Mateřská dovolená 2016

 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje? Délka mateřské.
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje? Délka mateřské dovolené

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

 

 

 

 

Inzerce

Zdravé těhotenstvíPublikace ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ

představení knihy o výživě, vaření a cvičení v těhotenství, s recepty

Unikátní publikace Zdravé těhotenství pro těhotné i šestinedělky věnující se současně zdravé výživě, zdravému vaření krok za krokem a zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu. O tom nejdůležitějším, co rozhoduje o zdraví Vašeho miminka! Zkuste to! 

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

Ucelená řada vzdělávacích knížek Babyonline pro děti 0-7 let s videi.

wwww.zdravetehotenstvi.cz

3. Peněžitá pomoc v mateřství: Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Mateřská v roce 2016

Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.

Mateřská výpočet 2016 kalkulačka

Mateřská dovolená 2016 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/11580

4. Nárok na mateřskou dovolenou: Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje rodičovská dovolená. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn. že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a příjmy do 2,7násobku živ. minima podmińují nárok na Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

Diskuze » Poradna »
Sdílejte článek
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Související články

Mateřská dovolená 2016 - diskuze

Vložit příspěvekVšechny diskuze
 • Dotaz ohledně mateřské, rodičovské na otce.
  Dobrý den, prosím o pomoc. Jsem studentka a nyní jsem v 30týdnu. Chtěla bych se zeptat, jak mam pokračovat ohledně mateřské a rodičovské, popřípadě porodné. Otec dítěte (přítel) je zaměstnancem, pracuje jako hasič.
  První otázka je zda by na mateřskou dovolenou mohl jít přítel (tedy otec dítěte) ?
  Druhá otázka zda si mužu rodičovskou dát přes přítele (otce dítěte) ?
  A zda mám nárok na porodné, když s přítelem sice žiji, ovšem jsme v bytě, kde mám pouze já sama trvalé bydliště.
  Předem moc děkuji za odpovědi :)
  holasovamarketa   | 04.10.2016 12:12:43
  Reagovat | URL příspěvku
 • nemocenské pojištění OSVČ - NÁROK NA Mateřskou
  Dobrý den,
  nalezne se tu někdo kdo mi dokáže srozumitelně rozklíčovat výši platby nemocenského pojištění pro OSVČ, abych měla nárok na Mateřskou?
  Jsem nyní zaměstnána a mám živnost na VČ. Nyní přemýšlím, že v zaměstnání skončím a budu pouze OSVČ na hlavní činnost. Zajimá mě jak vypočítám výši platby nemocenské,abych měla nárok na slušnou Mateřskou. Je nějak časově omezené do kdy musím platit nemocenské jako OSVČ,abych měla nárok na Mateřskou, když jsem celý život pracovala a nyní budu OSVČ? Dále bych byla ráda, kdyby z nemocenského bylo možné vyplatit i slušnou nemocenskou, když bych musela na rizikové těhotenství.
  Peeggy2   | 06.09.2016 12:17:28
  Reagovat | URL příspěvku
 • dve zamestnani
  Dobry den, zajimalo by me jak se bude pocitat materska v mem pripade. Od 1.4.2016 pracuji na hpp, predtim nezamestnana a osvc neplaceno nemocenske poj., a od 1.5.2016 mam k tomu jeste zkraceny uvazek taky na hpp. Bude se mi materska pocitat z obou platu? A kdy nejdrive muzu otehotnet abych splnila podminky naroku? Velice dekuji za odpoved. Hezky den Lucie
  lusssinka   | 20.06.2016 13:22:23
  Reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, chtěla bych se jen ujistit, zda tomu správně rozumím a zda správně počítám. Termín porodu mám 9.9.2016 a s lékařem jsem se domluvila, že na mateřskou budu nastupovat 8 týdnů před porodem. Předtím budu čerpat ještě 24 dnů dovolené, tzn. že do práce půjdu naposledy 8.6.2016? Děkuji  
  Dianaal   | 05.06.2016 21:23:23 | Reakcí: 2, poslední: 06.06.2016 17:23:46
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE:
   No, nevím - mě to vychází na 17. 6.
   Prostě si pečlivě spočítejte dny. Do těch 8 týdnů před TP se počítají i víkendy - u dovolené asi ne.
   Sunny   | 06.06.2016 10:18:02
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE:
    U dovolené se víkendy nepočítají a navíc v červenci jsou 2 státní svátky. Každopádně děkuji za odpověď  
    Dianaal   | 06.06.2016 17:23:46
    Reagovat | URL příspěvku
 • dohoda otec-matka k mateřské
  dobrý den, prosím o radu. je na sepsání dohody mezi matkou, která se vzdává pobírání mateřské předepsaná forma, musí mít nějaké náležitosti? notářsky ověřena? máte prosím nějaký vzor? Mateřskou nebude pobírat, na mateřskou půjde otec, ale nevíme, jakým způsobem sepsat mezi námi dvěmi dohodu.Případně, kdo tu dohodu po nás kde bude chtít. moc moc děkuji za pomoc. Julie
  JulieMach   | 23.05.2016 19:19:01 | Reakcí: 1, poslední: 25.05.2016 10:49:47
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: dohoda otec-matka k mateřské
   Dobrý den, stačí písemné prohlášení podobné čestnému prohlášení, že se 6 týdnů po porodu jako matka vzdáváte nároku na PPM. Prohlášení se odevzdává OSSZ pod kterou spadáte nebo případně zaměstnavateli, který jej předá OSSZ.
   Sunny   | 25.05.2016 10:49:47
   Reagovat | URL příspěvku
 • Neskorší nástup otca na materskú dovolenku
  Dobrý deň,
  ako je s dátumom nástupu na materskú dovolenku (a poberaním PPM) pre otca/manžela? Všade sa uvádza, že otec môže na materskú nastúpiť od 7. týždňa po narodení dieťaťa. Mňa zaujíma, či otec môže na materskú dovolenku nastúpiť aj oveľa neskôr - napr. po dvoch rokoch od narodenia dieťaťa.
  Ďakujem.
  ppohoda   | 04.05.2016 23:48:21 | Reakcí: 3, poslední: 11.05.2016 17:08:24
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Neskorší nástup otca na materskú dovolenku
   Mateřskou dovolenou je myšleno období čerpání tzv. PPM, které trvá 180 dní.
   Později jde již o čerpání Rodičovského příspevku a v tom se mohou rodiče střídat klidně každé 3 měsíce. Čerpání RP se již nevylučuje s jakoukoli prací či zaměstnáním.
   Sunny   | 06.05.2016 10:24:52
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Neskorší nástup otca na materskú dovolenku
    Dobrý deň,
    ďakujem za odpoveď, ale zrejme sme sa nepochopili úplne. Popíšem preto konkrétne našu situáciu:
    Dieťa sa nám narodilo hneď ako manželka ukončila vysokú školu. A keďže predtým nepracovala, nemala nárok na materskú (čerpanie PPM), tak išla rovno na rodičovskú (čerpá rodičovský príspevok). Dieťa má už rok a pol. Ja som už 9 mesiacov zamestnaný, takže spĺňam podmienku pre čerpanie PPM. Zaujíma ma, či môžem teraz ja ísť na materskú a poberať PPM, hoci od narodenia dieťaťa už ubehlo rok a pol, avšak PPM sme doteraz manželka ani ja nepoberali (manželka celý čas poberá iba rodičovský príspevok).
    Ďakujem.
    ppohoda   | 07.05.2016 15:44:32
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: Neskorší nástup otca na materskú dovolenku
     Dobrý den, nárok na PPM se posuzuje ke dni narození dítěte - v té době jste ho neměl vy ani matka. Jak jsem už psala výše, PPM lze čerpat jen půl roku a to v době, kdy se narodí dítě. Otec může PPM čerpat od 7. týdne VĚKU DÍTĚTE po dobu 21 týdnů.
     Sunny   | 11.05.2016 17:08:24
     Reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na mateřskou?
  Dobrý den, rada bych vás poprosila o radu.
  V současné době jsem od 1.1. 2015 OSVC, do te doby jsem byla od roku 2009 zamestnana. Jako OSVČ si nemocenskou neplatím. Chtěla jsem se zeptat, zda a připadne jaký mám nárok na PPM. Zda se mi z původního zaměstnáni bude něco započítávat? Termín porodu mám 8.10. 2016. Předem velice děkuji.
  Eldrich   | 26.04.2016 20:49:21 | Reakcí: 5, poslední: 03.05.2016 10:34:04
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Nárok na mateřskou?
   Dobrý den, abyste měla nárok na PPM, musela byste si přesně spočítat dny, které se vám budou započítávat do "270 dní v posledních 2 letech" a začít si platit nemocenské pojištění. OSVČ musí navíc platit 180 dní v posledním roce, tak to stejně nestihnete.
   Budete tedy mít nárok až na rodičovský příspěvek ode dne porodu.
   Sunny   | 27.04.2016 09:00:54
   Reagovat | URL příspěvku
   • \
    RE: Nárok na mateřskou?
    Děkuji za odpověď. Ještě bych se ráda zeptala, jak je to tedy před porodem? Nijak nepřerušuji živnost, "pracuji" až do porodu a pak hned přecházím na RD? A žádá se ještě před porodem nebo až po porodu.
    Eldrich   | 27.04.2016 11:41:16
    Reagovat | URL příspěvku
    • \
     RE: Nárok na mateřskou?
     Když nebudete mít PPM, nemusíte řešit nic. Až po porodu případně nahlásíte na OSSZ a zdrav. pojišťovně změnu.
     O RP můžete žádat až po porodu, protože je třeba rodný list dítěte.
     Sunny   | 28.04.2016 12:00:27
     Reagovat | URL příspěvku
     • \
      RE: Nárok na mateřskou?
      Opět děkuji a už snad naposledy :-)... Pokud nepřeruším živnost a nahlásím ji jako vedlejší od porodu - jaké se platí zálohy na OSSZ a ZP?
      Eldrich   | 28.04.2016 12:18:13
      Reagovat | URL příspěvku
      • \
       RE: Nárok na mateřskou?
       Pokud nahlásíte činnost jako vedlejší, nebudete platit zálohy žádné. Problém ale je, že pokud pak příjmy překročíte 64813,- za rok, což je letošní výše hranice pro VPP, budete muset pojištění doplácet zpětně.
       Sunny   | 03.05.2016 10:34:04
       Reagovat | URL příspěvku
 • Mateřská
  Dobrý den,
  prosím Vás mám dotaz ohledně mateřské. Byla jsem nezaměstnaná a v roce 2015 v březnu se mi narodil syn a neměla jsem nárok na mateřskou a rovnou dostala rodičovský příspěvek. Rovněž v roce 2015 na začátku března jsem se nechala zaměstnat a mám smlouvu na dobu neurčitou. Ohledně rodičovského příspěvku jsme dali volbu na mého muže který měl splněnou volbu nemocenského pojištění (je OSVČ) - a měl nárok na vyšší rodičovský příspěvek cca 7500 (než bych měla já cca 3800 - který bych dostala jako nezaměstnaná).

  Chtěla jsem se zeptat když mi bude v roce 2017 končit rodičovský příspěvek a budu čekat druhé dítě - zda budu mít nárok na mateřskou ? a posléze na vyšší rodičovský příspěvek (než původní cca 3800?). Zda to budu už vše splňovat já - když při rodičovské pracuji (jestli zaměstnavatel za mě platí zdravotní a sociální) nebo zda si musím ještě platit povinné sociální pojištění abych měla volbu vyššího rodičovského příspěvku než je ten cca 3800? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Ivka
  ivkaivka   | 26.04.2016 10:29:01 | Reakcí: 1, poslední: 26.04.2016 15:11:23
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Mateřská
   Dobrý den, protože jste v zaměstnaneckém poměru, platí za vás pojištění zaměstnavatel a zaměstnanci mají automaticky i nemocenské pojištění. Pouze pokud byste vydělávala ročně méně než 64813,- což je hranice pro vedlejší prac. příjem, neplatil by pojištění zaměstnavatel, ale stát a pak by vám nárok na PPM nevznikl.
   Aktuálně si můžete zjistit stav placení nemocenského pojištění na OSSZ, pod kterou spadáte.
   Sunny   | 26.04.2016 15:11:23
   Reagovat | URL příspěvku
 • Mateřská
  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně mateřske. Jedná se o to, že do konce roku 2015 jsem pracovala nepřetržitě 5 let. Teď jsem na Úřadu práce, ale od 1.6. Budu zase zaměstnaná na HPP, až do nástupu na mateřskou. Budu potřebovat nějaké potvrzení i od zaměstnavatele u kterého jsem byla do konce roku 2015, aby mi vznikl nárok na mateřskou?
  Ještě by mě zajímalo, když budu mít smlouvu na HPP, ale se zkušební dobou a v ní budu nástupem na mateřskou propuštěna, jestli se musím hlásit znova na ÚP?
  Děkuji za odpověď DaBi
  DaBi   | 25.04.2016 11:24:35 | Reakcí: 1, poslední: 25.04.2016 15:06:33
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Mateřská
   Dobrý den,
   od bývalého zaměstnavatele nic nepotřebujete - nárok na PPM sleduje OSSZ, která vychází ze záznamů o platbách na nemocenské pojištění, tudíž vše potřebné má.
   Když budete propuštěna ve zkušební době až po nástupu na mateřskou, na ÚP se evidovat nemusíte, protože budete čerpat PPM.
   Sunny   | 25.04.2016 15:06:33
   Reagovat | URL příspěvku
 • Ještě snad naposledy :-)
  Moc děkuji Sunny za odpověď, je to vše úplně jiné. Dobře, a když bych tedy žádala o RP na přítele, tak on u mě nemá trvalý pobyt, stačí jen nějaké potvrzení, že žijeme ve společné domácnosti? A kdybych měla tedy RP 11200 na jak dlouho to je? Klasicky jsem měla asi 7600,- Kč do doby 3 let dítěte. Tady u té varianty ale netuším jak to je? Předem děkuji za odpověď.
  Milena35   | 14.04.2016 11:55:27 | Reakcí: 1, poslední: 17.04.2016 16:29:15
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Ještě snad naposledy :-)
   Důležité je, aby byl přítel zapsán v rodném listě jako otec dítěte a mělo by stačit vaše prohlášení, případně mohou na úřadě chtít přímo čestné prohlášení - na tom už se domluvte přímo.
   Výpočet je snadný - 220.000,- / výše RP nebo počet měsíců, kolik chcete na Rp být.
   Při částce 11200,- vám vychází čerpání na necelých dvacet měsíců.
   Sunny   | 17.04.2016 16:29:15
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekVšechny diskuze

Mateřská dovolená 2016 - poradna

Do kdy se vyřizuje porodné

| honzik0 | 13.10.2016, 21:44
Dobrý večer
moje holčička se narodila 15. 9. Do kdy se vyřizuje porodné Mám nárok na porodné? Chodila jsem do práce, ale marodila jsem, od 8. měsíce beru porodné a bývalý přítel se mnou nežije, ale chodí do práce a je napsaný v rodném listě. Bude se i jeho plat do toho počítat? Je to moje první dítě. Děkuji za odpověď.

O porodné můžete požádat nejpozději 1 rok po narození dítěte. Pro posouzení nároku se započítávají příjmy za poslení rok všech členů společné domácnosti - ty uvedete vy na základě svého čestného prohlášení. V. Tautová

Mgr. Věra Tautová, DiS. | Babyonline | 19.10.2016, 18:50
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce