Mateřská dovolená 2015

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Publikace Zdravé těhotenství

Právě byla vydána zcela unikátní publikace pro těhotné i šestinedělky Zdravé těhotenství.

Zdravé těhotenství se současně věnuje:
- zdravé výživě,
- zdravému vaření krok za krokem,
- zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu.

Zdravé těhotenství je tedy publikace 3 v jednom za cenu jedné takovéto knihy.

Na jejím vzniku se podílela fyzioterapeutka Mgr. Kamila Vorlová, jež se dlouhodobě věnuje léčebnému cvičení žen, které nemohou otěhotnět, a vývojové stimulaci cvičením u dětí, a dále nutriční terapeutka Mgr. Jana Eliášová, která je rovněž autorkou zcela úžasných zdravých receptů.

Ovšem oním naprostým unikátem publikace je část Zdravé vaření krok za krokem. Jedná se o 16 pokrmů připravených pod odborným dohledem předními kuchaři na poli zážitkové moderní gastronomie nafocených krok za krokem. Jsou jimi Michal Barták ze studia Divoká vařečka, známý z pořadu Sama doma, a David Viktorin, známý z podniků Valoria nebo U kastelána v Brně. Díky receptům nafoceným krok za krokem se může naučit zdravě vařit kterákoliv z žen. A uvidí, že to není složité, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, zvláště po odtajnění některých kulinářských fíglů našich šéfkuchařů.

Dalším velkým pozitivem publikace je systematičnost, se kterou byla sestavena.

Více na: www.zdravetehotenstvi.cz

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

 

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2015 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn. že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a příjmy do 2,7násobku živ. minima podmińují nárok na Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

Mateřská dovolená 2015 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 102  (diskuzí: 1017)
102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |
 • Konec pracovního poměru, plánované těhotenství
  Dobrý den,
  moc Vás prosím o radu. Jsem momentálně na nemocenské, mám po gynekologické operaci, ale už je skoro vše v pořádku. Plánujeme s manželem miminko už třičtvrtě roku, ale kvůli té operaci jsme museli počkat. Nyní bychom rádi, aby se nám co nejdřív zadařilo - ale ... Dělám kadeřnici, jsem zaměstnanec. V práci mám velký psychický nátlak. Ráda bych dala výpoveď, ale teď se spíš bojím, když dám na konci měsíce výpoveď a třeba za dva měsíce otěhotním, jak je to s mateřskou atd.? Musela byh být přihlášená na pracovním úřadě nebo jak se to řeší?

  Zvažuji už jakoukoliv možnost, abych nemusela pracovat tam, kde nyní, šla bych ráda i třeba na chvilku sama na sebe, dokud bych neotěhotněla nebo brigády a tak, rozhodně nechci být bez přijmu, ale v tomto zaměstnání být opravdu nechci.
  Četla jsem o jakési ochranné lhůtě 180 kalendářních dní, co by pro mě znamenala? Dostala byh mateřskou, kdybych dala výpověď, ale otěhotněla bych v ochranné lhůtě?

  Moc Vám děkuji za odpověď. Iveta 
  Iveti3   22.05.2015 10:57:36, reakcí: 1, poslední: 22.05.2015 17:56:18
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Konec pracovního poměru, plánované těhotenství
   Ochranná lhůta 180dní je doba ve které musíte nastoupit na mateřskou(PPM) a ta začíná 8-6týdnů před porodem. Proto jestli chcete mít nárok na tuto dávku ukončení zaměstnání ještě před těhotenstvím není ideální. Brigády nejsou ideální protože se z nich neodvádí sociální pojištění tudíž nevzniká na PPM nárok, při OSVČ je také problém musela byyste si sama platit sociální pojištění a k tomu připlácet ještě nemocenské které je dobrovolné a při nízkém odvodu by byla i nízká mateřská.
   Ady.S   22.05.2015 17:56:18
   reagovat | URL příspěvku
 • aktivni studium a materska
  Dobry den,

  rada bych se zeptala, zda budu mit narok na PPM v situaci, kdy mam aktivni studium, ale k tomu budu mit pred terminem nastupu na materskou odpracovany 2 mesice na HPP.

  Dekuji za odpoved
  eskymacek   19.05.2015 14:44:06
  reagovat | URL příspěvku
 • Dobry den, loni v kvetnu 2014 jsem nastoupila do prace ale po mesici jsem ze zdravotnich duvodu musela odejit na rizikove. Maly se narodil v srpnu a v zari jsem ukoncila smlouvu se zamestnancem dohodou. Protoze jsem nesplnila podminky narok na PPM jsem nemela a rovnou nastoupila na RD kterou jsem si vzala na 2 roky. Chci se zeptat pokud bych ted na RD pracovala na zkraceny uvazek u stejneho zamestnavatele ale jinou pracovni cinnost a otehotnela, budu mit narok na PPM?
  dekuji
  kuky   17.05.2015 23:04:30, reakcí: 3, poslední: 18.05.2015 17:30:58
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, při pobírání RP můžete pracovat kde chcete, dělat co chcete a vydělávat kolik vám dají. Při Rp se to neřeší.
   Abyste měla nárok na PPM musela byste odpracovat 270 dní.
   Sunny   18.05.2015 10:24:20
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE:
    To znamena ze pokud budu na RD pracovat minimalne tech 270 dni i na zkraceny uvazek budu mit narok na PPM? A vypocitavat se mi to bude z te odpracovane doby na rodicovske?
    kuky   18.05.2015 12:36:46
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE:
     RP se z hlediska příjmů nijak neřeší a PPM se bude počítat z posledních příjmů ze zaměstnání bez ohledu na rozsah úvazku. Jen si musíte ohlídat druh smlouvy, abyste měla klasický zaměstnanecký poměr (ne Dohodu) a bylo za vás odváděno nemocenské pojištění!
     Sunny   18.05.2015 17:30:58
     reagovat | URL příspěvku
 • Z čeho se počítá mateřská
  Dobr den. Jsem na RD a do poloviny října pobírám rodičovskou,ale 11 listopadu nastupuji na mateřskou nebot čekáme druhýho špunta. Tak se chci zeptat,protože sem se tomu nikde nedopátrala, z čeho se mi bude mateřská vypočítávat. Z rodičovské nebo z platu. Mám smlouvu na dobu neurčitou. Děkuji za odpověd.
  Jamala   17.05.2015 18:47:22, reakcí: 1, poslední: 18.05.2015 10:22:05
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Z čeho se počítá mateřská
   Dobrý den,
   mateřská se vám vypočte ze stejného základu jako u prvního dítěte.
   Sunny   18.05.2015 10:22:05
   reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na mateřskou dovolenou
  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně mého nároku na mateřskou dovolenou. Před 3 týdny jsem zjistila, že jsem těhotná. 18.5. jdu na ultrazvuk nechat si potvrdit srdeční činnost mimča, takže ještě nic není jisté.. Ale věřím, že vše vyjde. Nyní jsem zaměstnaná a prac. smlouvu mám na dobu určitou do 30.6.2015 (počátek smlouvy 25.8.2014). Zaměstnavateli jsem to zatím neřekla, ale chystám se na to, jelikož konec smlouvy se mi blíží a věřím, že oni se mnou počítají i nadále. A chci se zeptat, pokud by mi smlouvu dále neprodloužili, mám nárok na mateřskou dovolenou? Jak je to s tou ochranou lhůtou? Samozřejmě bych byla ráda, kdyby mi smlouvu prodloužili. Mohla by mi smlouva končit přesně v den nástupu na mateřskou? Pokud by mi smlouvu neprodloužili z důvodu otěhotnění, ta ochranná lhůta by mi platila do 30.12.2015? Znamená to, že bych nárok na mateřskou dovolenou měla?
  Děkuji za odpověď
  Žáňa   13.05.2015 18:53:18, reakcí: 10, poslední: 21.05.2015 15:12:53
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
   Dobrý den,
   upřímně řečeno, vůbec nic bych zaměstnavateli zatím nehlásila a počkala až po prodloužení smlouvy.
   Jde totiž o to, že jste úplně na začátku těhotenství a ochranná lhůta je jen 180 dní - v této lhůtě musíte nastoupit mateřskou! Což byste nesplnila a ztratila tak nárok na mateřskou.
   Sunny   14.05.2015 08:13:12
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
    Děkuji za Vaše názory. :) Je mi to takové proti srsti, když budu vědět, že jsem těhotná a řeknu jim to třeba až o prázdninách. Nejspíše by mi smlouvu prodloužili zase do 30.6. 2016. Kdyby mě propustili hned jak jim to řeknu, jak by to pak bylo?
    Žáňa   14.05.2015 15:50:10
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
     Proti srsti by mělo škole být, že vám dává smlouvu na dobu určitou, aby vám nemusela platit prázdniny a vám tak utíkají měsíce na sociálním pojištění. Byla bych v tomto tedy naprosto v pohodě.
     Sunny   18.05.2015 10:26:50
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
      Já nepracuji jako pedagog, ale jako asistent pedagoga, což dávají smlouvy většinou na ten rok..ale přes prázdniny nejspíše prodlužují..
      Žáňa   18.05.2015 19:59:45
      reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
    Ještě mám jeden dotaz. Jelikož dělám ve školství, tak máme 2 měsíce volna (resp. 7 týdnů). Jak by to pro mne dopadlo, kdyby mi smlouvu obnovili opět až od konce srpna? Tzv. od 1.7. bych musela na pracák (podpora žádná) a pak zase do práce. Měla bych i tak nárok na mateřskou?
    Děkuji za odpověď 
    Žáňa   14.05.2015 18:47:44
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
     Ano měla - nutných je minimálně 270 dní platby na nemocenské v posledních 2 letech a nástup na mateřskou ze zaměstnání nebo v rámci ochranné lhůty.
     Jak jsem už psala výše, když vás propustí, jakmile jim oznámíte těhotenství, máte nárok na 180 dní ochranné lhůty. Prostě bych si to spočetla a těhotenství oznámila, až si budete jistá, že se s nástupem na mateřskou vejdete do těch 180 dní.      
     Sunny   18.05.2015 10:29:34
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
      Můj další dotaz se týká té ochranné lhůty. Spočítala jsem si, že splňuji oněch 270 dní (pracuji 10 měsíců)..Dočetla jsem se, že od ledna 2008 nemají na mateřskou nárok ženy, které jsou před nástupem na mateřskou evidovány na úřadu práce..jak bych to tedy měla udělat já? kdyby mi smlouvu neprodloužili, tak bych musela od 1.7. na pracák?? od čeho je pak tedy ta ochranná lhůta? nebo v ochranné lhůtě musí být žena na nemocenské? To já nechci, plánuji dovolenou apod.
      A jinak jsem se dnes dozvěděla, že jsem již v 7 týdnu těhotenství, takže by mi ta ochranná lhůta vystačila.
      Kdyby mi smlouva skončila 30.6. - musela bych od 1.7. na pracák a zároveň v ochranné lhůtě???? Dost se mi to protiřečí..jakou mám tedy možnost??
      děkuji za info
      Žáňa   18.05.2015 20:06:09
      reagovat | URL příspěvku
      • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
       Myslím, že je to tak, že se evidujete na ÚP, ale nahlásíte tam při evidenci, že budete v rámci ochranné lhůty čerpat PPM. To s tím nenárokem je v případě, že nesplní podmínku 270 dní platby na pojištění a nejsou v ochranné lhůtě.
       Sunny   21.05.2015 08:56:46
       reagovat | URL příspěvku
       • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
        Děkuji za odpověď.
        Musím se ještě zeptat sousedky, která je účetní, i když jsem jí, že jsem těhotná, říkat nechtěla, ale budu muset. :)  
        Žáňa   21.05.2015 15:12:53
        reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
   Souhlasím, zatím bych mlčela, ono i tak to nemusí být jisté a v době ukončení smlouvy ještě ani nemusíte mít těhotenskou průkazku. Na mateřskou byste po nepřípadném prodloužení neměla nárok či by to vycházelo jen tak tak na to ale radši nespoléhat, nejpřesnější datum porodu se stanovuje ve 12tt na velkém ultrazvuku. Sice byste mohla být až do porodu a i 6týsnů po něm na neschopence,ale i to má své omezení. A pak rovnou na rodičák.
   Ady.S   14.05.2015 13:43:28
   reagovat | URL příspěvku
 • Čerpání dovolená po mateřské a nemocenské
  Dobrý den,

  u současného zaměstnavatele jsem v prac. poměru již několik let. Od 12.2.2015 jsem ale nastoupila na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství.Do této doby jsem nevyčerpala žádnou řádnou dovolenou. Z nemocenské budu plynule přecházet na mateřskou dovolenou, a to pravděpodobně přibližně kolem 15.6.2015. Dočetla jsem se, že mám nárok na čerpání řádné dovolené po ukončení mateřské (musím napsat žádost). Můj dotaz tedy zní: Kdy mám o čerpání dovolené za rok 2015 zažádat, když mateřskou budu končit koncem prosince (nebo začátkem ledna 2016). Poskytne mi zaměstnavatel možnost čerpat dovolenou za r.2015 tedy v roce 2016? A budu mít nárok na dovolenou v plné výši? Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Kamila
  Kambra   30.04.2015 17:56:24, reakcí: 1, poslední: 04.05.2015 08:36:47
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Čerpání dovolená po mateřské a nemocenské
   Dobrý den, určitě nejlepší řešení je dohoda přímo se zaměstnavatelem. V případě, kdy je dohoda nemožná nastupuje zákon, který povinuje zaměstnavatele dovolenou poskytnout po PPM. Můžete se ale domluvit úplně jinak - záleží na vás.
   Sunny   04.05.2015 08:36:47
   reagovat | URL příspěvku
 • Kdy vybrat dovolenou
  Dobrý den,
  začátkem června t.r. nastupuji na mateřskou dovolenou. V současné době pracuji na smlouvu na dobu určitou, která mi končí 30.6.2015. Chtěla bych se zeptat, zda je možné dočerpat zbytek dovolené mezi koncem PPM a začátkem RD (vychází to někdy na druhou polovinu prosince). Pokud ano, co pro to mám udělat?
  Dále se chci zeptat, zda je možné po 6 týdnech od nástupu na PPM u stejného zaměstnavatele začít vykonávat "jinou" práci (ať už na dohodu o provedení práce, nebo na pracovní smlouvu - nevím co je výhodnější). Předem děkuji za odpověď.
  iiiv   22.04.2015 10:34:33, reakcí: 3, poslední: 28.04.2015 16:06:16
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Kdy vybrat dovolenou
   Dobrý den, obvykle se dovolená vybírá po skončení PPM před začátkem RP. Záleží to na dohodě se zaměstnavatelem.
   Ano, jinou práci při PPM vykonávat můžete.
   Sunny   22.04.2015 21:29:58
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Kdy vybrat dovolenou
    Děkuji moc za dopověď... takže jestli tomu dobře rozumím, mohu dobírat dovolenou v době kdy už nebudu zaměstnankyní této firmy?
    iiiv   23.04.2015 09:36:49
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Kdy vybrat dovolenou
     Tohle nevím jistě, jak se řeší...
     Dokud budete na mateřské tak ale de facto stejně "patříte" pod zaměstnavatele vyplácejícího mateřskou. Domluvte se v práci nebo případně zavolejte na OSSZ.
     Sunny   28.04.2015 16:06:16
     reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 102  (diskuzí: 1017)
102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |

Na Baby On Line to žije

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Celebrity na BOL

  Rozhovor s kardiochirurgem Janem Pirkem. Přečtěte si více o jeho práci. Jaký je jeho pohled na zdravotnictví?

 • Mateřská dovolená

  Mateřská dovolená 2013. Co je mateřská dovolená, kdy se na ni nastupuje a co je potřeba vyřídit?

 • Kojení

  Proč byste měla dítě kojit? Jak dlouho má být dítě u prsu? Jaké léky může kojící žena užívat?

 • Diskuzní klub

  Diskuze DNE - každý den nové téma! Zapojte se i Vy a podělte se o svůj názor. Nebojme se diskutovat!

Zavřít a přejít na web