Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2015

   
 1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?
 2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?
 3. Na kterém úřadě se žádá?
 4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?
 5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?
 6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?
 7. Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?
 8. Rodičovský příspěvek a školka
 9. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?
 10. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?
 11. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?
 12. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?
 13. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem
 14. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá "Peněžitá pomoc v mateřství" (dále jen PPM) - pro více informací klikněte zde.

Rodičovská dovolená se poskytuje matce či otci dítěte po skončení výplaty PPM nebo ode dne narození dítěte rodičům, kterým nevznikl nárok na PPM a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině.

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou je situace, kdy je PPM nižší než RP a rodiči je tento rozdíl doplacen. Toto platí i pro oba rodiče - tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek. Ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.

2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě maximálně do věku 4 let.
O příspěvek může žádat buď matka nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte).

Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.

3. Na kterém úřadě se žádá?

Na Odboru státní sociální podpory na Úřadech práce (v Praze na sociální odbor městského úřadu), kde se vyplní písemná žádost na předepsaném tiskopisu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - a to na úřadě příslušném trvalému bydlišti žádajícího rodiče. Formulář žádosti o Rodičovský příspěvek je k dispozici na webových stránkách www.mpsv.cz.

Pro nárok na RP je důležité trvalé bydliště i aktuální trvalý pobyt v ČR. Dlouhodobá změna v pobytu by se měla hlásit na ÚP a rodič by se měl dohodnout na případném pozastavení čerpání RP po dobu pobytu mimo území ČR. Pokud tak rodič neučiní, může ÚP na vlastní popud vyplácení RP přerušit.

4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?

Od 1. 1. 2012 je měsíční výše vypláceného Rodičovského příspěvku variabilní. Možnost měnit výši RP mají rodiče, u nichž se alespoň jeden účastnil nemocenského pojištění, a to jednou za 3 měsíce. Pravidla jsou následující:

Každý rodič (který se účastnil nemocenského pojištění) má nárok na Rodičovský příspěvek v celkové částce 220.000,- Kč. Tuto částku může vyčerpat minimálně během 19 měsíců, maximálně do 4 let věku dítěte.

 • Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % hrubé mzdy rodiče (posuzuje se mzda rodiče, který má vyšší příjem).
 • Maximální měsíční výše RP je omezena na 11.500,- Kč, a to i v případě rodiče s vysokými příjmy.
 • Minimální měsíční výše RP je stanovena na 50,- Kč.
 • Rodiče s nízkými příjmy mohou pobírat RP v maximální výši 7.600,- Kč, přestože by při výpočtu na tuto částku nedosáhli.

Rodiče, z nichž nebyl ani jeden před narozením dítěte účasten na nemocenském pojištění, nemají možnost volit výši vypláceného Rodičovského příspěvku a bude jim ode dne narození dítěte vyplácen RP automaticky následujícím způsobem:

 • Výplata Rodičovského příspěvku se rozloží do 4 let věku dítěte tak, že do jeho 9 měsíců bude rodič pobírat 7.600,- Kč a dále až do 4 let 3.800,- Kč měsíčně.

5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?

Jde o rodiče, z nichž si ani jeden např. jako OSVČ neplatil nemocenské pojištění, jsou vedeni v evidenci úřadu práce nebo jsou studenty (více v článku Mateřská dovolená).
Všechny tyto osoby nemají nárok na PPM, ale mají ode dne narození dítěte nárok na Rodičovský příspěvek v čtyřleté variantě - postup vyplácení popsán výše.

6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé 3 měsíce.

Při každé takovéto změně se od částky 220.000,- Kč odečte již vyplacená částka, zbytek se rozdělí na příslušný počet měsíců.

Změna výše RP je vhodná např. v případě dalšího těhotenství, kdy žena ví, že bude nastupovat na další PPM dříve, než dočerpá RP - nestačila by tedy vyčerpat celých 220.000,- RP na první dítě v původním rozložení - kdy je možné včas (např. již v době otěhotnění) změnit výši čerpané částky a vyčerpat tak "rychleji" celou částku pro RP. Částku nelze vyčerpat najednou, pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (maximálně 11.500,- měsíčně). Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. Pokud matka neměla dostatečný příjem pro vyšší částku RP, může navýšení provést na základě dodání dokladů o příjmech (resp. nároku na nemocenskou) otce dítěte. Nestačí-li příjmy ani jednoho z rodičů pro navýšení, nevyčerpaná část RP zůstává státu a nelze ji vymáhat.

Po podání žádosti platí změna od následujícího měsíce.

7. Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?

Rodič, pečující o nejmladší dítě posouzené jako dítě DZP nebo DTZP si může zvolit, zda bude pobírat Rodičovský příspěvek, nebo zda přejde na tzv. Příspěvek na péči - tyto dvě dávky nelze pobírat současně.

Výše Příspěvku na péči je závislá na výsledku posouzení stupně závislosti. Měsíční dávky u dětí do 18 let jsou následující:

 • I. st. závislost lehká: 3.000,- Kč
 • II. st. závislost středně těžká: 6.000,- Kč
 • III. st. závislost těžká: 9.000,- Kč
 • IV. st. závislost úplná: 12.000,- Kč

8. Rodičovský příspěvek a školka

Od 1. 1. 2012 dochází v pravidlech pro návštěvu školských zařízení, aniž by rodič ztratil nárok na Rodičovský příspěvek, k zásadní změně:

 • U dětí starších 2 let není pobyt v MŠ či jeslích nijak omezen.
 • U dětí mladších 2 let je pobyt v MŠ či jeslích omezen na 46 hodin měsíčně.

9. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?

 • občanský průkaz
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
 • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

Závěrem ještě několik informací pro pracující rodiče:

10. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?

Zda si rodiče mohou během mateřské dovolené a při pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci přivydělat a za jakých podmínek upravují předpisy o nemocenském pojištění. V podstatě lze při peněžité pomoci v mateřství vykonávat činnost a mít příjem ze zaměstnání za zákonem stanovených podmínek. K zodpovězení konkrétních dotazů a problematiky jsou připraveni plátci uvedených dávek nemocenského pojištění, zejm. okresní správy sociálního zabezpečení.

Na nárok na Rodičovský příspěvek nemá přivýdělek ani zaměstnání vliv - důležité ale je, aby rodič, který příspěvek pobírá zajistil řádnou a celodenní péči o dítě (babička, chůva). Pak může mít i hlavní pracovní poměr, OSVČ mohou vykonávat svoji živnost atd.

11. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a pokud roční čistý příjem nepřesáhne hranici vvhlášenou pro daný rok (2015 = 63.865,-) plátcem pojistného je stát. Pokud jsou příjmy z činnosti vyšší, musí si OSVČ musí platit povinné zdravotní a sociální pojištění, i když současně stále pobírá RP.

Za matky, které se rozhodnou pečovat o dítě déle než pobírají Rodičovský příspěvek platí pojistné také stát.
Matce s jedním dítětem do 7 let, matce s více dětmi do 15 let věku dítěte/dětí. O této skutečnosti musíte informovat/vyplnit žádost příslušnou Správu sociálního zabezpečení a zažádat na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.

12. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?

Můžete navštívit například tuto adresu: www.mpsv.cz

13. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem

Jak si vyřídit mateřskou a rodičovskou postupně krok za krokem se dozvíte na: http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena/vyrizeni-materske-dovolene-krok-za-krokem

Dále si přečtěte:

14. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Všem maminkám přeji rychlé vyřízení na úřadě, pokud se dozvědí jakoukoliv další zajímavou informaci, která by zde neměla chybět, uvítám, když napíší na info2@babyonline.cz

Pobírání RP předchází Peněžitá pomoc v mateřství - více naleznete v článku Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2015 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 49  (diskuzí: 484)
49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
 • Dobrý den, můžu zažádat o rodičovský příspěvek online?Trvalé bydliště mám v jiném kraji a cestování s miminkem je pro mě problematické.Děkuji
  Šárka Černá   16.03.2015 22:00:03, reakcí: 1, poslední: 17.03.2015 20:44:50
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
 • Jak dlouho platit nemocenskou u osvč
  Dobrý den, chci se zeptat jak dlouho platit nemocenskou abych si mohla vybrat výši rod. příspěvku? Na mateřskou nedosáhnu,ale jde mi o nastavení výše RP.
  Někde jsem četla že stačí min.3 měsíce před, ale nemohu to v letošním roce najít.


  Děkuji za odpověď
  kjukju   01.03.2015 08:39:26, reakcí: 1, poslední: 02.03.2015 09:30:35
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Jak dlouho platit nemocenskou u osvč
   Dobrý den, volit RP můžete jen pokud splníte podmínky pro nárok na PPM. Že by stačila kratší doba, o tom opravdu nevím.
   Je ale možnost, že pokud dodáte potvrzení, že otec platí alespoň 270 dní nemocenské a v jaké výši, můžete na základě tohoto dokladu volbu provést - RP přitom bude psaná na vás a otce to nijak neomezuje.
   Sunny   02.03.2015 09:30:35
   reagovat | URL příspěvku
 • Vyčerpání rodičovského příspěvku-co dál?
  Zvolila jsem si nejrychlejší vyčerpání 220 tis. z rodičovského příspěvku. Teď je mému synovi 18m a chci zůstat do jeho 3 let doma. Nepožaduji žádný soc. příspěvek,jde mi o tom,kam se mám přihlásit, abych měla v pořádku soc. a zdrav. pojištění. Byla jsem se zeptat na sociálce a tam mi bylo sděleno moc neochotnou paní,že se mám jít registrovat na pracák a dál se mnou nediskutovala Co jsem zjištovala na netu, tak jsem se dověděla 2 možnoti a nevím, jaká z nich je platná:1. Můžu být doma do 6 let věku dítěte., 2.Teď mohu být ještě 6 měsíců registrovaná jako že jsem na rodičovské dovolené, už nic nepobírat,ale pojištění za mě platí stát.Pak se registrovat na prac. úřad jako pečující o nezaopatřené dítě. Co z toho je dobře? Taky jsem dostala dopis, že mi na leden z tich 220tis zbývá 1500,-.Přijde mi pak ještě dopis,že už jsem vše vyčerpala?Takový nějaký dopis bych prý měla přinést na Zdrav.pojišťovnu...? A také mi není jasné, kde si zařídit to sociální pojištění-jestli na soc. odboru prac. úřadu-tam, kde se žádá o rodičovský pšíspěvek?Nebo na Správě soc. zabezpečení?Ještě podotýkám, že před MD jsem měla smlouvu na dobu určitou,takže teď vlastně žádného zaměstnavatele nemám....
  M4RT1   14.01.2015 17:38:45, reakcí: 2, poslední: 15.01.2015 10:33:33
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Vyčerpání rodičovského příspěvku-co dál?
   Chtělo o tom uvažovat trošku dřív. Jen se mi nezdá to rychlé čerpání RP, to jste měla od porodu přes partnera na PPM jste asi nebyla?
   Asi nejlepší je zaregistrovat se jako matka pečující o dítě do 6 let, tam zdravotní za vís platí stát. Sociální je dobrovolné, tudíž any na pracáku ho za vás nikdo neplatí jen v době pobírání podpory. Dopis o dočerpání RP by měl dojít.
   Ady.S   14.01.2015 21:51:20
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Vyčerpání rodičovského příspěvku-co dál?
    Určitě zajděte na správu sociálního zabezpečení pod kterou spadáte bydlištěm a nahlaste tam pokračující péči o dítě a vyplňte žádost, aby za vás platil pojištění stát, totéž udělejte na zdrav. pojišťovně a můžete takto pečovat o dítě až do jeho 7 let.
    Sunny   15.01.2015 10:33:33
    reagovat | URL příspěvku
 • 2.dítě a rodičovský příspěvek
  Dobrý den,
  pobírám rodičovský příspěvek 3.800 Kč do 4 let věku syna, které dovrší letos v prosinci. Před jeho narozením jsem byla na ÚP a neplatila si nemocenskou. Nyní si přivydělávám k RP jako OSVČ na VPP bez platby nemocenské. Zvažuji ještě jedno dítě. Je potřeba si platit předem nemocenskou, abych dosáhla na mateřskou nebo mám opět jen nárok na rodičovský příspěvek 4letou variantu?
  Pokud by 2.těhotenství nastalo později po vypršení 4 let věku syna, je potřeba se přihlásit do porodu znovu na ÚP nebo mohu mít stále živnost na VPP? Pokud bych neotěhotněla, je potřeba se ve 4. letech věku syna přehlásit automaticky k živnosti na HPP a platit si soc. a zdr. poj.?
  děkuji za odpověď.
  Zuzana G.
  dve11   09.01.2015 12:35:07, reakcí: 1, poslední: 12.01.2015 10:52:18
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: 2.dítě a rodičovský příspěvek
   Dobrý den,
   abyste měla nárok na PPM, musela byste si platit nemocenskou alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou. Asi je však potřeba uvážit, kolik na VPP vyděláváte a jestli by to tedy mělo smysl, protože u osvč je mateřská obecně nízká a zvláště pak máte-li malé příjmy. Ohledně další činnosti je to na vás - můžete přejít jako osvč na HPP nebo si můžete vyplnit žádosti na OSSZ a zdrav. pojišťovně a pečovat o dítě do jeho sedmi let a činnost dál mít na VPP.
   Nyní je změna v tom, že pokud otec dítěte platí nemocenské pojištění a vy tuto skutečnost doložíte při podání žádosti o RP, nemusíte mít 4letou variantu, ale můžete na základě tohoto dokladu normálně volit výši RP a tedy i jeho délku.
   Sunny   12.01.2015 10:52:18
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 49  (diskuzí: 484)
49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |

Na Baby On Line to žije

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Celebrity na BOL

  Rozhovor s kardiochirurgem Janem Pirkem. Přečtěte si více o jeho práci. Jaký je jeho pohled na zdravotnictví?

 • Inzerce

  Hračky a další potřeby. Potřebujete prodat nebo koupit hračky či další věci pro své dítě? Navštivte inzerci.

 • Jména dětí

  Nejoblíbenější jména. Jaká populární jména dávají rodiče chlapečkům a jaká holčičkám?

 • Výbavička

  Výbava pro miminko. Které věci by Vám určitě neměly ve výbavičce chybět? Praktický průvodce.

Více informací o akci Zavřít a přejít na web