Mateřská dovolená 2015

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Publikace Zdravé těhotenství

Právě byla vydána zcela unikátní publikace pro těhotné i šestinedělky Zdravé těhotenství.

Zdravé těhotenství se současně věnuje:
- zdravé výživě,
- zdravému vaření krok za krokem,
- zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu.

Zdravé těhotenství je tedy publikace 3 v jednom za cenu jedné takovéto knihy.

Na jejím vzniku se podílela fyzioterapeutka Mgr. Kamila Vorlová, jež se dlouhodobě věnuje léčebnému cvičení žen, které nemohou otěhotnět, a vývojové stimulaci cvičením u dětí, a dále nutriční terapeutka Mgr. Jana Eliášová, která je rovněž autorkou zcela úžasných zdravých receptů.

Ovšem oním naprostým unikátem publikace je část Zdravé vaření krok za krokem. Jedná se o 16 pokrmů připravených pod odborným dohledem předními kuchaři na poli zážitkové moderní gastronomie nafocených krok za krokem. Jsou jimi Michal Barták ze studia Divoká vařečka, známý z pořadu Sama doma, a David Viktorin, známý z podniků Valoria nebo U kastelána v Brně. Díky receptům nafoceným krok za krokem se může naučit zdravě vařit kterákoliv z žen. A uvidí, že to není složité, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, zvláště po odtajnění některých kulinářských fíglů našich šéfkuchařů.

Dalším velkým pozitivem publikace je systematičnost, se kterou byla sestavena.

Více na: www.zdravetehotenstvi.cz

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

 

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2015 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn. že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a příjmy do 2,7násobku živ. minima podmińují nárok na Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

inzerce

Ellen® probiotické tampóny a intimní krém

Více než dvě třetiny českých žen pravidelně trpí vaginálními záněty, které jsou doprovázené nepříjemným pocitem svědění, pálení a výtokem. Jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry, je pravidelné používání probiotických menstruačních tampónů ellen®.
Nejenže tak ženy předejdou diskomfortu způsobenému vaginálními záněty, ale zároveň se budou cítit pohodlně i během menstruace.
Jejich používání doporučuje Česká gynekologická a porodnická společnost.

Trápí vás pouze občas nepříjemné pocity v intimní oblasti jako je suchost, pálení nebo svědění? Pokud nezačnete tyto příznaky včas řešit, mohou následně vést k závažnějším problémům. Příčinou totiž může být nejen nadměrná suchost kůže a sliznic vnější intimní oblasti, ale také jejich osídlení patogenními mikroorganizmy.

V tomto případě pomůže ellen® probiotický intimní krém, který je určen pro ženy všech věkových kategorií, kterým pomáhá odstranit tyto nepříjemné pocity podráždění intimní oblasti. Byl speciálně vyvitut také pro zajištění pocitu svěžesti a vytvoření ochranné bariéry před nežádoucími bakteriemi a může být vhodným doplňkem pro ženy, které v průběhu menstruace používají ellen® probiotické menstruační tampóny.

Oba přípravky obsahují identickou směs patentovaných probiotických bakterií mléčného kvašení Lacto Naturel® (LN®), které jsou nejčastěji přítomny v přirozené vaginální mikroflóře a napomáhají její obnově po narušení.

Společnost pro probiotika a prebiotika potvrdila deklarovaná množství těchto prospěšných bakteriií LN® v obou přípravcích.

K dostání v lékárnách. Více na  nebo .

 

Mateřská dovolená 2015 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 99  (diskuzí: 989)
99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
 • nemocenská - mateřská
  dobrý den. 24.1.2015 nastupuji z nemocenské na mateřskou. dostala jsem ukončení neschopenky a papír na přestup na mateřskou. dostanu ještě vyplacenou nemocenskou za leden, setra mi nedala lístek na peníze co jsem dostávala každý měsíc. tak jsem zmatená...a mateřská se vyplácí v jakém termínu? díky za rady....
  hublovav   25.01.2015 14:29:11
  reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, pracuji po škole a do těch 270 dní pojištění mi chybí asi necelé 3 měsíce. Kdybych otěhotněla, musela bych jít hned na neschopenku, jelikož bych nemohla být v prostředí, kde pracuji, tak jsem se chtěla zeptat, pokud budu na neschopence, platí mi dál vedoucí zdravotní pojištění a tím pádem vejdu se do těch 270dní vyplácení a budu poté moct pobírat mateřskou? Děkuji za odpověď :)
  kamik12   12.01.2015 22:45:04, reakcí: 1, poslední: 13.01.2015 08:39:25
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, pokud nastupujete na mateřskou ze zaměstnání, které navazuje na studium, počítá se vám do oněch 270 dní i doba studia. Podmínku tedy bez problémů splníte, navíc pracovní neschopnost se také započítává - zásadní je doba trvání prac. poměru.
   Sunny   13.01.2015 08:39:25
   reagovat | URL příspěvku
 • Prosím o radu
  Dobrý den, chtěla jsem se poradit. 31.12.2014 mi skončil prac.poměr, tudíš teď jsem nezaměstnaná, měla bych se nahlásit na UP do termínu PPM která mi připadá koncem února? Momentálně jsem na nemocenské. Děkuju za každou odpověď :)
  Paulle   01.01.2015 20:48:53, reakcí: 2, poslední: 02.01.2015 15:08:45
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Prosím o radu
   Dobrý den, pokud jste na nemocenské, tak se na ÚP evidovat nemusíte a pak přejdte asi rovnou na mateřskou, že?
   Sunny   02.01.2015 12:50:41
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Prosím o radu
    Ano tak jsem si to také myslela, jen jsem si nebyla jistá kvůli zdravotnímu a sociálnímu...
    Paulle   02.01.2015 15:08:45
    reagovat | URL příspěvku
 • nárok na mateřskou a rodičovský příspěvek
  maminky prosím poraďte...
  budu mít nárok na MD,když jsem byla celý rok 2013 zaměstnaná a mé poslední zaměstnání trvalo od 1.7. do 15.10.2014 ? od 7.10 2014 jsem na nemocenské. pokud bych neměla nárok na MD a zůstala na nemocenské až do konce šestinedělí, budu mít nárok na jinou variantu rodičáku než na čtyřletou? Děkuji za odpovědi!
  marcela86   30.12.2014 17:03:56, reakcí: 1, poslední: 02.01.2015 12:44:07
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nárok na mateřskou a rodičovský příspěvek
   Dobrý den, nepíšete, kdy máte na mateřskou nastupovat. Pokud se s nástupem na mateřskou vejdete do 180denní ochranné lhůty, budete mít na mateřskou nárok a tedy i na možnost volby délky RP.
   Sunny   02.01.2015 12:44:07
   reagovat | URL příspěvku
 • mateřská dovolená ano,či ne?
  Dobrý den,
  od 1.1.015 mám podepsanou dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou do 31.12.015.
  Plánujeme s partnerem miminko(prosinec početí)budu mít nárok na mateřskou dovolenou i přesto,že mám uzavřenou jenom dohodu?Bude to druhé dítě u 1 jsem byla studentkou,tudíž jsem nárok neměla.
  Děkuji za odpovedˇ
  NIKOLETKA   27.12.2014 18:46:28, reakcí: 1, poslední: 02.01.2015 12:40:10
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: mateřská dovolená ano,či ne?
   Dobrý den, z dohody o prac. činnosti se nemocenské pojištění hradí. Co se týče mateřské ale samozřejmě záleží na tom, zda bude nemocenské pojištění hrazeno min. 270 dní k datu nástupu na mateřskou a také v jaké výši. Tyto informace získáte buď u účetní zaměstnavatele nebo přímo na OSSZ.
   Sunny   02.01.2015 12:40:10
   reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na mateřskou
  Dobrý den,
  před týdnem jsem se dozvěděla, ze jsem těhotná v 5 týdnu. Bohužel jsem musela jít ihned na nemocenskou, protože jsem měla 12 hodinový, dvousměrný provoz. Ranní byli jakž takž,ale noční se nedali vydržet. Bývalo mi často nevolno. Měla jsem u zaměstnavatele smlouvu- POKYN K DOČASNÉMU VÝKONU PRÁCE- vždy se mi prodlužovala o rok, odváděli mi soc. i zdrav. jako u klasické smlouvy. Podle doktorky bych měla mít přibližně termín porodu v srpnu. budu mít nárok na mateřskou ( PPM)??
  Děkuji moc
  simik85   14.12.2014 12:53:45, reakcí: 3, poslední: 17.12.2014 08:27:36
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na mateřskou
   Dobrý den, záleží na tom, k jakému datu vám smlouva končí. Jako těhotná máte nárok na 180 dní ochranné lhůty. Pokud tedy stihnete nastoupit mateřskou dovolenou do 180 dní ode dne ukončení/zániku smlouvy, pak na PPM nárok mít budete.
   Sunny   15.12.2014 08:40:55
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Nárok na mateřskou
    Dobrý den, smlouva mi končí 31.12.2014, ale dostala jsem prodloužení do konce roku 2015. Když jsem o tom mluvila se zaměstnavatelem, tak mi bylo řečeno, že mi smlouvu prodlouží do té doby než budu mít nárok na PPM. Tak mě tím tak nějak uklidnil, ale doufám že mi to vyjde na tu ochranou lhůtu, tedy pokud jsem to dobře pochopila.
    Děkuji
    simik85   15.12.2014 12:06:05
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Nárok na mateřskou
     Jestli jste v 5. týdnu, tak se do ochranné lhůty nevejdete - musíte v ní nastoupit mateřskou. Snad dodrží slib a smlouvu prodlouží      
     Sunny   17.12.2014 08:27:36
     reagovat | URL příspěvku
 • nárok na mateřskou
  Dobrý den, 
  Měla bych dotaz: máme s přítelem 19ti měsíčního syna rodičovský příspěvek mi končí v lednu 2016. V létě máme s přítelem svatbu a po svatbě bychom se chtěli pokoušet o sourozence, zajímalo by mě jak je to s mateřskou zda mám nárok nebo kde to zjistím,když už určitě rodičák na prvního pobírat nebudu...

  Děkuji mnohokrát hezký den Nováková
  zuzullik   08.12.2014 11:00:38, reakcí: 4, poslední: 08.12.2014 13:35:56
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nárok na mateřskou
   Záleží jestli jste před prvním dítkem pracovala a máte platnou smlouvou i nadále, dále jestli nastoupíte po skončení RP do pracovního poměru a splníte podmínku těch 270dní na soc. pojištění.
   Pokuď budete nezaměstnaná tak nárok na PPM(mateřskou) mít nebudete a odedne porodu budete mít nárok rovnou na rodičovský příspěvek ve 4leté variantě, nebo doložíte příjem otce jestli ten splňuje podmínky a budete mít nárok volby výše RP.
   Ady.S   08.12.2014 11:15:34
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: nárok na mateřskou
    před prvním těhu jsem pracovala byla jsem na rizikovém těhotenství tedy na nemocenské před porodem ale mám smlouvu pořád na dobu neurčitou.po skončení RP bych do práce nejspíše nešla pokud se mi povede otěhotnět ale nejspíš bych byla zase na nemocenské mám zaměstnání co nelze v těhu vykonávat.jak zjistím zda splňuji 270dní?děkuji mnohokrát...
    jak je to tedy s tím otcem co musí splňovat???děkuji mnohokrát  
    zuzullik   08.12.2014 12:10:37
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: nárok na mateřskou
     takže pokud se povede a otěhotníš v době pobírání RP tak po jejím skončením jít rovnou na nemocenskou a tím pádem by byl nárok na PPM a volbu délky tak jako u prvního dítka- po dobu platnosti i když je matka na RP je účastna sociálního pojištění které je potřeba.Kdyby došlo k ukončení pracovního poměru po skončení RP bylo by to horší, nárok na PPM je pouze když se nastoupí do 180dní od ukončení smlouvy.
     V případě že nemá nárok na PPM matka, a otec je buď zaměstnancem nebo jako OSVČ si platí nemocenské pojištění v rozsahu 270dní za poslední dva roky před porodem a v den porodu, může doložit příjem a tím má matka nárok na volbu výše RP podle jeho příjmu.
     Ady.S   08.12.2014 13:31:13
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE: nárok na mateřskou
      děkuju moc...takže nejlepší by asi bylo otěhotnět ještě před koncem RP a pak být tedy na nemocenské a mám nárok na mateřskou a výběr doby jak dlouho budu doma chápu?
      ještě jednou dík moc 
      zuzullik   08.12.2014 13:35:56
      reagovat | URL příspěvku
 • Délka ochranné lhůty
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jakou mám ochrannou lhůtu.
  Zaměstnaná jsem od 1.6.2014-30.11.2014 a na neschopenku jsem nastoupila 30.9.2014.
  Vím, že se ochranná lhůta vypočítává z doby posledního zaměstnání ale nevím jestli počítat jen 4 měsíce (pak neschopenka) nebo počítat normálně 6 měsíců. Od 1.12.2014 budu bez práce (neschopenka stále běží) a termín porodu mám 25.4.2015 a 28.4.2015

  Díky moc
  Tereza.P05   28.11.2014 09:48:11, reakcí: 4, poslední: 28.11.2014 13:20:41
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Délka ochranné lhůty
   ochranná lhůta je sice 180, pokuď ale zaměstnání trvalo kratší dobu je jen tak jak trvalo zaměstnání neschopenka za dobu trvání práce se bere jako odpracovaná doba. sice o fou mělo by to vyjít, předtím jste pracovala, kvůli nároku na PPM?
   Ady.S   28.11.2014 12:12:28
   reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na PPM
  Dobrý den,
  ráda bych si ověřila info z úřadu o tom, že nemám nárok na PPM, pokud se prý odchodem na MD nevejdu do ochranné lhůty 180 dní/resp. délku posledního zaměstnání (u mě by to bylo jen cca 90 dní...)

  Termín porodu: 27.5.2015 (otěhotněla jsem až po odchodu z posl. zam. - odchod na vl. žádost, resp. dohodu, 3 dny po skončení zkušební doby)
  Poslední zaměstnání: 18.8.2014-15.5.2014 (3měs.+3dny)
  Mezitím jsem byla v evidenci ÚP (stejně jako nyní).
  Předchozí zaměstnání (od školy): 18.12.2013 - 14.6.2004 (9,5 roku)

  Prosím o informaci, zda mám nárok na PPM.
  Předem děkuji! Jitka
  GeJitka   21.11.2014 14:36:43, reakcí: 1, poslední: 23.11.2014 14:58:02
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na PPM
   Dobrý den, informace jsou správné - měli vám ale říci, že jste měla nárok na ochrannou lhůtu pouze 8 dní. 180 dní (nebo doba po jakou trval prac. poměr) se vztahuje pouze na prokazatelně těhotné ženy k datu ukončení prac. poměru.
   V současné situaci tedy nárok na PPM nemáte, jedině by se vám muselo podařit najít ještě nějaké místo, což bude bohužel asi náročné.
   Sunny   23.11.2014 14:58:02
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 99  (diskuzí: 989)
99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |

Na Baby On Line to žije

Nejnovější příspěvky v diskuzi

Novinky od maminek

Aktuálně z redakce

Soutěže

Výpočet termínů a BMI

Vaše fotografie

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Poznáváme BOL

  Co se dnes děje na Baby on line? Jaké nové příspěvky si můžete dnes přečíst? Mrkněte na fotky a blogy.

 • Celebrity na BOL

  Rozhovor s MUDr. Vladimírem Dvořákem. Jaký je jeho názor na domácí porody a péči v ČR?

 • Soutěže

  Aktuální soutěže. Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Podívejte se, o co soutěžíme nyní. Držíme Vám palce!

 • Těhotníček

  Veďte si těhotenský kalendář, pište svému miminku deníček. A soutěžte s námi!