Mateřská dovolená

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo rovnou po porodu mně začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Publikace Zdravé těhotenství

Právě byla vydána zcela unikátní publikace pro těhotné i šestinedělky Zdravé těhotenství.

Zdravé těhotenství se současně věnuje:
- zdravé výživě,
- zdravému vaření krok za krokem,
- zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu.

Zdravé těhotenství je tedy publikace 3 v jednom za cenu jedné takovéto knihy.

Na jejím vzniku se podílela fyzioterapeutka Mgr. Kamila Vorlová, jež se dlouhodobě věnuje léčebnému cvičení žen, které nemohou otěhotnět, a vývojové stimulaci cvičením u dětí, a dále nutriční terapeutka Mgr. Jana Eliášová, která je rovněž autorkou zcela úžasných zdravých receptů.

Ovšem oním naprostým unikátem publikace je část Zdravé vaření krok za krokem. Jedná se o 16 pokrmů připravených pod odborným dohledem předními kuchaři na poli zážitkové moderní gastronomie nafocených krok za krokem. Jsou jimi Michal Barták ze studia Divoká vařečka, známý z pořadu Sama doma, a David Viktorin, známý z podniků Valoria nebo U kastelána v Brně. Díky receptům nafoceným krok za krokem se může naučit zdravě vařit kterákoliv z žen. A uvidí, že to není složité, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, zvláště po odtajnění některých kulinářských fíglů našich šéfkuchařů.

Dalším velkým pozitivem publikace je systematičnost, se kterou byla sestavena.

Více na: www.zdravetehotenstvi.cz

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

 

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 863 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 863 Kč do 1.295 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.295 Kč do 2.589 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.589 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 31.740,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2013 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (zaplatit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná doba stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště spadáte.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo rovnou po porodu mně začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebné pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn., že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Porodné a Přídavek na dítě.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky v souvislosti s druhým mateřstvím máte nárok. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

inzerce

Ellen® probiotické tampóny a intimní krém

Více než dvě třetiny českých žen pravidelně trpí vaginálními záněty, které jsou doprovázené nepříjemným pocitem svědění, pálení a výtokem. Jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry, je pravidelné používání probiotických menstruačních tampónů ellen®.
Nejenže tak ženy předejdou diskomfortu způsobenému vaginálními záněty, ale zároveň se budou cítit pohodlně i během menstruace.
Jejich používání doporučuje Česká gynekologická a porodnická společnost.

Trápí vás pouze občas nepříjemné pocity v intimní oblasti jako je suchost, pálení nebo svědění? Pokud nezačnete tyto příznaky včas řešit, mohou následně vést k závažnějším problémům. Příčinou totiž může být nejen nadměrná suchost kůže a sliznic vnější intimní oblasti, ale také jejich osídlení patogenními mikroorganizmy.

V tomto případě pomůže ellen® probiotický intimní krém, který je určen pro ženy všech věkových kategorií, kterým pomáhá odstranit tyto nepříjemné pocity podráždění intimní oblasti. Byl speciálně vyvitut také pro zajištění pocitu svěžesti a vytvoření ochranné bariéry před nežádoucími bakteriemi a může být vhodným doplňkem pro ženy, které v průběhu menstruace používají ellen® probiotické menstruační tampóny.

Oba přípravky obsahují identickou směs patentovaných probiotických bakterií mléčného kvašení Lacto Naturel® (LN®), které jsou nejčastěji přítomny v přirozené vaginální mikroflóře a napomáhají její obnově po narušení.

Společnost pro probiotika a prebiotika potvrdila deklarovaná množství těchto prospěšných bakteriií LN® v obou přípravcích.

K dostání v lékárnách. Více na  nebo .

Mateřská dovolená - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 96  (diskuzí: 959)
96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
 • Nárok na PPM při DPČ
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat - jsem zaměstnaná u jednoho zaměstnavatele na klasickou pracovní smlouvu (plný úvazek) a u druhého na DPČ. U obou splňuji podmínku zaměstnání 270 dní. Od konce září 2014 budu asi v pracovní neschopnosti, 28.11. budu nastupovat na mateřskou (PPM). U plného úvazku je mi to jasné - tam budu pobírat automaticky PPM. U DPČ si nejsem jistá ani já ani účetní u zaměstnavatele neví - když nastoupím na pracovní neschopnost, budu mít v té době za ten měsíc vyděláno min. 2500 Kč, takže nárok na proplacení prac. neschopnosti mít budu. Když ale potom budu plynule navazovat na pracovní neschopnost peněžitou pomocí v mateřství - budu mít nárok na její proplácení, i když si vlastně v tom měsíci nevydělám těch 2500 Kč? Nebo abych měla nárok, tak musím ukončit pracovní neschopnost dřív, vydělat si oněch 2500 Kč a teprve nastoupit na PPM? Děkuji moc
  mamča73   20.07.2014 08:42:57, reakcí: 5, poslední: 20.07.2014 22:31:44
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na PPM při DPČ
   Pokud na sebe bezprostredne navazuji prac. neschopnosti, tak se to bere jako jedna a na prijem se nekouka. Pokud ale prechazis z neschopnosti na PPM, tak se to myslim posuzuje znova (posila se na socialku nova zadost) a mela bys mit v mesici zacatku pres tech 2500. Materskou ale myslim budes pobirat jen jednu, do ktere se Ti sectou oba vymerovaci zaklady. Coz muze byt bohuzel nevyhodne, pokud se tim souctem dostanes uz do nejake te redukcni hranice. S tim ale nic nenadelas   .
   stankag   20.07.2014 13:46:11
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Nárok na PPM při DPČ
    Děkuji. Mám právě u DPČ takové zaměstnání, kde si velmi těžko budu odpracovávat těch 2500 Kč, proto budu mít tu neschopenku. Při minulém těhotenství jsem měla dvě pracovní smlouvy na plný úvazek a dostávala jsem částku od ČSSZ jako dvě různé částky, posuzované od každého zaměstnavatele zvlášť.
    mamča73   20.07.2014 15:37:15
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Nárok na PPM při DPČ
     Dle mého pokuď z té dohody půjde dát nemocenská tak půjde i PPM. Ale přesně by to měli vědět na OSSZ.
     Ady.S   20.07.2014 17:38:24
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE: Nárok na PPM při DPČ
      Ano, pokud by bylo nemocenske, tak by bylo i PPM. Ale musi byt prijem tech 2500, a to i v pripade, ze nemocenske konci a PPM zacina.
      stankag   20.07.2014 22:24:00
      reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Nárok na PPM při DPČ
     Driv to tak bylo, ze se vyplacelo vice castek, ale menilo se to. Na strankach cssz je presne tento pripad v sekci castych dotazu a je tam uvedeno, ze prijmy se posuzuji dohromady a davka se vyplaci jedna.
     stankag   20.07.2014 22:31:44
     reagovat | URL příspěvku
 • výše PPM
  Dobrý den, mám otázku. Můj čisty příjem je 8700,- (zbytek dostávám na ruku) kolik bude můj PPM? Je nějaké minimum, které mi nálezi, když mám odpracovany rok a jsem stále zaměstnaná? Jinak RP bych ráda čerpala na přítele, který je již několik let zaměstnán a má větší plat, je to možne?
  Moc vám děkuji za odpověď
  weriss   23.06.2014 14:09:43, reakcí: 1, poslední: 24.06.2014 14:17:11
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: výše PPM
   Dobrý den,
   PPM je 70% z denního vyměřovacího základu.
   Minimum žádné stanovené není, ale můžete požádat na ÚP o doplatek do 7600,- Počítejte ale s tím, že vyplacená částka se vám odečte z částky 220000,- určené pro RP.
   RP můžete čerpat na sebe, jen dodáte doklad o výši příjmu podstatného pro výpočet nemocenských dávek otce dítěte.
   Sunny   24.06.2014 14:17:11
   reagovat | URL příspěvku
 • Lze nenastoupit na PPM?
  Dobrý den. Čerpám RD do 1.10.2014, ale jsem znovu těhotná (termín 20.8. 2014). Předchozí zaměstnavatel mi bez předchozí dohody ukončil pracovní smlouvu uplynutím sjednané doby 31.3.2012 (na dobu určitou) v průběhu těhotenství, kdy jsem byla na nemocenské (na nemocenskou jsem nastoupila 4.1.2012). Po porodu 12.7.2012 jsem byla v ochranné lhůtě, takže jsem měla nárok na PPM. A to, že mi smlouvu ukončil jsem se dozvěděla až teď, když jsem si chtěla vyřídit další PPM. Od 1. 10. 2013 jsem nastoupila na částečný úvazek na místo vyučujícího na vysoké škole na dobu určitou do 30.12.2014. Takže 27.6. 2014 mi vznikne nárok na PPM z nového zaměstnání, ale vypočtená výše bude nižší než 7600 Kč, takže budu mít vypláceno 7600 Kč po dobu 28 týdnů? Je možné například na mateřskou nastoupit až dnem porodu a do porodu čerpat RD, která je v mém případě vyšší? Od 1.10. 2014 se opět chystám do práce nastoupit, protože učím jen pár hodin týdně, není to s miminkem problém zvládnout. Je nutné se tedy se zaměstnavatelem dohodnout na DPP a jiné pozici? Je možné odmítnout nástup na RD či ji čerpat jen do 1.10.?
  Velmi děkuji za odpověď.
  hana.kalabova   17.06.2014 13:48:54, reakcí: 2, poslední: 10.07.2014 14:50:56
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Lze nenastoupit na PPM?
   Dobrý den,
   k vaší mateřské: nesmíte čerpat mateřskou ze zaměstnání, které vykonáváte, takže to budete muset nějak vyřešit se zaměstnavatelem. Mateřskou musíte nastoupit minimálně 6 týdnů před TP a čerpat ji 28 týdnů. Kdybyste si ji zkrátila, na "propadlé" peníze ztrácíte nárok. Když je PPM nižší než 7600,- postupuje se tak, že se požádá o doplatek z prostředků na RP, které se vám odečtou z celkové částky pro RP 220000,-
   K rodič. příspěvku: ten už můžete čerpat a pracovat neomezeně. Teď je to navíc tak, že si délku čerpání upravíte podle vyplácené částky.
   Sunny   18.06.2014 08:21:28
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Lze nenastoupit na PPM?
    Dobrý den, v článku na http://socialni-davky-2014.eu/rodicovsky-prispevek-2014/

    jsem našla informaci "Pokud během rodičovské zaniklo zaměstnání nebo pokud by mateřská na druhé dítě byla nižší než dosavadní rodičovský příspěvek, bude se až do porodu dítěte vyplácet rodičovský příspěvek na první dítě. A po porodu je nutné podat žádost o rodičovský příspěvek na druhé dítě."

    bohužel mi na úp nedokázali odpovědět, jestli je to můj případ. Mateřskou na druhé dítě budu mít výrazně nižší než maximální RP, který pobírám.
    Děkuji za odpověď.
    hana.kalabova   10.07.2014 14:50:56
    reagovat | URL příspěvku
 • řádná dovolená po PPM
  Dobrý den, mám dotaz. Končí mi PPM a od 1.7. budu pobírat rodičovský příspěvek. Dnes mi zaměstnavatel oznámil, že mám nárok na čerpání řádné dovolené. Musím to oznámit na OSSZ? děkuji za odpověď
  lejale   16.06.2014 22:20:19, reakcí: 2, poslední: 17.06.2014 20:49:43
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: řádná dovolená po PPM
   Zaměstnavatel je hodný že vám to sám připomenul, toto se nikde hlásit nemusí, kor né na OSSZ. Tím že si na rodičovském příspěvku můžete přivydělat neomezeně tak v klidu nastoupíte po skončení PPM na dovolenou a zároveň začnete čerpat i rodičovský příspěvek.
   Ady.S   17.06.2014 17:40:28
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den.
  Právě jsem v prvním měsíci těhotenství a zajímalo by mě, jestli budu mít nárok na mateřskou dovolenou. Situace se má tek, že jsem byla 3 roky v zahraničí. Vrátila jsem se do ČR v září 2013. Do března 2014 jsem byla vedena na ÚP. Poté jsem měla 3 zaměstnání, vždy na řádnou smlouvu. Ale pokaždé ve zkušební době jsem přestoupila do jiné práce. Teď momentálně jsem ve zkušební době, mám za sebou první měsíc. Je to práce fyzicky náročná, takže půjdu na nemocenskou... Nevíte náhodou jestli budu mít nárok na mateřskou? Předem děkuji za vaše odpovědi a jakékoliv rady! :-)
  Petra7   15.06.2014 21:39:46, reakcí: 1, poslední: 18.06.2014 08:14:10
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den,
   je jedno kolik zaměstnání vystřídáte, ale je potřeba, abyste splnila podmínku alespoň 270 dní platby na nemocenském pojištění v posledních dvou letech. Takže pokud by vám prac. poměr neukončili po zkušební době, což mohou i když budete na nemocenské, březen až TP by vám potřebnou dobu daly. Nevadí, když budete na nemocenské, hlavní je ten platný prac. poměr.
   Sunny   18.06.2014 08:14:10
   reagovat | URL příspěvku
 • PPM
  Dobrý večer, potřebuji radu:-)
  Z čeho se mi vypočítá PPM když:
  Splňuji 270dní nemocenské za dva roky, ale průměrný 12měsíční plat nikoliv? Jsem na RP ale měsíc před nástupem na mateřskou budu mít odpracovaný měsíc. Bude se DVZ počítat z toho "jen" měsíce?nebo jak to je?
  Děkuji za odpověď. Tereza
  studena   05.06.2014 19:19:33, reakcí: 3, poslední: 20.06.2014 15:14:23
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: PPM
   Dobrý den, ano, výpočet bude z posledních příjmů.
   Sunny   09.06.2014 11:36:55
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: PPM
    Takže chápu to dobře i z rodičovského příspěvku? Děkuji moc za odpověď. Tereza
    studena   09.06.2014 14:07:19
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: PPM
     Ne, z Rp se nic nepočítá. Ta by se posuzovala jen pokud byste žádala o nějakou sociální dávku. Mateřská je dávka, na kterou máte nárok z uhrazeného nemocenského pojištění.
     Sunny   20.06.2014 15:14:23
     reagovat | URL příspěvku
 • Prosím o radu
  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat.Jsem těhotná od 17.1 jsem na nemocenské a ke dni 31.3 mi skončila pracovní smlouva.Momentálně dostávám nemocenskou necelých 5tis/měsíčně.Jsem vdaná,ale manžel je momentálně veden na úřadu práce (skoro rok) a nemá nárok již ani na podporu.Je nějaká možnost jak získat za těchto okolností více peněz než si manžel najde práci?Nedá se z toho vyžít.A moje další otázka,jestli mám nárok za podmínek co jsem uvedla výše na mateřskou a rodičovský příspěvek popřípadě kolik to bude, když mám oficiálně přiznáno poslední výplaty jen 11tisíc(zaměstnaná jsem byla dva roky).Omlouvám se za zmatečnost,ale opravdu teď počítám každou korunu a nevím na koho se obrátit kdo by mi na vše odpověděl,protože samozřejmě peníze mi jen tak nikdo nepošle a nedá a nevím na co vše mám nárok nebo kde si o co zažádat..
  Mockrát Vám děkuji za Vaše odpovědi
  snoopy-   18.05.2014 18:35:59, reakcí: 3, poslední: 21.05.2014 12:38:46
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Prosím o radu
   Dobrý den,
   co se týče dávek, museli byste si nechat na ÚP spočítat, zda byste dosáhli na některé jiné sociální dávky s aktuálními příjmy - existuje např. doplatek do živ. minima, příspěvek na bydlení.
   Co se týče mateřské (PPM), protože nepíšete, termín nástupu na mateřskou, protože byste musela nastoupit mateřskou do 180 dnů od ukončení prac. poměru, abyste měla nárok na PPM (délka prac. poměru vám pro nárok stačí).
   Na Rodič. příspěvek má nárok každý, jen záleží na jakou variantu - více http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/rodicovska-dovolena
   Když máte takto nízké příjmy, mohla byste mít také nárok na Porodné, ale to se bude odvíjet od té případné mateřské a její výše.
   Sunny   19.05.2014 23:10:41
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Prosím o radu
    Děkuji za Vši odpověď.
    Termín porodu mám na 11.7.Nástup na mateřskou prý píše gynekolog v nějakém rozmezí 4-8 týdnů před porodem nebo tak nějak.Ten doplatek do životního minima bych určitě zkusila zažádat.O tom jsem ani nevěděla i když nevím kolik je momentálně životní minimum.Ještě jsem zapomněla v příspěvku napsat, že si platím důchodové a životní pojištění, což mi ještě z nemocenské ubere skoro 2tis. a rušit to kvůli momentální situaci nechci..
    snoopy-   20.05.2014 10:23:53
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Prosím o radu
     Tak to mám dobrou zprávu - na PPM budete nárok mít, do ochranné lhůty 180 dní se vejdete. Formulář od gynekologa pak předejte bývalému zaměstnavateli, kdyby dělal problémy, pak na OSSZ.
     Životní minimu máte 5970,- čistého.
     S tím pojištěním to řekněte na ÚP, ale myslím, že k tomu přihlížet nebudou. Asi bych zvážila snížení plateb na tato pojištění.
     Sunny   21.05.2014 12:38:46
     reagovat | URL příspěvku
 • PPM
  Dobrý den, prosím o radu, do února jsem pracovala jako OSVČ, ale neplatila si nemocenskou, pak byla vedena na úřad práce, v dubnu jsem nastoupila do nové práce a zjistila jsem že jsem těhotná, teď jsem na nemocenské. Což ale nesplňuji nárok na mateřskou dovolenou.
  Je možnost aby se mateřská vypočítavala z platu otce dítěte, s tím, že já zůstanu na mateřské? A dále mám dotaz zda když přítel pracuje ve státním podniku mám možnost volby rodičovské? Děkuji za info
  kuky   16.05.2014 20:59:43, reakcí: 3, poslední: 02.06.2014 13:24:36
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: PPM
   Mateřská se nedá převádět na někoho jiného, nevím jak je to s délkou nemocenské když odpracovaná doba trvala jen relativně krátce, jestli na ní budete až do 6týdnů po porodu. Kdyby ano tak vy sama byste měla právo volby až do výše 7600,- měsíčně. Kdyby to nešlo a otec dítka pracuje tak by stačilo doložit jeho příjem a tu volbu byste potom měla v závislosti na jeho denním vyměřovacím základu.
   Ady.S   16.05.2014 22:11:16
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: PPM
    A je nějaká jiná možnost jak to udělat, abychom nepřišli vlastně o půl roku mateřské? Když já mateřskou nedostanu. Dále bych ráda věděla jak to je s porodným. Zda na něj mám nárok, když jsem byla vedena na UP, pak měsíc pracovala a ted jsem na nemocenské.
    děkuji za info
    kuky   02.06.2014 11:54:16
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: PPM
     Možnost je vy být hlášená na ÚP a otec dítete bude pobírat PPM a pokuď mnu v práci dají jinou smlouvu než ze které pobírá PPM může chodit do práce. A jak udělat aby se nepřišlo o mateřskou, možná si to uvědomit ještě před těhotenstvím.
     Ady.S   02.06.2014 13:24:36
     reagovat | URL příspěvku
 • Jak vysoká mateřská
  Dobrý den,
  rád bych se zeptal, jako tatínek budu pobírat mateřskou já a rád bych se zeptal jak se bude počítat. Jsem zaměstnaný na HPP kde pobírám asi 13000,- hrubého a v té stejné firmě mám ještě druhou smlouvu na DPC na asi 8000,- a zajímalo by mě zda se mateřská vypočítá z obou příjmů. Velice děkuji za odpovědi
  Chrbolka   12.05.2014 22:26:24, reakcí: 1, poslední: 13.05.2014 08:58:46
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 96  (diskuzí: 959)
96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |

Na Baby On Line to žije

Nejnovější příspěvky v diskuzi

Novinky od maminek

Aktuálně z redakce

Soutěže

Výpočet termínů a BMI

Vaše fotografie

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Jména dětí

  Jaké jméno zvolit? Mohu dát dítěti dvě jména? Lze zvolit i jméno, které není v kalendáři? Jak postupovat?

 • Publikace pro děti

  Jak děti přicházejí na svět. Jedinečná kniha pro děti od 2 do 10 let, díky níž dětem snadno vysvětlíte početí.

 • Celebrity na BOL

  Rozhovory s úspěšnými lidmi! Tomio Okamura, Jan Pirk, Radim Vančura, Ilona Csáková a další české celebrity.

 • Kojení

  Proč byste měla dítě kojit? Jak dlouho má být dítě u prsu? Jaké léky může kojící žena užívat?