Mateřská dovolená 2015

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Zdravé těhotenstvíPublikace ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ

představení knihy o výživě, vaření a cvičení v těhotenství, s recepty

Unikátní publikace Zdravé těhotenství pro těhotné i šestinedělky věnující se současně zdravé výživě, zdravému vaření krok za krokem a zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu. O tom nejdůležitějším, co rozhoduje o zdraví Vašeho miminka! Zkuste to! 

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

Ucelená řada vzdělávacích knížek Babyonline pro děti 0-7 let s videi.

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2015 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (platit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo Rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o Rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O Rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo mi rovnou po porodu začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebného pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn. že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Přídavek na dítě a příjmy do 2,7násobku živ. minima podmińují nárok na Porodné.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání Rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky máte nárok v souvislosti s druhým mateřstvím. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš Rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

Mateřská dovolená 2015 - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 106  (diskuzí: 1058)
106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
 • výpočet mateřské
  Dobrý den,

  prosím o Vaší radu, jsem zaměstnaná od 1.11.2015 a po nástupu jsem zjistili, že jsem těhotná termín porodu je 7.6.2016. Doktor mě chce poslat na neschopenku pokud se nebudu cítit dobře (dělám v restauraci). Před nástupem do práce jsem byla OSVČ od dubna 2015, předtím od prosince 2014 na pracovním úřadě a předtím normálně zaměstnaná.

  Z čeho se bude vypočítávat mateřská dovolená, z přiznaného hrubého platu? Či z neschopenky? je lepší vydržet aspoň tři měsíci v práci aby měla mateřská normální sumu? a pak až jít na neschopenku?

  Děkuji za radu, přítel bohužel vydělavá necelých 15tis a platíme hypotéku..

  S přáním hezkého dne
  lilouch   24.11.2015 15:33:01, reakcí: 1, poslední: 27.11.2015 13:22:48
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: výpočet mateřské
   Dobrý den, bohužel to nemusí být tak jednoduché...
   Abyste měla nárok na PPM, musíte být v době nástupu na mateřskou v zaměstnaneckém poměru nebo si platit nemocenské pojištění a současně splnit podmínku, že jste byla účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dní v posledních dvou letech.
   Podle data nástupu na mateřskou si tedy musíte přesně zjistit, jak vám ty dny vychází - zdali jste platila nemocenské jako osvč atd.
   Další věc samozřejmě je, jestli vám neukončí smlouvu ve zkušební době. Pak byste si musela platit pojištění sama nebo byste nárok na PPM vůbec neměla.
   Sunny   27.11.2015 13:22:48
   reagovat | URL příspěvku
 • Druha MD
  Dobrý den, mám dotaz na druhou mateřskou a moc prosím o odpověď.

  V současné době jsem na RD s prvním dítětem, která mi skončí v červenci 2016 (divrsenim 3let). Snažíme se o druhé miminko. Chtěla bych se zeptat, jak se mi bude počítat PPM, pokud po skončení RD s prvním dítětem nastoupím ihned na neschopenku (z povahy zaměstnání jako těhotná musím)? Je nějaká lhůta, v kterém měsíci již třeba musím být (např.Abych porodila do půl roku), nebo pokud po skončení RD plynule prejdu na neschopenku, nezáleží v kolikatem TT jsem?

  A zapocitava se pracovní neschopnost do nového výpočtu pro PPM?

  Ještě dodám, že mám poměr na dobu neurčitou a při prvním dítěti jsem PPM pobirala.

  Děkuji vám moc za pomoc!

  Hezký den :)
  LillyNiki   23.11.2015 22:56:16, reakcí: 1, poslední: 24.11.2015 11:58:48
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Druha MD
   Dobrý den, pokud musíte nastoupit nemocneksou, není to žádnou délkou těhotenství omezeno - řídí se to podle doporučení lékaře.
   Pro výpočet PPM se berou v potaz jen reálné příjmy, tudíž bude pro výpočet PPM použit stejný základ jako pro výpočet nemocenské, tedy základ, ze kterého vám byla vypočtena první mateřská.
   Sunny   24.11.2015 11:58:48
   reagovat | URL příspěvku
 • MD
  Dobrý den,

  Ráda bych se chtěla zeptat na pár věcí. Od 1.5.2015 do 25.5.2015 jsem byla zaměstnána a od 8.6.2015 jsem nastoupila do jiného zaměstnání, které pořád trvá.Smlouvu mám na dobu určitou , takže mi smlouva končí k 31.12.2015. Jsem těhotná termín porodu mám 7.2.2016. Teď jsem na neschopence. Tak nevím jestli mám nárok na PPM, protože více odpracované v česku nemám před tím jsem žila v zahraničí. Rada bych se chtěla zeptat jak to je taky s nemocenskou v souvislosti s porodem. To zaleži na domluvě s doktorkou kdy mi ukončí nemocenskou jestli normalně 6 tydnu před porodem a nebo by mi mohla prodloužit nemocenskou do porodu a šestinedělí , abych měla nějaký peněžitý příjem , kdybych neměla nárok na PPM a pak zažádala o rodičovsky příspěvek. Nevím jestli je tahle varianta taky možná.
  Děkuji za jakoukoliv radu a odpověď.
  Jessica   14.11.2015 22:41:30, reakcí: 3, poslední: 24.11.2015 11:59:47
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: MD
   Dobrý den,
   máte tedy odpracováno (trvání prac. poměru) cca 240 dní. Pro nárok na PPM potřebujete alespoň 270. Zkuste si ještě zavolat na OSSZ, jestli by nešlo uplatnit pojištění, které jste platila v zahraničí - pokud jste tam tedy pracovala.
   Když vám nárok na PPM nevyjde, řekněte to gynekologovi a nebudete čerpat PPM, ale nemocenskou v souvislosti s porodem - můžete tedy nemocenskou takto čerpat ještě 6 týdnů po porodu. Až pak si zažádáte o rodičovský příspěvek.
   Sunny   17.11.2015 10:44:15
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: MD
    Děkuji moc za odpověď ,

    Zavolam ještě na OSSZ a když to jinak nepujde tak bych se domluvila s pani doktorkou , jestli by mi neprodloužila tu nemocenskou až do tech šestinedělí. Jestli to teda pro pani doktorku není nějak komplikované a nebudou s tím problémy.
    Jessica   17.11.2015 11:43:39
    reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na MD
  Dobrý den,

  19.11.2014 jsem nastoupila do zaměstnáni,ale 14.5.2015 jsem šla na nemocenskou kvůli těhotensví.Když se to zaměstnavatel dozveděl tak mi k 31.5.2015 ukončil smlouvu ale nemocenská mi dále pokračuje.Termín porodu mám 30.12.2015 takže na MD bych měla nastoupit 18.11.2015.Chtěla bych se zeptat jestli na tu mateřskou mám vlastně vůbec nárok.
  janulishkaa   06.11.2015 13:55:05, reakcí: 1, poslední: 08.11.2015 18:27:31
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na MD
   Dobrý den, máte to na body, ale vyjde vám to - navíc mateřskou můžete nastoupit 8 týdnů před TP, záleží na domluvě s gynekologem. Počítala jsem dny, pro jistoti si to spočtěte také. Ochranná lhůta je 180 dní - pokud tedy 180 dní od ukončení prac. poměru nastoupíte mateřskou, máte nárok na PPM a veškeré doklady se vyřizují přes zaměstnavatele.
   Sunny   08.11.2015 18:27:31
   reagovat | URL příspěvku
 • MD
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat pracuji u firmy od 1.12.2013 vždy na dobu určitou a následně prodlouženou..Smlouva mi končí 31.12.2015 zaměstnavatel mi ji zase na půl roku prodlouží pokud mu tedy neřeknu,že čekám miminko.Pokud bych v lednu nebo v únoru nastoupila na rizikové těhotenství, protože pracuji v rizikovém prostředí..a smlouvu bych měla do května 2016 a miminko se mi narodí v červnu.Budu mít nárok na mateřskou dovolenou na kterou byCh nastoupila v dubnu a jak by to bylo když mi ta smlouva bude končit..

  Děkuji za odpověď
  s pozdravem
  Alexová
  Alexova.daniela   28.10.2015 14:06:00, reakcí: 6, poslední: 31.10.2015 22:17:03
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: MD
   Nárok mít budete a pak i na volbu výše RP.
   Ady.S   28.10.2015 20:18:46
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: MD
    A kdyby se to dozvěděl a smlouvu mi neprodloužil takže byCh končila 31.12 i tak budu mit nárok?
    Alexova.daniela   29.10.2015 07:22:08
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: MD
     Nárok bude tak jako tak, je potřeba mít 270dní před nástupem pod smlouvou a v den nástupu mít smlouvu nebo být v ochranné lhůtě která činí 180dní od skončení smlouvy, tudíž obojí splňujete. Pokuď by vám smlouvu neprodloužili tak záleží na vás co si vyberete zda být na ÚP nebo na rizikovém, každé má své pro a proti. Když si zvolíte neschopenku tak na ní nastoupit před ukončením smlouvy - min 14dní které hradí zaměstnavatel a můžete na ní být až do nástupu na PPM. Nadále byste tak nosila lístky na peníze i pak následně nástup na PPM svému zaměstnavateli
     Ady.S   29.10.2015 14:05:55
     reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: MD
   Dobrý den,
   jako těhotná máte nárok na 180 dní ochranné lhůty v případě ukončení prac. poměru - a je úplně jedno z jakého důvodu bude ukončen.
   Takže si to dobře spočtěte - abyste měla nárok na PPM, musíte nastupovat na mateřskou dovolenou (6-8 týdnů před termínem porodu) do 180 dní od data ukončení prac. poměru.
   Podle termínů, které zmiňujete vám nárok vyjde i bez dalšího prodloužení smlouvy.
   Sunny   29.10.2015 09:50:02
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: MD
    Prosím Vás mám ještě jeden dotaz, ta ochranná lhůta 180 dní se počítá od konce pracovní smlouvy..to znamená od 31.12. I když půjdu před tím na rizikové těhotenství
    Alexova.daniela   31.10.2015 16:23:16
    reagovat | URL příspěvku
 • nárok na mateřskou
  Dobrý den,

  prosím pěkně, chtěla jsem se zeptat. Od 18.5. jsem zaměstnaná v jedné společnosti, ale bohužel se mi ve firmě nelíbí tak jsem dala výpověď a smlouva mi končí k 30.11.2015. Hledám si práci a pravděpodobně nastoupím od Ledna 2016 do zaměstnání. Chtěla jsem se zeptat jelikož s manželem plánujeme miminko, co by se stalo kdybych otěhotněla v průběhu zkušební doby a musela bych ještě v průběhu zkušební doby na nemocenskou. Jedná se mi o vyplácení mateřské a zvolení karatší doby podpory než 4 roky. počítá se nemocenská do 270 dni? A pravděpodobně, kdybych nastoupila v zkušební době na nemocenskou, pracovní poměr by bude ukončen. Na nemocenské zůstanu. je to stejné jako kdybych pracovala před nástupem na mateřskou?

  děkuji moc za odpověď
  KatFol   28.10.2015 12:25:07, reakcí: 1, poslední: 29.10.2015 09:49:23
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nárok na mateřskou
   Dobrý den,
   pokud nastoupíte ve zkušební době na nemocenskou, může vás zaměstnavatel propustit bez udání důvodu - od toho je zkušební doba.
   Do 270 dní platby nemoc. pojištění se počítá i nemocenská a dovolená - jinými slovy doba, po kterou trvá prac. poměr.
   I když na nemocenské zůstanete, bude se muset 6-8 týdnů před TP změnit na mateřskou a tím pádem o ni přijdete.
   Stejné jako zaměstnání to není pokud nebudete mít platný prac. poměr.
   Bylo by určitě nejrozumnější chvíli odpracovat a až pak plánovat miminko.
   Sunny   29.10.2015 09:49:23
   reagovat | URL příspěvku
 • Ukončení smlouvy vs. Mateřská dovolená
  Dobrý den, ráda bych se zeptala hned na několik věcí. Od 1.11.2014 jsem zaměstnána na dobu určitou, nicméně smlouva mi bude končit k poslednímu říjnu 2015. V tuto chvíli jsem od 10.8.2015 na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství. Zaměstnavatel mi smlouvu již neprodlouží. Vím, že od lékařky dostanu podklady k mateřské kolem půlky listopadu. Nicméně nevím zda se mam začátkem měsíce listopadu zaregistrovat na ÚP a komu mam vlastně podklady k mateřské dodat ?
  Proto prosím o radu a předem děkuji za odpověď Veronika Hemalová
  Veru93   27.10.2015 15:47:41, reakcí: 1, poslední: 28.10.2015 20:25:05
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Ukončení smlouvy vs. Mateřská dovolená
   Pokuď jste na prac. neschopnosti na ÚP vás nezaregistrují, po skončení prac. poměru zůstanete na neschopence až do nástupu na PPM. Jak lístek na peníze, tak ukončení PN a nástup na PPM budete odevzdávat svému zaměstnavateli.
   Ady.S   28.10.2015 20:25:05
   reagovat | URL příspěvku
 • Nárok na mateřskou při druhém těhotenstvi
  Dobrý den, prosím o info.
  Jsem momentálně na RD 3 leté variantě která bude končit v březnu 2016 jelikož jsem měla smlouvu na dobu určitou která skončila teď v září 2015 a čekám druhé mimčo ale nevejdu se do ochrané lhůty 180 dní tudíž nebudu mít nárok na PPM. Ale zajímá mě kdybych nastoupila do jiné práce třeba na 3 měsíce jak by se to počítalo když nestihnu těch 270 dnů nemocenského pojištění započítá se zbytek z předešlého zaměstnaní abych měla nárok na PPM??
  Děkuji moc za odpovedi
  Nika23   13.10.2015 08:12:45, reakcí: 1, poslední: 13.10.2015 09:51:52
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Nárok na mateřskou při druhém těhotenstvi
   Dobrý den, musíte mít 270 dní v posledních dvou letech, takže vám stačí i kratší zaměstnání - jen pozor na to, aby v době nástupu na mateřskou trvalo nebo jste byla v ochranné lhůtě, která ale trvá maximálně tak dlouho, jak trvalo zaměstnání.
   Sunny   13.10.2015 09:51:52
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 106  (diskuzí: 1058)
106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |

Na Baby On Line to žije

Kdy začínáte péct vánoční cukroví?

Celkem hlasovalo: 84

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Nemoci dětí

  Jak si poradit s chřipkou u dětí? Jaké jsou příznaky chřipky, jak ji léčit? Nezapomínejte ani na prevenci.

 • Těhotenství

  Těhotenství týden po týdnu. Sledujte, jak se Vaše miminko v bříšku vyvíjí a roste a co se děje s Vámi.

 • Žena po 40

  Minus 8 let, 4 kg, 10 cm v pase. Recept, který funguje! Zkuste to i Vy! Stojí to za to!

 • Inzerce

  Hračky a další potřeby. Potřebujete prodat nebo koupit hračky či další věci pro své dítě? Navštivte inzerci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace