Inzerce
Inzerce
Inzerce

"Educat o.s." Výroční zpráva za rok 2014

Právní forma: spolek

Registrace u MV pod č.j. VS/1-1/68 365/07 R dne 7. 8. 2007

IČ: 226 66 249

Inzerce

Sídlo: Brno, Lacinova 6, 621 00

 

Inzerce

Obsah

 

Inzerce

Obsah                                                                                                                               2

Úvodní slovo předsedkyně                                                                                                  3

Inzerce

Kdo jsme, co děláme?                                                                                                        4

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2014                                                           5

Projekt Co na to odborník 2014, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů                                          6

Vyhodnocení efektu projektu                                                                                              10

Poděkování                                                                                                                        11

Hospodaření „Educat o.s“                                                                                                   12

 

Úvodní slovo předsedkyně „Educat o.s.“ MUDr. Jany Martincové

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás seznámili s činností občanského sdružení „Educat o.s.“ za minulý rok.

Náplní loňského roku bylo pokračování úspěšného projektu Co na to odborník V. Cílem projektu zůstává zaktivnění přístupu ke zdraví u české populace. Blíže Vás s jednotlivými dílčími cíli seznámí výroční zpráva.

Díky příspěvku Ministerstva zdravotnictví se nám tak podařil další krok vedoucí k ozdravění české populace. Alespoň tomu nasvědčuje návštěvnost stránek s projektem, která opět v minulém roce mírně porostla.

S prací, kterou tým během minulého roku odvedl, budete seznámeni v dalších kapitolách.

Děkujeme všem, kteří se na našich projektech podílejí, za jejich nadšení, finanční přispění, našim čtenářkám a čtenářům jak z řad laické, tak odborné veřejnosti za děkovné reakce a ohlasy na projekt.

Jana Martincová, předsedkyně „Educat o.s.“

Kdo jsme, co děláme

Občanské sdružení „Educat o.s.“ bylo založeno roku 2007 jako subjekt s následujícím cílem: Za finanční podpory státních institucí zajišťovat vzdělávání, tedy přísun kvalitních informací, laické veřejnosti, zvláště rodičovské.

Navázat spolupráci s odbornou veřejností a společně se podílet na budování odpovědnosti jednotlivců za zdraví své a svých dětí.

Každoročně je naším cílem navrhnout a dle finančních možností zrealizovat projekt zdravotnického vzdělávání v rámci PPZ, který by měl vést k vyšší aktivitě a odpovědnosti veřejnosti v péči o vlastní zdraví, či zdraví dítěte.

Lidé spolupracující na našich projektech v roce 2009

Na projektu se kromě členů občanského sdružení podíleli především odborníci z oblasti gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychologie a pedagogiky, fyzioterapie a nutriční terapie, nově vakcinolog.

Z občanského sdružení se na projektu zdarma podíleli: Marcela Staňková, MUDr. Pavel Martinec, MUDr. Jana Martincová

Řešitelka projektu:

MUDr. Jana Martincová (vedení projektu lékařského vzdělávání veřejnosti)

Spoluřešitelé projektu:

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (garance textů z oblasti dětského lékařství, recenze brožury)

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (pro oblast stomatologie)

MUDr. Blanka Flugerová (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Květoslava Ludvíkovská (texty z oblasti dětského lékařství)

MUDr. Ludmila Vomelová (dětské lékařství)

As. MUDr. Romana Gerychová (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Radan Doubek (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

MUDr. Denisa Doubková (texty z oblasti gynekologie a porodnictví)

Bc. Miloslava Kameníková (předporodní příprava)

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. (problematika očkování)

MUDr. Irena Červená (texty z oblasti stomatologie)

Mgr. Jana Eliášová (nutriční specialistka)

Mgr. Kamila Vorlová (fyzioterapeutka)

Mgr. Věra Tautová, DiS. (populárně naučné texty z oblasti dětské stomatologie, soc. a vývoj. problematika, fotoreportáže z porodnic, administr. práce)

Bc. Naďa Barochová (redakční spolupráce, administrátorské práce)

MUDr. Petra Kubáčková – anatomická kresba k textům

 

Garanti odborné části:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Přednosta: Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
(pro oblast gynekologie a porodnictví)

1. dětská interní klinika FN Brno
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
(pro oblast dětského lékařství)
Projekt Co na to odborník 2014, jeho cíle, činnosti, naplnění cílů

Na rok 2014 o.s. předložilo návrh projektu Co na to odborník V. Na projekt se nám podařilo získat dotaci z MZČR a dále zdroje soukromých subjektů.

Základní ideou našich projektů Co na to odborník bylo a je poskytnout laické veřejnosti kvalitní zdravotnické informace, prakticky zaměřenou formou. Přimět tak veřejnost k aktivní spolupráci v péči o vlastní zdraví i zdraví dětí, podpořit budování odpovědnosti za své zdraví, propagací zdravého životního stylu nevyjímaje. Působení na laickou veřejnost je proces dlouhodobý, i přes povrchní dobu devalvace informace jsme díky níže uvedeným objektivním ukazatelům důkazem toho, že je možné vytvořit a udržet zájem laiků stránkami odborně garantovanými.

U veřejnosti odborné se projektem snažíme navázat spolupráci s námi jako s médiem, které veřejnosti poskytuje 100% odborně garantované, a tudíž kvalitní informace.

Projekt je veden záměrně primárně na internetu. Jedná se totiž o prioritní zdroj informací cílové skupiny. Je doplněn velmi informačně hutnými brožurami s potřebnými a často vyhledávanými informacemi – je nutno je mít „po ruce“.

Cílová skupina: těhotné ženy, matky na MD, dále matky předškolních dětí a školáků, tatínkové, přeneseně i děti od 0 do 18 let.

Velikost cílové skupiny: těhotné ženy: cca 80.000 ročně, rodiny s dětmi do 8 let, tj. cca 700.000 domácností, www stránky se těší velké oblibě i přes skutečnost, že jsou odborně zaměřené, v roce 2008 je navštívilo 675.803 unikátních návštěvníků a v letech 2009, 2010 i 2011 přes milión unikátních návštěvníků, v roce 2012 téměř milión a půl, v roce 2013 přes milión a půl a v roce 2014 přes 2 milióny.

Cíle projektu Co na to odborník V. a jejich naplnění:

Hlavním cílem projektu je i nadále budovat u laické veřejnosti pozitivní aktivní vztah k vlastnímu zdraví a zdraví dětí, odpovědnost za své zdraví, jsme vedeni snahou o ozdravění životního stylu českých rodin.

Dlouhodobě se úspěšně snažíme o zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva a výchově ke zdravému životnímu stylu s cílem odstranit rizikové chování a předcházet tak nemocem, a to:

- poskytováním kvalitních odborně garantovaných zdravotnických informací a lege artis postupů, zvyšováním úrovně znalostí cílové populace o zmíněné problematice

- propagací zdravého životního stylu s důrazem na prevenci nemocí s cílem ovlivnění postojů a chování cílové skupiny- navázáním spolupráce v hlavní myšlence projektu s lékaři

Konkrétní cíle projektu Co na to odborník pro rok 2014 jsou vzdělávání laické veřejnosti v následujících oblastech:

 1. Péče o ženu v těhotenství: Díky kvalitním informacím se snažíme předejít rizikovému jednání těhotných, zajistit jejich spolupráci s ošetřujícím lékařem po dobu celého těhotenství – pravidelné prohlídky a vyšetření, budovat tak aktivní spolupráci těhotné v péči o své zdraví, propagovat zdravý životní styl v době těhotenství.
 2. Předporodní a porodní péče: Seznámit budoucí rodičku s prostředím, zvyklostmi a průběhem péče v jí zvolené porodnici, u rodičky, která ví, „do čeho jde“, odpadne značná část obav z porodu, připravit rodičku na porod již v době těhotenství, zapojit do projektu zdravotníky porodnic.
 3. Péče o dítě: Seznámit rodiče s praktickými základy péče o dítě s cílem budovat aktivní přístup rodiče v péči o zdraví dítěte s důrazem na prevenci.  Propagovat očkování jako prevenci nemocí. Seznámit rodiče s obsahem preventivních prohlídek a preventivních i dalších vyšetření dětí. Propagovat každodenní cvičení s miminkem jako základ zdravého životního stylu a dobré fyzické kondice již od narození. Seznámit rodiče se zdravým vývojem jejich dítěte a se stimulací vývoje dítěte cvičením. Propagovat nutnost správné a pravidelné péče o dětský chrup. Propagovat zdravou výživu a pitný režim u dětí.
 4. Propagace zdravého životního stylu po porodu, tj. zařazení zdravé stravy a pohybových aktivit pod pro veřejnost lákavějším názvem Hubneme s BOL.
 5. Zajistit propagaci „Co na to odborník“ i v uživatelských částech www stránek a v dalších médiích.

 

Podařilo se nám zasáhnout mnohem větší rodičovskou populaci, neboť návštěvnost vzrostla o:

-          66,83 % - počet návštěv 4 964 252 v roce 2014 vs. 2 975 642 v roce 2013

-          47,99 % - unikátní návštěvníci (2 255 570 vs. 1 524 094)

-          23,55 % - zobrazení stránek (12 701 031 vs. 10 280 132)

-          Oproti roku 2011, kdy běžel na stránkách předchozí projekt Co na to odborník IV. jsme počet unikátních návštěvníků dokonce zdvojnásobili.

Naplnění cílů:

Cíl projektu byl důsledně naplňován všemi jeho dílčími činnostmi.

Konkrétní cíle projektu Co na to odborník pro rok 2014 bylo vzdělávání laické veřejnosti v následujících oblastech – dílčí cíle 1-5 a jejich činnosti:

 1. Péče o ženu v těhotenství:
  1. Pravidelná rozesílka mailů o jednotlivých týdnech těhotenství (1.1): každý den rozesláno od 86 do 138 mailů těhotným ženám
  2. Vydání nových kapitol, aktualizace stávajících (1.4) – podařilo se nám zpracovat jak jednu z nejobsáhlejších kapitol těhotenství – těhotenskou cukrovku (včetně diety a jídelníčku); dále jsme tematicky reagovali na aktuálně schválené užití potratové pilulky a další
  3. E-mailová poradna (1.4) – množství dotazů radikálně oproti předchozím letům narostlo – u některých jsme přikládali do mailu prokliky, tuto formu zodpovídání dotazů jsme byli nuceni pro zájem uživatelek upřednostnit před chaty s odborníky (1.3), kterým bychom se rádi na téma těhotenství a porod věnovali v příštím roce
  4. Rozesílka dříve vytištěných brožur 20x o těhotenství (1.2) – její financování probíhalo mimo projekt
  5. Vylepšení prvků pro vyhledávače zvýšilo počet zobrazení odborných kapitol o těhotenství oproti předchozímu roku o:
 • Těhotenství – titulní strana – 43 %
 • Těhotenství – kapitoly o 18 %
 • Těhotenství týden po týdnu – titulní strana – 174 %
 • Těhotenství týden po týdnu – kapitoly o 38 % z miliónu tři sta tisíc na více než 1800000 shlédnutí
 •  Výpočty termínů – 219 %
 1. Předporodní a porodní péče:
  1. Na www stránkách se týkala hlavně oddílů Porodnice a Porod, kde návštěvnost vzrostla:
 • Porodnice o 94 % (titulní strana 46 %)
 • Porod o 49 % (titulní strana 75 %)
 1. Navázána je spolupráce se všemi porodnicemi (2.1)
 •  Představujeme všech 95 porodnic v ČR, základní informace, kontakty
 •  91 porodnic nám poskytlo autorizovanou detailní informaci o poskytovaných službách v příslušné porodnici (u 21 porodnic byla v roce 2014 aktualizována)
 • 78 porodnic jsme zvládli osobně navštívit a provést fotoreportáž, která rodičku provede od příjmu přes porodní, poporodní péči až k novorozeneckému oddělení dané porodnice
 • Umožňuje rodičkám textově ohodnotit příslušnou porodnici, od spuštění oddílu bylo vloženo do konce roku 2014 2337 hodnocení
 • Umožňuje bodově ohodnotit danou porodnici, kde rodička rodila (vloženo 1727 hodnocení) –  jedná se o velmi sofistikovaný systém, vytvořený ve spolupráci s porodníky. Na základě odpovědí na konkrétní otázky vypočítá váženým průměrem hodnocení porodu, je možné zobrazit i hodnocení jednotlivých složek: porod, poporodní péče gynekologická a poporodní péče pediatrická + zvlášť jednotlivé roky. Pro rodičky je poměrně jednoduché k vyplnění. Navázali jsme ho na vyplnění dat porodů v registraci, jedná se tedy o programátorsky propracovaný systém. Z celkového počtu bodů 5 hvězdiček rodičky dosud ohodnotily české porodnice 4,55 hvězdičkami, porod měl bodové ohodnocení 4,52, poporodní péče pediatrická 4,57 a poporodní péče gynekologická 4,55 hvězdičky.
 1. Distribuce brožur 20x o těhotenství, 20x péče o dítě přes partnerské porodnice
 1. Péče o dítě:
 2. Vydávání nových kapitol, aktualizace stávajících (3.5) – viz příloha, zvláště jsme rádi za zpracování velmi obsáhlé kapitoly Dentální hygiena u dětí, včetně fotografického doprovodu
 3. Dotisk brožury 20x péče o dítě v prvním půlroce v 25000 ks (3.6), kterou se nám téměř ihned po vytištění podařilo distribuovat nejen na partnerská pracoviště, kam odesíláme přímo poštou, ale i prostřednictvím společnosti navštěvující ordinace dětských lékařů s tištěnými materiály ZDARMA, dokonce jsme obdrželi fotografie ordinací s umístěnými brožurami
 • 20x péče o dítě v prvním půlroce – brožura s nejčastějšími dotazy týkajícími se péče o novorozené miminko, součástí je propagace projektu Co na to odborník
 • 12 stránková brožura - po složení formátu A6 k vložení do očkovacího průkazu dítěte
 • Náklad: 25000 ks
 • Distribuce prostřednictvím pediatrických pracovišť a novorozeneckých oddělení, kam bylo zasláno poštou a distribuováno prostřednictvím IDS

 

 1. Pokračování e-mailové poradny pro rodiče (3.4) – viz příloha, která zcela nahradila Pediatra ONLINE (3.3)
 2. Chaty (3.2) jsme vedli na téma očkování s vakcinologem – zodpovězeno 34 dotazů
 3. Co nám zbývá jako rest do příštích let, tak maily novopečeným rodičům (3.1)
 4. Zcela jsme upustili od videospotů (3.7) pro jejich finanční náročnost
 1. Propagace zdravého životního stylu po porodu, tj. zařazení zdravé stravy a pohybových aktivit pod pro veřejnost lákavějším názvem Hubneme s BOL.
 2. 11 účastnic, z nichž většina dosáhla nejen váhových úbytků, ale hlavně změny životního stylu (shlédnuto 12553x)
 3. Na konci roku se nám již mimo projekt podařilo získat sponzora dalšího Hubnutí – tentokrát 3 adeptek s korespondenčními kontrolami nutriční terapeutkou a fyzioterapeutkou
 4. V propagaci odborné části jsme se zaměřili na pokračování práce naší školitelky, která zvyšovala vkládáním odkazů v komunitní části a na FB povědomí o odborné části www stránek, ale také nám pomáhala v dohledávání námětů, vhodných témat, dotazů, které rodičky a rodiče vyhledávají. Tato finančně nejméně náročná činnost (oproti programátorských pracem) se paradoxně nejvíce podílela na zvýšení povědomí a návštěvnosti odborné části, proto se jí v dalších letech chceme věnovat s větší intenzitou.
 5. Zajistit propagaci „Co na to odborník“ i v uživatelských částech www stránek a v dalších médiích.

Vyhodnocení efektu projektu

 1. Nejvýznamnějším objektivním hodnotícím kritériem celého projektu je návštěvnost částí s projektem Co na to odborník na www.babyonline.cz, která vzrostla o 67 %, blíže v bodě I a IV. Dílčími objektivními kritérii jednotlivých výstupů jsou:

-          nárůst počtu kapitol a jejich návštěvnost (viz příloha a bod I)

-          počet zodpovězených dotazů a návštěvnost částí s Odborníky ONLINE (viz příloha a bod I)

-          délka čtení jednotlivých kapitol, u těch nejkratších čtenáři setrvávají kolem 1 minuty, u delších až 4 minuty – je velká pravděpodobnost, že takto získané informace aplikují do svého životního stylu a při péči o své zdraví i zdraví dítěte

 1. počet vytištěných a distribuovaných brožur – v rámci projektu Co na to odborník V. byla vytištěna a distribuována brožura 20x péče o dítě v celkovém počtu 25000 ks
 2. počet rozeslaných e-mailů (viz bod I)
 3. pozitivní hodnocení péče rodiček v porodnicích jako signál stále se zlepšující spolupráce mezi personálem v porodnicích a rodičkami v důsledku zvyšující se úrovně informovanosti cílové skupiny o problematice
 4. měřitelné parametry v části Hubneme s BOL (váha, míry) – nejúspěšnější účastnice zhubla 18 kg a dostala se v BMI z kategorie závažné otylosti do rozmezí normální tělesné hmotnosti, počet shlédnutí seriálu v roce 2014 celkem 12553x svědčí o zájmu uživatelek
 5. pozitivní hodnocení projektu (www stránek) jak uživateli, tak lékaři
 

Projekt se i v roce 2014 posunul kvalitativně a kvantitativně dopředu. Velice si ceníme významného finančního zastřešení odborné části společností Babyonline, s.r.o. Návštěvností byl projekt v roce 2014 opět o něco úspěšnější než v předchozích letech. Těší nás stále větší spolupráce s odbornou veřejností, stejně tak vzájemná „výchova“ uživatelek na stránkách vlastními pozitivními příklady. Ministerstvu zdravotnictví jsme za podíl na projektu velice vděční, děkujeme za schválený příspěvek.

1. 1. 2015 to je již 8 let, kdy veřejnosti poskytujeme odborně garantované informace o těhotenství a péči o dítě. Jako jediný portál si držíme laťku takto vysoko, kdy odborné texty píší pouze odborníci.

Poděkování

Jsme nesmírně vděčni všem, kteří umožnili naši činnost i v minulém roce, tj. realizaci projektu Co na to odborník V., především MZ ČR, bez jejíž pomoci bychom projekt neuskutečnili vůbec. Jménem všech, kterých se projekt týká, zvláště jménem tvůrců a uživatelů, kterým slouží, bych chtěla všem sponzorům velice poděkovat. Všem tvůrcům a pomocníkům projektu velice děkujeme za jejich společensky vysoce prospěšnou a obětavou práci. Zvláštní poděkování patří soukromému subjektu Babyonline, s.r.o., které se neúnavně podílí propagací www.babyonline.cz na zviditelnění projektů Co na to odborník. Také je schopno flexibilně reagovat na požadavky laické i odborné veřejnosti, čímž naše projekty doplňuje a pomáhá jim. Za zvláště přínosné pokládáme její edukativní činnosti zaměřené na naše nejmenší. Zároveň děkujeme za bezplatnou pomoc při distribuci brožur.

Velký dík patří našim čtenářkám, bez jejichž zájmu, přízni a obohacení portálu vlastními zkušenostmi by projekt nebyl tím, čím je dnes.

A jako každý rok výroční zprávu uzavíráme tradičně slovy: V roce 2014 jsme společně s MZ, lékaři i čtenářkami vykonali další z drobných krůčků na nikdy nekončící trati ve zdravotnickém vzdělávání veřejnosti pod názvem: „Budování osobní zodpovědnosti za své zdraví“.

Hospodaření „Educat o.s.“

Rozvaha analyticky

Aktiva

Peníze

                                  20124,00   

Účty v bankách

4709,53

Převody mezi finančními účty

0,00

Pohledávky

0,00

Aktiva celkem

24833,53

Pasiva

Závazky

0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

0,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní

0,00

Závazky ke sdružením

                                                     30500,00

Jiné pohledávky a závazky

0,00

Vlastní jmění

-4750,79

Pasiva celkem

25749,21

Hospodářský zisk celkem

-915,68


Výsledovka analyticky

Náklady

Kancelářské potřeby

30000,00

Služby (cestovné, poštovné, distribuce, tisk materiálů, administrátorské práce, programátorské práce, školitelky)

220728,00

Mzdy

10072,00

Ostatní náklady

122,08

Náklady celkem

260922,08

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

80000,00

Ostatní výnosy

6,40

Přijaté příspěvky

0,00

Provozní dotace

180000,00

Výnosy celkem

260006,40

Hospodářský zisk celkem

-915,68

Dotace 180.000 Kč pokryla 69,23 % částky vynaložené na projekt Co na to odborník V. 

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×