Mateřská dovolená 2015

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Publikace Zdravé těhotenství

Právě byla vydána zcela unikátní publikace pro těhotné i šestinedělky Zdravé těhotenství.

Zdravé těhotenství se současně věnuje:
- zdravé výživě,
- zdravému vaření krok za krokem,
- zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu.

Zdravé těhotenství je tedy publikace 3 v jednom za cenu jedné takovéto knihy.

Na jejím vzniku se podílela fyzioterapeutka Mgr. Kamila Vorlová, jež se dlouhodobě věnuje léčebnému cvičení žen, které nemohou otěhotnět, a vývojové stimulaci cvičením u dětí, a dále nutriční terapeutka Mgr. Jana Eliášová, která je rovněž autorkou zcela úžasných zdravých receptů.

Ovšem oním naprostým unikátem publikace je část Zdravé vaření krok za krokem. Jedná se o 16 pokrmů připravených pod odborným dohledem předními kuchaři na poli zážitkové moderní gastronomie nafocených krok za krokem. Jsou jimi Michal Barták ze studia Divoká vařečka, známý z pořadu Sama doma, a David Viktorin, známý z podniků Valoria nebo U kastelána v Brně. Díky receptům nafoceným krok za krokem se může naučit zdravě vařit kterákoliv z žen. A uvidí, že to není složité, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, zvláště po odtajnění některých kulinářských fíglů našich šéfkuchařů.

Dalším velkým pozitivem publikace je systematičnost, se kterou byla sestavena.

Více na: www.zdravetehotenstvi.cz

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

 

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2015 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn. že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a příjmy do 2,7násobku živ. minima podmińují nárok na Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

Mateřská dovolená 2015 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 103  (diskuzí: 1028)
103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 |
 • nárok na mateřskou
  Dobrý den,
  od 1.1.2014 jsem byla zaměstnaná u jednoho zaměstnavatele,1.6.2015 jsem nastoupila k novému zaměstnavateli ( bez jakéhokoliv přerušení či registraci na úřadu práce), pokud bych otěhotněla a zaměstnavatel mě propustil ještě ve zkušební době, vznikl by mi nárok na pěněžitou pomoc v mateřství? Pokud ano, z jakého příjmu by se vypočítaval? Z předešlého zaměstnání a nebo nového byť by trvalo třeba jen 3 měsíce?
  Děkuji za odpověď.
  viki832   21.06.2015 17:54:43, reakcí: 1, poslední: 21.06.2015 20:37:29
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nárok na mateřskou
   Aby byl nárok na PPM(mateřskou) v případě propuštění ze zaměstnání, je potřeba abyste nastoupila do 180dní od skončení smlouvy. Případný výpočet by byl z posledního zaměstnání.
   Ady.S   21.06.2015 20:37:29
   reagovat | URL příspěvku
 • výše PPM
  Dobrý den,
  mám ještě dotaz. Pokud nastane tato situace. Nyní jsem se synem na rodičovské dovolené a to dojeho 2 let. Od 1.11.2015 nastoupím opět do práce (smlouva je na dobu neurčitou, pracovala jsem tam před mateřskou 4 roky) Za 2 měsíce po nástupu půjdu opět na mateřskou (8 týdnů před plánovaným porodem), jelikož jsem již nyní těhotná. Budu mít nárok na stejnou výši mateřské jako předtím. Splňuji podmínku těch 270 dní? Jestli se do ní počítá i doba rodičovské. Trochu se mi to plete.
  Díky moc za odpověď,
  Míša
  Mili8181   18.06.2015 14:44:33, reakcí: 1, poslední: 18.06.2015 21:27:26
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: výše PPM
   Druhou mateřskou vám v takovém případě vypočtou z vyšších příjmů. Když se narodí druhé dítě do tří let prvního, jde o tzv řetězový porod, kdy je i doba na rodičovské u zaměstnanců chápána jako doba platby na nemocenské pojištění.
   Sunny   18.06.2015 21:27:26
   reagovat | URL příspěvku
 • nárok na PPM
  Dobrý den,
  mám dotaz. V 09/13 jsme nastoupila na mateřskou dovolenou. U předchozího zaměstnavatele jsem pracovala 4 roky a smlouvu vám stále na dobu neurčitou. Porod byl v 10/13 a v 04/14 jsme nastoupila na rodičovsku dovolenou, kterou mám na 2 roky dítětě. Tedy do 10/15. Nyní jsem opět otěhotněla a termín porodu je v 02/16. Ráda bych věděla, zda až budou prckovy 2 roky a mě skončí rodičovská, tak zda mohu nastoupit na neschopenku (protože do práce těhotná nepůjdu), tak zda mám nárok stále na stejnou výši mateřské. 2 měsíce bych tedy byla na neschopence a poté nastoupila na řádnou mateřskou. Je toto možné?
  Děkuji za odpověď,
  Míša
  Mili8181   18.06.2015 14:32:29, reakcí: 1, poslední: 18.06.2015 14:37:26
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nárok na PPM
   Pokud jste měla u zaměstnavatele domluvený nástup do práce 10/15 tak ano nárok na neschopenku budete mít a pak mateřskou a volbu RP.
   Ady.S   18.06.2015 14:37:26
   reagovat | URL příspěvku
 • ÚP a 180 denní ochranná lhůta
  Dobrý den,
  od 4/4/2015 jsem vedena na ÚP. Před nástupem na ÚP jsem byla zaměstnaná od 1/10/2014. Měla by pro mne platit 180 denní ochranná lhůta, i když jsem nyní vedena na ÚP, ve které by mi měla být vypočítána mateřská dovolená z posledního zaměstnání. Je to prosím tak? Děkuji
  dofinka   17.06.2015 17:23:11, reakcí: 7, poslední: 25.06.2015 15:51:46
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: ÚP a 180 denní ochranná lhůta
   Záleží jestli jste před tím zaměstnání pracovala, protože v něm nesplňuje té podmínku 270 dni na sociálním pojištění. Když toto nemáte splněno nárok na mateřskou není.
   Ady.S   17.06.2015 21:19:04
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: ÚP a 180 denní ochranná lhůta
    Dobrý den,
    děkuji za reakci. Ano před tímto zaměstnáním jsem byla zaměstnaná 2 roky vkuse, a obě zaměstnání na sebe navazují, tudíž sociální pojištění 270 dní splněno mám.
    dofinka   18.06.2015 09:11:31
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: ÚP a 180 denní ochranná lhůta
     Dobrý den, pokud jste byla prokazatelně těhotná už v době ukončení prac. poměru, pak máte nárok na 180 dní ochranné lhůty. Abyste nárok na PPM měla, musíte v této lhůtě nastoupit mateřskou dovolenou. Formulář odevzdejte bývalému zaměstnavateli, případně na OSSZ.
     Sunny   18.06.2015 21:24:08
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE: ÚP a 180 denní ochranná lhůta
      Dobrý den,
      ze zaměstnání jsem odcházela 3.4.2015 těhotná jsem od 21.1.2015. V lhůtě 180dnů nastoupím také na mateřskou dovolenou. Jen se ještě zeptám, píšete, že musím odevzdávat nějaký formulář. O jaký formulář se prosím jedná ? A tento formulář odevzdávám před nástupem na mateřskou ? A ještě poslední věc, píšete že formulář se odevzdává bud bývalému zaměstnavateli nebo na OSSZ. Stačí odevzdat pouze na OSSZ, nebo musím ještě něco řešit i s bývalým zaměstnavatelem ?
      Děkuji
      dofinka   19.06.2015 11:10:42
      reagovat | URL příspěvku
      • \ RE: ÚP a 180 denní ochranná lhůta
       Jde o formulář o nástupu na mateřskou, který vám dá gynekolog. ODevzdání zaměstnavateli je jednodušší, protože vyplní vše potřebné a předá OSSZ. Opačně to může být náročnější. Zavolejte na OSSZ a domluvte se s nimi, pokud se vám nechce na bývalého zaměstnavatele obracet přímo.
       Sunny   24.06.2015 11:10:37
       reagovat | URL příspěvku
       • \ RE: ÚP a 180 denní ochranná lhůta
        Děkuji Vám moc za rady. Objasnila jste mi důležité věci a jsem ráda, že v tom mám nyní jasno..
        dofinka   25.06.2015 13:29:01
        reagovat | URL příspěvku
        • \ RE: ÚP a 180 denní ochranná lhůta
         Já jen doplním, řešila jsem před měsícem nástup na mateřskou, smlouva u zaměstnavatele mi už taky skončila a šla jsem na OSSZ zda by to nešlo vyřešit tam a nemusela jsem k zaměstnavateli bohužel jsem musela. Naštěstí to vzal v pohodě
         Ady.S   25.06.2015 15:51:46
         reagovat | URL příspěvku
 • nemocenská
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem na neplaceném volnu po 3lété mateřské dovolené. Zajímalo by mě, jestli je finančně výhodnější jít s rizikovým těhotenstvím na neschopenku po dohodě ukončení neplac.volna se zaměstnavatelem a nebo ukončit neplac.volno a jít na úřad práce a potom až na neschopenku. Děkuji
  mjuslinka   14.06.2015 20:59:05, reakcí: 3, poslední: 16.06.2015 09:31:26
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nemocenská
   Dobrý den, když půjdete na úřad práce, budete mít sice v rámci ochranné lhůty nárok na nemocenské, ale přijdete o nárok na mateřskou, takže pokud to půjde, jednoznačně je lepší první možnost.
   Sunny   15.06.2015 15:12:24
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: nemocenská
    Děkuji, a ještě se zeptám. Když už teď vím, že nestihnu porodit do 4let prvního dítěte, tak je už potom jedno jestli jsem na neplaceném volnu a nebo na úřadě práce?
    mjuslinka   15.06.2015 20:38:57
    reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na mateřskou dovolenou
  Dobrý den,
  chtěla bych Vás poprosit o radu. 17. listopadu jsem nastoupila jako učitelka na základní školu, v dubnu jsem otěhotněla a nyní jsem v 11 týdnu. S panem ředitelem jsem se domluvila, že od září bych šla na rizikové těhotenství, aby se dětem během roku nestřídali třídní učitelky. Nikde jsem bohužel nenašla, jak by to v tomto případě s mateřskou bylo. Budu mít nárok na mateřskou i když půjdu na rizikové takhle brzy? Děkuji
  Bara90   10.06.2015 14:07:06, reakcí: 1, poslední: 15.06.2015 15:15:13
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na mateřskou dovolenou
   Dobrý den, zásadní je, jak to máte s prac. smlouvou a abyste měla splněno 270 dní platby na nemocenské pojištění - doba na nemocenské se do toho také počítá. "Rizikové" je prostě nemocenská a až 6-8 týdnů před porodem nastoupíte mateřskou, budete teprve čerpat PPM.
   Sunny   15.06.2015 15:15:13
   reagovat | URL příspěvku
 • mateřská dovolená
  Dobrý den, moc bych prosila o radu. Jsem druhým rokem na rodičovské dovolené ( předtím jsem byla zaměstnaná), kterou mám nastavenou na 3 roky.Momentálně jsem těhotná- 33týden (termín 20.7.2015).Mám nárok na mateřskou dovolenou, má gynekolog napsat nějaké potvrzení? Jaký by byl nejlepší postup v mém případě ohledně mateřské a rodičovské dovolené? Na co mám a nemám nárok? děkuji
  lemucha   08.06.2015 12:28:18, reakcí: 1, poslední: 09.06.2015 08:16:27
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: mateřská dovolená
   Dobrý den, zásadní je, jestli vám trvá pracovní poměr. Pokud ano, máte opět nárok na mateřskou a rodičovskou, jen bohužel nedočerpáte rodičovskou na první dítě - to jste si měla hned po otěhotnění změnit výši a délku RP....
   Pokud vám prac. poměr netrvá, na další mateřskou mít nárok nebudete a budete čerpat až RP ode dne porodu.
   Sunny   09.06.2015 08:16:27
   reagovat | URL příspěvku
 • PPM
  Dobrý den, chci se zeptat jestli budu mít nárok na PPM na druhé dítě, když nestihnu nastoupit na MD před 4 rokem prvního dítěte. A v případě nároku z čeho se vypočítává. Momentálně jsem na neplaceném volnu. Děkuji
  mjuslinka   07.06.2015 09:02:12, reakcí: 1, poslední: 07.06.2015 13:40:22
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: PPM
   Důležité je jestli máte smlouvu v zaměstnání, pokuď ano tak do 4let to bude ze stejného základu jako u prvního, poté už nárok asi nebude. s tím že nesplňujete podmínky pro nárok na mateřskou a spadla byste na rodičák ve 4leté variantě
   Ady.S   07.06.2015 13:40:22
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 103  (diskuzí: 1028)
103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 |

Na Baby On Line to žije

Nejnovější příspěvky v diskuzi

Novinky od maminek

Aktuálně z redakce

Soutěže

Výpočet termínů a BMI

Vaše fotografie

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Výbavička

  Výbava pro miminko. Které věci by Vám určitě neměly ve výbavičce chybět? Praktický průvodce.

 • Těhotenství

  Věci do porodnice. Porod se blíží a Vy přemýšlíte, co si zabalit s sebou do porodnice? Máme pro Vás seznam!

 • Těhotenství

  Těhotenství týden po týdnu. Sledujte, jak se Vaše miminko v bříšku vyvíjí a roste a co se děje s Vámi.

 • Porod

  Předporodní příprava krok za krokem. Jak se připravit na porod? Co si mám vzít do porodnice? Co je porodní plán?