Mateřská dovolená 2015

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Zdravé těhotenstvíPublikace ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ

představení knihy o výživě, vaření a cvičení v těhotenství, s recepty

Unikátní publikace Zdravé těhotenství pro těhotné i šestinedělky věnující se současně zdravé výživě, zdravému vaření krok za krokem a zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu. O tom nejdůležitějším, co rozhoduje o zdraví Vašeho miminka! Zkuste to! 

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

Ucelená řada vzdělávacích knížek Babyonline pro děti 0-7 let s videi.

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2015 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn. že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a příjmy do 2,7násobku živ. minima podmińují nárok na Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

Mateřská dovolená 2015 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 105  (diskuzí: 1050)
105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |
 • Info
  Dobrý deň chcela by som sa informovat 6.12.2015 mam termin porodu.25.10 ma chce gynekologicka vypisat na matersku.Poberám rodicovsky prispevok ale zo slovenska,tu v cechach som pracovala od 1.7.2014 do 1.4.2015 vypoved som dostala v dobe trvania nemocenskej.Na nemocenskej som od 26.1.2015.Mám narok na matersku dovolenu alebo len na rodicovsky prispevok a ak iba na rodicovsky prispevok kedy mam zrusit na slovensku rodicovsky prispevok.Je to trosku zamotane a preto mi nik nevie poradit   dakujem S pozdravom
  sofia1507   06.10.2015 20:25:50, reakcí: 1, poslední: 09.10.2015 07:44:16
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Info
   Dobrý den,
   podmínku 270 dní účasti nemocenském podle délky zaměstanání splňujete - je tedy zásadní, zda šlo o klasickou pracovní smlouvu, ze které bylo nemocenské pojištění odváděno - když píšete o čerpání nemocenské, počítám tedy že ano.
   Těhotné mají nárok na 180 dní ochranné lhůty. Vy můžete mateřskou nastoupit nejdříve 11. 10. (8 týdnů před termínem porodu). Nemáte třeba druhý termín porodu dříve?
   Každopádně si přesně spočtěte, kolik dní uplynulo od data ukončení smlouvy a zkuste zda byste se nějak nevešla do těch 180 dní. Jinak na PPM mít nárok nebudete.
   Kdyby vám nárok vyšel, musíte nahlásit datum, od kterého budete PPM pobírat a k tomuto datu ukončit pobírání rodičáku.
   Sunny   09.10.2015 07:44:16
   reagovat | URL příspěvku
 • Narok na materskou
  Dobry den,

  prosim Vas v cervnu jsem uspesne dokoncila vysokoskolske vzdelani,cely cervenec jsem byla studentem a ke 1.8.jsem nastoupila do prace a otehotnela jsem. Termin mam v kvetnu. Tak se chci zeptat,zda mam narok na materskou a kolik pripadne dostanu. Dekuji moc za odpoved.
  Wendy91   05.10.2015 18:22:49, reakcí: 2, poslední: 06.10.2015 10:53:37
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Narok na materskou
   Dobrý den, zásadní je, jestli máte nebo nemáte platný pracovní poměr. Pokud ano, nárok na PPM mít budete a vypočte se z posledních dostupných platů.
   Pokud ne, budete mít nárok pouze na rodičovský příspěvek.
   Sunny   06.10.2015 10:36:17
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Narok na materskou
    Dobry den,
    ano mam platny pracovni pomer.

    Dekuji moc
    Wendy91   06.10.2015 10:53:37
    reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na PPM
  Dobrý den,
  vloni na podzim jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání a brzy nato zjistila, že jsem těhotná. Termín porodu jsem měla stanoven na 7.6.
  Zákonem povinných 270 účasti na nem. pojištění jsem splnila ke 2.6.

  Na jedné pobočce ČSSZ mi bylo sděleno, že tuto podmínku musím splňovat již 6 týdnů před porodem a že tedy nárok na PPM nemám.

  Na jiné pobočce mi řekli, že to stačí splňovat ke dni nástupu, a že můžu na MD nastoupit i později než 6 týdnů před porodem (viz. "žena před porodem vyčerpala méně než 6 týdnů MD z jiných důvodů než je předčasný porod"). Že se mi sice v takovém případě bude PPM krátit na těch 22 týdnů ode dne porodu, ale nárok na ni získám. A že tedy mohu klidně nastoupit až toho 2.6., kdy budu podmínku 270 dní splňovat.

  Kdo má tedy pravdu? Mám nárok na PPM nebo ne? Předem děkuji za odpověď.  
  Daniana   09.09.2015 23:57:11, reakcí: 4, poslední: 25.09.2015 14:09:38
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na PPM
   Dobrý den,
   pravdu měli na druhé pobočce.
   Nemám ale tušení, zda je to nějak řešitelné zpětně.
   Každopádně jste měla čerpat "nemocenské v souvislosti s porodem" - 6 týdnů před a 6 týdnů po. To jste čerpala?
   V zásadě jste totiž takto přišla jen o cca 6 týdnů PPM, takže je otázka, zda se vám vyplatí to nějak více řešit a vyběhávat.
   Na volbu RP nárok máte, protože jste měla nárok na tu nemocenskou.
   Sunny   10.09.2015 11:22:03
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Nárok na PPM
    Dobrý den,
    moc děkuji za odpověď.  
    I já se zařídila podle rad z druhé pobočky - podala jsem žádost o PPM s datem nástupu ke 2.6. a odeslala ji zaměstnavateli. Tam se to ale bohužel vinou účetního velmi zdrželo.
    Až v srpnu mi potom přišel dopis z centrály ČSSZ, že teprve obdrželi od zaměstnavatele Přílohu k žádosti o PPM, která dokládala výši mých příjmů.
    Zároveň s tím mi ale oznámili, že na PPM jsem měla nastoupit od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu - tedy nejpozději 26.4.2015.

    Telefonovala jsem na ČSSZ, paní byla velice ochotná, taktéž mi doporučila vyřídit si zpětně "nemocenské v souvislosti s porodem".

    Přece jen bych ale raději získala PPM, pokud mám na ni tedy nárok. Myslíte, že se tedy mohu odvolat?
    Daniana   12.09.2015 00:11:00
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Nárok na PPM
     Zkuste to, držím palce     
     Dejte mi pak vědět do vzkazu, jak jste dopadla.
     Sunny   15.09.2015 09:19:25
     reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Nárok na PPM
     Zajímalo by mě totéž, protože nikde v zákoně není napsané, že musím nastoupit tehdy a tehdy a hlavně tam ani není napsané, do kterého vlastně data se tech 270 dnů počítá. Mně totiž taky poslali s OSSZ, že nárok nemám, že jsem měla nastoupit tech 6 týdnů před porodem, což bylo jen 268 dnů (docela pech - o dva blbé dny..), ale ještě celý měsíc jsem chodila do práce (a tudíž zaměstnavatel za mě platil pojištění a já tomu byla účastna,ne??!!) a nastoupila jsem až asi 10 dnů před porodem. Právě kvůli tomu, abych měla tech 270 dnů a nakonec mi to stejně spočítali jen do toho data vypočteného, tak jsem z toho dost otrávená. No, napsala jsem námitku, tak jsem zvědavá, co z toho bude. Ale moc si nefandím, když má někdo něco platit, tak se jó ošívá :-/
     omandra   25.09.2015 14:09:38
     reagovat | URL příspěvku
 • Dávky v zahraničí
  Dobrý den,
  Můj problém je myslím dost zapeklitý, ale doufám i vyřešitelný.

  Jsem narozena v Praze, žiji tu i pracuji (trvalé bydliště v Praze). V breznu bych mela jit na MD. Bohuzel v tuto samou chvili bude muset manzel odcestovat na 6 mes do US, a ja samozrejme chci s nim, pote budeme na 2 roky zit stridave tady a v US. Vzdy po 1,5-2 mes.Dite se nejspise narodi ve statech, ale samozrejme bude mit CR narodnost.

  Vubec nevim, jak jsem na tom s MD a RD. Bojim se, ze kvuli par mesicum prijdu o vsechny davky a to jsem poslednich nekolik let drela jak blazen:(((

  Dekiji za odpovedi, hezky víkend, M
  macondra   06.09.2015 14:47:26, reakcí: 1, poslední: 07.09.2015 14:09:46
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Dávky v zahraničí
   Dobrý den, tohle skutečně je problém zapeklitý. Abyste měla na dávky nárok, měla byste v ČR totiž i skutečně pobývat. Ještě takto, s PPM by problém být neměl - na ten máte nárok ze zaměstnání, ale potíž je s RP, protože to je sociální dávka vyplácená na podporu života zde žijících rodičů.
   Určitě bych na nic nečekala a zašla si na ÚP a zeptala se tam, jak postupovat - možná bych zeptala nejprve nějak anonymně, třeba uvést svobodné příjmení...
   Sunny   07.09.2015 14:09:46
   reagovat | URL příspěvku
 • Mám na mateřskou nárok?
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda mám nárok na mateřskou,když jsem na (na rizikovce kvůli těžké práci)neschopence už od 6.března 2015 a nyní jsem ve 30-31tt. Ptám se z toho důvodu,že moji paní doktorce přišel ze sociálky dopis o ukončení neschopenky.A smlouvu u zaměstnavatele mám od roku 2011 na dobu neurčitou.Předem děkuju za odpověď.
  milinka1985   04.09.2015 11:17:47, reakcí: 1, poslední: 07.09.2015 14:05:28
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Mám na mateřskou nárok?
   Dobrý den, jakmile máte smlouvu na dobu neurčitou, na PPM máte nárok. Gynekolog vám musí ukončit nemocenskou a vyplní vám formulář o nástupu na mateřskou, který odevzdáte v práci.
   Sunny   07.09.2015 14:05:28
   reagovat | URL příspěvku
 • Kdo smí být na mateřské/rodičovské dovolené
  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, pokud někdo budete vědět, jak je to s mateřskou dovolenou/rodičovskou dovolenou, pokud na ní nastupuje někdo jiný, nežli biologická matka? Vím, že pokud má například matka vyšší měsíční příjem, může zůstat v práci a na mateřské je otec dítěte. Je však možné, aby šla s miminkem na mateřskou dovolenou osoba, která s dítětem není biologicky příbuzná?

  Všem předem děkuji za reakce.
  Spencer   03.09.2015 17:00:14, reakcí: 1, poslední: 07.09.2015 14:00:50
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Kdo smí být na mateřské/rodičovské dovolené
   Dobrý den, tyto dávky jsou určené rodičům dětí. Jiné osoby je čerpat nemohou.
   Sunny   07.09.2015 14:00:50
   reagovat | URL příspěvku
 • vypocet PPM
  Dobry den,

  v prosinci 2015 mi konci dvouleta rodicovska. Se zamestnavatelem jsem dohotnuta, ze v lednu 2016 opet nastoupim do práce na hlavni pracovni pomer, doba neurcita.
  Jelikoz ale planujeme druhe dite(zatím se nedari), chtela jsem se zeptat,
  1) zda-li musim odpracovat cely rok, abych mela vyssi materskou (vypoctenou ze mzdy)?
  2) otehotním-li jeste pred nastupem (lednem 2016), nastoupila bych na rizikove a byla na nemocenske, z ceho by se mi pocitala materska?
  Jednoduse hledam cestu jak pri brzkem otehotneni si zajistit nejvyss? materskou (vypocitanou ze mzdy).

  Dekuji za odpoved.
  digi123   28.08.2015 08:27:27, reakcí: 1, poslední: 31.08.2015 15:37:51
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: vypocet PPM
   Dobrý den,
   ad1) nemusíte - mateřská se vypočte z příjmů, které budou k dispozici
   ad2) pak byste měla mateřskou a nemocenskou vypočtenou ze stejného základu jako první mateřskou.
   Sunny   31.08.2015 15:37:51
   reagovat | URL příspěvku
 • PPM+RD manžel
  dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda jsem pochopila správně možnost čerpání PPM + RD "skrze" manžela.
  V loňském roce k 31.10.2014 jsem po 10 letech intenz.pracovního poměru skončila dohodou, následně jsem byla měsíc na nemocenské a k 1.12.až dosud jsem registrována na ÚP. takže 270 dní nesplňuji.... Nyní jsem si našla velice klidné zaměstnání, ale jako OSVČ a k 1.10.2015 oficiálně nastupuji. Během této doby se mi podařilo otěhotnět. Nicméně jsme se s manželem dohodli, že PPM i RD bude čerpat on. Chápu tedy správně, že od 7.týdne po porodu může manžel nastoupit na PPM a následně na RD, jehož výši si zvolíme např.2roky a já mezi tím již mohu OSVČ vykonávat,
  děkuji za odpověď. Snad jsem to popsala srozumitelně :-)
  děkuji
  JulieMach   25.08.2015 12:08:12, reakcí: 3, poslední: 27.08.2015 12:20:03
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: PPM+RD manžel
   Dobrý den, ano. Navíc pokud nebudete čerpat ani nemocenskou v souvislosti s porodem (jako osvč byste si musela platit nemocenské pojištění, abyste na to měla nárok), můžete pracovat neomezeně skutečně celou dobu - co vám miminko dovolí.
   Sunny   25.08.2015 21:34:12
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: PPM+RD manžel
    Děkuji za odpověď! a prosím na těch 7 týdnů musím přerušit živnost? nebo to mohu tak nechat, když nikde nebudu žádat o rodičovský příspěvek?
    ještě jednou děkuji!
    JulieMach   27.08.2015 07:11:40
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: PPM+RD manžel
     Pokud nebudete čerpat žádnou dávku z nemocenského pojištění tak ne. A kdyby ano, jen nesmíte za toto období fakturovat.
     Sunny   27.08.2015 12:20:03
     reagovat | URL příspěvku
 • Z čeho se vypočítává mateŕská?
  Dobrý den.Chci se zeptat z čeho by se mi pŕípadně vypočítala mateřská- loni v září jsem nastoupila zpět ke svému zaměstnavateli ovšem na půl úvazku, stále mi běží rodičovská a chceme duhé mimčo(synovy budou v listopadu 2 roky) mateřská se bude vypočítávat z půl úvazku nebo z úvazku před tím?
  Děkuji Míša
  Myška2186   22.08.2015 00:04:28, reakcí: 2, poslední: 16.09.2015 19:29:12
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Z čeho se vypočítává mateŕská?
   Když budete mít nástup na další mateřskou do 4 let prvního dítěte, bude se PPM počítat z vyšších příjmů.
   Sunny   24.08.2015 11:05:35
   reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: Z čeho se vypočítává mateŕská?
   Dobrý večer, pokud je výše příjmu nyní (Vámi zmiňovaný půl úvazek) nižší, nežli byl Váš příjem před nástupem na mateřskou, vypočítává se z toho vyššího.
   GW   16.09.2015 19:29:12
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, 12. 9. mi končí RD , se zaměstnavatelem jsem byla domluvená že nastoupím do práce, syn bude mít 3 roky. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Jsem ale těhotná a budu muset nastoupit na nemocenskou, chtěla by jsem vedět, z čeho mi bude počítána nemocenská a následně mateřská , a zda si mohu vybrat délku RD.
  Děkuji za odpověď.
  vefi   18.08.2015 10:55:45, reakcí: 1, poslední: 21.08.2015 16:04:25
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, nemocenská vám bude počítána ze stejného základu jako první mateřská a vzhledem k trvajícímu prac. poměru budete mít nárok i na další PPM - cca ve stejné výši jako byla na první dítě.
   Sunny   21.08.2015 16:04:25
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 105  (diskuzí: 1050)
105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |

Na Baby On Line to žije

Kdy je nejlepší jet na dovolenou?

V červenci
  10% (99x)
Začátkem srpna
  11% (111x)
V půli srpna
  7% (76x)
Koncem srpna
  9% (87x)
Po prázdninách
  15% (154x)
Celkem hlasovalo: 1022

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Celebrity na BOL

  Rozhovory s úspěšnými lidmi! Tomio Okamura, Jan Pirk, Radim Vančura, Ilona Csáková a další české celebrity.

 • Těhotenství

  Růst a vývoj miminka. Zajímá Vás, co probíhá ve Vašem těhotenském bříšku? Jak dítě roste a jak se vyvíjí?

 • Otěhotnění

  Můj nejlepší termín k otěhotnění. Vypočtěte si svůj termín ovulace. Naše kalkulačka vypočítá Vaše plodné dny.

 • Poznáváme BOL

  Co se dnes děje na Baby on line? Jaké nové příspěvky si můžete dnes přečíst? Mrkněte na fotky a blogy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace