Inzerce
Inzerce
Inzerce

Statut a pravidla soutěže Hami mléka

„Napište své hodnocení Hami mlék a vyhrajte sadu Hami výrobků!“

smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „ Napište své hodnocení Hami mlék a vyhrajte sadu Hami výrobků!“ (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn pouze na základě písemného rozhodnutí pořadatele formou písemných dodatků k tomuto statutu. Změna statutu a pravidel soutěže bude účinná ode dne jejich zveřejnění na webové stránce www.babyonline.cz.

Inzerce

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Nutricia a.s.

Inzerce

se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4,140 00 Česká republika,

IČO: 63079640 DIČ: CZ63079640

Inzerce

(dále jen „pořadatel“).

Tato soutěž je pořádána ve spolupráci se společností Babyonline, s.r.o., se sídlem Brno - Řečkovice, Lacinova 1860/6, PSČ 62100, IČO: 28296770, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59365, provozující webovou stránku www.babyonline.cz (dále jen „Babyonline“).

Inzerce

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 16.07.2018 do 29.07.2018.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

Zúčastnit se může každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která má po dobu trvání soutěže platnou registraci na webové stránce www.babyonline.cz. (dále jen „soutěžící“).

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli nebo společnosti Babyonline anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v době trvání soutěže napíše hodnocení Hami kojeneckého nebo batolecího mléka pod otázku: Proč jsou Hami mléka nejlepší volbou pro Vaše miminko? uveřejněnou na internetových stránkách společnosti Babyonline (www.babyonline.cz).

Hodnocení soutěžícího nesmí srovnávat konkurenční produkty. Obsah hodnocení nesmí být v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy. Hodnocení nesmí obsahovat klamavé nebo zavádějící informace směřující k poškození zdraví anebo zasahovat do práv třetích stran. Pořadatel je také oprávněn nezveřejňovat hodnocení, která propagují, hodnotí anebo se jinak vyjadřují ve vztahu ke značkám anebo produktům jiným jako jsou značky a produkty pořadatele. Mimo to hodnocení nesmí uvádět ani se odvolávat na počáteční mléko od narození až do věku šesti měsíců dítěte a/anebo činnosti zaměřené na odrazení od kojení. Taková hodnocení budou pořadatelem soutěže ze zveřejnění vyloučena anebo problematická část bude z příspěvku odstraněna.

Žádné z hodnocení přidaných na tuto stránku soutěžícím nepředstavuje oficiální názor pořadatele soutěže.

Každý soutěžící souhlasí se zveřejněním svého hodnocení na webové stránce www.babyonline.cz bez jakéhokoliv časového omezení, a to i po skončení této soutěže bez nároku na odměnu od pořadatele soutěže.

5. Výherce a výhry v soutěži:

Výhrou v soutěži jsou Hami výrobky v hodnotě 1000 Kč.

Výherní sada bude obsahovat:

  • trial pack mléka Hami 6+ (88,2 g: 3x29,4 g e);
  • Hami kojenecké mléko 6+ (800 g e)
  • 6 ovocných kapsiček Hami (5x 90 g e);
  • sadu milníkových kartiček;
  • cestovní balení sprchového gelu Dove baby (50 ml);
  • dudlík Philips Avent.

Maximální počet výher v soutěži je 5, tj. v soutěži je maximálně 5 výherců. Soutěž končí uplynutím doby trvání soutěže. Výherce bude určen pořadatelem soutěže – výhru získává 5 nejlepších zveřejněných hodnocení vybraných pořadatelem soutěže.. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit a vyhrát jen jednou. V případě, že se soutěžící zapojí do soutěže víckrát, k druhému a každému dalšímu zapojení se do soutěže se nepřihlíží.

Daň z výhry:

Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená výherci o srážkovou daň ponížena.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

6. Oznámení a předání výher

Oznámení výhry přijde výhercům na emailovou adresu uvedenou v rámci registrace na webové stránce www.babyonline.cz. Oznámení výher proběhne do dvou týdnů od ukončení soutěže. Výhru odešleme do tří týdnů ode dne ukončení soutěže na adresu, která bude výhercem pořadateli sdělena. V případě, že výherce adresu nesdělí do 7 dnů ode dne, kdy byl pořadatelem vyzván a/nebo uvedená adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Výhry jsou doručovány pouze na území České republiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla soutěžících, uděluje tímto každý soutěžící souhlas s užitím svého díla pořadatelem pro marketingové účely spojené s propagací pořadatele, a/nebo obchodní účely s výrobkem spojené, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený) soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

7. Všeobecné podmínky

Osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno a příjmení, login, e-mail, IP adresa, případně doručovací adresa a soutěžní příspěvek zaslané soutěžícím (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuti osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek bez, splnění kterého se nebude moc soutěžící soutěže zúčastnit anebo pořadatel nebude schopný zabezpečit odeslaní výhry výhercovi soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude pro pořadatel jako zpracovatel zpracovávat společnost Babyonline, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a obec, ve které je doručovací adresa výherce, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho

osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedené práva přes kontaktní formulář na webových stránkách www.nutricia.cz/gdprochrana. Pořadatel ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách

www.nutricia.cz/gdprochrana.

Zapojením se do soutěže projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tímto statusem a pravidly a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání zasílání výhry.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat, zda soutěžící splnil všechny podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE 800 500 700 ve všední dny 8:30 do 16:00 hodin.

O soutěži informují webové stránky www.babyonline.cz, Google +, www.facebook.com/Babyonline.cz/ a direct mail na registrované uživatele databáze Babyonline.cz.

Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na webových stránkách http://www.babyonline.cz.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce společnosti Babyonline (www.babyonline.cz).

Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Statut a pravidla soutěže Hami mléka - diskuze

Poradna

Dobry den,
chtela bych se zeptat ohlede menstruace kterou jsem dostala pred laparoskopickym zakrokem s mimodeloznim tehotenstvi. Zacala mi ten den kdy jsem sla na zakrok a trvala tak jak klasiky tech sedm dni muzu ji pocitat mezi prvni tri cykly po operci?

Dobrý den,

tohle zhodnotit takto v rámci internetové poradny nelze, při mimoděložním těhotenství často dochází ke krvácení, které si můžeme mylně vykládat jako menses. Jako menstruaci bych považovala krvácení, které nastane až po operaci.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | 18.04.2024, 09:16
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×