http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/rodicovska-dovolena
   A nebo napsat jak dlouho pracujete, kdy vám smlouva končí a předpokládané datum porodu. z toho se dá odpověď přímo na váš případ
   Ady.S   02.10.2014 22:38:50
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: prosím o radu
    Smlouvu mám od 1.6.2014 do konce listopadu tohoto roku. Jinak jsem měla smlouvu u jiné firmy od 5.12.2012-2.11.2013

    Datum porodu zatím nevím ... jsem 10+3 a asi někdy duben/ polovina května max.
    Právě jsem nevěděla kde a kdy žádat o RP, jestli po porodu nebo před v době mateřské.
    Předpokládám, že MD mi vyjde.
    Děkuji moc za Vaši ochotu
    Tereza.P05   03.10.2014 11:39:43
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: prosím o radu
     Dobrý den, abyste měla nárok na mateřskou (PPM), musíte mateřskou nastoupit během 180 dnů od data ukončení prac. poměru. - to by vám mělo vyjít.
     Papíry odnesete bývalému zaměstnavateli, dovyplní je předá na OSSZ - kam si je případně můžete podat sama. Žádat budete, až vám dá gynekolog vyplněný formulář.
     O RP se žádá na ÚP k datu ukončení čerpání PPM. RP si můžete rozložit podle potřeby, ale limitují to vaše příjmy podle kterých byla vypočtena mateřská.
     Sunny   06.10.2014 08:51:37
     reagovat | URL příspěvku
 • Zdravotní pojištění
  Dobrý den,
  prosím o radu!!!
  Chtěla bych se zeptat jak to je se zdravotním pojištěním, když rodičovský příspěvek pobírá otec a zároveň pracuje na HPP a já jako matka jsem nezaměstnaná(jsem slovenka a na rodičovský příspěvek nárok nemám) a jsem doma s dítětem. V tomto případě si budu muset zdravotní pojištění platit sama?

  Děkuji za informace.
  meggie11   30.09.2014 21:30:20, reakcí: 2, poslední: 01.10.2014 15:21:26
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Zdravotní pojištění
   Pokuď nejste hlášená na ÚP tak si to musíte hradit sama nebo případně na Slovensku.
   Ady.S   30.09.2014 23:53:10
   reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: Zdravotní pojištění
   Dobrý den, pokud jste jako nezaměstnaná evidovaná na ÚP, pak pojištění platit nemusíte, platí ho za vás stát. Pokud to máte jinak, musíte si pojištění platit sama - zdravotní a sociální.
   Sunny   01.10.2014 15:21:26
   reagovat | URL příspěvku
 • Změna rodičovského příspěvku
  Dobrý den,
  prosím o radu...12. ledna 2012 se mi narodila dcera při žádosti o rodičovský příspěvek jsem si nechala dát 4 letou variantu, protože jsem nepředpokládala, že bych ji chtěla změnit a já sama bych si o zkrácenou verzi žádat nemohla...proto jsem ani nedoložila manželovo denní vyměřovací základ. Ted bych ale chtěla rodičovský příspěvek zkrátit mohu doložit manželovo příjem před narozením dítěte i denní vyměřovací základ...ale prý nemám na to nárok, protože jsem tento doklad měla doložit už při žádosti o rodičovský příspěvek v roce 2012...nikde jsem se ale v zákonech nedočetla, že by to bylo podmínkou píše se tam jen že ho mohu při žádosti o změně dodatečně doložit...Prosím tedy o radu mohu dodatečně zažádat o změnu výplaty rodičovského příspěvku pokud mám manželovo denní vyměřovací základ za celý rok před narozením dcery ? Předem děkuji za odpověd Melčová
  Melci   30.09.2014 13:15:16, reakcí: 2, poslední: 30.09.2014 15:38:39
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Změna rodičovského příspěvku
   Dobrý den, úřednice se mohou odvolávat na původní formu výplaty RP, ale jak píšete, nikde není stanoveno, do kdy musíte doklady předložit. Takže na novou variantu přejít můžete kdykoli.
   Napadá mě však jiná věc - dříve byla varianta, kterou máte rozložená jinak a vycházela i nejlépe. Takže si hlavně před změnou žádosti dobře spočítejte kolik peněz vám již bylo na RP vyplaceno a jestli vám vůbec ještě něco z 220.000,- zbývá.
   Sunny   30.09.2014 15:31:23
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Změna rodičovského příspěvku
    zbývá mi vyplatit 60.000 to mi pani úřednice spočítala podle manželova denního základu bych prý mohla mít tu nejvyšší částku 11.500 vše bylo v pořádku...ale dnes mi volala, že prý zjistila,že k žádosti o rodičovský příspěvek jsem už předtím nedoložila manželův příjem a tak prý nemám nárok...
    Melci   30.09.2014 15:38:39
    reagovat | URL příspěvku
 • OSVČ
  Dobrý den, na stránkách uvádíte ohledně placení záloh následující: Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a pokud roční čistý příjem nepřesáhne hranici vvhlášenou pro daný rok (2013 = 62.121,-) plátcem pojistného je stát.

  Znamená to tedy, že když koncem roku 2015 začnu mít nárok na RP, neplatím zálohy za celý rok 2015?

  Jak tedy dokážu úřadům, že taková situace nastane? :-)

  Díky moc za odpověď ;-)
  maky001   27.09.2014 19:52:05, reakcí: 2, poslední: 29.09.2014 08:51:52
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: OSVČ
   Neplatí se zálohy měsíčně a taky jakákoliv změna je až od převedení na vedlejší, při klasicekém převedení se to platí ještě následující rok, až pak se dokládá zpětně že se nepřesáhl daný výdělek, co bylo zaplaceno navíc se vrací. Myslím že toto by měli přesně říct na OSSZ
   Ady.S   27.09.2014 20:05:20
   reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: OSVČ
   Dopředu se zálohy platit nemusí, až na základě prvního daňového přiznání, které jako osvč podáte vám bude případně vypočten doplatek pojištění.
   Sunny   29.09.2014 08:51:52
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den,
  Mám dotaz. Pobírám rodičovský příspěvěk (6100 měsíčně). Teď čekám druhé dítě, mám nárok o vyplacení zbylích peněz na první dítě nebo po narození druhého peníze propadají?Děkuji za odpověď
  ssimonkkaa   23.09.2014 15:20:26, reakcí: 1, poslední: 25.09.2014 08:37:33
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, můžete si pouze navýšit čerpanou částku (pokud tu možnost máte dle platu) a vyčerpat co nejvíc. Jakmile nastoupíte na další mateřskou, nevybrané peníze zůstávají státu.
   Sunny   25.09.2014 08:37:33
   reagovat | URL příspěvku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
  Ahojky,
  chci se zeptat, kde seženu doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)?
  Žádost jsem podávala u zaměstnavatele a žádné potvrzení jsem nedostala.
  Děkuji, Evík
  Vevericka.k   01.09.2014 19:03:47, reakcí: 1, poslední: 02.09.2014 22:47:43
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
   Zdravím, vše o PPM ´je zde: http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena
   Jinak PPM se pobírá 28 týdnů. Potvrzení se žádné nedává - zaměstnavatel má formulář vyplnit o postoupit OSSZ, která teď PPM vyplácí. Výše je 70% z denního vym. základu, tedy 70% z platu.
   Sunny   02.09.2014 22:47:43
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 48  (diskuzí: 480)
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |

Na Baby On Line to žije

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Těhotenství

  Věci do porodnice. Porod se blíží a Vy přemýšlíte, co si zabalit s sebou do porodnice? Máme pro Vás seznam!

 • Celebrity na BOL

  Rozhovor s Radimem Jančurou. Jeho žluté vlaky a autobusy zná každý. Jak se dostal k podnikání a jak vidí ČR?

 • Soutěže

  Aktuální soutěže. Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Podívejte se, o co soutěžíme nyní. Držíme Vám palce!

 • Nemoci dětí

  Jak si poradit s chřipkou u dětí? Jaké jsou příznaky chřipky, jak ji léčit? Nezapomínejte ani na prevenci.