Mateřská dovolená 2015

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Zdravé těhotenstvíPublikace ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ

představení knihy o výživě, vaření a cvičení v těhotenství, s recepty

Unikátní publikace Zdravé těhotenství pro těhotné i šestinedělky věnující se současně zdravé výživě, zdravému vaření krok za krokem a zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu. O tom nejdůležitějším, co rozhoduje o zdraví Vašeho miminka! Zkuste to! 

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

Ucelená řada vzdělávacích knížek Babyonline pro děti 0-7 let s videi.

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2015 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn. že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a příjmy do 2,7násobku živ. minima podmińují nárok na Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

Mateřská dovolená 2015 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 107  (diskuzí: 1066)
107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
 • Mateřská dovolená
  Dobrý den, s přitelem planujeme rodinu tak mě zajima jestli mam nárok na Mateřskou pracovala jsem rok a pul v Lidlu ale teď jsem přešla k jinemu zaměstnavateli a tam budu koncem března pul roku jestli to nevadi nebo si musim opracovat dva roky. děkuji za odpověd Ederová
  Nadezdaederova@seznam.cz   09.02.2016 22:37:28, reakcí: 1, poslední: 13.02.2016 09:05:32
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Mateřská dovolená
   Dobrý den, doba zaměstnání se sčítá - musíte mít odpracováno celkem 270 dní za poslední dva roky. Tuto podmínku s přehledem splňujete, ale hlavní teď je, abyste mateřskou nastupovala z platného pracovního poměru nebo případně v ochranné lhůtě, která je u těhotných 180 dní od data skončení zaměstnání.
   Sunny   13.02.2016 09:05:32
   reagovat | URL příspěvku
 • Nástup na mateřskou v době ukončení pracovního poměru
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak probíhá nástup na mateřskou dovolenou, když v době nástupu na ni (cca 6 týdnů) mi končí pracovní poměr na dobu určitou?
  Po odevzdání vyplněného formuláře o mateřskou svému zaměstnavateli nastoupím na mateřskou a po skončení pracovního poměru se mám někde hlásit (např.UP)?
  A po skončení mateřské mám formulář o RP vyplnit sama a donést na UP nebo OSSZ (v místě trvalého bydliště)?
  Velice děkuji za odpověď.
  ivana88   27.01.2016 14:06:20, reakcí: 3, poslední: 04.02.2016 18:38:30
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nástup na mateřskou v době ukončení pracovního poměru
   Dobrý den,
   pro vás se neděje nic - všechny dokumenty předáte zaměstnavateli, aby je vyplnil a odeslal na OSSZ. Budete na mateřské, takže konec prac. poměru vůbec nemusíte řešit.
   Formulář pro RP vyplňuje sám každý na úřadu práce. Databáze by měla být propojená, takže tam se pak zeptejte jestli musíte přechod na RP hlásit na OSSZ nebo to nahlásí oni.
   Sunny   28.01.2016 08:46:18
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Nástup na mateřskou v době ukončení pracovního poměru
    Velice děkuji za odpověď. Po ukončení prac. poměru se nemusím přihlásit na UP, ikdyž budu na mateřské? Kdo tedy za mě bude platit sociální a zdravotní?

    Děkuji.
    ivana88   03.02.2016 10:57:32
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Nástup na mateřskou v době ukončení pracovního poměru
     Ne, jakmile jste na mateřské, platí za vás pojištění stát - nezávisle na tom jestli jste nebo nejste někde zaměstnaná
     Sunny   04.02.2016 18:38:30
     reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, mám dotaz. Dne 29.2.2016 bych měla nastoupit na mateřskou dovolenou v pracovnim poměru jsem od 1.8.2015 a na neschopence od 4.1.2016 předtím jsem byla zamestnana od 1.3.2014 do 30.6.2014 tj. 122 dní účasti na nemocenskem pojištění, můj dotaz zní, když mi můj stávající zaměstnavatel dá výpověď k 29.2.2016 zda mám nárok na mateřskou. Děkuji
  Barus1905   25.01.2016 15:15:29, reakcí: 1, poslední: 27.01.2016 12:35:14
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
 • Dobrý den,

  nejsem si jista, zda píši správně. Žiji v Praze a jen tak se do Žamberka nedostanu.
  Chci se zeptat, jak mám postupovat s nástupem na mateřskou dovolenou ( termín mám 18-3-2015 ). Nevím, zda na ní mám nárok. Rok 2014 jsem celý pracovala a od roku 2015 jsem byla na PÚ a zhruba od října 2015 jsem na DPP.
  Prosím o radu, jak mám postupovat. Jestli mám nárok na mateřskou nebo na rodičovský příspěvek rovnou.
  luciezabkova   20.01.2016 16:56:48, reakcí: 2, poslední: 21.01.2016 18:50:36
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den,
   nejsnazší bude, když si zatelefonujete na svoji správu soc. zabezpečení a zeptáte se, jestli splńujete podmínky pro nárok na PPM. Z dohody o pracovní činnosti se nějaké nemocenské totiž odvádí a z dohody o provedení práce nikoli, což je pro vás zásadní.
   Sunny   21.01.2016 09:08:39
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý večer,prosím o radu( doufám,že to nápišu srozumitelně)tento měsíc mi končí RP na první dítě,v práci budu dávat výpověď dohodou,kde jsem pracovala 3 roky na dobu neurčitou.Plánujeme druhé dítě,kolik musim odpracovat dni v novém zaměstnání,abych měla nárok na PPM a RP jako u prvního dítěte.moc děkuji za odpověď
  Lenule13   07.01.2016 22:23:43, reakcí: 1, poslední: 11.01.2016 10:14:48
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, měla byste odpracovat minimálně 270 dní - resp. tak dlouho by mělo nové zaměstnání trvat k datu nástupu na mateřskou.
   Sunny   11.01.2016 10:14:48
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den,
  prosím o radu, nějak se v internetových poučkách ztrácím a díky špatným zkušenostem z několika jiných úřadů se bojím, že by mi tam stejně na mé otázky nikdo kloudně neodpověděl...

  Jsem vedená jako OSVČ, termín porodu mám 14.3.2016, jelikož můj manžel pracuje jako policista, není možné po dobu mateřské živnost přepsat na něj, živnost budu na dobu mateřské pozastavovat. Na mateřskou nárok mám, platím si minimální nemocenské. Bohužel už si nejsem jistá tím, jestli svými příjmy splňuji podmínky pro volbu délky rodičovské dovolené (asi spíše ne), zajímalo by mě tedy:
  - Chtěla bych tedy využít volbu rodičáku přes manžela, ale nevím co je k tomu třeba. Co vše musí manžel zařídit, případně jestli musí na rodičák sám na nějakou dobu nastoupit či ne?
  - Na rodičovské bych opět chtěla podnikat, dočetla jsem se, že měsíční zálohy na zdravotní a sociální platit nemusím, jen pak po zúčtování na konci roku ze skutečných příjmů - kolik procent to zhruba činí?(abych věděla, kolik si na poplatky dávat stranou)
  - Jak dopředu si musím zažádat o mateřskou a na kterém úřadě? Případně co vše je k tomu třeba doložit?

  Předem děkuji za rady:)
  Listicka89   04.01.2016 11:44:41, reakcí: 1, poslední: 04.01.2016 14:47:33
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den,
   živnost nemusíte pozastavovat, stačí nefakturovat.
   Volbu výše RP budete mít při minimálních platbách na nemocenskou skutečně hodně omezenou. Určitě vám vyjde lépe hned při žádosti dodat potvrzení zaměstnavatele otce dítěte o výši denního vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské/PPM. Nic dalšího otec zařizovat nemusí, pouze tento doklad. RP bude normálně psaná celou dobu na vás.
   Se zálohami je to tak, že je neplatíte, pokud lze péči o dítě považovat o "hlavní prac. poměr". Vedlejší je brán pokud jsou příjmy do cca 65000,- ročně. Při vyšších příjmech se VPP mění na HPP a musí se doplácet zálohy na povinné pojištění. Výše záloh je závislá na výši příjmů - s tím už určitě zkušenost máte.
   Pozor na to, že pokud byste chtěla mateřskou na druhé dítě, musíte si platit nemocenské pojištění i když budete ještě na mateřské s prvním.
   O mateřskou můžete zažádat až dostanete vyplněný formulář od gynekologa - podává se na OSSZ pod kterou patříte spolu s vašimi doklady totožnosti.
   Sunny   04.01.2016 14:47:33
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 107  (diskuzí: 1066)
107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |

Na Baby On Line to žije

Kdo bude letos 2016 rodit a kdy?

Leden 2016
  15%
Únor 2016
  9%
Duben 2016
  9%
Červen 2016
  11%
Srpen 2016
  9%
Celkem hlasovalo: 3382

Zajímá Vás

Těhotenství Jak otěhotnět? Příznaky těhotenství Jak probíhalo vaše těhotenství týden po týdnu? Porodnice Vývoj miminka Porod Mateřská Zavádění příkrmů

Nábor rodiček Rodíme ONLINE 2016

Chcete se námi podělit o své prožitky během těhotenství? Pokud jste budoucí maminkou na začátku těhotenství a chtěla byste se účastnit, napište nám na info@babyonline.cz, kde Vám sdělíme více informací.

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Jména dětí

  Jaké jméno zvolit? Mohu dát dítěti dvě jména? Lze zvolit i jméno, které není v kalendáři? Jak postupovat?

 • Soutěže

  Aktuální soutěže. Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Podívejte se, o co soutěžíme nyní. Držíme Vám palce!

 • Celebrity na BOL

  Rozhovor s MUDr. Vladimírem Dvořákem. Jaký je jeho názor na domácí porody a péči v ČR?

 • Porod

  Předporodní příprava krok za krokem. Jak se připravit na porod? Co si mám vzít do porodnice? Co je porodní plán?

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace