Mateřská dovolená 2015

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Publikace Zdravé těhotenství

Právě byla vydána zcela unikátní publikace pro těhotné i šestinedělky Zdravé těhotenství.

Zdravé těhotenství se současně věnuje:
- zdravé výživě,
- zdravému vaření krok za krokem,
- zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu.

Zdravé těhotenství je tedy publikace 3 v jednom za cenu jedné takovéto knihy.

Na jejím vzniku se podílela fyzioterapeutka Mgr. Kamila Vorlová, jež se dlouhodobě věnuje léčebnému cvičení žen, které nemohou otěhotnět, a vývojové stimulaci cvičením u dětí, a dále nutriční terapeutka Mgr. Jana Eliášová, která je rovněž autorkou zcela úžasných zdravých receptů.

Ovšem oním naprostým unikátem publikace je část Zdravé vaření krok za krokem. Jedná se o 16 pokrmů připravených pod odborným dohledem předními kuchaři na poli zážitkové moderní gastronomie nafocených krok za krokem. Jsou jimi Michal Barták ze studia Divoká vařečka, známý z pořadu Sama doma, a David Viktorin, známý z podniků Valoria nebo U kastelána v Brně. Díky receptům nafoceným krok za krokem se může naučit zdravě vařit kterákoliv z žen. A uvidí, že to není složité, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, zvláště po odtajnění některých kulinářských fíglů našich šéfkuchařů.

Dalším velkým pozitivem publikace je systematičnost, se kterou byla sestavena.

Více na: www.zdravetehotenstvi.cz

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

 

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2015 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn. že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a příjmy do 2,7násobku živ. minima podmińují nárok na Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

inzerce

Ellen® probiotické tampóny a intimní krém

Více než dvě třetiny českých žen pravidelně trpí vaginálními záněty, které jsou doprovázené nepříjemným pocitem svědění, pálení a výtokem. Jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry, je pravidelné používání probiotických menstruačních tampónů ellen®.
Nejenže tak ženy předejdou diskomfortu způsobenému vaginálními záněty, ale zároveň se budou cítit pohodlně i během menstruace.
Jejich používání doporučuje Česká gynekologická a porodnická společnost.

Trápí vás pouze občas nepříjemné pocity v intimní oblasti jako je suchost, pálení nebo svědění? Pokud nezačnete tyto příznaky včas řešit, mohou následně vést k závažnějším problémům. Příčinou totiž může být nejen nadměrná suchost kůže a sliznic vnější intimní oblasti, ale také jejich osídlení patogenními mikroorganizmy.

V tomto případě pomůže ellen® probiotický intimní krém, který je určen pro ženy všech věkových kategorií, kterým pomáhá odstranit tyto nepříjemné pocity podráždění intimní oblasti. Byl speciálně vyvitut také pro zajištění pocitu svěžesti a vytvoření ochranné bariéry před nežádoucími bakteriemi a může být vhodným doplňkem pro ženy, které v průběhu menstruace používají ellen® probiotické menstruační tampóny.

Oba přípravky obsahují identickou směs patentovaných probiotických bakterií mléčného kvašení Lacto Naturel® (LN®), které jsou nejčastěji přítomny v přirozené vaginální mikroflóře a napomáhají její obnově po narušení.

Společnost pro probiotika a prebiotika potvrdila deklarovaná množství těchto prospěšných bakteriií LN® v obou přípravcích.

K dostání v lékárnách. Více na  nebo .

 

Mateřská dovolená 2015 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 101  (diskuzí: 1005)
101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
 • PPM a druhé těhotenství
  Dobrý den, v lednu mi skončila 3 letá rodičovská dovolená, momentálně jsem na neplaceném volnu a smlovu mam na neurčito. Snažíme se o druhé dítě. Chtěla jsem se zeptat jestli musím, abych měla nárok na PPM na druhé dítě ho porodit do 4let prvního nebo stačí když nastoupím na mateřskou dovolenou před dovršením 4let prvního dítěte. Děkuji za odpověď. Adéla
  mjuslinka   30.03.2015 07:42:15
  reagovat | URL příspěvku
 • mateřská + jednatel ve firmě
  Dobrý den,
  měla bych na Vás jeden dotaz. Nyní jsem zaměstnaná na HPP ve firmě a chystám se nastoupit koncem dubna na mateřskou dovolenou. Současně ale zakládáme firmu jinou, kde bych se měla stát jedním ze 3 jednatelů. Nezanikne mi tímto nárok na pobírání příspěvku v mateřství?
  Děkuji za odpověď.
  zavadile   12.03.2015 09:53:01, reakcí: 1, poslední: 13.03.2015 08:54:50
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: mateřská + jednatel ve firmě
   Dobrý den, mateřskou můžete čerpat z konkrétního pracovního poměru, takže můžete čerpat PPM u jednoho zaměstnavatele a pracovat jinde. Navíc u s.r.o ještě záleží, jak to budete mít smluvně ošetřené a zda za sebe budete jako za jednatelku odvádět nemocenské pojištění.
   Sunny   13.03.2015 08:54:50
   reagovat | URL příspěvku
 • Manžel na RD a nová MD
  Bude manželovi vyplacen v srpnu RD za červenec, jestliže bych v červenci nastoupila na novou MD? Případně bude mu nějak ponížen? Pokud jsem to spravně pochopila nástupem na MD se pobírání RD u manžela zruší, zajímalo by mě však jestli je šance na vyplacení celého RD za červenec či nikoliv.
  Kamarádka mi radí, že mám nastoupit na MD až v srpnu, že se mi sice doba MD nějak zkrátí (vzhledem ke kratšímu nastupu než 6týdnů před porodem), a to vzhledem k našemu měsíčnímu příjmu, který je z mého příjmu a manželova RD mnohem vyšší než budoucí MD by se nám opravdu hodilo více.
  Nebo je nárok na celou částku RD podmíněn jen pár dny v měsíci a můj nástup na MD výši vyplacené RD v červenci nijak neovlivní. Předem děkuji za odpověďi případné nějaké rady...  
  Janii   05.03.2015 14:47:25, reakcí: 4, poslední: 10.03.2015 11:54:48
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Manžel na RD a nová MD
   Dobrý den, záleží k jakému datu mateřskou nastoupíte. Jakmile je souběh, vyplácí RP pouze tehdy, pokud je poměrná část PPM nižší než poměrná část RP. Vůbec nejlepší bude, když si zjistíte, kolik asi by vám na mateřské bylo vyplaceno a zeptáte se přímo na ÚP.
   Sunny   06.03.2015 09:06:45
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Manžel na RD a nová MD
    Děkuji za odpověď jen si nejsem jista, zda jsem to správně pochopila. Když mám mít tedy nástup na PPM druhý týden v červenci a výše bude o třetinu nižší než manželův RP, tak nám RP za červenec nezruší, ale vypltí, místo nízké PPM?
    Trochu jsem se ptala na našem malém ÚP a slečna byla nová a neměla tušení co mi odpovědět. Každopádně z finančního hlediska, které boužel s dětma je důležité, zkusím odsunout nástup na PPM na srpen. Zeptám se vás tedy ještě jak se zkrátí délka PPM při pozdějším nástupu na PPM. Když nástup bude o 3 týdny kratší, zkrátí mi PPM také o 3 týdny nebo se to krátí nějak jinak? Předem moc děkuji za odpověď.
    Janii   06.03.2015 10:57:19
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Manžel na RD a nová MD
     Bohužel také přesně nevím, jak to vypočítávají. PPM vám určitě vyplatí i za červenec.
     A ano, PPM se zkrátí o tolik, o kolik později ji nastoupíte - budete mít tedy pak nárok např. jen na 24 týdnů mateřské.
     Sunny   10.03.2015 11:44:09
     reagovat | URL příspěvku
 • otec na mateřské
  Dobrý den,
  měla bych ještě dva dotazy, na které mi nikdo nebyl schopen odpovedet...:). Předem dekuji za vasi odpoved.

  1. pokud jde na mateřskou otec dítěte, vypočítává se výše PPM z platu otce (tj. cca 70% platu otce)?

  2. v zaměstnání by u otce dítětě došlo ke změně charakteru jeho práce a ke změně pracovní smlouvy, aby nepobíral PPM na základě činnosti, za kterou je pojištěn. Takže ve výsledku by pobíral jak mzdu (za jinou činnost u stejného zaměstnavatele), tak i mateřskou.

  netušíte, kde je přesně popsáno,jak se musí změnit pracovní zařazení? Tj. jaké jsou pro toto podmínky? Například změna z obchodního zástupce (kde je nutnost každodenních pracovních cest) na marketingového pracovníka, jež bude moci pracovat z domova, díky čemuž se otec dítěte bude moci starat o dítě?

  děkuji vám velmi,

  Eva J.
  EvaJ13   05.03.2015 14:21:00, reakcí: 1, poslední: 05.03.2015 14:45:06
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: otec na mateřské
   Dobrý den,
   ad 1. ano, PPM se vypočítává ze stejného základu jako nemocenská toho rodiče, který ji čerpá.
   ad 2. článek čerpá hlavně z informací ČSSZ a zde je uvedena pouze "jiná výdělečná činnost" než ze které vznikl nárok na dávku PPM.
   Sunny   05.03.2015 14:45:06
   reagovat | URL příspěvku
 • PPM a rodičovská - majitelka firmy
  Dobrý den,
  jsem ve své firmě jedinou jednatelkou, společnicí a zaměstnankyní na HPP a měla bych dotaz, jak nejlépe naložit s PPM a rodičovskou (RP), aby bylo z pohledu zákona vše v pořádku a obdržela jsem alespoň nějakou finanční výpomoc, která by mi dle mého měla náležet. Předem děkuji za vaši odpověď a omlouvám se za obsáhlost emailu (bohužel situace, kdy je žena majitelkou firmy se nikde moc neřeší).
  Níže některé doplňující informace:
  A. ve firmě pracují (nárazově) některé další osoby na DPP (právník, grantový konzultant, finanční analytik...), takže činnost s.r.o. nezajišťuji jen já.
  B. s.r.o. bude stále vykazovat činnost po dobu mého těhotenství i po porodu (během těhotenství a po porodu bude činnost s.r.o. ale mnohem nižší, což bude zřetelné ve finančních i jiných ukazatelích firmy)
  C. moje činnost jako zaměstnance je poskytování poradenství (zpracování projektů, realizace projektů...) a související obchod (uzavírání smluv, identifikace vhodných klientů a programů...)
  D. moje činnost jakožto jednatele je zejména administrativa, daně a účetnictví firmy
  E. O možnosti, že bych (na dobu pobírání PPM) jmenovala dalšího jednatele/prokuristu zatím neuvažuji, ale teoreticky existuje i tato možnost, i když bych se ji raději vyhla. Pokud by bylo možné činnost jednatele by mohla zajištěna mým manželem na základě plné moci

  1. PPM
  od začátku těhotenství pracuji mnohem méně (max. 0,5 úvazku), co se týče času i náročnosti práce. Ke konci těhotenství a po porodu (tj. v době, kdy se PPM pobírá) očekávám ještě nižší pracovní výkon (0,1-0,2 úvazku). Nadále by se ale můj pracovní výkon měl týkat stejných/obdobných činností zmíněných v bodě C a D výše (i když očekávám méně náročný charakter práce a činnost jednatele by mohla zajištěna mým manželem na základě plné moci?). Fakturace by v rozhodném období neprobíhaly, tj. s.r.o. by byla v období rozhodném pro výplatu PPM bez příjmu.
  Dotaz: pokud by bylo moje pracovní zapojení (ve stejné/obdobné činnosti jako je specifikována v bodě C a D) například 0,1 úvazku, existuje možnost, abych pobírala PPM za zbývajících 0,9 úvazku, které (oproti standardnímu režimu) neodpracuji? Příjde mi logické pobírat PPM za 0,9 uvazku (resp. 70% z platu 0,9 úvazku), a to i v rámci stejného pracovního zaměření, protože o tuto část reálně (díky těhotenství a mateřství) příjdu.
  Dotaz: předpokládám, že PPM i RP se počítá pouze ze mzdy (tj. nezapočítává se odměna ze zisku společníka, tj. „dividendy“)
  Dotaz: Předpokládám, že formulář o mateřské předává (podepsaný od gynekologa) zaměstnanec zaměstnavateli a ten jej předává ČSSZ + je třeba změnit příslušné pracovní smlouvy. Má zaměstnavatel ve vazbě na PPM ještě jiné povinnosti vůči úřadům?
  2. RODIČOVSKÁ
  Co se týče rodičovské, zde není problém s tím, abych (po šestinedělí) pracovala na HPP v rámci svého původního pracovního zaměření (viz bod C) a plně i jako jednatel firmy (bod D). Pouze je třeba, abych zajistila dítěti potřebnou péči s tím, že dítě do 2 let, nesmí být ve MŠ či jeslích více jak 46 hodin měsíčně.
  Dotaz: do 46 hodin se započítávají jen státní zařízení (státní jesle, státní školky atp.) nebo i soukromá zařízení (soukromé školky, soukromé jesle, chůvy...)? Kdo má povinnost věc evidovat?
  Dotaz: Kdo platí za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění, když zaměstnanec pobírá mzdu od zaměstnavatele a dále i RP od státu? Má zaměstnavatel ve vazbě na RP svého zaměstnance nějaké oznamovací povinnosti vůči úřadům?
  3. Existují nějaké další příspěvky, které lze v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, dítětěm a porodem získat? Naše domácnost určitě nedosahuje méně jak 2,7násobku životního minima, takže porodné a příspěvky na dítě jsou pro nás asi mimo.

  Velmi děkuji!
  S pozdravem Mgr. Eva Ječmínková
  EvaJ13   03.03.2015 12:19:39, reakcí: 3, poslední: 06.03.2015 09:08:14
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: PPM a rodičovská - majitelka firmy
   Dobrý den, otevřela jsem si váš dotaz pro jistotu v novém okně, tak snad na nic nezapomenu.      
   Ad PPM: Zaměstnavatel musí PPM nahlásit na OSSZ a na zdrav. pojišťovně (jako každou změnu).
   Problém i u osvč je ten, že PPM je dávka z nemocenského pojištění a tudíž "nehraje" na žádnou pomernou část úvazku - striktně: jste nemocní - nemůžete pracovat, a bohužel to platí i pro PPM.
   Osobně s tímto také nesouhlasím a není to vůči podnikatelkám fér, ale co naděláme...a pak se toho nažvaní kolem rovných šancí...
   Vzhledem k tomu, že jste zaměstnankyní, bude se vám PPM počítat z čisté mzdy. Ohledně fungování během mateřské máte ještě jednu možnost, a to změnit si předmět činnosti a udělat si novou prac. smlouvu - to je legální způsob výdělku při mateřské (buď jiný zaměstnavatel nebo jiná činnost u stejného zaměstnavatele). Určitě by bylo ideální se poradit s právníkem.
   ad 2. podmínka omezené návštěvy mš se týká státních zařízení a školka vydává potvrzení, které rodič dodává na ÚP
   Oznamovací povinnosti zaměstnavatel určitě má. Ve vašem případě to bude vůbec asi docela komplikované... totiž: nejprve je rodičovská na OSSZ evidována jako hlavní prac. poměr a povinné pojištění platí stát. Jakmile ale budete zaměstnaná, musí to zaměstnavatel nahlásit a platit za vás normálně pojištění. Rodičovská se tak stane vedlejším prac. poměrem.
   Na další dávky nedosáhnete, takže nic.
   Každopádně máte pravdu v tom, že se nikde zvlášť podobným případům nevěnují. Osobně se s takovým dotazem setkávám poprvé a přehled o hlášeních na úřadech mám hlavně z vlastní zkušenosti (jsem osvč). Berte tedy mnou poskytnuté informace jako základ, sestavte si další dotazy a hlavně na procesuální kroky se informujte přímo na OSSZ, pod kterou patříte.
   Přeji hodně dalších úspěchů a kdybyste se chtěla o zkušenosti s úřady při takto složité situaci podělit, budu ráda, když mi vše sepíšete na email: info2@babyonline.cz
   Sunny   03.03.2015 15:47:56
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: PPM a rodičovská - majitelka firmy
    Dobrý den,

    opravdu velmi děkuji za vaši rychlou odpověď!
    obrátím se ještě na ČSSZ a pokud to bude zajímavé, sepíši o tom nějakou zprávu:)

    zdraví EJ
    EvaJ13   04.03.2015 14:32:30
    reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 101  (diskuzí: 1005)
101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |

Na Baby On Line to žije

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Jména dětí

  Jaké jméno zvolit? Mohu dát dítěti dvě jména? Lze zvolit i jméno, které není v kalendáři? Jak postupovat?

 • Porodnice

  Najděte tu svou. Zjistěte, jak Vámi vybranou porodnici hodnotily ostatní rodičky. Nezapomeňte ohodnotit i Vy!

 • Mateřská dovolená

  Mateřská dovolená 2013. Co je mateřská dovolená, kdy se na ni nastupuje a co je potřeba vyřídit?

 • Těhotenství

  Růst a vývoj miminka. Zajímá Vás, co probíhá ve Vašem těhotenském bříšku? Jak dítě roste a jak se vyvíjí?

Více informací o akci Zavřít a přejít na web