Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2016

   
 1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?
 2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?
 3. Na kterém úřadě se žádá?
 4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?
 5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?
 6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?
 7. Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?
 8. Rodičovský příspěvek a školka
 9. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?
 10. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?
 11. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?
 12. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?
 13. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem
 14. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá "Peněžitá pomoc v mateřství" (dále jen PPM) - pro více informací klikněte zde.

Rodičovská dovolená se poskytuje matce či otci dítěte po skončení výplaty PPM nebo ode dne narození dítěte rodičům, kterým nevznikl nárok na PPM a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině.

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou je situace, kdy je PPM nižší než RP a rodiči je tento rozdíl doplacen. Toto platí i pro oba rodiče - tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek. Ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.

2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě maximálně do věku 4 let.
O příspěvek může žádat buď matka nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte).

Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.

3. Na kterém úřadě se žádá?

Na Odboru státní sociální podpory na Úřadech práce (v Praze na sociální odbor městského úřadu), kde se vyplní písemná žádost na předepsaném tiskopisu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - a to na úřadě příslušném trvalému bydlišti žádajícího rodiče. Formulář žádosti o Rodičovský příspěvek je k dispozici na webových stránkách www.mpsv.cz.

Pro nárok na RP je důležité trvalé bydliště i aktuální trvalý pobyt v ČR. Dlouhodobá změna v pobytu by se měla hlásit na ÚP a rodič by se měl dohodnout na případném pozastavení čerpání RP po dobu pobytu mimo území ČR. Pokud tak rodič neučiní, může ÚP na vlastní popud vyplácení RP přerušit.

4. Jaká je výše Rodičovského příspěvku?

Od 1. 1. 2012 je měsíční výše vypláceného Rodičovského příspěvku variabilní. Možnost měnit výši RP mají rodiče, u nichž se alespoň jeden účastnil nemocenského pojištění, a to jednou za 3 měsíce. Pravidla jsou následující:

Každý rodič (který se účastnil nemocenského pojištění) má nárok na Rodičovský příspěvek v celkové částce 220.000,- Kč. Tuto částku může vyčerpat minimálně během 19 měsíců, maximálně do 4 let věku dítěte.

 • Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % hrubé mzdy rodiče (posuzuje se mzda rodiče, který má vyšší příjem).
 • Maximální měsíční výše RP je omezena na 11.500,- Kč, a to i v případě rodiče s vysokými příjmy.
 • Minimální měsíční výše RP je stanovena na 50,- Kč.
 • Rodiče s nízkými příjmy mohou pobírat RP v maximální výši 7.600,- Kč, přestože by při výpočtu na tuto částku nedosáhli.

Rodiče, z nichž nebyl ani jeden před narozením dítěte účasten na nemocenském pojištění, nemají možnost volit výši vypláceného Rodičovského příspěvku a bude jim ode dne narození dítěte vyplácen RP automaticky následujícím způsobem:

 • Výplata Rodičovského příspěvku se rozloží do 4 let věku dítěte tak, že do jeho 9 měsíců bude rodič pobírat 7.600,- Kč a dále až do 4 let 3.800,- Kč měsíčně.

5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?

Jde o rodiče, z nichž si ani jeden např. jako OSVČ neplatil nemocenské pojištění, jsou vedeni v evidenci úřadu práce nebo jsou studenty (více v článku Mateřská dovolená).
Všechny tyto osoby nemají nárok na PPM, ale mají ode dne narození dítěte nárok na Rodičovský příspěvek v čtyřleté variantě - postup vyplácení popsán výše.

6. Jak často je možné měnit výši Rodičovského příspěvku?

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé 3 měsíce.

Při každé takovéto změně se od částky 220.000,- Kč odečte již vyplacená částka, zbytek se rozdělí na příslušný počet měsíců.

Změna výše RP je vhodná např. v případě dalšího těhotenství, kdy žena ví, že bude nastupovat na další PPM dříve, než dočerpá RP - nestačila by tedy vyčerpat celých 220.000,- RP na první dítě v původním rozložení - kdy je možné včas (např. již v době otěhotnění) změnit výši čerpané částky a vyčerpat tak "rychleji" celou částku pro RP. Částku nelze vyčerpat najednou, pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (maximálně 11.500,- měsíčně). Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. Pokud matka neměla dostatečný příjem pro vyšší částku RP, může navýšení provést na základě dodání dokladů o příjmech (resp. nároku na nemocenskou) otce dítěte. Nestačí-li příjmy ani jednoho z rodičů pro navýšení, nevyčerpaná část RP zůstává státu a nelze ji vymáhat.

Po podání žádosti platí změna od následujícího měsíce.

7. Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?

Rodič, pečující o nejmladší dítě posouzené jako dítě DZP nebo DTZP si může zvolit, zda bude pobírat Rodičovský příspěvek, nebo zda přejde na tzv. Příspěvek na péči - tyto dvě dávky nelze pobírat současně.

Výše Příspěvku na péči je závislá na výsledku posouzení stupně závislosti. Měsíční dávky u dětí do 18 let jsou následující:

 • I. st. závislost lehká: 3.000,- Kč
 • II. st. závislost středně těžká: 6.000,- Kč
 • III. st. závislost těžká: 9.000,- Kč
 • IV. st. závislost úplná: 12.000,- Kč

8. Rodičovský příspěvek a školka

Od 1. 1. 2012 dochází v pravidlech pro návštěvu školských zařízení, aniž by rodič ztratil nárok na Rodičovský příspěvek, k zásadní změně:

 • U dětí starších 2 let není pobyt v MŠ či jeslích nijak omezen.
 • U dětí mladších 2 let je pobyt v MŠ či jeslích omezen na 46 hodin měsíčně.

9. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?

 • občanský průkaz
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
 • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

Závěrem ještě několik informací pro pracující rodiče:

10. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?

Zda si rodiče mohou během mateřské dovolené a při pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci přivydělat a za jakých podmínek upravují předpisy o nemocenském pojištění. V podstatě lze při peněžité pomoci v mateřství vykonávat činnost a mít příjem ze zaměstnání za zákonem stanovených podmínek. K zodpovězení konkrétních dotazů a problematiky jsou připraveni plátci uvedených dávek nemocenského pojištění, zejm. okresní správy sociálního zabezpečení.

Na nárok na Rodičovský příspěvek nemá přivýdělek ani zaměstnání vliv - důležité ale je, aby rodič, který příspěvek pobírá zajistil řádnou a celodenní péči o dítě (babička, chůva). Pak může mít i hlavní pracovní poměr, OSVČ mohou vykonávat svoji živnost atd.

11. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a pokud roční čistý příjem nepřesáhne hranici vvhlášenou pro daný rok (2016 = 64.813,-) plátcem pojistného je stát. Pokud jsou příjmy z činnosti vyšší, musí si OSVČ musí platit povinné zdravotní a sociální pojištění, i když současně stále pobírá RP.

Za matky, které se rozhodnou pečovat o dítě déle než pobírají Rodičovský příspěvek platí pojistné také stát.
Matce s jedním dítětem do 7 let, matce s více dětmi do 15 let věku dítěte/dětí. O této skutečnosti musíte informovat/vyplnit žádost příslušnou Správu sociálního zabezpečení a zažádat na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.

12. Najdu na internetu nějaké souhrnné informace na dané téma?

Můžete navštívit například tuto adresu: www.mpsv.cz

13. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem

Jak si vyřídit mateřskou a rodičovskou postupně krok za krokem se dozvíte na: http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena/vyrizeni-materske-dovolene-krok-za-krokem

Dále si přečtěte:

14. Rodičovský příspěvek v konkrétní rodinné situaci

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Všem maminkám přeji rychlé vyřízení na úřadě, pokud se dozvědí jakoukoliv další zajímavou informaci, která by zde neměla chybět, uvítám, když napíší na info2@babyonline.cz

Pobírání RP předchází Peněžitá pomoc v mateřství - více naleznete v článku Mateřská dovolená

Říkačky pro chytré hlavičky

ŘÍKAČKY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

představení knihy pro děti

Interaktivní set Říkačky pro chytré hlavičky formátu A5 obsahuje 3 části: Hlavní kniha Říkačky – říkanky pro děti (pohybové říkanky, malovací, naučné, o světě kolem nás,..), Kreslení dle předlohy - doplňovačky pro děti , Pexesové karty – 3 sady karet - 12 listů (obrázkové, písmenkové, prázdné pexeso). Říkanky s praktickou kroužkovou vazbou posunou Vaše dítě dále! O zdraví, bezpečnosti a světě kolem nás s cvičením a kreslením.

Ucelená řada vzdělávacích knížek Babyonline pro děti 0-7 let s videi.

Po dětské literatuře jsme se zaměřili na 2 důležitá období v životě ženy: těhotenství – kniha Zdravé těhotenství a po 40 – kniha Žena po 40 – sebevědomá a v kondici.

 

Rodičovská dovolená - rodičovský příspěvek 2016 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 50  (diskuzí: 500)
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
 • Chci pracovat...
  Zdravím dámy, mamimky... na konci června se nám narodí holčička- první dítě. Jsem po studiích, při kterých jsem pracovala, kde mi po ukončení školy nabídli poloviční úvazek- pedagog volného času. Těhotenství jsme neplánovali, nebylo totiž jasné, zda to vůbec půjde, ze zdravotních důvodů. Jsme šťastní, že to přišlo. Řešíme teď ale dilema... Chci chodit dál do práce. Od června do října bych měla čas na ´´rekonvalescenci´´, Pak nám začíná nový školní rok- práci si můžu rozvrhnout jak budu potřebovat- ohledně třeba kojení atd. (do práce to mám 5minut.), učím 1,5-3h/ 4dny v týdnu,odpoledne, ale vše se dá naplánovat jinak. Mám doma mamku, která je připravená hlídat, popřípadě přítel, který chodí z práce domů brzy. I když mě všichni odrazují a odsuzují, prostě o to místo přijít nechci a peníze potřebujeme, zároveň si říkám, že to není tak strašné, aby tím dítě nějak trpělo. Nechci jít na rodičovskou dovolenou..máte s tím některá zkušenost? lze být doma pouze po dobu cca 3 měsíců a pak se normálně vrátit na smlouvu do práce? děkuji za případné rady..
  evilene   29.02.2016 13:22:11, reakcí: 3, poslední: 01.03.2016 11:03:49
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Chci pracovat...
   Pokuď bude nárok na mateřskou což pokuď pracujete asi bude, tak nesmíte pracovat po její dobu na stejnou smlouvu celých 28týdnů, po jejím skončení nastupujete na rodičák a tam se už lze vrátit do práce na stejnou smlouvu. Takže pokud se budete chtít vrátit za 2-3měsíce po porodu tak jedině na jinou smlouvu.
   Ady.S   29.02.2016 21:49:10
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Chci pracovat...
    Já právě nechci od zaměstnavatele čerpat mateřskou/rodičovskou/... abych tam mohla dál pracovat na stejné pozici. Takže tak i tak sem měla v plánu v červnu ukončit poměr a od října pracovat jako externista /na dohodu/. Teď jsem ale zjistila, že je možnost mít i úvazek, takže by sem to udělala stejně, před porodem ukončila poměr a pak ho napsala znovu. To znamená, že vlastně bych nežádala o mateřskou zaměstnavatele ale úřad práce... Možná je to trochu nepochopitelné, ale asi je to jediná logická možnost. To co mi dá stát je výsměch /už sem si to počítala, vzhledem k tomu, že se byla dřív na dohodu a úvazek sem postupně dostávala/. Děkuji za reakci, radu..  
    evilene   01.03.2016 09:19:28
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Chci pracovat...
     MAteřskou(PPM) dostane jen ten co pracuje(pracoval) vpotřebném rozsahu a papíry se dávají zaměstnavateli ale vyplácí ho OSSZ je to dávka z nemocenského pojištění. Nastupuje se 6-8týdnů před porodem a trvá 28týdnů. Pak se nastupuje na rodičák, který vyplácí ÚP a volí se výše.Pokuď nárok na PPM není nastupujete na rodičák dnem porodu ale pokuď nemáte možnsot doložit příjem otce je automaticky 4letý. Co je ale výhoda tak krom šestinedělí můžete mít v klidu jakýkoliv úvazek a o RP nepříjdete.
     Ady.S   01.03.2016 11:03:49
     reagovat | URL příspěvku
 • Rodicovsky prispevek vs. zkraceny uvazek
  Dobry den,

  Chtela jsem se zeptat v souvislosti s RP.
  Pracuji na zkraceny uvazek, mam ukoncenou rodicovskou dovolenou, pobiram nadale rodicovsky prispevek.

  Mam nejakou oznamovaci povinnost vuci UP, ze jsem se vratila do prace? Vim, ze se prijmy nesleduji, takze pobirani RP je mozne, ale jde mi jen o oznamovaci povinnost, jestli nejakou mam?

  Dekuji moc za odpoved :-)
  Petulla
  Petulla   15.02.2016 22:09:21, reakcí: 1, poslední: 16.02.2016 09:22:42
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Rodicovsky prispevek vs. zkraceny uvazek
   Dobrý den, nemáte. Pokud je zajištěna péče o dítě, nemusíte nic hlásit.
   Sunny   16.02.2016 09:22:42
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Před tím než jsem otěhotněla chodila jsem do práce na dohody, nebo na brigády. Nikdy to nebylo na smlouvu. Tak se ptám mám vůbec na něco nárok? A co si mám oběhat před porodem ? Předem moc Děkuji za odpověď.
  Dixi19   27.08.2015 00:33:39, reakcí: 2, poslední: 28.08.2015 23:51:13
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, většinou se z brigád a dohod neplatí nemocenské pojištění, takže nebudete mít nárok na PPM - můžete si to ale ověřit na OSSZ.
   Budete mít tedy nárok pouze na Rodičovský příspěvek od data porodu, případně Porodné a Přídavek na dítě.
   Sunny   27.08.2015 13:40:50
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE:
    Já jsem si to myslela děkuji. A rodičovský příspěvek ten se musí zařídit před porodem, nebo až po?
    Dixi19   28.08.2015 23:51:13
    reagovat | URL příspěvku
 • zkrácení
  dobrý den,chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na zkrácení a navíšení peněz rodičovského příspěvku,pobírala jsem příspěvky na živobytí a doplatek na bydlení, potřebovala bych nastoupit co nejdříve do práce a řešit finanční problémi,paní na uřadě mi dnes řekla že maj nárok jen maminky které pobírali nákou příspěvky a že já nárok nemám každopádně se snažim chodit na brigády a beru jen přídavky a rodičovskou mám 7 letou holčičku a chlapečkovi budou v listopadu tři ale už natupuje v září do školky proto bych jí chtěla nechat zkrátit šlo by to nějak?? děkuji moc za odpověd Lucie
  pajda26   05.08.2015 09:43:37, reakcí: 1, poslední: 05.08.2015 21:41:14
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: zkrácení
   Pokuď máte rodičák daný na 4 roky(nemohla jste si volit výši hned od začátku) tak teď už to změnit nelze, ale lze mít dítě ve školce od 2let neomezeně a dál vám bude rodičák chodit
   Ady.S   05.08.2015 21:41:14
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den,chtěla bych se zeptat.13.7 mě lékař potvrdil,že jsem těhotná a od té doby jsem na nemocenské.Pracovní smlouvu mám do konce prosince a nemocenská mi bude dál pokračovat,ale to budu potřebovat novou smlouvu a na mateřskou mohu kdy nastoupit.

  Děkuji za odpověd
  poupě   29.07.2015 18:02:56, reakcí: 1, poslední: 04.08.2015 16:37:15
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, na mateřskou lze nastoupit nejdříve 8 týdnů před termínem porodu. Abyste měla na mateřskou nárok, musíte být zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě, která je u těhotných 180 dní. Pokud by vám tedy smlouvu již neprodloužili, poběží vám 180denní ochranná lhůta a musíte se do ní vejít s nástupem na mateřskou.
   Sunny   04.08.2015 16:37:15
   reagovat | URL příspěvku
 • volba délky rodičovké
  Dobrý den.
  Mam dotaz na který mi ještě nikdo nedokázal zatim odpovědět.
  Termín porodu mam na 30.9., na mateřskou nastupuji 19.8. Ovšem pracovní smlouva mi končí 31.8 což znamená že v době porodu nemám v ruce pracovní smlouvu (otce neudávám)
  Mám nárok na výběr délky rodičovské nebo musím automaticky na 4 roky?

  Děkuji
  alic   24.07.2015 11:13:13, reakcí: 1, poslední: 25.07.2015 08:16:03
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: volba délky rodičovké
   Dobrý den, zásadní je nastoupit mateřskou v době trvání prac. poměru nebo v ochranné lhůtě. Takže můžete být úplně klidná - nastoupíte na mateřskou, budete čerpat 28 týdnů PPM a že vám smlouva v té době skončí vůbec nevadí.
   Pro volbu výše rodičovské je rozhodující, zda jste měla nárok na PPM - a ten máte, takže volit můžete, jak budete chtít.      
   Sunny   25.07.2015 08:16:03
   reagovat | URL příspěvku
 • Ničemu nerozumím, aneb ať žije byrokracie
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok porodné v případě:
  Já - 25 let, vedená na ÚP, měsíční výdělek 4200,-. Trvalé bydliště u rodičů (dvougenerační dům). Bydlím, ale ve svém bytě na jiné adrese, který vlastním.
  Přítel - 24 let, student, měsíční výdělek cca 5000,- (plus 6000 výživné od rodičů). Trvalé bydliště u babičky a maminky. Bydlí v domácnosti se mnou, v mém bytě.
  Naše celkové příjmy tedy činí cca 15 tisíc. Počítají se do našich příjmů i ostatní osoby z míst, kde máme trvalé bydliště?
  Mockrát děkuju
  Jana33   07.07.2015 11:33:24, reakcí: 3, poslední: 13.07.2015 17:33:52
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Ničemu nerozumím, aneb ať žije byrokracie
   Dobrý den, nepočítají - budete v čestném prohlášení uvádět počet osob žijících ve společné domácnosti, takže jen vy a přítel.
   Sunny   09.07.2015 13:14:25
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, V lednu 2014 jsem začala podnikat v pohostinství. Jelikož jsme se s manželem rozhodli mít miminko tak od 1.7.2015 budu zaměstnaná na dobu neurčitou pod manžela v restauraci... Jaký mám nárok na PPM? A z čeho se to bude vypočítávat? Děkuji
  AnetteŠ   23.06.2015 16:35:49, reakcí: 1, poslední: 24.06.2015 11:07:55
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, musíte být zaměstnaná a být za vás odváděno nemocenské pojištění alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou, abyste měla na PPM nárok. Výše je pak 70% vyměřovacího základu.
   Sunny   24.06.2015 11:07:55
   reagovat | URL příspěvku
 • Otázky ohledně těhotenství, neschopenky a zaměstnání
  Dobrý den,

  prosím Vás od července tohoto roku mám odpracováno rok v různých zaměstnání. Chtěla bych se zeptat, zda můžeme plánovat rodinu. V zaměstnání dělám 12ctky denní a noční směny, jsem jako pracovnice v sociálních službách.Teď jsem v nové práci cca 4 měsíce a mám na dobu určitou. Myslíte, že bych mohla při těhotenství choodit do zaměstnání? A ještě studuji dálkově VŠ příští rok končím, studium mi nedělá problémy. Myslíte si, když bych byla na neschopence, že mohu dodělat školu? Léta už mi letí, už nejsem mladá tak jako dříve a hlavně první mimčo nechci mít ve 30ti letech ani po 30tce. Je mi 27 let.
  Hanullka90   15.06.2015 13:56:45, reakcí: 1, poslední: 15.06.2015 15:22:14
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Otázky ohledně těhotenství, neschopenky a zaměstnání
   Dobrý den, pokud budete mít ze všech zaměstnání v součtu odpracovaných 270 dní, nárok na PPM máte. Je ale také třeba, abyste mateřskou nastupovala z trvajícího prac. poměru nebo v rámci ochranné lhůty, která je pro těhotné max 180 dní (dle délky trvání prac. poměru). V těhotenství se nesmí dělat noční směny, jinak není práce problém, není-li to těžká fyzická práce. Když půjdete na "rizikové" budete mít pouze vycházky, protože je to nemocenská dávka, což nevím, jak lze nebo nelze sloučit se studiem.
   Sunny   15.06.2015 15:22:14
   reagovat | URL příspěvku
 • Volba délky pobírání
  Dobrý den, měla bych otázku. Jsem studentka, takže nemám nárok na PPM a automaticky dostanu 4 letou variantu. Ale už jsem viděla na více fórech, že je možnost, aby se na chvíli přepsal na otce, který má odpracováno, on zvolí délku na 3 roky a zpátky přepíše na mě. Jenže nevím, jak přesně to funguje a co to obnáší. Poradíte mi, prosím? Díky :)
  JanulkaM   01.06.2015 17:55:46, reakcí: 3, poslední: 09.06.2015 08:17:03
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Volba délky pobírání
   Dobrý den, nemusíte už takto "čachrovat". Stačí při podávání žádosti o RP dodat doklad otce o výši denního vyměřovacího základu a pokud je zaměstnaný (platí nemocenské pojištění) aspoń 270 dní, pak vám na základě tohoto dokladu umožní čerpat RP ve zvolené výši.
   Sunny   02.06.2015 11:04:51
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 50  (diskuzí: 500)
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |

Na Baby On Line to žije

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Soutěže

  Aktuální soutěže. Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Podívejte se, o co soutěžíme nyní. Držíme Vám palce!

 • Těhotenství

  Těhotenství týden po týdnu. Sledujte, jak se Vaše miminko v bříšku vyvíjí a roste a co se děje s Vámi.

 • Nemoci dětí

  Seznam nemocí dětí. Žádná maminka nemá ráda, když je její dítě nemocné. Jak s nemocemi bojovat?

 • Jména dětí

  Jaké jméno zvolit? Mohu dát dítěti dvě jména? Lze zvolit i jméno, které není v kalendáři? Jak postupovat?

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace